Data rozpoczęcia: 2014-05-09 Data zakończenia:2014-05-16

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Uczniowskiej 21, 58-306 w Wałbrzych, prowadząc postępowanie przetargowe na wyłonienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali przemysłowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w Kłodzku na działce nr 832/1, obręb Jaszkowa Dolna” – numer referencyjny sprawy NI/WSSE-IPD/3/2014, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę złożoną przez:

„Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec”

ul. Słowackiego 20 b

58-300 Wałbrzych

Uzasadnienie wyboru oferty:

„Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec” uzyskała największą liczbę punktów wg kryterium oceny ofert przyjętych w SIWZ i tym samym złożyła najkorzystniejszą ofertę. Zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją zawiera poniższa tabela.

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Liczba przyznanych punktów

1 „Miastoprojekt Wrocław” Sp. z o.o.

ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław

46

2 „Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec”

ul. Słowackiego 20 b, 58-300 Wałbrzych

100

Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w dniu 12.05.2014 r.

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.