Data rozpoczęcia: 2012-02-01 Data zakończenia:2012-02-10

nr SPP-etapII/02/ 2012 r.

Zaproszenie do składania ofert – prace projektowe

W związku z planowaną budową Parku Przemysłowego w Świdnicy – Etap II przy ul. Towarowej, na działkach nr 33/6; 34/2; 37; 35/3; 36 – obręb Fabryczna (nieruchomość wskazana na załączonym załączniku graficznym), w którego skład wchodzi hala przemysłowa oraz budynek socjalno – biurowy, wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną, INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. (dalej „Zamawiający”) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie poniżej opisego Przedmiotu zamówienia.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych,

tel. (+48) 74 646 25 70

fax. (+48) 74 646 25 74

www.ipdevelopment.pl

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. nie jest żadnym z podmiotów wskazanych w art. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010 roku nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), które są zobowiązane do stosowania przepisów przedmiotowej ustawy.

II. Przedmiot zamówienia:

1/ Zakres I:

a) sporządzenie koncepcji projektowej, która po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie podstawą do zrealizowania Zakresu II, dotyczącej hali produkcyjno – magazynowej wraz z częścią administracyjno – socjalną i częścią techniczną, zagosodarowaniem terenu (m.in. place manewrowe, parkingi, drogi, itp.), sieciami infrastruktury technicznej (wewnętrznej i zewnętrznej, w tym tych przyłączy do sieci, które przebiegają poza nieruchomościami Zamawiającego, a nie są projektowane przez dostawców mediów) niezbędnymi do prowadzenia działalności produkcyjno – magazynowej w przedmiotowej hali.

Obiekty, zagospodarowanie terenu, sieci infrastruktury, itd. mają spełniać obowiązujące normy i standardy, w szczególności w zakresie efektywności energetycznej.

Hala będzie przeznaczona pod wynajem. Należy przewidzić możliwość użytkowania obiektu przez jednego użytkownika, jak również możliwość funkcjonalnego podziału obiektu na segmenty (w tym podział powierzchni hali, części socjalnych i administracyjnych, mediów, indywidualne rozliczenia mediów, itp.).

Na obecnym etapie nie ma określonego rodzaju działalności (w tym technologii), która będzie prowadzona w hali. Należy założyć, iż może to być każda działalność produkcyjna i/lub magazynowa, która nie powoduje obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (zgodnie z obowiazującymi przepisami).

Przedmiotowa koncepcja winna zawierać m.in.: propozycje rozwiązań dla poszczególnych zakresów projektowych (np. sposób ogrzewania, odprowadzania wód opadowych, itp.), określenie ewentualnych kolizji, propozycje kolorystyki, propozycje rozwiązań instalacyjnych i przebiegu infrastruktury technicznej, propozycję zagregowania poszczególnych zakresów projektowych w elementy robót, uwzględniając wzajemne powiązania, organizację pracy, itp.

Zamawiający wstępnie szacuje, że powierzchnia użytkowa hali wyniesie ok. 4.000 m2, jednakże ostateczna powierzchina będzie zależna od zaakceptowanej koncepcji projektowej.

b) wykonanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Przedmiotu zamówienia;

c) wykonanie dokumentacji geologicznej przedmiotowej nieruchomości objętej opracowaniem, tj. działek nr 33/6; 34/2; 37; 35/3; 36 – obręb Fabryczna, położonych w Świdnicy przy ul. Towarowej – pod kątem ustalenia warunków do wykonania Zakresu II Przemiotu zamówienia,

d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich warunków technicznych i zapewnień dostawy mediów do przedmiotowej nieruchomości i hali,

f) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich uzgodnień i dokumentów niezbędnych do wykonania Zakresu II Przedmiotu zamówienia, zgodnie m. in. z art. 20 Ustawy prawo budowlane (np. wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, itp.) z wyłączeniem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zostanie przekazana przez Zamawiającego.

2/ Zakres II:

a) wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji projektowej (wykonanej w ramach Zakresu I a)), dokumentacji projektowej (wraz z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych), zgodnie w szczególności z art.31 i art. 33 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 roku nr 113 poz. 759, tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

Wykonana dokumentacja projektowa ma umożliwić przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych) na wykonanie robót budowlanych, obejmujących m. in. budowę hali opisanej w Zakresie I a).

Dokumentacja projektowa winna być wykonana w ilości po 5 egzemplarzy w wersji papierowej, i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej.

Projekty winny być uzgodnione w zakresie ppoż., ochrony środowiska i innych jeżeli są wymagane przez prawo, jak również powinny być uzgodnione z ZUDP.

b) opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów i harmonogramu rzeczowego realizacji robót,

c) wykonanie wizualizacji fotorealistycznej projektowanych obiektów i zagospodarowania terenu w dziesięciu ujęciach.

