Data rozpoczęcia: 2014-07-29 Data zakończenia:2014-08-06

Zapytanie ofertowe

Niniejszym zwracamy się z zapytaniem ofertowym na wykonanie Operatów szacunkowych dla następujących nieruchomości będących własnością naszej Spółki:

1. Hala produkcyjno-magazynowa z częściami administracyjno-socjanymi (jedno i dwukondygnacyjnymi) oraz budynkiem technicznym (łącznie zwane dalej „Halą”), położna w Dzierżoniowie, przy ul. Strefowej 19.

Hala położona jest na działkach gruntu oznaczonych numerami 188/2 i 51/5, o łącznej powierzchni użytkowej 28.390 m².

Całkowita powierzchnia użytkowa Hali wynosi 4.104,56 m², w tym:

· Część administracyjno-socjalna – 899,86 m²;

· Część techniczna wynosi – 85,60 m²;

· Część produkcyjno-magazynowa wynosi – 3.119,10 m².

Budowa Hali została zakończona w II kwartale 2014 r. Decyzja pozwolenia na użytkowanie została wydana z dniem 17.06.2014 r.

2. Hala produkcyjno-magazynowa z częścią administracyjno socjalną i techniczną (łącznie zwane dalej „Halą”), położona w Świdnicy, przy ul. Towarowej 28A.

Hala położona jest na działce gruntu oznaczonej numerem 1656/1 o powierzchni użytkowej 11.253 m².

Całkowita powierzchnia użytkowa Hali wynosi 4.890,76 m², w tym:

· Część administracyjno-socjalna – 818,74 m²;

· Część techniczna – 61,16 m²;

· Część produkcyjno-magazynowa – 4.010,86 m².

Budowa Hali została zakończona w II kwartale 2014 r. Decyzja pozwolenia na użytkowanie została wydana z dniem 23.05.2014 r.

Oferty na wykonanie operatów dla w/w Hal, należy złożyć w siedzibie Spółki, mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu, lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2014 r. do godz. 10.00. Istnieje możliwość złożenia oferty na wykonanie operatu tylko dla jednej z w/w hal.

Oferta powinna zawierać informacje określające koszt wykonania w/w operatów (dla każdego operatu oddzielnie) oraz termin ich sporządzenia. W przypadku jeśli do sporządzenia takiego operatu Oferent będzie oczekiwał otrzymania od Spółki określonych informacji bądź dokumentów, których uzyskanie wiąże się z poniesieniem kosztów (np. wypis i wyrys z ewidencji gruntów) należy wskazać to w złożonej ofercie. W przypadku braku takich informacji Spółka uzna wskazany w Ofercie koszt wykonania operatu również jako koszt uzyskania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do rzetelnego sporządzenia operatów.

W związku z faktem, iż w/w operaty mają zostać przedłożone do Banku PKO BP SA, składając ofertę, Oferent zobowiązuje się, iż wykona je zgodnie z wytycznymi w/w Banku, stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Uwaga! Warunek Konieczny: Pod uwagę będą brane tylko te oferty, które zostały złożone przez Oferentów znajdujących się na „Liście Rzeczoznawców Majątkowych przeszkolonych w zakresie szacowania nieruchomości dla celów zabezpieczenia wierzytelności, których operaty akceptowane są przez Bank PKO BP SA”.

  Załączniki
Załącznik nr 1 (plik .doc)