Data rozpoczęcia: 2014-11-10 Data zakończenia:2014-11-17

Zapytanie ofertowe

Niniejszym zwracamy się z zapytaniem ofertowym na wykonanie Operatów szacunkowych dla następujących nieruchomości będących własnością naszej Spółki:

1. Nowo wybudowana hala produkcyjno-magazynowa z dwukondygnacyjną częścią administracyjno – socjalną (łącznie zwane dalej „Halą A”), położna w Świebodzicach, przy ul. Wałbrzyskiej 38.

Hala A położona jest na działkach gruntu oznaczonych numerami 747/19, 747/28, 747/30 (obręb 0003 – Śródmieście) o łącznej powierzchni 3.760 m².

Całkowita powierzchnia użytkowa Hali A wynosi 1.770,89 m², w tym:

  • Część administracyjno-socjalna – 450,89 m²;
  • Część produkcyjno-magazynowa wynosi – 1.320 m².

Budowa Hali A została zakończona w III kwartale 2014 r. Decyzja pozwolenia na użytkowanie została wydana dnia 29.07.2014 r.

2. Zmodernizowane hale produkcyjno-magazynowa z częściami administracyjno socjalnymi (łącznie zwane dalej „Halą B i C”), położone w Świebodzicach, przy ul. Wałbrzyskiej 38.

Hala B i C położona jest na działce gruntu oznaczonej numerem 747/14 (obręb 0003 – Śródmieście) o powierzchni 15.395 m².

Całkowita powierzchnia użytkowa Hali B i C wynosi 992,56 m², w tym:

  • Część administracyjno-socjalna – 706,22 m²;

· Część techniczna – 13,01 m²;

  • Część produkcyjno-magazynowa – 273,33 m².

Modernizacja Hali B i C została zakończona w III kwartale 2014 r.

3. Zmodernizowana hala produkcyjno-magazynowa z częścią administracyjno socjalną (łącznie zwane dalej „Halą D”), położona w Świebodzicach, przy ul. Wałbrzyskiej 38.

Hala D położona jest na działce gruntu oznaczonej numerem 747/15 (obręb 0003 – Śródmieście) o powierzchni 572 m².

Całkowita powierzchnia użytkowa Hali D wynosi 400,87 m², w tym:

  • Część administracyjno-socjalna – 63,96 m²;
  • Magazyn – 13,40 m²
  • Część techniczna – 74,08 m²;
  • Część produkcyjno-magazynowa – 249,41 m².

Modernizacja Hali D została zakończona w II kwartale 2014 r.

4. Zmodernizowana hala produkcyjno-magazynowa z częścią socjalną (łącznie zwane dalej „Halą E”), położona w Świebodzicach, przy ul. Wałbrzyskiej 38.

Hala E położona jest na działkach gruntu oznaczonych numerami 747/9 oraz 747/10 (obręb 0003 – Śródmieście) o łącznej powierzchni 620 m².

Całkowita powierzchnia użytkowa Hali E wynosi 414,40 m², w tym:

· Część socjalna – 31,56 m²;

  • Część produkcyjno-magazynowa – 382,84 m².

Modernizacja Hali E została zakończona w III kwartale 2014 r.

Oferty na wykonanie operatów dla w/w Hal, należy złożyć w siedzibie Spółki, mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu, lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17. listopada 2014 r. do godz. 10.00. Oferta musi obejmować wykonanie operatów dla wszystkich w/w Hal.

Oferta powinna zawierać informacje określające koszt wykonania w/w operatów (dla każdego operatu oddzielnie) oraz termin ich sporządzenia. W przypadku jeśli do sporządzenia takiego operatu Oferent będzie oczekiwał otrzymania od Spółki określonych informacji bądź dokumentów, których uzyskanie wiąże się z poniesieniem kosztów (np. wypis i wyrys z ewidencji gruntów) należy wskazać to w złożonej ofercie. W przypadku braku takich informacji Spółka uzna wskazany w Ofercie koszt wykonania operatu również jako koszt uzyskania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do rzetelnego sporządzenia operatów.

W związku z faktem, iż w/w operaty mają zostać przedłożone do Banku PKO BP SA, składając ofertę, Oferent zobowiązuje się, iż wykona je zgodnie z wytycznymi w/w Banku, stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, w tym w szczególności załączy do operatu oświadczenie wskazane w Załączniku nr 1.

Uwaga! Warunek Konieczny: Pod uwagę będą brane tylko te oferty, które zostały złożone przez Oferentów znajdujących się na „Liście Rzeczoznawców Majątkowych przeszkolonych w zakresie szacowania nieruchomości dla celów zabezpieczenia wierzytelności, których operaty akceptowane są przez Bank PKO BP SA”.

  Załączniki
Załącznik nr 1 (plik .doc)