Data rozpoczęcia: 2012-10-18 Data zakończenia:2012-10-23
logo UMWD_UE

Zapytanie ofertowe nr: DMiP/SBPP-audyt/01/2012

w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Wytycznymi programowymi IZ RPO WD z dnia 9 września 2008 r. w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (z późn. zm.)

na:

usługę audytu zewnętrznego projektu pod nazwą „Budowa Parku Przemysłowego w Świebodzicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, przeprowadzonego zgodnie z wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 1. Nazwa i adres Beneficjenta oraz miejsce przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu:

1. Beneficjent:

INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o.

ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych,

województwo dolnośląskie,

tel. (+48) 74 646 25 70,

fax. (+48) 74 646 25 74.

www.ipdevelopment.pl

2. Miejsce przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu:

ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych,

przybliżona ilość dokumentacji źródłowej: ok. 8 segregatorów

 1. Tytuł, numer projektu i ogólna charakterystyka projektu (krótki opis projektu)

1. Tytuł projektu: „Budowa Parku Przemysłowego w Świebodzicach”

2. Numer projektu: RPDS.01.04.00-02-009/10

3. Tytuł, numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie (oraz aneksów)

a) Umowa o dofinansowanie projektu „Budowa Parku Przemysłowego w Świebodzicach” nr UDA-RPDS.01.04.00-02-009/10-00 z dnia 16.11.2010 r.

b) Aneks nr UDA-RPDS.01.04.00-02-009/10-01 do umowy o dofinansowanie projektu „Budowa Parku Przemysłowego w Świebodzicach” nr UDA-RPDS.01.04.00-02-009/10-00 z dnia 28.02.2011 r.

c) Aneks nr UDA-RPDS.01.04.00-02-009/10-02 do umowy o dofinansowanie projektu „Budowa Parku Przemysłowego w Świebodzicach” nr UDA-RPDS.01.04.00-02-009/10-00 z dnia 26.08.2011 r.

d) Aneks nr UDA-RPDS.01.04.00-02-009/10-02 do umowy o dofinansowanie projektu „Budowa Parku Przemysłowego w Świebodzicach” nr UDA-RPDS.01.04.00-02-009/10-00 z dnia 26.08.2011 r.

e) Aneks nr UDA-RPDS.01.04.00-02-009/10-03 do umowy o dofinansowanie projektu „Budowa Parku Przemysłowego w Świebodzicach” nr UDA-RPDS.01.04.00-02-009/10-00 z dnia 18.11.2011 r.

f) Aneks nr UDA-RPDS.01.04.00-02-009/10-04 do umowy o dofinansowanie projektu „Budowa Parku Przemysłowego w Świebodzicach” nr UDA-RPDS.01.04.00-02-009/10-00 z dnia 10.05.2012 r.

4. Wartość projektu:

a) Całkowita wartość projektu: 6.566.451,59 zł

b) całkowite wydatki kwalifikowalne: 4.773.257,27 zł

c) kwota dofinansowania: 1.909.302,91 zł

5. Okres realizacji wg projektu:

Od 20 stycznia 2010 do 30 listopada 2012 rok;

6. Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest modernizacja infrastruktury kubaturowej i drogowej przy ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach, w celu przeznaczenia jej na potrzeby uruchomienia Świebodzickiego Parku Przemysłowego. Zostanie przebudowany istniejący obiekt produkcyjno-magazynowy, zblokowany z częścią administracyjno-socjalną. W zakres projektu wchodzi tez modernizacja infrastruktury towarzyszącej. Zmodernizowana infrastruktura zostanie udostępniona podmiotom gospodarczym, zainteresowanym prowadzeniem działalności na terenie docelowo utworzonego Świebodzickiego Parku Przemysłowego.

