Data rozpoczęcia: 2012-10-30 Data zakończenia:2012-11-07

Logo funduszy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Rozwój ŚwidnickiegoParku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę. DI/01/SPP-etapII/2012

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z poźn. zm.) zawiadamiam, iż postępowanie niniejsze zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiającemu nie zostały przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zmówienia. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

Uzasadnienie prawne: art.93 ust.1 pkt.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

Dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu i zapraszamy do udziału w kolejnych.

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.