Data rozpoczęcia: 2012-04-05 Data zakończenia:2012-04-20

Zaproszenie do składania ofert – prace projektowe

W związku z planowaną przebudową istniejącego zjazdu publicznego z działki nr 48 (obręb Poniatów nr 24) na drogę powiatową nr 3396D przy ul. Orkana w Wałbrzychu (dz. nr 62/3 obręb Poniatów nr 24), „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (dalej „Zamawiający”) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie poniżej opisanego Przedmiotu zamówienia.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych,

tel. (+48) 74 646 25 70

fax. (+48) 74 646 25 74

www.ipdevelopment.pl

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. nie jest żadnym z podmiotów wskazanych w art. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010 roku nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), które są zobowiązane do stosowania przepisów przedmiotowej ustawy.

II. Przedmiot zamówienia:

1/ Zakres I:

a) sporządzenie koncepcji projektowej, która po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie podstawą do zrealizowania Zakresu II. Koncepcja dotyczy przebudowy istniejącego zjazdu publicznego, zgodnie z następujacymi wytycznymi, tj. poszerzenie łuku prawoskrętnego (patrząc od strony ul. Uczniowskiej), zaprojektowania pasa wyłączenia prawoskrętnego, przebudowy istniejącego przepustu pod zjazdem oraz wykonania projektów tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas robót a także docelową organizację ruchu drogowego. Zjazd, zagospodarowanie terenu w obrębie zjazdu, sieci infrastruktury w obrębie zjazdu, itd. mają spełniać obowiązujące normy i standardy. Mapa do celów projektowych znajduje się u Zamawiającego.

2/ Zakres II:

a) wykonanie, na podstawie zatwierdzonej pisemnie przez Zamawiającego koncepcji projektowej (wykonanej w ramach Zakresu I a), wszelkich wymaganych projektów,

b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich uzgodnień i dokumentów niezbędnych do wykonania Zakresu II Przedmiotu zamówienia, zgodnie m. in. z art. 20 Ustawy prawo budowlane (np. wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, decyzji pozwolenia na budowę, decyzji na zajęcie pasa drogowego, dokumentacji geodezyjnej, itp.).

Wszystkie projekty winny być wykonane w ilości po 5 egzemplarzy w wersji papierowej, i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej.

Przedmiotowa dokumentacja projektowa winna być kompletna, zgodna z obowiązującymi przepisami i uzupełniona o wszelkie wymagane zgody i pozwolenia niezbędne do przeprowadzenia robót budowlanych i późniejszą eksploatację, zgodnie z przeznaczeniem.

3/ Zakres III:

a) złożenie do właściwego miejscowo urzędu odpowiedzialnego za wydawanie pozwoleń na budowę kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Zakresu II, opisanego powyżej;

b) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Zakresu II, opisanego powyżej.

c) uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych i późniejszą eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.

4/ Zakres IV

Objęcie realizacji robót nadzorem autorskim (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), który stanowi integralną część Przedmiotu zamówienia. W ramach nadzoru autorskiego projektant zobowiązany jest w szczególności do:

– czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją budowlaną,

– kontrolowania parametrów materiałów i urządzeń, w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego (w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane) zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej,

– uzupełniania szczegółów wykonawczych dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

– udziału w naradach technicznych [przyjmuje się, że obecność projektanta (ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określanych każdorazowo przez Zamawiającego],

– udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji,

– sporządzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie uzgodnione zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

5/ Inne warunki

a) Na każdym etapie realizacji Przedmiotu zamówienia wymagana jest odpowiednia do potrzeb współpraca oferenta, który podpisze umowę na realizację Przedmiotu zamówienia z Zamawiającym

b) Wszelkie uzgodnienia wymagają pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego.

III. Termin realizacji Przedmiotu zamówienia:

Zamawiający oczekuje, że Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 30 czerwca 2012r. (z wyłączeniem pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego). W przypadku uznania, iż potrzebny jest dłuższy okres czasu na zrealizowanie Przedmiotu zamówienia, prosimy o podanie terminu wykonania Przedmiotu zamówienia.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: informacja o doświadczeniach lub dokumentach jakie mają dostarczyć oferenci/wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dopuszczenia oferty do oceny:

 1. Posiadanie osób zdolnych do wykonania Przedmiotu zamówienia tj. posiadających uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243,poz. 1623 z późniejszymi zmianami. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie złożenie przez oferenta oświadczenia, które stanowić będzie załącznik do oferty.
 1. Złożenie przez oferenta oświadczenia, w którym oświadczy, iż odbył wizję lokalną istniejącego zjazdu publicznego wskazanego w załączniku graficznym oraz dokonał analizy terenu i na tej podstawie oraz na podstawie posiadanej wiedzy w zakresie projektowym i budowlanym składa swoją ofertę.

V. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT

Decydującym kryterium oceny ofert jest cena za wykonanie Przedmiotu zamówienia.

VII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji Przedmiotu zamówienia, potwierdzone poprzez wykazanie realizacji projektów w branży drogowej, zrealizowanych
  w ostatnich pięciu latach, których koszt dokumentacji projektowej przekroczył 10.000 zł netto. Potwierdzeniem tego warunku będzie wykaz zrealizowanych projektów oraz referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta i załączone do oferty.
 2. Oferty należy składać w formie papierowej lub formie elektronicznej – skan wersji papierowej. Na życzenie Zamawiającego oferent, który złożył ofertę w formie elektronicznej – skan wersji papierowej, przedłoży Zamawiającemu oryginalną ofertę w formie papierowej.
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej – skan wersji papierowej), tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez oferenta lub przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
 4. Oferta winna zawierać:

a) określenie ceny netto i brutto w złotych za wykonanie Przedmiotu zamówienia,

b) dokumenty i oświadczenia oferenta zgodnie z punktem IV,

c) Wszystkie strony oferty (w tym załączniki) powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

 1. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
 2. Dokumenty dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwa do podpisywania oferty i oświadczeń woli muszą być załączone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.
 3. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane przez oferenta lub przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
 4. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
 5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie oferenta.
 6. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
 7. Brak jakiegokolwiek z wymaganych załączników spowoduje odrzucenie oferty.

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2012 r. godz. 10:00.

IX. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać:

a) w formie papierowej

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, w sekretariacie p. 130 I p.

b) w formie elektronicznej (skan wersji papierowej)

dagmara.stepien@ipdevelopment.pl

X. OTWARCIE OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2012 r. o godz. 11.30

2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi najpóźniej do 23.04.2012 r.

XI. OSOBY DO KONTAKTU

Wszelkie zapytania dotyczące:

a) Przedmiotu zamówienia należy kierować pisemnie na adres poczty elektronicznejdagmara.stepien@ipdevelopment.pl;

w nieprzekraczalnym terminie do 16.04.2012 r. Pytania, które będą zadawane w inny spób (np. telefonicznie) lub wpłyną po w/w terminie Zamawiający pozostawi bez odpowiedzi.

XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Załącznik graficzny

LOKALIZACJA ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU pomiędzy ul. Uczniowską a ul. Orkana w Wałbrzychu.

lokalizacja zjazdu

  Załączniki
 

Załącznik graficzny – zaproszenie do składania ofert na projekt przebudowy zjazdu (plik .jpg)