Zgodnie z załozeniem, w Parku będą mogły funkcjonować przedsiębiorstwa produkcyjne, jak i usługowe. Przebudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej obejmie: ściany zewnętrzne, bramy, drzwi, dach, odwodnienie dachu, okna i świetliki, obróbki blacharskie, posadzki, ściany wewnętrzne, inne prace. W ramach budynku administracyjno-socjalnego zostaną wykonane prace w zakresie ścian zewnętrznych, odwodnienia dachu, okien i drzwi, obróbek blacharskich, posadzek, ścian wewnętrznych oraz prace towarzyszące. W zakresie infrastruktury towarzyszącej zostanie przebudowana droga wewnętrzna i plac manewrowy, zostaną wybudowane nowe miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, chodniki z kostki. Ponadto zostanie rozebrany istniejący obiekt w celu uzyskania powierzchni pod projektowany parking. Przebudowane zostaną również sieci infrastruktury technicznej, w tym kanalizacyjna, ciepłownicza i energetyczna. Wjazd na teren inwestycji zostanie zapewniony istniejącym wjazdem od strony ul. Wałbrzyskiej.

Wybrane rozwiązania techniczne i technologiczne przedstawiają optymalny stosunek jakości do ceny i zostały wybrane po dokonaniu analizy możliwych wariantów i opcji projektowych.

Infrastruktura zmodernizowana w ramach projektu, stanowi własność Beneficjenta – spółki „INVEST- PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., przy czym odcinek drogi wewnętrznej stanowi współwłasność (działka nr 747/31). Podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie projektu będzie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. „INVEST- PARK DEVELOPMENT” Sp zo.o. będzie właścicielem i podmiotem eksploatującym majątek powstały w związku z realizacja przedmiotowej inwestycji przez cały okres trwałości projektu. Zapewni środki finansowe na utrzymanie wytworzonej infrastruktury.

Projekt realizuje preferencje RPO WD:

-Cała modernizowana infrastruktura stanowi pozostałość po zrestrukturyzowanym przedsiebiorstwie(Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „PREDOM-TERMET”-producent pieców gazowych).

-Świebodzicki Park Przemysłowy zlokalizowany będzie na obszarze o wysokim bezrobociu. Dla woj dolność. stopa. bezrob w listopadzie 2009r. wyniosła 12,1% i była niższa niż w podregionie wałbrzyskim 18,5 % oraz pow. świdnickim 13,2 %. Zgodnie z klasyfikacja powiatów według natężenia stopy bezrobocia, pow świdnicki ma średni poziom bezrobocia <10,6%; 15,6%). Projekt nie jest realizowany na obszarze objętym LPR.

 1. Termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu:

Audyt zewnętrzny projektu powinien zostać przeprowadzony do dnia 30 października 2012 r., natomiast sprawozdanie z audytu zewnętrznego wraz z opinią do dnia 10 listopada 2012 r.

 1. Sposób i zakres przeprowadzanego audytu zewnętrznego projektu:

1. Audyt zewnętrzny projektu musi być zgodny z wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (załącznik do uchwały nr 4197/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13.04.2010 r.), zwane dalej „Wytyczne”. Wytyczne stanowią załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej beneficjenta w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków finansowych w ramach projektu, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz monitorowania realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przejętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu.

2. Zakres przeprowadzanego audytu zewnętrznego powinien obejmować następujące obszary:

a) audyt procedur (organizacja beneficjenta, procedury wewnętrzne i system kontroli wewnętrznej);

b) audyt finansowo-księgowy projektu;

c) audyt rzeczowej realizacji projektu.

3. Minimalny zakres audytu zewnętrznego projektu został określony w Wytycznych w punkcie VII.

4. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu projektu:

a) całkowita kwota wydatków: 5.156.414,56 zł

b) kwota wydatków kwalifikowalnych 3.899.000,00 zł

5. Okres podlegający audytowi zewnętrznemu

od stycznia 2010 r. do października 2012 r.

6. Rodzaj, ilość i wartość wniosków beneficjenta o płatność podlegających audytowi zewnętrznemu projektu:

a) 5 wniosków beneficjenta o płatność pełniących wyłącznie funkcję sprawozdawczą,

b) 2 wnioski beneficjenta o płatność pośrednią:

– WNP-RPDS.01.04.00-02-009/10-02 całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 3.009.688,87 zł, w tym kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 2.209.000,00 zł.

