Data rozpoczęcia: 2011-12-19 Data zakończenia:2012-01-05

Uwaga! W związku z pojawiającymi się zapytaniami pod treścią ogłoszenia zamieszczamy dodatkowe wyjaśnienia

 

 

Treść ogłoszenia:

W związku z planowaną budową Parku Przemysłowego w Dzierżoniowie – Etap II przy ul. Strefowej na działkach nr 51/3, 55/2 i 56/2 – obręb Zachód w Dzierżoniowie (teren wskazany na załączonym załączniku graficznym), w którego skład wchodzi hala przemysłowa oraz budynek socjalno – biurowy, wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną, INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. (dalej „Zamawiający”) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i przetargowej.
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie z art.31 Ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 223. poz. 1656 z późniejszymi zmianami), kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz dokumentacji przetargowej (5 egzemplarzy) umożliwiającej złożenie kompletnej oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, obejmujących budowę:

· jednokondygnacyjnej, dwunawowej hali produkcyjno – magazynowej wraz ze zblokowaną, dwukondygnacyjną częścią administracyjno-socjalną i częścią techniczną, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 5.000 m2, wraz z instalacjami wewnętrznymi (wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjną, gazową, energii elektrycznej),

· drogi wewnętrznej o długości ok. 600 m, w tym dojazdowej, placów manewrowych, parkingów dla samochodów osobowych,

· sieci infrastruktury technicznej w granicach działki należącej do Zamawiającego,

· miejsca składowania odpadów,

  • ogrodzenia.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zakresy:
1/ Zakres I – opracowanie dokumentacji w zakresie:

a/ sporządzenie koncepcji projektowej dla poszczególnych zakresów projektowych opisanych w pkt. 2/. Projekt wstępny zawierać będzie m.in.: propozycje rozwiązań dla poszczególnych zakresów projektowych, propozycje kolorystyki, propozycje rozwiązań instalacyjnych, propozycję zagregowania poszczególnych zakresów projektowych w elementy robót, uwzględniając wzajemne powiązania, organizację pracy, itp.

b/ wykonania mapy do celów projektowych;

c/ wykonania dokumentacji geologicznej przedmiotowej nieruchomości objętej opracowaniem, tj. działek nr 51/3, 55/2 i 56/2 – obręb Zachód, położonych w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej – pod kątem ustalenia warunków wyjściowych do projektowania przedmiotowej hali produkcyjno – magazynowej, budynku administracyjno – socjalnego, budynku technicznego z zagospodarowaniem terenu wokół tej hali i budową dróg i sieci mediów technicznych,

d/ uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich uzgodnień i zapewnień dostawy mediów do przedmiotowej nieruchomości i hali,

e/ uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich uzgodnień i zapewnień odnośnie wjazdów na przedmiotową nieruchomość (jeśli będą wymagane).
2/ Zakres II obejmujący:

a/ kompleksowej dokumentacji projektowej budowlanej jednokondygnacyjnej, dwunawowej hali produkcyjno – magazynowej wraz ze zblokowaną, dwukondygnacyjną częścią administracyjno-socjalną i częścią techniczną, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 5.000 m2, wraz z instalacjami wewnętrznymi (wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjną, gazową, energii elektrycznej) oraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci drogi wewnętrznej o długości ok. 600 m, w tym dojazdowej, placów manewrowych, parkingów dla samochodów osobowych, sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączem energii elektrycznej, wodociągowym, kanalizacyjnym. Projekty winny być uzgodnione w zakresie ppoż., ochrony środowiska i innych jeżeli są wymagane przez prawo jak również powinny być uzgodnione z ZUDP.

b/ Opracowanie dokumentacji przetargowej, pozwalającej na wybór wykonawcy/wykonawców robót budowlanych w trybie zamówień publicznych, obejmującej budowę przedmiotowej hali produkcyjno – magazynowej, budynku administracyjno – socjalnego, budynku technicznego z zagospodarowaniem terenu wokół tej hali i budową dróg i sieci mediów technicznych, na którą będą się składać m. in.:

– Kosztorysy inwestorskie wraz z tabelami elementów scalonych,

– Przedmiar robót budowlanych,

– Zbiorcze zestawienie kosztów i harmonogram rzeczowy realizacji robót,

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),

– Przygotowanie wytycznych do sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku gdy jej opracowanie wymagane jest na podstawie obowiązujących przepisów,

dla każdego z powyżej wymienionego zakresu prac projektowych
3/ Zakres III obejmuje:

a/ złożenie do właściwego miejscowo urzędu odpowiedzialnego za wydawanie pozwoleń na budowę kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla wszystkich projektów wykonanych w ramach Zakresu II, opisanego powyżej;

b/ uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla wszystkich projektów wykonanych w ramach Zakresu II, opisanego powyżej.
4/ Zakres IV – objęcie realizacji robót nadzorem autorskim (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)), który stanowi integralną część Przedmiotu zamówienia. W ramach nadzoru autorskiego projektant zobowiązany jest w szczególności do:

– czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją budowlaną,

– kontrolowania parametrów materiałów i urządzeń, w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego (w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane) zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej,

– uzupełniania szczegółów wykonawczych dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

– udziału w naradach technicznych [przyjmuje się, że obecność projektanta (ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określanych każdorazowo przez Zamawiającego],

– udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji,

– sporządzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie uzgodnione zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.
Przygotowana dokumentacja projektowa w związku z tym, będzie wykorzystana między innymi na potrzeby złożenia wniosków o uzyskanie dofinansowania realizacji inwestycji ze środków unijnych, winna spełniać wymagania określone w zasadach ubiegania się o dofinansowania realizacji inwestycji ze środków unijnych.
II. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego w terminie do 5 stycznia 2012 r. do godziny 09.00 w zamkniętej kopercie. Wraz z ofertą określającą koszt całkowity za wykonanie przedmiotu umowy, terminy realizacji poszczególnych etapów wykonania Przedmiotu zamówienia należy dołączyć zaparafowaną umowę o prace projektowe, dołączoną do niniejszego zapytania wraz z wypełnionymi załącznikami.
III. Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy ( z wyłączeniem pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego).
IV. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie poniższych warunków tj.:

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji Przedmiotu Zamówienia, poprzez wykazanie realizacji co najmniej dwóch projektów nowych obiektów o charakterze przemysłowym zrealizowanych w ostatnich trzech latach, których koszt dokumentacji projektowej przekroczył 50.000 zł netto. Potwierdzeniem tego warunku będą referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta i załączone do oferty.

2. Posiadanie osób zdolnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia tj. posiadających uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. Oferent złoży na tę okoliczność oświadczenie, które stanowić będzie załącznik do oferty.
V. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
VI. Kryterium oceny ofert jest ofertowa cena za całość Przedmiotu Zamówienia i termin wykonania Zamówienia.
VII. Oferty należy składać na adres Zamawiającego

INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Ul. Uczniowska 21

58 – 306 Wałbrzych

w sekretariacie p. 130 I p. (do dnia 5 stycznia do godz. 09.00).
VIII. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 5 stycznia 2012 r. od godziny 10.00.
IX. Wszelkie zapytania dotyczące Przedmiotu Zamówienia należy kierować pisemnie na adres poczty elektronicznejmariusz.fedoruk@ipdevelopment.pl lub dagmara.stepien@ipdevelopment.pl

Dodatkowe wyjaśnienia:

W projektcie umowy w par. 6 powinna być podana stawka podatku VAT zgodnie z obowiązujacymi przepisami.

