Data rozpoczęcia: 2013-06-05 Data zakończenia:2013-06-12

INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu połączenia sieci wodociągowej (lezącej na działce IPD) z siecią wodociągową biegnącą wzdłuż ulicy Wałbrzyskiej w Świebodzicach (zgodnie z załączoną mapą).

Wycenie podlegać powinno wykonanie projektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Projekt powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz wytycznymi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach. Niemniej jednak brakujący odcinek sieci nie przewiduje się żadnej studzienki wodomierzowej.

W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie zadania oraz termin wykonania zamówienia.

Ofertę należy przesłać w terminie do 12.06.2013 r. do godziny 15.30

  Załączniki
 

Mapa poglądowa sieci wodociągowej na działce IPD (plik .pdf)