– WNP-RPDS.01.04.00-02-009/10-03 całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 2.101.527,86 zł, w tym kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 1.690.000,00 zł.

7. Wykonawca oraz beneficjent, podczas przeprowadzanego audytu zewnętrznego projektu, są zobowiązani do przestrzegania Wytycznych.

8. Zakres opinii i sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu:

Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu, audytorzy zewnętrzni zobowiązani są do przygotowania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu, którego elementem koniecznym jest opinia o projekcie (jednoznaczna ocena, czy realizacja projektu przebiegała zgodnie z prawem, procedurami oraz umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie projektu, a wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne), sporządzonego w co najmniej dwóch egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim (oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD). Sprawozdanie musi zawierać minimalny zakres danych określonych w punktach IV, VII i VIII Wytycznych. Rodzaje opinii są określone w punkcie IV Wytycznych.

Egzemplarze sprawozdania z audytu oraz opinie (w tym płyty CD/DVD) należy złożyć w siedzibie beneficjenta.

 1. Informacja o przeprowadzonych kontrolach/audytach projektu

Dotychczas nie zostały przeprowadzone żadne kontrole/audyty projektu.

 1. Opis warunków, jakie muszą być spełnione przez wykonawców:

1. Audyt zewnętrzny projektu nie może być przeprowadzony przez m. in.

a) audytora wewnętrznego/biegłego rewidenta/księgowego beneficjenta, oraz osobę/podmiot zatrudniający audytora zewnętrznego, który zarazem przygotował, realizuje projekt i uczestniczy w projekcie podlegającemu audytowi zewnętrznemu lub

b) inną osobę wykonującą czynności dotyczące projektu na rzecz beneficjenta.

2. Beneficjent wymaga od Wykonawcy dysponowania zespołem składającym się co najmniej z 2 osób, które będą uczestniczyły w przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu, przy czym każda z osób wchodzących w skład zespołu ma obowiązek spełniać odpowiednio niżej wymienione wymogi.

3. W skład (co najmniej dwuosobowego) zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu powinna wchodzić:

a) zawsze co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia audytora wewnętrznego oraz co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta, przy czym nie dopuszcza się, aby w przypadku dwuosobowego zespołu wchodziły wyłącznie dwie osoby posiadające uprawnienia audytorów wewnętrznych lub dwie osoby posiadające uprawnienia biegłych rewidentów. Osoby te muszą spełniać wymogi określone w załączniku nr 1 do Wytycznych zgodnie ze Sposobem A (odpowiednio punkty 1 do 8)

b) zawsze co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia audytora wewnętrznego lub biegłego rewidenta (spełniająca wymogi określone w załączniku nr 1 Wytycznych w Sposobie A) oraz osoba spełniająca wymogi określone w załączniku nr 1 Wytycznych w Sposobie B, przy czym nie dopuszcza się, aby w przypadku dwuosobowego zespołu wchodziły wyłącznie dwie osoby spełniające wymogi określone w załączniku nr 1 Wytycznych w Sposobie B.

4. Beneficjent wymaga, aby zarówno Wykonawca składający ofertę jak i każda z osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzające audyt zewnętrzny projektu mają obowiązek spełnić warunek bezstronności i niezależności w stosunku do beneficjenta. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana w przypadkach określonych w Wytycznych w punkcie V.

5. Beneficjent wymaga, aby zarówno Wykonawca składający ofertę jak i każda z osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzające audyt zewnętrzny projektu spełniali inne wymogi formalne określone w Wytycznych w punkcie V, których spełnienie potwierdzone jest oświadczeniem zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Wytycznych.

 1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty, które będą stanowiły integralną część oferty:

1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – Załącznik A do niniejszego zapytania ofertowego;

2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. wykaz osób, które będą wykonywać usługę lub będą uczestniczyć w wykonywaniu usługi wraz z informacjami o ich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym zgodnie z Załącznikiem B do niniejszego zapytania ofertowego „Potencjał kadrowy”.

