Data rozpoczęcia: 2012-03-23 Data zakończenia:2012-04-06

SPP-etap III/01/ 2012 r.

Zaproszenie do składania ofert – prace projektowe

W związku z planowaną budową hali produkcyjno – magazynowej w standardzie „pod klucz” w Świdnicy – Etap III przy ul. Towarowej, na działkach nr 33/6; 34/2; 33/3, 34/1, 35/1, 35/2, 35/3, 40/1, 40/2, 40/4 – obręb 003 Fabryczna (nieruchomość wskazana na załączonym załączniku graficznym), w której skład wchodzi budowa hali przemysłowej z infrastrukturą wewnętrzną, niezbędną do funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz budynku socjalno – biurowego, wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym m. in. drogi wewnętrzne) i towarzyszącą infrastrukturą techniczną, INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. (dalej „Zamawiający”) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie poniżej opisego Przedmiotu zamówienia.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych,

tel. (+48) 74 646 25 70

fax. (+48) 74 646 25 74

www.ipdevelopment.pl

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. nie jest żadnym z podmiotów wskazanych w art. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010 roku nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), które są zobowiązane do stosowania przepisów przedmiotowej ustawy.

II. Przedmiot zamówienia:

Na podstawie dokumentów które zostaną przekazane Jednostce projektowej po podpisanej umowie tj.:

– Koncepcja programu przestrzennego dla inwestycji zlokalizowanej na działkach nr 33/6; 34/2; 33/3, 34/1, 35/1, 35/2, 35/3, 40/1, 40/2, 40/4 – obręb 003 Fabryczna wraz z programem techniczno użytkowym;

– Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach;

– Bazowy projekt technologiczny pozwalający na dobór elementów i zaprojektowanie instalacji niezbędnych dla realizacji procesów produkcyjnych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo i zgodnych z wymogami prawa (w szczególności w zakresie ochrony środowiska) a obejmujący m.in.:

1. projekt ciągów technologicznych z wykorzystaniem posiadanych i kupowanych maszyn i urządzeń,

2. projekty instalacji i przyłączy: elektrycznych, wodnych, sanitarnych, sprężonego powietrza, odciągów technologicznych, wentylacyjnych. grzewczych wraz z kotłownią i z uwzględnieniem rekuperacji powietrza z pomieszczeń produkcyjnych.

1/ Zakres I:

a) dokonanie weryfikacji i niezbędnego uzupełnienia analiz potrzeb przedsiębiorstwa dotyczących projektowanej hali, w stopniu umożliwiającym jej poprawne zaprojektowanie dla osiągnięcia celu jakim jest zapewnienie funkcjonowania całości przedsiębiorstwa (w tym produkcja, pomieszczenia socjalne i biurowo – administracyjne) oraz możliwość przeniesienia przedsiębiorstwa z obecnej lokalizacji (w szczególności ciągów technologicznych) przy ul. Bystrzyckiej 34 do nowej lokalizacji na ul. Towarową (obie lokalizacje w Świdnicy) i ewentualnej rozbudowy w przyszłości.

Ogólny opis planowanego przedsięwzięcia zawiera Załącznik nr 2.

b) wykonanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Przedmiotu zamówienia;

c) wykonanie dokumentacji geologicznej przedmiotowej nieruchomości objętej opracowaniem, tj. działek nr 33/6; 34/2; 33/3, 34/1, 35/1, 35/2, 35/3, 40/1, 40/2, 40/4 – obręb Fabryczna, położonych w Świdnicy przy ul. Towarowej – pod kątem ustalenia warunków do wykonania Zakresu II Przemiotu zamówienia,

d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich warunków technicznych i zapewnień dostawy mediów do przedmiotowej nieruchomości i hali,

e) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich uzgodnień i dokumentów niezbędnych do wykonania Zakresu II Przedmiotu zamówienia, zgodnie m. in. z art. 20 Ustawy prawo budowlane (np. wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, (…), itp.).

