Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu

 

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie czynność związanych z okresowym przeglądem systemu detekcji gazu na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością IPD zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków paragraf 3 ust. 2:

 

 

Lp.   TYP ILOŚĆ SUMA
1 Centrala:

MD2Z

8 24

MD4Z

4

MD8Z

1

CS4X

8

CS8X

1

WGT-06

2

         
2 Sygnalizator:

SL-32

12 22

SL-21

3

SOA-08

7

         
3 Detektor:

DEX

31 78

DEM-08

17

GP

14

INNE

16

         
4 Zawór:

ZBK-50

17 23

ZBK-100

2

ZB-65K

2

MAG-2000

2

         
5 Inne:

Koncentrator

1 10
STZ-8

9

 

 

Systemy detekcji gazu zlokalizowane są na obiektach:

a) Świdnicki Park Przemysłowy:

– hala przy ul. Towarowej 28A w Świdnicy;

– hala przy ul. Towarowej 30 w Świdnicy.

b) Dzierżoniowski Park Przemysłowy:

– hala przy ul. Strefowej 17 w Dzierżoniowie;

– hala przy ul. Strefowej 19 w Dzierżoniowie.

c) Wałbrzyski Park Przemysłowy:

– hala przy ul. Uczniowskiej 30 w Wałbrzychu.

d) Świebodzicki Park Przemysłowy przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach:

– budynek socjalno-biurowy G;

– hala i budynek A;

 

Zakres Prac obejmuje:

Wykonanie czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu wraz z całym układem zasilania zgodnie z Rozporządzeniem  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków paragraf 3 ust. 2: „ Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej “gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.”.

Termin wykonania w/w prac do 17.11.2017 r.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 06.11.2017 r. do godziny 10.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za komplet.

Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu wykonywania czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu. W tym celu proszę o kontakt pod numerem telefonu tel. 74 646 25 77.

 

Załączniki 

 1. Zapytanie ofertowe (docx)

Zapytanie ofertowe na wykonanie kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów, zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej art. 23.1.1 lit. a), c) dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.

 

Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów, zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej art. 23.1.1 lit. a), c) dla następujących obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o. :

 

 • Świdnicki Park Przemysłowy

 

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

Moc kotłów

Powierzchnia ogrzewana (m2)

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 28 A

4 szt.

43 kW

225 dla 1 kotła

Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 30

1 szt.

115 kW

526

 

 

 • Świebodzicki Park Przemysłowy

 

Nazwa obiektu

Ilość kotłów

Moc kotłów

Powierzchnia ogrzewana (m2)

Budynek biurowo- socjalny przy hali G

1szt.

400 kW

4230

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala A

1szt.

61 kW

628

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala B i C

3szt.

24,1 kW

386

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala F

2 szt.

20-100 kW

800

 

 • Wałbrzyski Park Przemysłowy

 

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

Moc kotłów

Powierzchnia ogrzewana (m2)

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Uczniowska 34

3szt.

26 kW

80 kW

24 kW

779,54

 

 • Dzierżoniowski Park Przemysłowy

 

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

   

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Strefowej 17

1 szt.

114 kW

170,62

Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Strefowa 19

2szt.

110 kW

666,06

 

 

Wykonawca po dokonanym przeglądzie umieści informację : o nazwie firmy dokonującej kontroli , datę wykonania , datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.

 

Termin wykonania zamówienia :

 1. rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia

 2. zakończenie realizacji – w okresie grzewczym jednak nie później niż 15.01.2018r.

W przypadku stwierdzenia, nieprawidłowości należy pisemnie poinformować Zamawiającego.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 76.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 31 października 2017r. do godziny 15.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie wszystkich przeglądów .

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe 
 2. Oferta
 3. Oświadczenie

Badanie sprawozdania finansowego „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. za rok 2017 i sporządzenie opinii i raportu z badania przedmiotowego sprawozdania

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

ul. Uczniowska 16

58 – 306 Wałbrzych

tel.: (+48 74 ) 646- 25- 70, fax.: (+48 74) 646- 25-74

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w postępowaniu na:

Badanie sprawozdania finansowego „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. za rok 2017 i sporządzenie opinii i raportu z badania przedmiotowego sprawozdania”

 

Pisemne oferty z dopiskiem „Badanie sprawozdania finansowego „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. za rok 2017 i sporządzenie opinii i raportu z badania przedmiotowego sprawozdania” w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, w nieprzekraczalnym terminie do godz. 15.00 dnia 20.10. 2017 r.

 1. Od biegłego rewidenta Spółka oczekuje, w szczególności:

  1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.

  2.  Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, w tym badaniu metodą pełną będą podlegać wszystkie dokumenty z następujących obszarów:

  – działalności operacyjnej,

  – pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,

  – kosztów i przychodów finansowych,

  – zysków i strat nadzwyczajnych,

  – rezerw i odpisów aktualizacyjnych,

  – umów różnego rodzaju pośrednictwa,

o poziomie istotności powyżej kwoty 10.000 zł w szacunkowej ilości dokumentów ok. 1000 szt.