Ponadto, w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi 2 miesięcznego okresu wykonania Przedmiotu zamówienia, informujemy, iż oczekujemy w tym terminie uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku jeśli Państwo uważają ten termin za niemożliwy do spełnienia, proszę o skreślenie go w projekcie umowy i zaproponowanie swojego terminu (możliwie najkrótszego) na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

1. Czy możliwe jest wydłużenie przez Zamawiającego okresu wykazania przez oferentów realizacji co najmniej dwóch projektów nowych obiektów o charakterze przemysłowym z lat trzech do pięciu ? – tak Zamawiający wydłuża okres wykazania przez Oferentów realizacji co najmniej dwóch projektów nowych obiektów o charakterze przemysłowym z lat trzech na lat pięć tj. od 2011 – do 20072. W jakim terminie Zamawiający przekaże jednostce projektowej Wypis z Wyrysem z Planu Miejscowego lub Decyzję o Warunkach Zabudowy dla obszarów dotyczących terenów planowanych inwestycji ? – wypisy z wyrysem z MPZP oraz decyzję o Warunkach Zabudowy Jednostka Projektowa musi sama o nie wystąpić

3. W jakim terminie Zamawiający przekaże jednostce projektowej Raport o Oddziaływaniu Inwestycji a Środowisko oraz wydaną na podstawie tego raporty Decyzję Środowiskową? – decyzję środowiskową jesteśmy w trakcie uzyskiwania tj. będziemy składać wniosek. Przewidywany termin uzyskania decyzji to początek lutego

4. Czy zasady naliczania kar umownych opisane w §16 są niezmienne i niezależne od ingerencji Zamawiającego w zakres Przedmiotu Umowy uniemożliwiające dotrzymanie terminu umownego przez Wykonawcę ? – w przypadku wprowadzania istotnych zmian przez Zamawiającego, które spowodują że znacząco wpłynie to na termin oddania Przedmiotu zamówienia istnieje możliwość negocjacji terminu zakończenia Przedmiotu zamówienia.

5. Jeśli na wybór oferty ma wpływ cena i termin wykonania jaka jest waga poszczególnych czynników? Proszę o podanie formuły obliczenia punktacji dla składanej oferty w zaistniałych okolicznościach. – Zamawiający nie przewiduje nadawania punktacji, gdyż nie jesteśmy do tego zobowiązani, oferty nie są rozpatrywane wg zasad PZP. Podane kryteria będą porównywane ze sobą. Oferty będą analizowane pod względem ceny jaki i terminu

6. Jaki jest maksymalny termin wykonania usług projektowych? Proszę uwzględnić okres rozpatrywania wniosku o pozwlenie na budowę przez właściwy urząd. – wymagany termin to dwa miesiące, ale z uwagi na kwestionowanie go przez Oferentów zamieszczona została informacja na naszej stronie o tym że prosimy Państwa o zaproponowanie swojego terminu (możliwie jak najkrótszego) na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

7. Czy Zamawiający posiada wiedzę na temat realnego terminu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej w Świdnicy? – informację w tym temacie należy uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim, który jest odpowiedzialny za wydawanie takich decyzji

8. Czy brak możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy z winy nie leżącej po stronie Wykonawcy będzie podstawą do naliczenia kar umownych przez Zamawiającego? – dlaczego Państwo przewidują brak możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy? Oczywiście w przypadku uzasadnionym będzie możliwość negocjacji terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, ale raczej nie przewidujemy możliwości braku jej uzyskania. Ponadto dla tych działek (nasz cały teren) już raz uzyskaliśmy takie decyzje – tylko dla innych projektów (projekty zrealizowane na części działek) i nie było z tym jakiś większych projektów

9. Czy nadzór autorski jest objęty dodatkowym wynagrodzeniem czy należy uwzględnić go w kosztach prac projektowych? – w ofercie mają Państwo wycenić Zakresy, zakres IV to nadzór autorski więc należy go wycenić odrębnie