4. wypełnione i podpisane oświadczenia wykonawcy oraz każdej z osób wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu w celu potwierdzenia spełniania wymogów określonych w punkcie VI 1. powyżej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Wytycznych (Oświadczenie nr 1).

5. wypełnione i podpisane oświadczenia wykonawcy oraz każdej z osób wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu w celu potwierdzenia spełniania wymogów określonych w punkcie VI 4. powyżej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Wytycznych (Oświadczenie nr 2).

6. wypełnione i podpisane oświadczenia wykonawcy oraz każdej z osób wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu w celu potwierdzenia spełniania wymogów określonych w punkcie VI 5. powyżej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Wytycznych (Oświadczenie nr 3).

7. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem przedmiotu oraz daty wykonania i odbiorcy, wgZałącznika C do niniejszego zapytania ofertowego „Doświadczenie zawodowe”.

8. dla każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu dokumenty poświadczające odpowiednie umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje, wiedzę i wykształcenie, o których mowa w Załączniku nr 1 (odpowiednio dla Sposobu A lub Sposobu B) do aktualnie obowiązujących „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” – publikowanych na stronie internetowej: www.rpo.dolnyslask.pl

9. Beneficjent dokona oceny spełnienia warunków, o których mowa w Załączniku nr 1 do – aktualnie obowiązujących – „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” – publikowanych na stronie internetowej: www.rpo.dolnyslask.plna podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty według formuły : ” spełnia-nie spełnia „.

10. Oświadczenia winny być złożone w oryginale, pozostałe dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 1. Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego jest:

Mariusz Fedoruk, tel. 74 646 25 76, email: mariusz.fedoruk@ipdevelopment.pl

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia w godzinach pracy beneficjenta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie beneficjenta w terminie do dnia 23 października 2012 r. do godziny 14:00 w formie pisemnej.
 2. Beneficjent dokona otwarcia ofert w dniu 23 października 2012 r. o godzinie 14:30 w swojej siedzibie.
 3. Otwarcie ofert jest jawne.
 1. Kryteria oceny ofert:
 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryteriami zgodnie z pkt. V „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.
 2. Podstawowym kryterium wyboru oceny będzie cena: 100%.
 3. Ponadto beneficjent przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m.in.:

– zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,

– zasadą ochrony uczciwej konkurencji,

– zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,

– zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku

 1. Opis sposobu obliczania ceny:
 1. Podana w ofercie cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem usługi z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji usługi.
 2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie usługi w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
 3. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN.
 4. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie usługi w określonym terminie.
 5. Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.
 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia:
 1. Wykonawca jest związany ofertą 20 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Informacja o wybranej ofercie zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.ipdevelopment.pl/przetargi
 4. Oferty, które wpłyną do siedziby beneficjenta po wyznaczonym terminie składania ofert pozostaną bez rozpatrzenia.
 5. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 7. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa zawierająca postanowienia określone w pkt. VI „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.

Załączniki do zapytania ofertowego

 1. Załącznik A „Formularz ofertowy”
 2. Załącznik B „Potencjał kadrowy”
 3. Załącznik C „Doświadczenie zawodowe”
 4. Załącznik D Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
  Załączniki
 

Oświadczenie nr 3 (załącznik nr 4 do Wytycznych) – plik .doc

 

 

Załącznik A „Formularz ofertowy” – plik .doc

 

 

Załącznik B „Potencjał kadrowy” – plik .doc

 

 

Załącznik C „Doświadczenie zawodowe” – plik .doc

 

 

Oświadczenie nr 1 (załącznik nr 2 do Wytycznych) – plik .doc

 

 

Oświadczenie nr 2 (załącznik nr 3 do Wytycznych) – plik .doc

 

 

Załącznik D (plik .pdf) Wytyczne dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu wraz z załącznikami