Data rozpoczęcia: 2013-07-16 Data zakończenia:2013-07-29

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac budowanych polegających na modernizacji drogi wewnętrznej prowadzącej do obiektów położonych przy ul. Szosa Świdnicka 57 w Świebodzicach.

1. Charakterystyka drogi:

Przedmiotowa droga położona jest na działkach gruntu oznaczonych numerami: 1175/2 (obręb ewidencyjny: Mokrzeszów) oraz 836/10 i 676/15 (obręb ewidencyjny: Ciernie 4). Droga jest drogą wewnętrzna, przeznaczoną w głównej mierze dla przejazdu samochodów ciężarowych.

Drogę można podzielić na 3 odcinki:

  • Pierwszy odcinek – o długości ok. 62 m – biegnący wzdłuż działki 1175/2 – od drogi publicznej do ogrodzenia. Najbardziej newralgiczny odcinek – z licznymi koleinami, częściowo wypełnionymi zazwyczaj materiałem sypkim, w tym żwirem, ziemią, a w niektórych miejscach asfaltem. We wierzchniej warstwie praktycznie brak widocznych pozostałości po poprzedniej nawierzchni. Miejscami widoczne pozostałości po krawężniku.
  • Drugi odcinek – o długości ok. 66 m – biegnący wzdłuż działki 836/10 – od ogrodzenia do mostu. Z licznymi koleinami, również częściowo wypełnionymi różnymi materiałami. We wierzchniej warstwie, miejscami widoczne pozostałości po poprzedniej nawierzchni, którą tworzyły płyty betonowe.
  • Trzeci odcinek – o długości ok. 285,30 m – biegnący wzdłuż działki 676/15 – od mostu (włącznie z mostem) do torów kolejowych. W większości wyraźnie widoczna dotychczasowa nawierzchnia w postaci płyt betonowych. Miejscami występujące koleiny.

Obecna szerokość drogi: 7,40 m

Docelowa szerokość drogi: 7 m

W załączeniu mapa terenu oraz szkic drogi.

2. Zakres prac do wykonania

Od Oferentów oczekujemy zaproponowania najlepszego ich zdaniem rozwiązania. W związku z powyższym pod uwagę brane będą wszystkie propozycje – zakładające zastosowanie różnych rozwiązań technologicznych i obejmujących różne zakresy prac.

W przypadku zaoferowania rozwiązania, które niesie za sobą konieczność przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania wszystkich dokumentów, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa – złożona oferta powinna obejmować również przygotowanie takiej dokumentacji oraz uzyskanie takich uzgodnień i pozwoleń.

Oferta powinna uwzględniać również utylizację wszystkich odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac.

W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań bądź też chęci umówienia się na spotkanie na obiekcie celem dokonania oględzin stanu drogi uprzejmie prosimy o kontakt z Panią Anetą Rapiejko (tel. 74 646 25 77; e-mail:aneta.rapiejko@ipdevelopment.pl).

3. Składanie ofert

Oferta powinna zawierać takie informacje jak m.in. przyjęte rozwiązanie, szczegółowy zakres prac, koszt wykonania wszystkich prac, termin ich realizacji oraz okres gwarancji.

Dodatkowo, z uwagi na fakt, iż rozważa się wykonania modernizacji tylko części drogi, koszt wykonania prac powinien być pokazany w przeliczeniu na m².

Oferty prosimy składać najpóźniej do dnia 29.07.2013 r. do godz. 9.00 w siedzibie naszej Spółki, mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu, bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres:aneta.rapiejko@ipdevelopment.pl (wymagany jest skan podpisanej oferty).

  Załączniki
 

Mapa poglądowa terenu (plik .pdf)

 

 

Szkic drogi (plik .pdf)