Data rozpoczęcia: 2012-05-15 Data zakończenia:2012-05-22

ZAPYTANIE OFERTOWE

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO :

INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o.

ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych,

tel. (+48) 74 646 25 70

fax. (+48) 74 646 25 74

www.ipdevelopment.pl

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. nie jest żadnym z podmiotów wskazanych w art. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010 roku nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), które są zobowiązane do stosowania przepisów przedmiotowej ustawy.

W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu uporządkowanie terenów poprzemysłowych położonych w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie prac rozbiórkowych następujących obiektów:

1. estakady ciepłownicza i energetyczna wraz z fundamentami położone na działkach nr 747/16, 747/19, 747/23, 747/27, 747/30 (oznaczone na mapie w Załączniku nr 1)

2. komin stalowy h=45m, ø 1,2m (nieczynny), pomosty, drabiny i przypory; wraz z fundamentami, położony na działce nr 747/14 (oznaczony na mapie w Załączniku nr 2)

Zakres prac:

a) roboty rozbiórkowe – rozbiórka obiektów opisanych w punktach 1 i 2. Uwaga – fundamenty należy usunąć do poziomu gruntu, aby można było je przykryć ziemią (na obecnym etapie nie przewiduję się całkowitego usunięcia fundamentów z gruntu).

b) roboty porządkowe terenu rozbiórki – m. in. wywóz elementów i innych pozostałości po pracach rozbiórkowych (w szczególności właściwa ich segregacja i utylizacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami – w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające właściwe zagospodarowanie elementów i innych pozostałości po pracach rozbiórkowych).

Uwaga! Zamawiający posiada dokumentację dotyczącą robót rozbiórkowych oraz dokona odpowiednich zgłoszeń lub uzyska pozwolenia na rozbiórkę.

Przypominamy również, iż z uwagi na charakter prac i specyfikę obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich wymaganych przepisami prawa uprawnień. Przed złożeniem oferty konieczne jest również dokonanie wizji lokalnej. Teren objęty zamówieniem jest ogólnodostępny.

W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań bądź też chęci umówienia się na spotkanie w celu dokonania oględzin terenu i obiektów do rozbiórki uprzejmie prosimy o kontakt z Panią Dagmarą Stępień lub Panem Mariuszem Fedorukiem (tel. 74 646 25 76) bądź też Panem Jerzym Andruszko (tel. 605 615 503).

Oferty prosimy składać najpóźniej do dnia 22.05.2012 r. do godz. 12.00 w siedzibie naszej Spółki, mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu (58-306), bądź przesłać droga e-mailową na adres:dagmara.stepien@ipdevelopment.pl

Oferta winna zawierać:

a) określenie ceny netto i brutto w złotych za wykonanie zakresu prac opisanego w niniejszym ogłoszeniu, ewentualnie propozycję ceny, którą zapłaci Wykonawca Zamawiającemu za materiały, które zostaną pozyskane przez Wykonawcę w wyniku rozbiórki (w takim przypadku przyjmuje się, że zakres prac okrelony w niniejszym zaproszeniu zostanie wykonany przez Wykonawcę na jego koszt)

b) oświadczenie Wykonawcy, w którym oferent oświadczy, iż odbył wizję lokalną nieruchomości wskazanej w załączniku graficznym i na tej podstawie oraz na podstawie posiadanej wiedzy w zakresie budowlanym składa swoją ofertę.

 

Lokalizacja obiektów do rozbiórki

Lokalizacja obiektów do robiórki

  Załączniki
 

Załącznik nr 1(plik .pdf)

 

 

Załącznik nr 2 (plik .pdf)