Data rozpoczęcia: 2013-08-23 Data zakończenia:2013-09-02

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac naprawczych dot. budynku przy ul. Krzywoustego w Świdnicy

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedziba w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 21 zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowo – naprawczych w budynku wielorodzinnym przy ul. Krzywoustego 17-19-21 w Świdnicy.

I. Garaż podziemny, konstrukcja – barierki

– roboty remontowe – cięcie piłą bitumiczną na gł. 6-10 cm (szczeliny w posadzce garażu) – 83m;

– wypełnianie szczelin dylatacyjnych poziomych o głębokości powyżej 40-80 mm- 83m;

– naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko powierzchni do 1,0m² – 23m²;

– odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5m² – 35m²;

– tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i slupach – 35m²;

– gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” i „ATLAS UNI GRUNT” – powierzchnie poziome – 35m²;

– przyklejenie warstwy siatki na ścianach – 35m²;

– dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem – 35m²;

– czyszczenie przez szczotkowanie ręczne konstrukcji barierki – 9m²;

– miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych;

– dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych – 9m²;

II. Przedsionek klatki 17 i 21

– odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5m² – 18,5m²;

– tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i slupach – 18,5m²;

– zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m² – 27,9m²;

– skasowanie wykwitów (zacieków) – 13,2m²;

– gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” i „ATLAS UNI GRUNT” – powierzchnie poziome – 41,10m²;

– przyklejenie warstwy siatki na ścianach w miejscach pęknięcia płyt, siatka pancerna – 41,10m²;

– tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie – warstwa pośrednia, ściany na wysokości lamperii – 41,10m²;

– tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik – „Bolix” o uziarnieniu 2,0mm, wykonywane ręcznie, tynk na wysokości lamperii – 41,10m²;

– ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 7,5m²;

– dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży z gruntowaniem – 41,10m²;

– naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1,0m² w jednym miejscu.

III. Lokale nr 17/6 oraz 17/8

– pomiary wilgotności powietrza i temperatury ścian, badania wilgotności powietrza ścian, ocena stanu technicznego tynków, itd.;

– doprowadzenie zawilgoconych pomieszczeń w/w lokali do stanu pierwotnego.

IV. Lokale 19/2 oraz 17/1

– usunięcie pęknięć na całej długości styku tynku z ościeżnicą drzwi balkonowych;

– roboty pozostałe wynikające w trakcie napraw.

V. Drenaż

– czyszczenie drenażu za pomocą WUKO;

– wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0m – 10,710m³;

– ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3.0 m wypraskami w grunt. Suchych wraz z rozbiórką (szer. do 1m);

– kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm – 10,5m;

– zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3.0m – 10,710m³.

VI. ELEWACJA

– rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73m i rozstawie podłużnym ram 2,57m o wys. do 15m – 198m²;

– zabezpieczenia ochronne – siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych – 198m²;

– osłony okien – folia polietylenowa 25,40m²;

– instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15m – 198m²;

– przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą- oczyszczenie mechaniczne i zmycie – 154,50m²;

– naprawa uszkodzonych części elewacji budynku (pęknięć, rys);

– wielowarstwowe systemy ociepleń ścian „Bolix” – szpachlowanie zbrojone jedna warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręcznie);

– tynki elewacyjne silikonowo – żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik – „Bolix” o uziarnieniu 2,0mm, wykonywane ręcznie – 154,50m²;

– malowanie elewacji – 154,50m²;

Podczas sporządzania oferty należy uwzględnić koszty wykonania robót naprawczych wraz z materiałami budowlanymi niezbędnymi do wykonania powyższych prac, poszczególne Podzadania (numeracja rzymska) należy wycenić oddzielnie.

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane Podzadanie lub na wszystkie Podzadania. Zainteresowanych zapraszamy na dokonanie wizji lokalnej na terenie budynku przy ul. Krzywoustego.

Oferta powinna zawierać następujące informacje: koszt wykonania wszystkich prac z uwzględnieniem materiałów budowlanych, termin realizacji oraz okres gwarancji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie zapytania ofertowego Panią Sylwią Kołacz, tel. 74 646-25-78 lub adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

Oferty prosimy składać do 02 września 2013r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu (budynek Urzędu Skarbowego), pokój nr: 130 lub w formie skanu prosimy przesłać na adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.