Data rozpoczęcia: 2013-04-11 Data zakończenia:2013-04-16

Zapytanie ofertowe

W związku z planowaną inwestycją pod nazwą Świdnicki Park Przemysłowy – etap III – Zakład Diora, INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do złożenia swojej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na powyższej inwestycji.

Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do:

a) Prowadzenia nadzoru inwestorskiego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz prawami wynikającymi z obowiązków Ustawy prawo budowlane (m.in. art. 25) oraz innych przepisów prawa i przepisów wykonawczych, ponadto zobowiązany jest przestrzegać szczególnych zasad oraz uprawnień Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określonych w Ustawie Prawo Budowlane i w przepisach wykonawczych

b) udzielać na żądanie Zamawiającego wszelkich wyjaśnień w sprawach budowy oraz informacji o stanie realizacji robót,

c) potwierdzać, że dany wyrób budowlany, wyposażenie, urządzenia nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych oraz są zgodne z przedstawionymi przez Wykonawcę dokumentami oraz z Projektem,

d) uczestniczyć w odbiorach robót zanikających (w terminie 3 dni od wpisu do Dziennika budowy), częściowych, uczestnictwa w planowanych przez Wykonawcę sprawdzeniach, rozruchach technologicznych urządzeń, odbiorze końcowym i ostatecznym, swoją obecność należy potwierdzać stosownym wpisem o dziennika budowy lub/i podpisem na stosownym protokole (do odbiorów należy przystąpić w czasie zgodnym z Projektem Umowy – Załącznik nr 1 oraz projektem Umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 2),

e) potwierdzać gotowości Wykonawcy do odbiorów w szczególności do odbioru końcowego, poprzez sprawdzenie m.in. kompletności dokumentacji wymaganej przy złożeniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie,

f) potwierdzać wykonanie zaplanowanych robót, oraz usunięcie wad wskazanych np. podczas poszczególnych odbiorów,

g) obecności na budowie nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, oraz na każde uzasadnione wezwanie Kierownika budowy lub/i Zamawiającego,

h) zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Zamawiającym, Kierownikiem budowy, uczestniczenia w cotygodniowych spotkaniach podsumowujących postęp prac na budowie,

i) zobowiązany będzie do wszystkich innych, nie wymienionych powyższej, obowiązków, które wynikają z Umowy z Wykonawcą, która stanowi Załącznik nr 2 oraz z projektu Umowy –stanowiącej Załącznik nr 1.

Przewidywany czas trwania budowy: 15.11.2013 r.

W załączeniu dokumentacja inwestycji, pozwolenie na budowę,

Do oferty należy dołączyć wymagane prawem dokumenty potwierdzające prawo do pełnienia samodzielnej funkcji Inspektora Nadzoru wraz z wymaganym ubezpieczeniem.

Należy potwierdzić doświadczenie zawodowe (pełnienie nadzoru na inwestycjach przemysłowych kubaturowych tj. hala stalowa z zapleczem murowanym o wartości nie mniejszej niż 3.500.000,00 zł) poprzez załączenie referencji.

Uprzejmie prosimy o podanie ceny za pełnienie powyższej funkcji przez okres trwania budowy z założeniem trwania inwestycji przez 8 miesięcy.

Swoją ofertę (podpisaną i zeskanowaną) proszę przesłać do 16.04.2013 r. do godziny 12.00 na adres e-mailowy: dagmara.stepien@ipdevelopment.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen z wybranymi oferentami.
Dodatkowe załącznikiDokumentacja projektowa (plik skompresowany .zip)

  Załączniki
 

ZAŁĄCZNIK nr 1 UMOWA O NADZÓR INWESTORSKI.pdf

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 projekt umowy z wykonawca.pdf