10. W ogłoszeniu o przetargu i opublikowanych dokumentach zakres zamówienia nie obejmuje złożenia wniosków i uzyskania „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji” oraz decyzji o „warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” ( na terenie lokalizacji brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Czy uzyskanie tych decyzji będzie po stronie Zmawiającego? – tak uzyskanie decyzji środowiskowej jest po stronie Zamawiającego, uzyskanie decyzji warunków zabudowy jest po stronie Jednostki projektowej

11. Zgodnie z uzyskanymi informacjami telefonicznymi z właściwymi Urzędami procedura uzyskania decyzji środowiskowej to w zależności od rodzaju produkcji i innych parametrów inwestycji ( trzeba je określić w karcie informacyjnej załączonej do wniosku) oraz ewentualnej konieczności wykonania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, okres szacunkowo od 2 do 4 miesięcy.

Podobnie na kilka miesięcy szacuje się czas niezbędny na uzyskanie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a tych dwóch postępowań nie można prowadzić równolegle.

Jeżeli przyjmiemy że czynności te to obowiązek i koszt Zamawiającego a uzyskanie tych decyzji jest niezbędne przed rozpoczęciem Zakresu II (przyjęte w decyzjach rozstrzygnięcia mogą mieć istotny wpływ na rozwiązania projektowe a niektóre wręcz mogą wykluczyć ), to czy okres na wykonanie tego zakresu będzie rozpoczynał się od daty po przekazaniu Wykonawcy tych decyzji ? – j/w

12. Czy termin wynikający z §5 pkt 1 projektu umowy dot. wykonania pierwszej części Zakresu II – projektu architektoniczno budowlanego (na 4 tygodnie od daty akceptacji koncepcji) , w związku sytuacją opisaną w pkt 2 nie powinien się zaczynać od daty przekazania prawomocnej decyzji środowiskowej i decyzji o warunkach zabudowy? Proszę o wyjaśnienie.- decyzję środowiskową jesteśmy w trakcie uzyskiwania tj. będziemy składać wniosek. Przewidywany termin uzyskania decyzji to początek lutego

13. Jak rozumieć zapis wynikający z §5 pkt 1 projektu umowy, który określa że pierwszy etap projektu ( projekt architektoniczno budowlany) ma posiadać zakres niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę? – tzn. dokumentacja powinna być w komplecie który jest wymagany przez Starostwo przy złożeniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę

14. Czy z uwagi na §9 pkt 2 projektu umowy Wykonawca ma kalkulować koszt projektu z uwzględnieniem ryzyka, iż Zamawiający może bez konsekwencji finansowych wprowadzić dowolną ilość dodatkowych elementów , które nie można było przed podpisaniem umowy? -ten zapis ma na celu chronić zamawiającego przed tym że Jednostka projektowa zapomni o jakiś elementach w projektach

15. Co należy rozumieć pod zapisem „dodatkowe elementy wynikłe w trakcie realizacji zadania” określonym w §9 pkt 2 projektu umowy? – j/w

16. Proszę o wyjaśnienie zapisu §16 projektu umowy, na czym może polegać „ingerencja w zakres przedmiotu umowy na każdym etapie realizacji” i czy zakłada się że Zamawiający poniesie ewentualne skutki finansowe tych działań jeżeli ingerencja narazi na dodatkowe koszty Wykonawcę ? – tak

17. Na jakim etapie zostaną Wykonawcy przekazane podstawowe założenia inwestycyjne w zakresie technologii obiektu : rozdział powierzchni na poszczególne funkcje, przewidywany rodzaj produkcji i charakterystyka produktu finalnego, planowana docelowa zdolność produkcyjna, wykaz maszyn, urządzeń i sprzętu z ich podstawowymi parametrami i zapotrzebowaniem na media, odpady poprodukcyjne i sposób ich utylizacji czy zagospodarowania, rodzaje i ilość magazynowanych produktów oraz materiałów i surowców do produkcji, sposób magazynowania , powierzchnia części technicznej oraz wykaz planowanych funkcji, przewidywane zatrudnienie w tym kobiet i osób niepełnosprawnych itp. – proszę przewidzieć obiekt kat. XVIII wg ustawy prawo budowlane, obiekt jest budowany na wynajem i w chwili obecnej nie możemy określić takich szczegółów

