Data rozpoczęcia: 2014-05-12 Data zakończenia:2014-05-16

Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowej kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska – separatorów

„INVEST- PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie okresowych przeglądów kontroli stanu technicznego separatorów dla obiektów, których wykaz stanowi załącznik nr 1 oraz wg. niżej wymienionych wytycznych.

– Art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. W/w czynności należy dokonać do 31 maja 2014 r.

Oferty prosimy składać najpóźniej do dnia 16.05.2014 r. do godz. 10.00 w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., która mieści się przy ul. Uczniowskiej16 w Wałbrzychu (58-306), bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: henryk.pietron@ipdevelopment .pl

Załącznik nr 1

Wykaz obiektów:

1. Wałbrzych, ul. Uczniowska 34

1. Hala produkcyjna o powierzchnia użytkowa 6 341,66 m²,

– separator koalescencyjny węglowodorów HAURATON typ Aquafix SWODBK 30/300;

2. Świdnica, ul. Towarowa 30

1. Hala produkcyjna o powierzchnia użytkowa 5 191,09 m².

– betonowy separator koalescencyjny substancji ropopochodnych PURATOR typ SEPURATOR 2000 10/100-1-2,0

3. Dzierżoniów, ul. Strefowa 15-17

1. Hala produkcyjna o powierzchnia użytkowa 2 890,00 m²

betonowy separator koalescencyjny węglowodorów HAURATON typ Aquafix SK2BP 10/100

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.