Data rozpoczęcia: 2013-11-19 Data zakończenia:2013-11-25
Zapytanie ofertowe na wykonanie oczyszczenia urządzeń płynnych służących ochronie środowiska – (separatorów) wraz z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów płynnych „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi polegającą na oczyszczeniu separatorów mieszczących się przy obiektach, których wykaz stanowi załącznik nr 1. Oferty prosimy składać najpóźniej do dnia 25.11.2013 r. do godz. 10.00 w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., która mieści się przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu (58-306) pok. 130, bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl Załącznik nr 1 Wykaz obiektów: 1. Wałbrzych, ul. Uczniowska 34 Hala produkcyjna o pow. użytkowej 6.341,66 m², separator koalescencyjny węglowodorów HAURATON typ Aquafix SWODBK 30/300, pojemność separatora: 2700, pojemność odmulacza: 3000. – należy dokonać przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia i uprawnienia usługę polegającą na oczyszczeniu separatora tj. odbiorze odpadów niebezpiecznych – osadów i mieszanin, demontażu i czyszczeniu filtra oraz pozostałych elementów składowych, a w razie konieczności ich wymiany, unieszkodliwienie odpadów w punkcie utylizacji, zgodnie z wymogami przepisów o odpadach. W/w czynności należy dokonać do 28 listopada 2013 r. 2. Dzierżoniów, ul. Strefowa 15-17 Hala produkcyjna o pow. użyt. 2.890,00 m², betonowy separator koalescencyjny węglowodorów HAURATON typ Aquafix SK2BP 10/100, pojemność osadnika: 2510, pojemność separatora: 2120. – należy: dokonać przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia i uprawnienia usługę polegającą na oczyszczeniu separatora tj. odbiorze odpadów niebezpiecznych – osadów i mieszanin, demontażu i czyszczeniu filtra oraz pozostałych elementów składowych, a w razie konieczności ich wymiany, unieszkodliwienie odpadów w punkcie utylizacji, zgodnie z wymogami przepisów o odpadach. W/w czynności należy dokonać do 28 listopada 2013 r. Ponadto: 1. Spółka informuje, iż powyższe prace muszą być prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 27.07.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 627), Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 21) oraz aktach prawno-wykonawczych do w/w ustaw. 2. Potwierdzeniem wykonania usługi: będzie karta przekazania odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów z dnia 14 lutego 2006r.(Dz. U. Nr 30 poz. 213) oraz protokół wykonanej usług zatwierdzony przez pracownika Spółki. 3. Do faktury powinien zostać dołączony oryginał karty przekazania odpadu oraz protokół wykonanej usługi podpisany przez pracownika Spółki. 4. „INVEST- PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o zapewni swobodny dostęp do urządzeń oraz wodę do ponownego zalania zbiorników po wykonaniu usługi. 5. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.