18. Czy w ramach wytycznych wynikających z §1pkt 3 Wykonawca dostanie pozostałe założenia do wykonania koncepcji w zakresie architektury, kolorystyki, rozwiązań konstrukcyjnych, rodzaju użytych materiałów, standardu wykończenia, małej architektury itp. ? – przewiduje to wspomniany przez Pana paragraf umowy

19. Czy teren objęty inwestycją znajduje się na obszarze NATURA 2000 lub na terenie objętym inną formą ochrony prawnej, i czy takie tereny występują w sąsiedztwie ? -nie

20. Czy na terenach objętych inwestycją lub w sąsiedztwie występują tereny zamknięte? – ustalenie tego faktu jest standardowa procedurą którą ustala Jednostkę projektową

21. Czy w ramach zadania należy zaprojektować kotłownią lokalną czy planuje się dostarczyć ciepło z zewnątrz. – tak

22. Do jakich celów będzie wykorzystywany gaz sieciowy : w wykazie instalacji wewnętrznych wymieniono instalację gazową . – w celu ogrzania obiektu

23. Co z przyłączem do sieci gazowej brak w wykazie w ogłoszeniu. – podlega to pod infrastrukturę techniczną w granicach działki zamawiającego

24. Proszę podać przybliżoną powierzchnię placu manewrowego oraz zakładaną ilość miejsc parkingowych. – jako że Zakres I przewidywana jest koncepcja, pomoże ona ustalić powierzchnia placów manewrowych i innych bo „wpasuje” halę na teren, który jest przewidziany na inwestycję

25. Proszę o określenie przewidywanego sposobu odwodnienia projektowanych terenów utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe). W przypadku konieczności budowy kanalizacji deszczowej prosimy o określenie, czy jest techniczna możliwość włączenia się projektowanym kolektorem do istniejącej kanalizacji deszczowej? – odwodnienie projektowanych terenów utwardzonych jest chyba konieczne i należy to przewidzieć.

26. Czy zamówienie obejmuje opracowania projektu włączenia do dróg publicznych? Jeśli tak to proszę określić zakres prac projektowych związanych z włączeniem do w/w dróg? – patrz załącznik nr 1 do projektu umowy pkt. 1/ (zakres I) e/ jeśli wymagane będą takie uzgodnienia należy to przewidzieć

27. Projekt umowy w §8 wymienia że należy w formacie PDF na płycie CD dostarczyć m. innymi kompletny projekt wykonawczy, ponadto w załączniku określającym przedmiot umowy w pkt 4 mówi się o obowiązku uzupełniania szczegółów wykonawczych dokumentacji projektowych w ramach nadzoru autorskiego.

Proszę o wyjaśnienie czy w ramach zamówienia Wykonawca ma obowiązek do wykonania jakiegokolwiek zakresu dokumentacji wykonawczej a jeżeli tak to proszę określić jakich elementów to dotyczy? – wystąpił błąd, który będzie sprostowany, Przedmiot Zamówienia nie dotyczy wykonywania projektów wykonawczych

28. Jakie uzbrojenie terenu zlokalizowane jest w obszarze objętym opracowaniem? Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego nieaktualizowanej mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu objętego inwestycją. Czy w ofercie należy ująć wycenę projektów branżowych rozwiązania kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu? – do Jednostki projektowej będzie należało wykonanie mapy do celów projektowych, w przypadku jakichkolwiek kolizji z istniejącym uzbrojeniem ternu należy przewidzieć ich rozwiązanie

