Data rozpoczęcia: 2013-11-19
Data zakończenia:2013-11-25

Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowej kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska – separatorów

 

„INVEST- PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie okresowych przeglądów kontroli stanu technicznego separatorów dla obiektów, których wykaz stanowi załącznik nr 1 oraz wg. niżej wymienionych wytycznych.

 

– Art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

 

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. W/w czynności należy dokonać do 30 listopada 2013 r.

 

Oferty prosimy składać najpóźniej do dnia 25.11.2013 r. do godz. 10.00 w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., która mieści się przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu (58-306), pok. 130 bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

 

Załącznik nr 1

 

Wykaz obiektów:

 

  1. Wałbrzych, ul. Uczniowska 34
  1. Hala produkcyjna o powierzchnia użytkowa 6 341,66 m²,

– separator koalescencyjny węglowodorów HAURATON typ Aquafix SWODBK 30/300;

 

  1. Świdnica, ul. Towarowa 30
  2. Hala produkcyjna o powierzchnia użytkowa 5 191,09 m².

– betonowy separator koalescencyjny substancji ropopochodnych PURATOR typ SEPURATOR 2000 10/100-1-2,0

 

  1. Dzierżoniów, ul. Strefowa 15-17
  2. Hala produkcyjna o powierzchnia użytkowa 2 890,00 m²

betonowy separator koalescencyjny węglowodorów HAURATON typ Aquafix SK2BP 10/100