2/ Zakres II:

a) wykonanie, na podstawie przekazanej przez Zamawiającego i przedsiębiorstwo Koncepcji programu przestrzennego dla inwestycji zlokalizowanej na działkach nr 33/6; 34/2; 33/3, 34/1, 35/1, 35/2, 35/3, 40/1, 40/2, 40/4 – obręb 003 Fabryczna wraz z programem techniczno użytkowanym, wszelkich wymaganych projektów, a w szczególności: architektonicznych, konstrukcyjnych, wykonawczych, ciągów technologicznych z wykorzytsaniem posiadanych i kupowanych maszyn i urządzeń, instalacji sanitarnych, projektów przyłączy, instalacji elektrycznych, komputerowych i telefonicznych, sprężonego powietrza, odciągów technologicznych, instalacji grzewczej wraz z kotłownią gazową z uwzględnieniem rekuperacji powietrza z pomieszczeń produkcyjnych, projektu zagospodarowania terenu oraz projektu drogowego.

Wszystkie projekty winny być wykonana w ilości po 5 egzemplarzy w wersji papierowej, i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej.

Projekty winny być uzgodnione w zakresie ppoż., ochrony środowiska i innych jeżeli są wymagane przez prawo, jak również powinny być uzgodnione z ZUDP.

W razie konieczności dopuszcza się ewentualne zmiany i dostosowania projektów, tak aby było możliwe utrzymanie szacownych kosztów inwestycji (obejmujących całokształt wydatków związanych z projektami, budową i zagospodarowaniem terenu), obiekt na poziomie do 7.500.000zł. zł. netto lub niższym, łącznie z założoną rezerwą w wysokości 5% tej sumy.

Przedmiotowa dokumentacja projektowa winna być kompletna, zgodna z obowiązującymi przepisami i uzupełniona o wszelkie wymagane zgody i pozwolenia niezbędne do przeprowadzenia robót budowlanych i późniejszą eksploatację, zgodnie z profilem działalności i wyposażeniem technicznym (maszyny i urządzenia) przedsiębiorstwa.

b) określenie niezbędnej powierzchni gruntowej pod zabudowę, z uwzględnieniem możliwości ewentualnej rozbudowy zakładu w przyszłości,

b) opracowanie wstępnego kosztorysu,

c) wykonanie wizualizacji fotorealistycznej projektowanych obiektów i zagospodarowania terenu w pięciu ujęciach.

3/ Zakres III:

a) złożenie do właściwego miejscowo urzędu odpowiedzialnego za wydawanie pozwoleń na budowę kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Zakresu II, opisanego powyżej;

b) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Zakresu II, opisanego powyżej.

c) uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych i późniejszą eksploatację zgodnie z profilem działalności i wyposażeniem technicnzym (maszyny i urządzenia) przedsiębiorstwa.

4/ Zakres IV

objęcie realizacji robót nadzorem autorskim (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)), który stanowi integralną część Przedmiotu zamówienia. W ramach nadzoru autorskiego projektant zobowiązany jest w szczególności do:

– czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją budowlaną,

– kontrolowania parametrów materiałów i urządzeń, w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego (w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane) zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej,

– uzupełniania szczegółów wykonawczych dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

– udziału w naradach technicznych [przyjmuje się, że obecność projektanta (ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określanych każdorazowo przez Zamawiającego],

– udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji,

– sporządzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie uzgodnione zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

5/ Inne warunki

a) Na każdym etapie realizacji Przedmiotu zamówienia wymagana jest odpowiednia do potrzeb współpraca oferenta, który podpisze umowę na realizację Przedmiotu zamówienia z Zamawiającym i przedsiębiorstwem.

b) Wszelkie uzgodnienia wymagają pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego i przedsiębiorstwo.

