Data rozpoczęcia: 2012-02-01 Data zakończenia:2012-02-13

UWAGA! Zmiana treści zapytania w punktach:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) wyłącza się z Zakresu II i III prace dla obiektów opisanych w Zakresie V

2) rozszerza się Przedmiot zamówienia przez dodanie opcjonalnego Zakresu V:

5/ Zakres V (opcjonalny – Zamawiający może podjąć decyzję o wyłączeniu Zakresu V z Przedmiotu zamówienia lub o wykonaniu Zakresu V tylko dla wybranych obiektów określonych w obiektów określonych w pkt. II.5/):

Zakres V dotyczy rozbiórki następujących obiektów:

– Obiektów zlokalizowanych na działce nr 747/19,

– Estakad zlokalizowanych na działkach 747/28 i 747/19,

– Komina stalowego zlokalizowanego na działce 747/14,

– 4 zbiorników podziemnych zlokalizowane na terenie,

i obejmuje:

a) wykonanie, zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia rozbiórki właściwemu organowi i/lub uzyskania prawomocnego/ostateczengo pozwolenia na rozbiórkę obiektów określonych w pkt. II.5/,

b) dokonanie zgłoszenia rozbiórki właściwemu organowi i/lub uzyskanie prawomocnego/ostatecznego pozwolenia na rozbiórkę obiektów określonych w pkt. II.5/.

Dokumentacja projektowa winna być wykonana w ilości po 5 egzemplarzy w wersji papierowej i po 2 egzemplarze w wersji elektornicznej.

III. Termin realizacji Przedmiotu zamówienia

Zamawiający oczekuje, że Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 30 kwietnia 2012 r., z wyłączeniem:

– pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego (Zakres IV Przedmiotu zamówienia), który będzie pełniony do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

– realizacji Zakresu V – terminy zostaną określone przez oferentów.

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT

Decydującym kryterium oceny ofert jest cena za wykonanie Przedmiotu zamówienia obejmującego Zakresy od I do IV, a w przypadku Zakresu V: cena oraz terminy wykonania.

VIII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1) Zmienia się punkt 3

3. Oferta winna zawierać:

a) określenie ceny netto i brutto w złotych za wykonanie Przedmiotu zamówienia, w następujący sposób:

– w rozbiciu na poszczególne zakresy,

– z podaniem cen jednostkowych w złotych za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej obiektów objętych dokumentacją projektową dotyczącą budowy obiektów/modernizacji obiektów/rozbiórki obiektów dla Zakresów II i III,

– dla Zakresu V w rozbiciu na poszczególne obiekty (określone w pkt. II.5) – Zamawiający może podjąć decyzję o wyłączeniu Zakresu V z Przedmiotu zamówienia lub o wykonaniu Zakresu V tylko dla wybranych obiektów określonych w obiektów określonych w pkt. II.5/.

b) określenie (liczbą tygodni) termiów wykonania Zakresu V dla poszczególnych obiektów określonych w pkt. II.5/

c) dokumenty i oświadczenia oferenta zgodnie z punktem IV,

d) Wszystkie strony oferty (w tym załączniki) powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

 

 

nr SbPP-etapII/02/2012 r.

 

Zaproszenie do składania ofert – prace projektowe

W związku z planowaną rozbudową Parku Przemysłowego w Świebodzicach – Etap II przy ul. Wałbrzyskiej 38 na działkach nr 747/19, 747/28, 747/30, 747/31, 747/14, 747/9, 747/10, 747/12, 750/4, 750/3 – obręb Śródmieście w Świebodzicach (nieruchomość wskazana na załączonym załączniku graficznym), INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. (dalej „Zamawiający”) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie poniżej opisanego Przedmiotu zamówienia.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO :

INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o.

ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych,

tel. (+48) 74 646 25 70

fax. (+48) 74 646 25 74

www.ipdevelopment.pl

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. nie jest żadnym z podmiotów wskazanych w art. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010 roku nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), które są zobowiązane do stosowania przepisów przedmiotowej ustawy.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Teren objęty Przedmiotem zamówienia (oznaczony w załączniku graficznym kolorem żołtym) jest terenem po byłym zakładzie przemysłowym i wymaga poprawy zagospodarowania.

Celem Zamawiającego jest poprawa zagospodarowania w/w terenu, poprzez:

– modernizację/remont istniejących obiektów, aby spełniały obecne standardy funkcjonalno – przestrzenno – architektoniczne (ewentualna zmiana sposobu użytkowania obiektu),

– wyburzenie istniejących obiektów i zagospodarowanie uwolnionych powierzchni przez budowę hal produkcyjno – magazynowych wraz z częściami socjalno – administracyjnymi, parkingów, placów manewrowych, itp.,

– doprowadzenie sieci infrastruktury technicznej, niezbędnej do funkcjonowania hal produkcyjno – magazynowych do terenów, na których w przyszłości będzie można wybudować przedmiotowe hale.

Zamawiający oczekuje od wykonawcy propozycji sposobu poprawy zagospodarowania w/w terenu.

W związku z tym, przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną, aby mieć wiedzę na temat potencjalnego zakresu prac, które należy wykonać, Zamawiający zaprasza zainteresowanych Oferentów do przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem swojej oferty. Przedmitowy teren jest ogólno dostępny. Możliwe jest także umówienie się telefoniczne z przedstawicielami Zamawiającym na wizję lokalną.

1/ Zakres I:

a) wykonanie inwenatryzacji terenu wskazanego w załączniku graficznym (oznaczonym kolorem żółtym), w zakresie niezbędnym do przygotowania koncepcji projektowej oraz wykonania Zakresu II;

b) wykonanie, na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z uwzględnieniem w/w celów Zamawiającego, koncepcji projektowej, która po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie podstawą do zrealizowania Zakresu II.

Obiekty, zagospodarowanie terenu, sieci infrastruktury, itd. mają spełniać obowiązujące normy i standardy, w szczególności w zakresie efektywności energetycznej.

Hale będą przeznaczone pod wynajem. W przypadku pojedynczej hali należy przewidzić możliwość użytkowania obiektu przez jednego użytkownika, jak również (gdzie jest to możliwe) możliwość funkcjonalnego podziału obiektu na segmenty (w tym podział powierzchni hali, części socjalnych i administracyjnych, mediów, indywidualne rozliczenia mediów, itp.).

Na obecnym etapie nie ma określonego rodzaju działalności (w tym technologii), która będzie prowadzona w halach. Należy założyć, iż może to być każda działalność produkcyjna i/lub magazynowa, która nie powoduje obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (zgodnie z obowiazującymi przepisami).

Przedmiotowa koncepcja projektowa winna zawierać m.in.: propozycje rozwiązań dla poszczególnych zakresów projektowych (np. sposób ogrzewania, odprowadzania wód opadowych, itp.), określenie ewentualnych kolizji, propozycje kolorystyki, propozycje rozwiązań instalacyjnych i przebiegu infrastruktury technicznej, propozycję zagregowania poszczególnych zakresów projektowych w elementy robót, uwzględniając wzajemne powiązania, organizację pracy, itp.

c) wykonanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Przedmiotu zamówienia;

d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich warunków technicznych i zapewnień dostawy mediów,

e) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich uzgodnień i dokumentów niezbędnych do wykonania Zakresu II Przedmiotu zamówienia, zgodnie m. in. art. 20 Ustawy prawo budowlane (np. wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, itp.) z wyłączeniem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zostanie przekazana przez Zamawiającego.

2/ Zakres II (z wyłączeniem prac dla obiektów opisanych w Zakresie V):

a) a) wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji projektowej (wykonanej w ramach Zakresu I b)), dokumentacji projektowej (wraz z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych), zgodnie w szczególności z art.31 i art. 33 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 roku nr 113 poz. 759, tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

Wykonana dokumentacja projektowa ma umożliwić przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych) na wykonanie robót budowlanych, obejmujących m. in. modernizację obiektów, budowę hal, itp., o których mowa w Zakresie I b).

