Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) – postępowanie dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurowo-socjalną i techniczną oraz zagospodarowaniem terenów zewnętrznych przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie, na działkach nr 47/3, 48/2, 49/3, 50, 51/4, 51/5, 188/3 – obręb nr 5 Zachód wraz z usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznej”

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

 

UWAGA: Zmieniono termin składania ofert do 16. maja 2022r do godz. 12.00

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) – postępowanie dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurowo-socjalną i techniczną oraz zagospodarowaniem terenów zewnętrznych przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie, na działkach nr 47/3, 48/2, 49/3, 50, 51/4, 51/5, 188/3  – obręb nr 5 Zachód wraz z usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznej”.

  1. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunków postępowania przetargowego, w tym w szczególności w zakresie przygotowania i złożenia ofert, kryteriów oceny ofert, warunków wyboru wykonawcy, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna, na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl w zakładce „OGŁOSZENIA”.
  2. Ofertę należy złożyć w terminie do 16 maja 2022 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, na II piętrze.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2022 r. o godzinie 12.30 w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (58-306), na II piętrze.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
  6. O terminie, miejscu negocjacji Oferenci powiadomieni będą drogą mailową z 5 dniowym wyprzedzeniem.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. O odwołaniu lub unieważnieniu Przetargu  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

 

Załączniki

 

01 Dzierżoniów Ogłoszenie – zmiana nr 1

01 Dzierżoniów Ogłoszenie– NIEAKTUALNE

02 Dzierżoniów SIWP Cz. I Instrukcja Dla Wykonawców 30.03.2022 – zmiana nr 1

02 Dzierżoniów SIWP Cz. I Instrukcja Dla Wykonawców 30.03.2022– NIEAKTUALNE

03 Załącznik Nr 1 SIWP Cz. I Formularz Oferty

04 Załącznik Nr 2 SIWP Cz. I Oświadczenie 30.03.2022

05 Załącznik Nr 3 SIWP Cz. I Doświadczenie

06 Załącznik Nr 4 SIWP Cz. I Kawlifikacje Zawodowe

07 Załącznik Nr 5 SIWP Cz. I Informacje O Przedsiębiorstwie

08 Dzierżoniów SIWP Cz. II Projekt Umowy

09 Załącznik Nr 5 SIWP Cz. II Karta Gwarancyjna

10 Dzierżoniów SIWP Cz. III Wytyczne Wykonania Przedmiotu Zamówienia

11 Załącznik A1 – Koncepcja Inwestorska Zagospodarowania Terenu

12 Załącznik A2 Zapewnienie, Warunki Woda I Kanalizacja

13 Załącznik A3 Warunki Przyłączenia Energia Tauron

14 Załącznik A4 Opinia Geotechniczna

15 Załącznik A5 Mapa Do Celów Projektowych

16 Załącznik A6 Warunki Usunięcia Kolizji Sieci SN Tauron

17 Załącznik A7 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

18 Załącznik A8 Wytyczne Kolorystyki Zewnętrznej Obiektu

19 Załącznik A9 Wytyczne Pylonu Reklamowego

 

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Czy zapisy umowy podlegają negocjacjom? Dotyczy to przede wszystkim §3 pkt. 5.

Odpowiedź nr 1
Zgodnie z pkt d) Załącznika nr 2 do SIWP (Oświadczenie Wykonawcy) Wykonawca składając ofertę akceptuje bez zastrzeżeń Projekt umowy przedstawiony w Części II SIWP. Wobec powyższego zapisy umowy nie podlegają negocjacjom w Etapie II Przetargu – Negocjacje.

 

Pytanie nr 2
Czy w postępowaniu pn.: „Rozbudowa Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurowo-socjalną i techniczną oraz zagospodarowaniem terenów zewnętrznych przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie” Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w gwarancji ubezpieczeniowej?

Odpowiedź nr 2
Zgodnie z pkt 7.2.1) SIWP Cz. I 1) Wadium może być wniesione w pieniądzu lub gwarancjach bankowych. Wobec powyższego Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowych.

 

Pytanie nr 3
W związku z toczącym się postpowaniem przetargowym o numerze referencyjnym IPD/DPP3/03/2022 dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurowo-socjalną i techniczną oraz zagospodarowaniem terenów zewnętrznych przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie, na działkach nr 47/3, 48/2, 49/3, 50, 51/4, 51/5, 188/3 – obręb nr 5 Zachód wraz z usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznej” zwracam się z wnioskiem o przesunięcie terminu złożenia oferty o tydzień tj na dzień 17.05.2022r.

Odpowiedź nr 3
Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert. Oferty należy złożyć w terminie do 16 maja 2022 r. do godziny 12.00. Zamawiający dokonał zmiany terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWP do 12 maja 2022 r. do godz. 12.00. Zmiany zostały wprowadzone w ogłoszeniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Cz. I oraz oznaczone jako „Zmiana nr 1”.

