Wprowadzenie do oferty „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. kompleksowej usługi doradczej, świadczonej na rzecz podmiotów sektora MSP

 ue

„INVEST–PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. posiada od listopada 2009r. status Instytucji Otoczenia Biznesu. Strategicznym celem funkcjonowania Spółki jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego m.in. poprzez stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. „INVEST–PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. dąży do realizacji tego celu m.in. poprzez prowadzenie inwestycji, dotyczących budowy parków przemysłowych na terenie woj. dolnośląskiego.

 

Jednocześnie podjęto niezbędne  kroki w zakresie przeprowadzenia analiz przygotowawczych, a zwłaszcza w kierunku zdobycia doświadczenia w świadczeniu usług doradczych, m.in. na rzecz podmiotów sektora MSP. Jednym z etapów przygotowania Spółki do przedmiotowego zamierzenia była realizacja projektu pn. Wprowadzenie do oferty „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. kompleksowej usługi doradczej, świadczonej na rzecz podmiotów sektora MSP w ramach działania 1.2.D RPO WD.

 

W wyniku przeprowadzenia projektu spółka rozszerzyła zakres świadczonych usług i obecnie oferuje doradztwo zakresie:

 • pomocy i pośrednictwa w zakresie w poszukiwania lokalizacji dla prowadzenia działalności,
 • pomocy w nawiązywaniu współpracy z jednostkami naukowymi,
 • pomocy w uzyskiwaniu dostępu do wiedzy o innowacyjnych technologiach,

 

 • wsparcie w poszukiwaniu partnerów biznesowych (m.in. w ramach klastrów i regionalnych sieci współpracy),
 • dostępu do analizy obecnych i prognozowanych trendów inwestycyjnych w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty z sektora MŚP,
 • dostęp do informacji dotyczących możliwości powstawania klastrów i regionalnych sieci współpracy.

 

Usługi doradcze świadczone są poprzez:

 • informacje dostępne na stronie internetowej INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o.
 • kontakt telefoniczny z doradcą INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o.
 • kontakt bezpośredni z doradcą w siedzibie INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o.

 

Głównym elementem świadczonych usług jest udostępnienie poprzez stronę internetową następujących dokumentów, stworzonych w ramach projektu:

 • „Analiza rynku z uwzględnieniem obecnych i prognozowanych trendów inwestycyjnych” – dokument zawiera analizę aktualnej sytuacji gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego przygotowaną m.in. na podstawie ankiet i wywiadów z przedsiębiorcami oraz prognozę sytuacji gospodarczej regionu.
 • „Przewodnik dla przedsiębiorców – Jak założyć działalność gospodarczą?” – dokument zawiera najważniejsze proceduralne, prawne, podatkowe i ekonomiczne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • „Przewodnik dla przedsiębiorców – Klastry i regionalne sieci współpracy” – dokument zawiera najważniejsze aspekty dotyczące powstawania klastrów i regionalnych sieci współpracy, tj. m.in. aspekt proceduralny, prawny, ekonomiczny i społeczny oraz informacje dotyczące możliwości powstawania klastrów i regionalnych sieci współpracy.

 

Uzyskane usługi dają również Spółce szerszą perspektywę dalszego rozwoju jej działalności w ramach IOB.

 

Projekt został rozliczony.

 

Krótka informacja o przedmiocie projektu:

 

W zakres projektu wchodziły następujące operacje:

 1. Zakup specjalistycznej usługi doradczej – analiza rynku z uwzględnieniem obecnych i prognozowanych trendów inwestycyjnych, w kontekście prowadzenia działalności przez MŚP (analiza zebranych wyników i opracowanie dokumentu);
 2. Zakup specjalistycznej usługi doradczej – opracowanie przewodnika dla przedsiębiorców, zawierającego informacje o tym, jak założyć działalność gospodarczą;
 3. Zakup specjalistycznej usługi doradczej- analiza i opracowanie dokumentu (przewodnika) dla przedsiębiorców, dotyczącego możliwości powstawania klastrów i regionalnych sieci współpracy;
 4. Zakup specjalistycznej usługi doradczej – opracowanie procedur do wdrożenia standardów jakości świadczenia usług;
 5. Zakup specjalistycznej usługi doradczej – analiza i opracowanie funkcjonalności systemu do zarządzania w przedsiębiorstwie, który usprawni proces świadczenia kompleksowej usługi doradczej, co wpłynie również na podniesienie jakości świadczonej usługi;
 6. Zakup usługi szkoleniowej – w ramach cross- financingu – w ramach usługi zostali przeszkoleni pracownicy spółki w zakresie obsługi narzędzi usprawniających obieg informacji w przedsiębiorstwie oraz budowania efektywnych relacji z przedsiębiorstwami;
 7. Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie świadczenia nowej usługi doradczej – wykonano broszury informacyjne (dotyczące nowych usług świadczonych przez IPD).

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

http://www.rpo.dolnyslask.pl/