29. Proszę podać podstawowe informacje o zamieszczonym w §1 miejscu składowania odpadów – powierzchnia składowania, rodzaj i ilość składowanych odpadów, potrzeby z zakresie infrastruktury składowiska itp? – odpady komunalne

30. Co znaczy zapis w załączniku określającym przedmiot umowy w pkt 4 dot. udziału w naradach technicznych, że obecność będzie wynikała z potrzeb określanych każdorazowo przez Zamawiającego? Czy można ten zapis doprecyzować np.: „ ustala się nie więcej niż 4 narady w miesiącu w ramach zamówienia a wizyty dodatkowe są dla Wykonawcy obowiązkowe lecz wymagają od Zamawiającego poniesienia ich kosztów” lub podobnie?

Pozwoli to na precyzyjną kalkulację kosztów pełnienia nadzoru autorskiego. – proszę o sprecyzowania ile przewidują Państwo spotkań na budowie w cenie Zakresu IV (nadzór autorski) i określenie osobno ceny za każde inne wizyty

31. Jaki jest planowany cykl realizacji inwestycji a co za tym idzie przewidywany czas sprawowania nadzoru autorskiego?- od przytępienia do budowy do 7-12 miesięcy

32. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy w związku z zapisem: „Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy” Zamawiający oczekuje, że wykonawca złoży w tym terminie kompletny wniosek o pozwolenie na budowę do urzędu, czy też uzyska prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę? – Dot. 2 miesięcznego okresu wykonania Przedmiotu zamówienia – oczekujemy w tym terminie uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku jeśli Państwo uważają ten termin za niemożliwy do spełnienia, proszę o skreślenie go w projekcie umowy i zaproponowanie swojego terminu (możliwie najkrótszego) na uzyskanie pozwolenia na budowę.

33. Czy Zamawiający przewiduje podanie swoich szczegółowych wymogów odnośnie funkcji i walorów użytkowych hali produkcyjno magazynowej w terminie umożliwiającym oferentom odpowiednie skalkulowanie oferty, czy też przyjmie propozycję wykonawcy zapewniającą podstawowe funkcje socjalne, magazynowe a w przypadku produkcyjnych uwzględniające doprowadzenie do hali jedynie przyłączy podstawowych sieci o typowych w tej wielkości halach parametrach?- Jeśli chodzi o szczegółowe wymogi odnośnie funkcji i walorów użytkowych – funkcja ma spełniać kategorię obiektów budowlanych nr XVIII wg ustawy prawa budowlanego. Wykończenie biurowca powinno być w standardzie deweloperskim. Hala i biurowiec powinna spełniać wymogi łatwej adaptacji tych powierzchni dla przyszłych najemców.

34. Jaki rodzaj działalności (produkcji) będzie prowadzony w projektowanym obiekcie? – w chwili obecnej nie mamy informacji jaka konkretnie działalność będzie prowadzona na projektowanym obiekcie (obiekt budowany jest pod wynajem). Proszę przyjąć obiekt kat. XVIII wg ustawy prawo budowlane

35. Czy Zamawiający jest w posiadaniu ostatecznej decyzji środowiskowej. – nie

36. Czy z uwagi na brak niezbędnych opinii i uzgodnień (między innymi od dostawców mediów, zarządcy drogi oraz środowiskowych), których pozyskanie z pewnością przekroczy 2 miesiące, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zadania? – w przypadku jeśli Państwo nie zgadzają się z tym terminem uprzejmie proszę o skreślenie go w projekcie umowy oraz zaproponowanie swojego terminu (możliwie najkrótszego)

37. Czy w związku z tym, że przedstawiony projekt umowy jest bardzo asymetryczny (kary jedynie dla Projektanta) Zamawiający dopuszcza możliwość jego negocjacji. – abyśmy mogli odpowiedzieć na pytanie czy jest możliwość negocjacji zapisów umowy, uprzejmie prosimy o sprecyzowanie jak miałyby wyglądać poprawione zapisy

