Data rozpoczęcia: 2011-02-10 Data zakończenia:2011-02-10

Wałbrzych, dnia 10.02.2011 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę Parku Przemysłowego w Świebodzicach.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z poźn. zm.) zawiadamiam, iż postępowanie niniejsze zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 4.948.510 zł netto (6.086.667,30 zł brutto) Oferta z najniższą ceną (oferta nr 3), złożona w przedmiotowym postępowaniu, przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego postępowania. Zamawiający nie zwiększył tej kwoty do kwoty najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne: art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm. ) „ Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”

Dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu i zapraszamy do udziału w kolejnych.

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.