Data rozpoczęcia: 2014-04-30 Data zakończenia:2014-05-07

dotyczy: postępowania przetargowego NI/WSSE-IPD/6/2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Uczniowskiej 21, 58-306 w Wałbrzych, prowadząc postępowanie przetargowe na wyłonienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali przemysłowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w Nowej Rudzie na działkach nr 2/10, 2/15 obręb 8 – Słupiec” – numer referencyjny sprawy NI/WSSE-IPD/6/2014, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę złożoną przez:

„Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec”

ul. Słowackiego 20 b

58-300 Wałbrzych

Uzasadnienie wyboru oferty:

„Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec” uzyskała największą liczbę punktów wg kryterium oceny ofert przyjętych w SIWZ i tym samym złożyła najkorzystniejszą ofertę. Zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją zawiera poniższa tabela.

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Liczba przyznanych punktów

1 Przedsiębiorstwo Budowlane i Rewitalizacji Zabytków „RENBUD”

ul. Górecka 13; 54-059 Wrocław

44

2 „DEKRA Construction Management” Sp. z o.o.

ul. Puszkarska 9, 30-644 Kraków

38

3 „Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec”

ul. Słowackiego 20 b, 58-300 Wałbrzych

100

4 „Miastoprojekt Wrocław” Sp. z o.o.

ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław

46

5 Konsorcjum firm:

1. „PHIN Inwestycje” Sp. z o.o.

Ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź

2. „PHIN Consulting” Sp. z o.o.

Ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź

oferta odrzucona

Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w dniu 05.05.2014 r.

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.