Data rozpoczęcia: 2014-10-30 Data zakończenia:2014-11-13

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ,

58-306 Wałbrzych ,ul. Uczniowska 16 ,

Tel. ( +48) 74 664-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w przetargu pisemnym nieograniczonym dwustopniowym z licytacją dotyczącym sprzedaży budynku biurowo-mieszkalnego oraz nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest przedmiotowy budynek.

I. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne , prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167,poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

II. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi Nieruchomość położona w Żarowie przy ul. Zamkowej 1 , składająca się z :

1/ nieruchomości, obejmującej zabudowane działki gruntu numer 62/4 ( o powierzchni 0,0280 ha) i 61 ( o powierzchni 0,2051 ha) , o łącznej powierzchni 0,2331 ha , położona w Żarowie przy ul. Zamkowej 1 , obręb 0001- Żarów, objęta księgą wieczystą nr SW1S/00019388/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych, będąca własnością Spółki,

2/ budynku biurowo- mieszkalnego o powierzchni użytkowej 1 043,38 m2, 3 kondygnacyjny ( parter + 2 pietra) z podpiwniczeniem, znajdującym się na nieruchomości opisanej w punkcie I.1. powyżej, będący własnością Spółki.

wraz z drogą chodnikiem i ogrodzeniem terenu , zwanej dalej „Nieruchomością”.

III. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 1.450.000,00 zł. netto ( słownie : jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT.

IV. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej, tj. 72.500,00 zł. ( słownie : siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) .Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 10 listopada 2014 r. na rachunek bankowy „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

V. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu , zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu, dotycząca sprzedaży nieruchomości położonej w Żarowie („ Specyfikacja”).

VI. Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Przetargi.

VII. Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro)w terminie do dnia 12 listopada 2014 r. do godz.15:00.Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.

VIII. Przetarg dotyczący Nieruchomości odbędzie się w siedzibie „INVEST- PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w dniu 13 listopada 2014 r. o godz. 10:00.

IX. „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odstąpić od przetargu, w tym od licytacji, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. , czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

  Załączniki
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu, dotycząca sprzedaży nieruchomości położonej w Żarowie (plik .pdf)