Data rozpoczęcia: 2011-02-17 Data zakończenia:2011-03-02

Logo funduszy

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 21

tel.: ( + 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

Zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji trzech zadań inwestycyjnych pn:

a) „Budowa Parku Przemysłowego w Świebodzicach”,

b) „Budowa Parku Przemysłowego w Dzierżoniowie”,

c) „Budowa Parku Przemysłowego w Świdnicy”.

I. Przewidywany termin realizacji inwestycji: rozpoczęcie: przełom I/II kwartału 2011 r., zakończenie 31 grudnia 2011 r.

II. Oferent powinien wykazać, iż dysponuje zespołem inspektorów posiadających uprawnienia w następujących branżach: konstrukcyjno – budowlana, elektryczna, sanitarna (w tym gazowa, wod.-kan., kanalizacja deszczowa), drogowo – mostowa.

III. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób przygotowania oferty, kryteria jej oceny, warunków wyboru określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

IV. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00 w sekretariacie Spółki (pok.130), dokonując uprzednio wpłaty kwoty 20 zł + 23 % VAT (słownie: dwadzieścia złotych plus 23 % podatku VAT) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

V. Zainteresowani nabyciem SIWZ mogą zapoznać się z kluczowymi warunkami: przetargu oraz umowy o roboty budowlane na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl

VI. Nabycie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest warunkiem przyjęcia oferty przez „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

VII. Obecność inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie uzależniona będzie od faktycznej potrzeby, wynikającej z zakresu robót oraz zgłaszanej przez Wykonawcę lub Zamawiającego.

VIII. Oferty należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w terminie do 2 marca 2011 r. do godziny 9.00

VI. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie 5 dni od daty złożenia ofert.

VIII. Dokumentacja budowlana jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00 – 15.00 oraz przez cały okres postępowania na stronie internetowej Spółki www.ipdevelopment.pl

 

Dokumentacja projektowa jest dostępna na stronach z ogłoszeniami zamówień na roboty budowlane (Załączniki nr 8 i nr 9):

a) „Budowa Parku Przemysłowego w Świebodzicach”, Załącznik nr 8, Załącznik nr 9

b) „Budowa Parku Przemysłowego w Dzierżoniowie”, Załącznik nr 8, Załącznik nr 8a, Załącznik nr 9

c) „Budowa Parku Przemysłowego w Świdnicy”. Załącznik nr 8, Załącznik nr 8a, Załącznik nr 9

 

 

 

  Załączniki
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekt umowy (plik. pdf)