Data rozpoczęcia: 2010-03-15 Data zakończenia:2010-03-18

Znaki Programu i Unii

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny na wykonanie kompleksowej specjalistycznej usługi doradczej

 

NR 01/2010r

Z dnia 15.03.2010r.

 

Firma „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Spółka z o.o. w związku z realizacją projektu pt. Wprowadzenie do oferty „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. kompleksowych usług doradczych, świadczonych na rzecz podmiotów sektora MSP” w ramach RPO WD Priorytet 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw” („Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”) Działanie 1.2: Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu, Schemat 1.2.D Dotacje na doradztwo i inwestycje dla Instytucji Otoczenia Biznesu, zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie kompleksowej specjalistycznej usługi doradczej.

Zamawiający:

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Spółka z o.o..

Adres: ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych

NIP: 8862887034

REGON: 020686631

KRS: 0000309190

TELEFON: (074) 64 62 570

FAX: (074) 64 62 574

E-MAIL:  ipd@ipdevelopment.pl

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie kompleksowej specjalistycznej usługi doradczej w ramach realizacji projektu „Wprowadzenie do oferty „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. kompleksowych usług doradczych, świadczonych na rzecz podmiotów sektora MSP”, obejmujące:

 

–   analizę rynku z uwzględnieniem obecnych i prognozowanych trendów inwestycyjnych, w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej przez MŚP – stworzenie dokumentu- raportu z analizy rynku z uwzględnieniem obecnych i prognozowanych trendów inwestycyjnych w kontekście prowadzenie działalności gospodarczej przez MŚP.

– analizę potrzeb przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz nawiązywania nowych kontaktów biznesowych – stworzenie dokumentu- raportu wraz z przewodnikiem z analizy potrzeb przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

– analizę i opracowanie dokumentu (przewodnika) dla przedsiębiorców, dotyczącego możliwości powstawania klastrów i regionalnych sieci współpracy- stworzenie dokumentu- przewodnika dla przedsiębiorców, dotyczącego możliwości powstawania klastrów i regionalnych sieci współpracy.

–   opracowanie procedur postępowania, umożliwiających gromadzenie danych o podmiotach gospodarczych w kompleksową bazę, w oparciu o którą zostanie stworzona platforma internetowa służąca nawiązywaniu kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami- stworzenie dokumentu- procedur postępowania umożliwiających gromadzenie danych o podmiotach gospodarczych w kompleksową bazę.

 

Termin realizacji zamówienia:

 

Kompleksowa specjalistyczna usługa doradcza powinna zostać wykonana do 31.12.2010r., przy czym wymagane terminy realizacji poszczególnych elementów, przedstawiają się następująco:

 

Element kompleksowej usługi doradczej Wymagany termin wykonania
-analiza rynku z uwzględnieniem obecnych i prognozowanych trendów inwestycyjnych, w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej przez MŚP- – stworzenie dokumentu- raportu z analizy rynku z uwzględnieniem obecnych i prognozowanych trendów inwestycyjnych w kontekście prowadzenie działalności gospodarczej przez MŚP. 30.06.2010r.
– analiza potrzeb przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz nawiązywania nowych kontaktów biznesowych – stworzenie dokumentu- raportu wraz z przewodnikiem z analizy potrzeb przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

 

31.03.2010r.
– analiza i opracowanie dokumentu (przewodnika) dla przedsiębiorców, dotyczącego możliwości powstawania klastrów i regionalnych sieci współpracy- – stworzenie dokumentu- przewodnika dla przedsiębiorców, dotyczącego możliwości powstawania klastrów i regionalnych sieci współpracy.

 

 

30.09.2010r.
– Opracowanie procedur postępowania, umożliwiających gromadzenie danych o podmiotach gospodarczych w kompleksową bazę, w oparciu o którą zostanie stworzona platforma internetowa służąca nawiązywaniu kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami stworzenie dokumentu- procedur postępowania umożliwiających gromadzenie danych o podmiotach gospodarczych w kompleksową bazę.

