Data rozpoczęcia: 2013-01-07 Data zakończenia:2013-01-14

Zapytanie ofertowe

W związku z planowaną budową hali produkcyjnej – Zakład Diora, INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do złożenia swojej oferty na pełnienie funkcji kierownika budowy na powyższej inwestycji.

W zakres obowiązków wchodziłyby funkcje :

a) wynikające z obowiązków Ustawy prawo budowlane (m.in. art. 21a, art.22) oraz innych przepisów prawa,

b) opracowanie harmonogramu budowy oraz jego przestrzeganie podczas budowy,

c) koordynacja prac oraz bezpośredni nadzór nad poszczególnymi firmami budowlanymi, które będą pracowały na budowie (firmy będą zatrudniane przez IPD),

d) bezpośrednimi nadzór nad kosztami budowy,

e) zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Zamawiającym – IPD, uczestniczenia/organizowania cotygodniowych spotkań podsumowujących postęp prac na budowie,

f) udzielania wyjaśnień w sprawach budowy Zamawiającemu,

g) ostatecznie doprowadzenie inwestycji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

h) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Przewidywany czas trwania budowy: do 30.09.2013 r.

W załączeniu (poniżej) dokumentacja projektowa inwestycji, pozwolenie na budowę,

Do oferty należy dołączyć wymagane prawem dokumenty potwierdzające prawo do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy wraz z wymaganym ubezpieczeniem.

Należy potwierdzić doświadczenie zawodowe (zgodnie z załączoną tabelą) wraz z załączeniem referencji.

Uprzejmie prosimy o podanie ceny za pełnienie powyższej funkcji przez okres trwania budowy z założeniem trwania inwestycji przez 7 miesięcy.

Swoją ofertę proszę przesłać do 14.01.2013 r. do godziny 14.00 na adres e-mailowy:dagmara.stepien@ipdevelopment.pl . Ofertę należy podpisać i zeskanować.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen z wybranymi oferentami.
Dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę
1. Dokumentacja projektowa (plik .rar)
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (plik .pdf)

  Załączniki
 

WYKAZ INWESTYCJI PODCZAS KTÓRYCH PEŁNIONA BYŁA FUNKCJA KIEROWNIKA BUDOWY (plik .doc)