Data rozpoczęcia: 2011-03-10 Data zakończenia:2011-03-18

ogłoszenie ukazało się w Gazecie Wrocławskiej w dniu 10.03.2011 r.

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 21

tel.: ( + 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

ogłasza

przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących budowę sieci gazowej wraz przyłączem i kotłownią gazową w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę:

a/ sieci gazowej średniego ciśnienia de 90 o długości 157 m, budowę przyłącza gazowego de 63 o długości 10 m wraz ze stacją redukcyjno pomiarową 190 m3/h oraz doziemnym zespołem zaporowo – upustowym de 63.

b/ kotłowni opalanej paliwem gazowym z kotłem o mocy 311 – 400 kW wraz z instalacją podgrzewacza pojemnościowego o pojemności 300 l.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja budowlana dostępna na stronie internetowejwww.ipdevelopment.pl

3. Sposób przygotowania oferty, kryteria jej oceny, warunków wyboru określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. Ofertę należy złożyć w sekretariacie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w terminie do 18 marca 2011 r. do godziny 9.00 w zamkniętej kopercie z opisem zgodnym z SIWZ.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

6. Szczegółowych informacji nt. Przedmiotu Zamówienia udziela Piotr Skrent pod. nr tel. 074 646 25 78.

Dokumentacja projektowa
  Załączniki
 

Projekt umowy (plik .pdf)

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Świebodzice – budowa sieci gazowej i kotłowni (plik .pdf)