 

 

31.12.2010r.

 

 

Wykonawca dostarczy opracowane dokumenty i analizy stanowiące przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego:

ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych

Sposób przygotowania oferty:
Zgodnie z formularzem ofertowym

 

Kryterium wyboru oferty:

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  1. Cena- 50 pkt
  2. Opracowanie koncepcji realizacji kompleksowej usługi doradczej, w podziale na poszczególne jej elementy- 50 pkt

 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

1.    W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów – 50 pkt, otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponował najniższą cenę netto za realizację zamówienia, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:

 

cena oferty najniżej skalkulowanej

——————————————–  x 50 pkt = liczba punktów oferty ocenianej

cena oferty ocenianej

 

 

 

Sposób obliczenia ceny:

Cena za wykonanie kompleksowej usługi doradczej powinna być podana w sposób przedstawiony w zapytaniu ofertowym tj. łącznie oraz w rozbiciu na poszczególne elementy kompleksowej usługi doradczej.

Cena powinna być podana w rozbiciu na : wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto.

 

 

2.    Kryterium „Opracowanie koncepcji realizacji kompleksowej usługi doradczej, w podziale na poszczególne jej elementy” zostanie oceniony pod względem:

–        Planu realizacji kompleksowej usługi pod kątem zachowania kolejności wszystkich prac w ramach poszczególnych etapów, przedstawiony w sposób szczegółowy i adekwatny do tematów elementów usługi (0-30 pkt.);

–        opisu metodologii w zakresie przeprowadzania poszczególnych analiz (0-20 pkt), w tym:

– rzetelność i terminowość opisanego sposobu organizacji analiz (0-15 pkt.).

–  wielkość próby (0-5 pkt.);

 

W każdym z podkryteriów maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta, w której:

–              w sposób najbardziej szczegółowy i adekwatny do tematyki przedstawiono         plan realizacji kompleksowej usługi doradczej,

–              zaproponowano najwyższą liczebność próby oraz najbardziej rzetelny i    zapewniający terminowość sposób organizacji analiz

 

Odpowiednio mniej punktów w każdym z podkryteriów otrzyma oferta, w której:

–                    w sposób mniej szczegółowy i adekwatny do tematyki przedstawi plan    realizacji kompleksowej usługi doradczej

–                    zostanie zaproponowana mniejsza liczebność próby oraz mniej czytelny sposób organizacji analiz

 

3.    We wszystkich podkryteriach Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert w następujący sposób:

–           oferty zostaną uszeregowane w danym podkryterium od tej, która w        najpełniejszy sposób spełnia dane podkryterium do tej, która spełnia je w            najmniejszym stopniu. Oferta najpełniej spełniająca podkryterium otrzyma           maksymalną liczbę punktów, a oferta kolejna w rankingu (niżej oceniona) 80%             punktów oferty bezpośrednio wyżej ocenionej, itd. W przypadku kiedy dwie lub   więcej ofert zostanie uznanych za spełniające dane podkryterium na tym           samym poziomie otrzyma taka samą liczbę punktów.

4.    W każdym z podkryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

 

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Oferty należy składać do dnia 18.03.2010 r. w sekretariacie siedziby firmy „INVEST- PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. przy ul. Uczniowskiej, osobiście i/lub za pośrednictwem poczty/kuriera i/lub na adres e-mail  ipd@ipdevelopment.pl

 

 

Zapytania o przedmiot zamówienia:

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Mariusz Fedoruk – specjalista ds. marketingu i promocji.

 

Załączniki:

 

Formularz ofertowy

 

 

W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/ wpłyną mniej niż 2 ważne oferty Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie i przeprowadzi je ponownie.

  Załączniki
 

Zalacznik nr 1 do Zapytania ofertowego o przedstawienie ceny na wykonanie kompleksowej specjalistycznej usługi doradczej (Plik doc)

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowgo o przedstawienie ceny na wykonanie kompleksowej specjalistycznej usługi doradczej (plik pdf)