III. Termin realizacji Przedmiotu zamówienia:

Zamawiający oczekuje, że Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 31 maja 2012r. (z wyłączeniem pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego (Zakres IV Przedmiotu zamówienia), który będzie pełniony do uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: informacja o doświadczeniach lub dokumentach jakie mają dostarczyć oferenci/wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dopuszczenia oferty do oceny:

 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji Przedmiotu zamówienia, potwierdzone poprzez wykazanie realizacji projektów nowych obiektów o charakterze przemysłowym lub realizacji projektów modernizacji/remontów/przebudowy istniejących obiektów o charakterze przemysłowym, zrealizowanych w ostatnich pięciu latach, których koszt dokumentacji projektowej przekroczył 50.000 zł netto. Potwierdzeniem tego warunku będzie wykaz zrealizowanych projektów oraz referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta i załączone do oferty.
 2. Posiadanie osób zdolnych do wykonania Przedmiotu zamówienia tj. posiadających uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie złożenie przez oferenta oświadczenia, które stanowić będzie załącznik do oferty.
 3. Złożenie przez oferenta oświadczenia, w którym oświadczy, iż odbył wizję lokalną nieruchomości wskazanej w załączniku graficznym oraz dokonał analizy terenu i obiektów obecnie zajmowanych przez przedsiębiorstwo w Świdnicy przy ul. Bystrzyckiej 34, i na tej podstawie oraz na podstawie posiadanej wiedzy w zakresie projektowym i budowlanym składa swoją ofertę. Teren i obiekty obecnie zajmowane przez przedsiębiorstwo w Świdnicy przy ul. Bystrzyckiej 34 są udostępniane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.

V. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT

Decydującym kryterium oceny ofert jest cena za wykonanie Przedmiotu zamówienia.

VII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferty należy składać w formie papierowej lub formie elektronicznej – skan wersji papierowej. Na życzenie Zamawiającego oferent, który złożył ofertę w formie elektronicznej – skan wersji papierowej, przedłoży Zamawiającemu oryginalną ofertę w formie papierowej.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej – skan wersji papierowej), tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez oferenta lub przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
 3. Oferta winna zawierać:

a) określenie ceny netto i brutto w złotych za wykonanie Przedmiotu zamówienia,

b) dokumenty i oświadczenia oferenta zgodnie z punktem IV,

c) Wszystkie strony oferty (w tym załączniki) powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

 1. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
 2. Dokumenty dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwa do podpisywania oferty i oświadczeń woli muszą być załączone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.
 3. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane przez oferenta lub przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
 4. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
 5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie oferenta.
 6. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
 7. Brak jakiegokolwiek z wymaganych załączników spowoduje odrzucenie oferty.

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 06.04.2012 r. godz. 10:00.

IX. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać:

a) w formie papierowej

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, w sekretariacie p. 130 I p.

b) w formie elektronicznej (skan wersji papierowej)

mariusz.fedoruk@ipdevelopment.pl

X. OTWARCIE OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2012 r. o godz. 11.30

2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi najpóźniej do 12.04.2012 r.

XI. OSOBY DO KONTAKTU

Wszelkie zapytania dotyczące:

a) Przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem terenu i obiektów obecnie zajmowanych przez przedsiębiorstwo w Świdnicy przy ul. Bystrzyckiej 34 oraz prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności) należy kierować pisemnie na adres poczty elektronicznej mariusz.fedoruk@ipdevelopment.pl;

b) terenu i obiektów obecnie zajmowanych przez przedsiębiorstwo w Świdnicy przy ul. Bystrzyckiej 34 oraz prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności należy kierować pisemnie na adres poczty elektronicznej a.bozek@diora.swidnica.pl oraz do wiadomości mariusz.fedoruk@ipdevelopment.pl;

w nieprzekraczalnym terminie do 03.04.2012 r. Pytania, które będą zadawane w inny sposób (np. telefonicznie) lub wpłyną po w/w terminie Zamawiający pozostawi bez odpowiedzi.

XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie, tj. do 06.04.2012 r., do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty.

Po przeprowadzeniu analizy ofert pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu, które zostały określone w w/w ogłoszeniu do porównania ofert zgodnie z przyjętym kryterium zostały zakwalifikowane 3 oferty.

Najkorzystniejszą ofertę, uwzględniając kryterium ceny, złożyła firma Biuro Planowania Przestrzennego z siedzibą w Wałbrzychu.

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

  Załączniki
 

Przykładowy projekt umowy – plik pdf

 

 

Załącznik nr 1 graficzny – plik pdf

 

 

Załącznik nr 2 – plik pdf