Data rozpoczęcia: 2014-09-03
Data zakończenia:2014-09-10

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac naprawczych w budynku przy ul. Lawendowej w Dzierżoniowie

 

 

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowo – budowlanych w garażu budynku wielorodzinnego przy ul. Lawendowej w Dzierżoniowie

 

Zakres prac:

  1. prace remontowo-budowlane polegające na skuwaniu zagrzybionych, zmurszałych tynków cementowo – wapiennych na ścianach wewnętrznych, na poziomie piwnicy w garażu podziemnym budynku. Kolejność skuwania poszczególnych robót zostanie ustalona z Zamawiającym, ze względu na użytkowanie garażu;
  2. prace związane z usunięciem, wywózką i utylizacja gruzu;
  3. czynności porządkowe dotyczące przywrócenia remontowanej powierzchni do stanu pierwotnego, tym samym przygotować garaż pod przyszłe korzystanie przez użytkowników, przeprowadzić prace porządkowe, przywrócić ład, uprzątnąć wszelkie elementy po przeprowadzonym remoncie.

 

Wszystkie prace remontowe należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

 

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy obliczone zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego, po wykonaniu robót, na podstawie protokołów częściowych i końcowych, który stanowił będzie kalkulację kosztów.

W ofercie należy podać dane wyjściowe do kosztorysowania tj.:

– ceny jednostkowe robót.

 

Oferta powinna zawierać krótką charakterystykę firmy, czas działania na rynku, liczbę pracowników oraz ich kompetencje.

 

Termin wykonania prac do 15.09.2014 r.

 

Oferty prosimy składać do 10.09.2014 r. do godziny 15.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu – sekretariat lub w formie skanu prosimy przesłać na adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

 

 

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.