Szczegółowe informacje o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną można uzyskać pod numerem telefonu 74 646 25 70 w ciągu 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

3.  Uczestniczenia w posiedzeniach organów Spółki dotyczących przedmiotu zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 lutego 2018 r.

3. Sposób przygotowania oferty. Oferta musi zawierać co najmniej:

1. Informacje o oferencie (określenie firmy i siedziby, forma prowadzenia działalności, wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, liczba zatrudnionych biegłych rewidentów). 

2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. 

3. Oświadczenie o 60 – dniowym terminie związania złożoną ofertą.

4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania, uwzględniającą wszystkie koszty jakie musi ponieść oferent.

5. Określenie składu zespołu prowadzącego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

6. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego. 

7. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat oraz ewentualne dodatkowe informacje o doświadczeniu i pozycji na rynku audytorskim.

4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółki w terminie do 5 dni od dnia składania ofert.

5. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) Cena ofertowa za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportami z badania sprawozdania finansowego uwzględniająca nakład pracy biegłego rewidenta.

2) Doświadczenie w badaniu sprawozdań spółek o podobnym profilu działalności oraz o podobnej skali działalności tj. przychody, itp.

3) Liczba zatrudnionych biegłych rewidentów.

4) Wartość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC.

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyn. Oferta i dokumenty dostarczone z ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Złożenie oferty jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Wykonawcę do nie wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z powyższych tytułów względem Zamawiającego.

 

1. Warunki udziału w postepowaniu.

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.

2) Złożenie oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie.

3) Złożenie kompletnej oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

1) Cena ofertowa za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportami z badania sprawozdania finansowego uwzględniająca nakład pracy biegłego rewidenta.

2) Doświadczenie w badaniu sprawozdań spółek o podobnym profilu działalności oraz o podobnej skali działalności tj. przychody, itp.

3) Liczba zatrudnionych biegłych rewidentów.

4) Wartość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC.

3. Sposób oceny złożonych ofert.

1) Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu nie będą rozpatrywane na etapie oceny i porównania ofert.

2) Oferty spełniającej warunki udziału w postępowaniu zostaną poddane ocenie pod kątem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.

3) Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w trakcie oceny ofert.

Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu w następującym zakresie:

 

– opryski randapem

– odchwaszczanie powierzchni chodników,

– koszenie poboczy (0,5 m od krawężnika),

– grabienie,

– wywóz pokosu

Powyższe prace należy wykonywać z taką częstotliwością, która świadczyła będzie o właściwym uporządkowaniu chodników i wykoszeniu poboczy, jednak nie rzadziej nie 1 raz w miesiącu.

Prosimy o podanie w ofercie cen w dwóch wariantach:

 • Cena za jednorazową usługę
 • Cena ryczałtowa za miesiąc

Okres realizacji usługi: od podpisania umowy do 31 października 2017r. i od 1.03.2018r. do 31 października 2018r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia, w szczególności gdy koszt realizacji zamówienia przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: agnieszka.jaroszewska@ipdevelopment.pl do dnia 13.10.2017r. do godz.15.00

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Agnieszka Jaroszewską 74 646 25 77

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną terenu, który podlegać będzie pracom objętym Zamówieniem.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Mapa terenu
 3. Oferta (.doc) (.pdf)
 4. Oświadczenie (.doc) (.pdf)

 


INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest:

“Uporządkowanie chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu” – usługa jednorazowa

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

COMBAT SECURITY Sp. z o.o
Ul. Sycowska 6B
51-319 Wrocław

 

Załącznik:

 1. Informacja o udzieleniu zamówienia (pdf)

 

 

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych dla obiektów produkcyjno-magazynowych położonych w Świdnicy przy ul. Towarowa 28A oraz w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaprojektowania i wykonania wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych dla obiektów zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A oraz w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19.

Zakres prac obejmuje:

 • Opracowanie koncepcji, które podlegają akceptacji m.in. przez ubezpieczyciela;

 • Opracowanie projektów budowlanych uzgodnionych przez rzeczoznawcę do spraw p.poż., a następnie uzyskanie decyzji pozwoleń na budowę;

 • Wykonanie wpięć w zewnętrzne sieci wodociągowe będące własnością IPD Sp. z o.o.;

 • Doprowadzenie wody do budynków wraz z montażem zasuw przed halą i odtworzeniem terenów zewnętrznych;

 • Wykonanie wewnętrznej instalacji rurowej z rur i kształtek stalowych ocynkowanych;

 • Montaż kompletnych, certyfikowanych hydrantów wewnętrznych HW-52 z wężem płasko składanym oraz niezbędnej armatury;

 • Oznakowanie hydrantów zgodnie z PN;

 • Wykonanie niezbędnych testów i prób instalacji potwierdzonych protokołami (m.in.: badanie szczelności, pomiary ciśnienia, pomiary wydajności, badanie wody);

 • Opomiarowanie instalacji hydrantowej;

 • Użyte do wykonania instalacji materiały oraz sposób prowadzenia robót muszą odpowiadać warunkom technicznym i przepisom BHP;

 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej (wersja elektroniczna + 2 egzemplarze wersji papierowej);

 • Uzyskanie odpowiedniego dokumentu zezwalającego na użytkowanie instalacji hydrantowej.

