Data rozpoczęcia: 2014-11-03 Data zakończenia:2014-11-18

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy na roboty budowlane w rejonie ul. Villardczyków w Wałbrzychu

1. Przedmiotem Przetargu są roboty budowlane polegające na wykonaniu makroniwelacji części działki gruntu nr 93/21 (obręb Poniatów 8) położonej w Wałbrzychu w rejonie ul. Villardczyków, w wyniku której powstanie platforma o powierzchni całkowitej (brutto) 3,4ha, wraz z odwodnieniem obszaru objętego inwestycją i budową zjazdu na przedmiotową nieruchomość zgodnie z wymaganiami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami.

2. Szczegółowy informacje o zasadach i warunkach Przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna na stronie internetowej „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.:www.ipdevelopment.pl

3. SIWP można nabywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w sekretariacie „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (I piętro – biurowiec WSSE), dokonując uprzednio wpłaty kwoty 615,00 zł brutto (sześćset piętnaście złotych, 00/100) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.

4. Nabycie SIWP jest warunkiem przyjęcia oferty przez „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do 18.11.2014 r. do godziny 9.00 w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze, w sekretariacie Spółki – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.

6. Otwarcie ofert i rozpoczęcie Przetargu nastąpi w dniu 18.11.2014 r. o godzinie 9.30 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (58-306), na I piętrze, w sali konferencyjnej nr 101.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.

8. Zamawiający może odstąpić od Przetargu, w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu Przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej poza zwrotem wpłaconego wadium.

Pozostałe załączniki: kliknij, aby pobrać

L.p.

Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika – kliknij, aby pobrać

1. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa plik .zip
  Załączniki
 

Dodatkowe dane geologiczne (plik .pdf)

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu – SIWP (plik .pdf)