Data rozpoczęcia: 2014-10-30 Data zakończenia:2014-11-13

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ,

58-306 Wałbrzych ,ul. Uczniowska 16 ,

Tel. ( +48) 74 664-25-70; fax ( + 48 ) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w przetargu pisemnym nieograniczonym dwustopniowym z licytacją dotyczącym sprzedaży nieruchomości zabudowanych, położonych w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57.

I. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

II. W skład mienia objętej przetargiem wchodzi Nieruchomość położona w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57 :

1/ Działka gruntu nr 676/10 o powierzchni 0,0159 ha, zabudowanej stacją

transformatorową, obręb Ciernie – 4 , położona w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57,

dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę

wieczystą nr SW1S/ 24111/1.

2/ Działka gruntu nr 676/19 o powierzchni 1,1301 ha , zabudowana budynkiem hali

produkcyjnej o powierzchni użytkowej 4299,2 m2 oraz budynkiem dawnej rozdzielni pary

o powierzchni użytkowej 85,9 m2, obręb Ciernie-4 , położona w Świebodzicach przy ul.

Świdnickiej 57, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/ 24111/1.

3/ Działka gruntu nr 676/22 o powierzchni 0,1604 ha, zabudowana budynkiem

administracyjnym o powierzchni użytkowej 254,0 m2, obręb Ciernie-4 , położona w

Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział

Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/ 24111/1.

4/ Działka gruntu nr 676/24 , o powierzchni 0,0073 ha, zabudowana instalacją

redukcyjną gazu propan – butan ( instalacja nie jest własnością IPD i nie podlega

sprzedaży) obręb Ciernie – 4,położona w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57, dla której

Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr

SW1S/00024111/1.

5/ Udział wynoszący 37466/100000 we współwłasności nieruchomości, obejmującej działkę

drogową nr 676/15 o powierzchni 0,2706 ha w której „INVEST-PARK

DEVELOPMENT” Sp. z o.o. posiada udział wynoszący 44166/100000, obręb Ciernie- 4,

położoną w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00068247/3

wraz z przynależnymi udziałami w sieci wodociągowej, sieci energetycznej , sieci kanalizacyjnej, ogrodzeniu terenu , moście żelbetonowym, drogach transportu wewnętrznego oraz placach utwardzonych i chodnikach w udziale wynoszącym 84,83 %.

III. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 3.150.000,00 zł. netto ( słownie : trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT.

IV. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej , tj. 157.500,00 zł. ( słownie : sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) .Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 10 listopada 2014 r. na rachunek bankowy „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

V. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu, dotycząca sprzedaży nieruchomości położonych w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57(„ Specyfikacja”).

VI. Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Przetargi.

VII. Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – I piętro) w terminie do dnia 12 listopada 2014 r. do godz.15:00.Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.

VIII. Przetarg dotyczący nieruchomości, opisanych w pkt. II. odbędzie się w siedzibie „INVEST- PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w dniu 13 listopada 2014 r. o godz. 12:00.

IX. „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odstąpić od przetargu, w tym od licytacji, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. , czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

  Załączniki
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu, dotycząca sprzedaży nieruchomości położonych w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57 (plik .pdf)