Data rozpoczęcia: 2014-03-11 Data zakończenia:2014-03-18

ZAPYTANIE OFERTOWE

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usług polegających na przeprowadzeniu procedury scalenia nieruchomości, o ile będzie wymagana, a następnie nowego podziału scalonej nieruchomości, w celu wydzielania działek pod budownictwo jednorodzinne na wskazanych obszarach, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Obszary na których mają być wykonane poszczególne procedury:

1. Obszar A – obejmuje działkę gruntu położoną w Wałbrzychu w obrębie ewidencyjnym Piaskowa Góra Nr 7, oznaczoną numerem 360/1. W obrębie tego obszaru należy wykonać podział nieruchomości celem wydzielenia działek pod budownictwo jednorodzinne.

2. Obszar B – obejmuje działki gruntu położone w Wałbrzychu w obrębie ewidencyjnym Piaskowa Góra Nr 7, oznaczone numerami 360/22, 360/54 oraz 360/79. W obrębie tego obszaru należy wykonać scalenie zlokalizowanych na danym obszarze działek gruntu a następnie podział nieruchomości celem wydzielenia działek pod budownictwo jednorodzinne.

3. Obszar C – obejmuje działki gruntu położone w Wałbrzychu, w obrębie ewidencyjnym Poniatów Nr 11, oznaczone numerami 13/12 oraz 342/3. W obrębie tego obszaru należy wykonać scalenie zlokalizowanych na danym obszarze działek gruntu a następnie podział nowo powstałej nieruchomości mający na celu wydzielenie działek pod budownictwo jednorodzinne.

W przypadku wszystkich nieruchomości/działach dokonywany podział ma być zgodny z zapisami MPZP. Ponadto przy projektowaniu podziału należy skorelować proponowany przebieg granic z istniejącą w danym obszarze infrastrukturą, tak aby zapewnić nowo wydzielonym działkom jak najbardziej optymalną możliwość przyłączenia ich do poszczególnych sieci oraz uwzględniać ewentualne utrudnienia/kolizje (np. wodociąg Ø 315).

W ofercie należy uwzględnić cenę, termin wykonania w/w usług oraz proponowaną liczbę działek, które miałyby powstać po zakończeniu wszystkich procedur, z podziałem na poszczególne Obszary.

Oferty należy złożyć w siedzibie Spółki mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 21 (I piętro, pokój 130) w Wałbrzychu lub przesłać drogą elektroniczną na adres: aneta.bialy@ipdevelopment.pl (w e-mailu należy załączyć skan podpisanej oferty) do dnia 18.03.2014 r. do godz. 10.00.

Spółka zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dokonywania niektórych z zaproponowanych w projekcie podziału działach.

Załączniki:

Nr 1 – Uchwała nr LVI/431/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Beskidzkiej – Sosnowej – Orkana w Wałbrzychu oraz Załącznik do w/w Uchwały (rysunek planu miejscowego).

Nr 2 – Mapa inwentaryzacji powykonawczej układu drogowego pomiędzy ulicami Orkana i Sosnowa.

Nr 3 – Załącznik graficzny z zaznaczonymi Obszarami.

  Załączniki
 

Mapa inwentaryzacji powykonawczej układu drogowego pomiędzy ulicami Orkana i Sosnowa. (plik .pdf)

 

 

Uchwała Nr LVI/431/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 września 2006 roku (treść Uchwały – plik pdf, 220KB)

 

 

Załącznik graficzny z zaznaczonymi Obszarami (plik .pdf)

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały LVI/431/06 – rysunek planu miejscowego (plik jpg, 421 KB)