 

Pytanie nr 4
Proszę o potwierdzenie, że obszar do którego drogowo dowiązuje się inwestycja będąca przedmiotem przetargu jest własnością Inwestora.

Odpowiedź nr 4
Zamawiający jest właścicielem nieruchomości oznaczonych jako dz. nr 51/5, 188/3. Gmina Dzierżoniów jest właścicielem nieruchomości stanowiących działki drogowe oznaczonych jako 47/1, 48/1, 49/1, 51/1, 55/1.

 

Pytanie nr 5
Proszę o potwierdzenie, że w zakresie oświetlenia wewnętrznego można przyjąć oświetlenie Em 200lx na poziomie posadzki (bez zaregałowania), oprawy IP20.

Odpowiedź nr 5
Przedmiot zamówienia uwzględnia zaprojektowanie i wykonania oświetlenia wewnętrznego o natężeniu oświetlenia nie mniejszym niż 300 lx.

 

Pytanie nr 6
Proszę o wskazanie na mapie lokalizacji ZKSN 20kV WBD63320 z którego ma być zasilana inwestycja.

Odpowiedź nr 6
Zamawiający wskazał lokalizację złącza kablowego ZKSN 20kV WBD63320 na załączonej mapie.
Załącznik -pytanie nr 6

 

Pytanie nr 7
Proszę o potwierdzenie, że w przypadku konieczności prowadzenia przyłącza SN przez działki niebędące własnością Inwestora, wszelkie koszty porozumień/uzgodnień/opłat za zlokalizowanie kabli SN w ww. gruntach poniesie Inwestor.

Odpowiedź nr 7
Złącze kablowe ZKSN 20kV WBD63320, z którego należy zasilić stację transformatorową, zlokalizowane jest w granicy nieruchomości Zamawiającego. Wobec powyższego przyłączenie obiektu do sieci TAURON DYSTRYBUCJA S.A. nie wymaga prowadzenia robót na terenach innych niż nieruchomości będące własnością Zamawiającego.

 

Pytanie nr 8
Proszę o potwierdzenie, że w zakresie oświetlenia terenu zewnętrznego można przyjąć Em 10lx a oświetleniu podlegają wyłącznie drogi i chodniki wykonywane w ramach przedmiotowego przetargu.

Odpowiedź nr 8
Oświetlenie terenów należy zaprojektować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, lecz natężenie oświetlenia na terenach oświetlonych nie powinno być mniejsze niż 15 lx. Oświetleniu podlegają drogi, chodniki oraz dojścia.

 

Pytanie nr 9
Proszę o potwierdzenie, że Inwestor nie wymaga rozbudowy/przebudowy instalacji na działkach poza obszarem przetargu.

Odpowiedź nr 9
Przedmiot Zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie obiektów, infrastruktury, urządzeń i elementów zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia w zakresie zapewniającym jego kompleksowe wykonanie. Oferta Wykonawcy powinna uwzględniać wszystkie czynności i koszty niezbędne do jego realizacji.

 

Pytanie nr 10
Z uwagi na konieczność wykonania instalacji CCTV oraz SAP proszę o informację, gdzie należy zlokalizować rejestrator oraz centralę SSP?

Odpowiedź nr 10
Rejestrator instalacji CCTV należy zlokalizować w serwerowni modułu A. Centralę systemu SSP należy zlokalizować w komunikacji budynku biurowego modułu A. Dla modułów B, C i D należy w komunikacji budynków biurowych zastosować panel wyniesiony systemu SSP umożliwiający obsługę systemu.

 

Pytanie nr 11
Czy dysponujecie Państwo plikiem „Zalacznik-A1-–-Koncepcja-inwestorska-zagospodarowania-terenu” w formacie DWG? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź nr 11
Zamawiający udostępnia plik pomocniczy w formacie DWG dla Załącznika A1 – Koncepcja Inwestorska Zagospodarowania Terenu.
Załącznik -pytanie nr 11

 

Pytanie nr 12
Do postępowania przetargowego złożone zostało pytanie z propozycją wprowadzenia zmian do projektu umowy. Pytania dostępne w załączonym pliku:
Pytanie nr 12 do umowy IPD Dzierżoniów 2022.05.12

Odpowiedź nr 12
Zgodnie z pkt d) Załącznika nr 2 do SIWP (Oświadczenie Wykonawcy) Wykonawca składając ofertę akceptuje bez zastrzeżeń Projekt umowy przedstawiony w Części II SIWP. Wobec powyższego zapisy umowy nie podlegają zmianom na etapie postępowania przetargowego.