Rozwój Świebodzickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę – Etap I

ue

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Przedmiotem projektu była budowa i modernizacja infrastruktury kubaturowej i drogowej, w celu przeznaczenia jej na potrzeby rozbudowy Świebodzickiego Parku Przemysłowego (ul. Wałbrzyska 38, Świebodzice).

Lokalizacja obejmuje dział. ewid. nr 747/9; 747/10; 747/12; 747/19; 747/28; 747/30; 747/31; 747/15; 747/14; 750/4.Zakres projektu obej.: budowę hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem administ.-socjal (budynek A).; przebudowę 4 obiektów (budynki B,C,D,E) celem utworzenia, w każdym z nich powierzchni produkcyjno–magazynowej wraz z węzłem administr.-socjalnym. Zostały wykonane instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. W zakresie infrastruktury towarzyszącej wykonane zostały m.in. prace: budowa/modernizacja drogi wewnętrznej, parkingów, placów manewrowych. Ponadto część prac budowlanych została poprzedzona wykonaniem prac rozbiórkowych istniejących obiektów: wiata, magazyn, pozostałości fundamentów, urządzeniach, zbiornikach itd. Łączna powierzchnia całkowita wszystkich obiektów: 4419,40m2. Długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg wewnętrznych: 409 m.

świebodzicki

Zmodernizowana infrastruktura jest udostępniona podmiotom gospodarczym, zainteresowanym prowadzeniem działalności na terenie rozbudowanego Świebodzickiego Parku Przemysłowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

http://www.rpo.dolnyslask.pl/