Dokumentacja projektowa winna być wykonana w ilości po 5 egzemplarzy w wersji papierowej, i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej.

Projekty winny być uzgodnione w zakresie ppoż., ochrony środowiska i innych jeżeli są wymagane przez prawo, jak również powinny być uzgodnione z ZUDP.

b) opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów i harmonogramu rzeczowego realizacji robót,

c) wykonanie wizualizacji fotorealistycznej projektowanych obiektów i zagospodarowania terenu w dziesięciu ujęciach.

3/ Zakres III (z wyłączeniem prac dla obiektów opisanych w Zakresie V):

a) złożenie do właściwego miejscowo urzędu odpowiedzialnego za wydawanie pozwoleń na budowę kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub innych decyzji niezbędnych do przeprowadzenia prac budowlanych/rozbiórkowych dla dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Zakresu II, opisanego powyżej;

b) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub innych decyzji niezbędnych do przeprowadzenia prac budowlanych/rozbiórkowych dla dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Zakresu II, opisanego powyżej.

4/ Zakres IV

objęcie realizacji robót nadzorem autorskim (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)), który stanowi integralną część Przedmiotu zamówienia. W ramach nadzoru autorskiego projektant zobowiązany jest w szczególności do:

– czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją budowlaną,

– kontrolowania parametrów materiałów i urządzeń, w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego (w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane) zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej,

– uzupełniania szczegółów wykonawczych dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

– udziału w naradach technicznych [przyjmuje się, że obecność projektanta (ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określanych każdorazowo przez Zamawiającego,

– udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji,

– sporządzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie uzgodnione zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

5/ Zakres V (opcjonalny – Zamawiający może podjąć decyzję o wyłączeniu Zakresu V z Przedmiotu zamówienia lub o wykonaniu Zakresu V tylko dla wybranych obiektów określonych w obiektów określonych w pkt. II.5/):

Zakres V dotyczy rozbiórki następujących obiektów:

– Obiektów zlokalizowanych na działce nr 747/19,

– Estakad zlokalizowanych na działkach 747/28 i 747/19,

– Komina stalowego zlokalizowanego na działce 747/14,

– 4 zbiorników podziemnych zlokalizowane na terenie,

i obejmuje:

a) wykonanie, zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia rozbiórki właściwemu organowi i/lub uzyskania prawomocnego/ostateczengo pozwolenia na rozbiórkę obiektów określonych w pkt. II.5/,

b) dokonanie zgłoszenia rozbiórki właściwemu organowi i/lub uzyskanie prawomocnego/ostatecznego pozwolenia na rozbiórkę obiektów określonych w pkt. II.5/.

Dokumentacja projektowa winna być wykonana w ilości po 5 egzemplarzy w wersji papierowej i po 2 egzemplarze w wersji elektornicznej 

III. Termin realizacji Przedmiotu zamówienia:

 

 

Zamawiający oczekuje, że Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 30 kwietnia 2012 r., z wyłączeniem:

– pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego (Zakres IV Przedmiotu zamówienia), który będzie pełniony do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

– realizacji Zakresu V – terminy zostaną określone przez oferentów.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: informacja o doświadczeniach lub dokumentach jakie mają dostarczyć oferenci/wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dopuszczenia oferty do oceny:

  1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji Przedmiotu zamówienia, potwierdzone poprzez wykazanie realizacji projektów nowych obiektów o charakterze przemysłowym lub realizacji projektów modernizacji/remontów/przebudowy istniejących obiektów o charakterze przemysłowym, zrealizowanych w ostatnich pięciu latach, których koszt dokumentacji projektowej przekroczył 50.000 zł netto. Potwierdzeniem tego warunku będzie wykaz zrealizowanych projektów oraz referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta i załączone do oferty.
  2. Posiadanie osób zdolnych do wykonania Przedmiotu zamówienia tj. posiadających uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie złożenie przez oferenta oświadczenia, które stanowić będzie załącznik do oferty.
  3. Złożenie przez oferenta oświadczenia, w którym oświadczy, iż odbył wizję lokalną nieruchomości wskazanej w załączniku graficznym i na tej podstawie oraz na podstawie posiadanej wiedzy w zakresie projektowym i budowlanym składa swoją ofertę.

V. Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VI. Wizja lokalna:

Teren objęty zamówieniem jest ogólnodostępny. Możliwe jest także umówienie się telefoniczne z przedstawicielami Zamawiającego na wizję lokalną.

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT :

Decydującym kryterium oceny ofert jest cena za wykonanie Przedmiotu zamówienia obejmującego Zakresy od I do IV, a w przypadku Zakresu V: cena oraz terminy wykonania.

VIII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Oferty należy składać w formie papierowej lub formie elektronicznej – skan wersji papierowej. Na życzenie Zamawiającego oferent, który złożył ofertę w formie elektronicznej – skan wersji papierowej, przedłoży Zamawiającemu oryginalną ofertę w formie papierowej.
  2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej – skan wersji papierowej), tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez oferenta lub przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.

3. Oferta winna zawierać:

a) określenie ceny netto i brutto w złotych za wykonanie Przedmiotu zamówienia, w następujący sposób:

– w rozbiciu na poszczególne zakresy,

– z podaniem cen jednostkowych w złotych za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej obiektów objętych dokumentacją projektową dotyczącą budowy obiektów/modernizacji obiektów/rozbiórki obiektów dla Zakresów II i III,

– dla Zakresu V w rozbiciu na poszczególne obiekty (określone w pkt. II.5) – Zamawiający może podjąć decyzję o wyłączeniu Zakresu V z Przedmiotu zamówienia lub o wykonaniu Zakresu V tylko dla wybranych obiektów określonych w obiektów określonych w pkt. II.5/.

b) określenie (liczbą tygodni) termiów wykonania Zakresu V dla poszczególnych obiektów określonych w pkt. II.5/

c) dokumenty i oświadczenia oferenta zgodnie z punktem IV,

d) Wszystkie strony oferty (w tym załączniki) powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

4. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

5. Dokumenty dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwa do podpisywania oferty i oświadczeń woli muszą być załączone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

6. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane przez oferenta lub przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.

7.Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

8. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie oferenta.

9. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

10. Brak jakiegokolwiek z wymaganych załączników spowoduje odrzucenie oferty.

 

IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

do 13.02.2012 r. godz. 10:00.

X. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT :

Oferty należy składać:

a) w formie papierowej

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, w sekretariacie p. 130 I p.

b) w formie elektronicznej (skan wersji papierowej)

mariusz.fedoruk@ipdevelopment.pl

XI. OTWARCIE OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2012 r. o godz. 10:30.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi najpóźniej do 14.02.2012 r.

XII. OSOBY DO KONTAKTU:

Wszelkie zapytania dotyczące Przedmiotu Zamówienia należy kierować pisemnie na adres poczty elektronicznejmariusz.fedoruk@ipdevelopment.pl i dagmara.stepien@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do 09.02.2012 r. Pytania, które wpłyną po tym terminie Zamawiający pozostawi bez odpowiedzi.

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Poprzednia wersja ogłoszenia (plik .htm)

W odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie, tj. do 13.02.2012 r., do godz. 10:00 wpłynęło 6 ofert.

Po przeprowadzeniu analizy ofert pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu, które zostały określone w w/w ogłoszeniu do porównania ofert zgodnie z przyjętym kryterium zostały zakwalifikowane 3 oferty.

Najkorzystniejszą ofertę, uwzględniając kryterium ceny, złożyła firma Biuro Planowania Przestrzennego z siedzibą w Wałbrzychu.

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

  Załączniki
 

Załącznik graficzny (plik .pdf)