3/ Zakres III:

a) złożenie do właściwego miejscowo urzędu odpowiedzialnego za wydawanie pozwoleń na budowę kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Zakresu II, opisanego powyżej;

b) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Zakresu II, opisanego powyżej.

4/ Zakres IV

objęcie realizacji robót nadzorem autorskim (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)), który stanowi integralną część Przedmiotu zamówienia. W ramach nadzoru autorskiego projektant zobowiązany jest w szczególności do:

– czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją budowlaną,

– kontrolowania parametrów materiałów i urządzeń, w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego (w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane) zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej,

– uzupełniania szczegółów wykonawczych dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

– udziału w naradach technicznych [przyjmuje się, że obecność projektanta (ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określanych każdorazowo przez Zamawiającego],

– udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji,

– sporządzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie uzgodnione zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

III. Termin realizacji Przedmiotu zamówienia:

Zamawiający oczekuje, że Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 30 kwietnia 2012r. (z wyłączeniem pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego (Zakres IV Przedmiotu zamówienia), który będzie pełniony do uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: informacja o doświadczeniach lub dokumentach jakie mają dostarczyć oferenci/wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dopuszczenia oferty do oceny:

 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji Przedmiotu zamówienia, potwierdzone poprzez wykazanie realizacji projektów nowych obiektów o charakterze przemysłowym lub realizacji projektów modernizacji/remontów/przebudowy istniejących obiektów o charakterze przemysłowym, zrealizowanych w ostatnich pięciu latach, których koszt dokumentacji projektowej przekroczył 50.000 zł netto. Potwierdzeniem tego warunku będzie wykaz zrealizowanych projektów oraz referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta i załączone do oferty.
 2. Posiadanie osób zdolnych do wykonania Przedmiotu zamówienia tj. posiadających uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie złożenie przez oferenta oświadczenia, które stanowić będzie załącznik do oferty.
 3. Złożenie przez oferenta oświadczenia, w którym oświadczy, iż odbył wizję lokalną nieruchomości wskazanej w załączniku graficznym i na tej podstawie oraz na podstawie posiadanej wiedzy w zakresie projektowym i budowlanym składa swoją ofertę.

V. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT

Decydującym kryterium oceny ofert jest cena za wykonanie Przedmiotu zamówienia.

VII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferty należy składać w formie papierowej lub formie elektronicznej – skan wersji papierowej. Na życzenie Zamawiającego oferent, który złożył ofertę w formie elektronicznej – skan wersji papierowej, przedłoży Zamawiającemu oryginalną ofertę w formie papierowej.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej – skan wersji papierowej), tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez oferenta lub przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
 3. Oferta winna zawierać:

a) określenie ceny netto i brutto w złotych za wykonanie Przedmiotu zamówienia,

b) dokumenty i oświadczenia oferenta zgodnie z punktem IV,

c) Wszystkie strony oferty (w tym załączniki) powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

 1. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
 2. Dokumenty dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwa do podpisywania oferty i oświadczeń woli muszą być załączone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.
 3. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane przez oferenta lub przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
 4. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
 5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie oferenta.
 6. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
 7. Brak jakiegokolwiek z wymaganych załączników spowoduje odrzucenie oferty.

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 10.02.2012 r. godz. 10:00.

IX. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać:

a) w formie papierowej

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, w sekretariacie p. 130 I p.

b) w formie elektronicznej (skan wersji papierowej)

mariusz.fedoruk@ipdevelopment.pl

X. OTWARCIE OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2012 r. o godz. 11.30

2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi najpóźniej do 14.02.2012 r.

XI. OSOBY DO KONTAKTU

Wszelkie zapytania dotyczące Przedmiotu zamówienia należy kierować pisemnie na adres poczty elektronicznejmariusz.fedoruk@ipdevelopment.pl i dagmara.stepien@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do 07.02.2012 r. Pytania, które wpłyną po tym terminie Zamawiający pozostawi bez odpowiedzi.

XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie, tj. do 10.02.2012 r., do godz. 10:00 wpłynęło 21 ofert.

Po przeprowadzeniu analizy ofert pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu, które zostały określone w w/w ogłoszeniu do porównania ofert zgodnie z przyjętym kryterium zostało zakwalifikowane 13 ofert.

Najkorzystniejszą ofertę, uwzględniając kryterium ceny, złożyła firma Biuro Planowania Przestrzennego z siedzibą w Wałbrzychu.

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

  Załączniki
 

Załącznik graficzny (plik .pdf)