38. Czy za „obiekty o charakterze przemysłowy,” Zamawiajmy może uznać wielkopowierzchniowe obiekty handlowe (supermarkety), stacje paliw. – proszę przyjąć kat. obiektu XVIII wg ustawy prawo budowlane

Ponadto:

1. Obydwie hale przemysłowe są obiektami (PM) o obciążeniu ogniowym do 500 MJ/m2 i klasie odporności pożarowej „E”

2. Część biurowa będzie w tzw kategorii ZL III (Ta cześć będzie prawdopodobnie murowana ze stropami niepalnymi)

3. Pomiędzy (PM) a (ZL III) będzie ściana oddzielenia pożarowego R 60

4. Dla obiektów zakwalifikowanych jw. nie wymaga się instalacji sygnalizacji pożaru.

5. W związku z opracowaniem oferty projektowej, zwracam się z pytaniem, czy zakres prac wymieniony w pkt 3 „b” załącznika nr 1 jest objęty granicznym terminem 2 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy? Procedurę wydania decyzji pozwolenia na budowę Starostwo Powiatowe przeprowadza w czasie od 30 do 65 dni. Przyjmując okres 30-dniowy na wykonanie dokumantacji po zatwierdzeniu koncepcji pozostaje 14 dni. Pkt 4), III. zamówienia mówi, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy ( z wyłączeniem pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego).- w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi 2 miesięcznego okresu wykonania Przedmiotu zamówienia, informujemy, iż oczekujemy w tym terminie uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku jeśli Państwo uważają ten termin za niemożliwy do spełnienia, proszę o skreślenie go w projekcie umowy i zaproponowanie swojego terminu (możliwie najkrótszego) na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

6. Pkt 1 „d” załącznika nr 1 mówi o konieczności uzyskania wszystkich uzgodnień i zapewnień dostawy mediów do przedmiotowej nieruchomości i hali. Na tym etapie możliwe jest uzyskanie jedynie warunków technicznych dostaw i odbioru mediów oraz decyzji o lokalizacji zjazdu publicznego. Uzgodnienia dotyczące w/w elementów mogą być przeprowadzone w trakcie realizacji pkt 2 „a” załącznika nr 1. – chodziło o uzyskanie warunków i zapewnień

7. Czy w materiałach wyjściowych do projektowania Zamawiający określi program funkcjonalno -przestrzenny wraz z wytycznymi dotyczącymi bilansu mocy energetycznej dla obiektu?- podczas ustalania danych wyjściowych do projektowania Zamawiający przekaże dane które są określone w §2 ust. 1 projekcie umowy.

8. planowana hala powinna mieć kat. Obiektu XVIII zgodnie z prawem budowlanym

9. do tej pory hale nie były wyposażone w systemy oddymiające

10. nie przewiduje się stref zagrożenia wybuchem, ani magazynowania produktów łatwopalnych

11. zaplecze biurowe należy przewidzieć przestrzenie biurowe dla pracowników biurowych około 50 oraz szatnie i pomieszczenia socjalne dla pracowników produkcyjnych małobrudzących

12. Klimatyzacja tylko na biurowcu, proszę ewentualni przyjąć opcję klimatyzacji chłodzącej w lato, ogrzewającej w zimę, jeśli jest taka możliwość

13.instalacja sygnalizująca pożar zgodnie z wymaganiami odpowiednich ustaw i rozporządzeń (w przypadku kotłowni gazowej na biurowcu, ogrzewanie hali -promienniki gazowe)

14.składowisko odpadów – typowe komunalne

15.przedmiotowe zadanie należy wykonać bez raportu oddziaływania na środowisko

  Załączniki
Dzierżoniowski Park Przemysłowy Etap II – mapka poglądowa zagospodarowania terenu (plik .pdf)

 

Projekt umowy na wykonanie projektu Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego – Etap II (plik .pdf)