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwota ryczałtowa. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy wpływające na zaproponowaną przez Wykonawcę cenę. W szczególności należy uwzględnić wszelkie koszty związane z  utylizacją odpadów, wykonaniem obejść istniejących instalacji w przypadku wystąpienia kolizji, wykonaniem odpowiednich uszczelnień, wykonaniem obróbek, uzupełnień w obudowie hali, zabezpieczeniem przeciwpożarowym przejść przez ściany i stropy itp.

Wszystkie prace będą prowadzone na zakładach funkcjonujących co dodatkowo będzie się wiązało z potrzebą uzgadniania harmonogramu robót z najemcami.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości przy sporządzaniu oferty bądź też konieczności uzyskania dodatkowych informacji, uprzejmie proszę o kontakt z:

Przed złożeniem ofert wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie przedmiotowych hal, po wcześniejszym umówieniu się.

Oferty prosimy składać do 27.10.2017 r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu – sekretariat (I piętro) lub w formie skanu prosimy przesłać na podany wyżej adres e-mailowy.

Preferowany termin wykonania zakresu prac z zapytania do końca I kwartału 2018r.

Załączniki:

 1. Mapy z zaznaczonymi przebiegami sieci wodociągowych. 

 2. Rzuty niezagospodarowanych hal w wersji pdf. i dwg.

  1. Towarowa 28A
  2. Strefowa 19
 3. Załącznik nr 1 (docx)
 4. Załącznik nr 2 (docx)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki , zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c).

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a ), b), c).

 

 1. Zakres okresowej kontroli zgodny z 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt.  a), b), c) Prawa Budowlanego polegający na sprawdzeniu stanu technicznego : 

a)elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
a)Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
a)Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych ) .

 1. Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informację : o nazwie firmy dokonującej kontroli , datę wykonania , datę następnej kontroli oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej, oraz informacje o posiadanych uprawnieniach budowlanych osób przeprowadzających kontrolę.
 2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przeprowadzonej kontroli do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3

 

 1. Obiekt objęty kontrolą

 I. Świdnicki Park Przemysłowy

 

Lp. Obiekt Powierzchnia zabudowy ( m2) Instalacje
1 Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 30 4.988,77 – wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

– separator ropopochodny

2 Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 28A 4.758,00 – wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

– gazowa

– separator ropopchodnych

 

 II. Wałbrzyski Park Przemysłowy

 

Lp. Obiekt Powierzchnia zabudowy ( m2) Instalacje
1 Hala produkcyjno – wraz z częścią socjalną i budynkiem technicznym – ul. Uczniowska 34 6.200,23 – wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

– gazowa

– separator ropopochodnych


III. Dzierżoniowski Park Przemysłowy

 

Lp. Obiekt Powierzchnia zabudowy ( m2) Instalacje
1 Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 19   4.521,30 – wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

– gazowa

– separator ropopochodnych

 

 

Termin wykonania  zamówienia :

 1. rozpoczęcie realizacji:       
   – od dnia przekazania zlecenia
 2. zakończenie realizacji 
  – do ustalenia jednak nie później niż do

15 listopada 2017r.

 

W przypadku stwierdzenia, nieprawidłowości należy pisemnie poinformować Zamawiającego.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 76.

 

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 03.10.2017 r. do godziny 15.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto  za wykonanie wszystkich kontroli .

 

 

Załączniki:

1/ Zapytanie ofertowe
2/ Oferta 1
3/ Oferta 2 

 


Wałbrzych, dnia 10 października 2017r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest: 

“Przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki , zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 pkt. 1)  ppkt. a), b), c).”

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

BUDSERWIS

DARIUSZ DZWILEWSKI

UL. A. Dulina 6/20

80-180 Gdańsk

 

Załączniki:

 1. Informacja o udzieleniu zamówienia (pdf)

Zapytanie ofertowe na realizację usługi odśnieżania na obiektach i terenach będących własnością Spółki .

 Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi odśnieżania na obiektach i terenach będących własnością Spółki .

 

Zakres usługi obejmuje :

 • Świdnicki Park Przemysłowy a) Obiekt zlokalizowany przy ul. Towarowej 28A
  – plac manewrowy z kostki betonowej wraz z drogą asfaltową przy parkingu – ok. 3000 m2;
  – parking  (kostka betonowa) – ok. 1250 m2;
  – chodnik wraz ze strefami wejściowymi do budynku – ok. 600 m2;
  – dach hali + biurowca (membrana PCV) – ok. 4500 m2


b) Obiekt zlokalizowany przy ul. Towarowej 30
– plac manewrowy (asfalt) z parkingiem ( kostka betonowa) – ok. 600 m2;
– droga dojazdowa do hali (asfalt) – ok. 1400 m2;
– chodniki wraz ze schodami i strefą wejściową do biurowca – ok. 150 m2;

 • Dzierżoniowski Park Przemysłowy przy ul. Strefowej 19

c) odśnieżanie dachu hali + biur ( membrana PCV) – ok. 2000 m2

 • Wałbrzyski Park Przemysłowy

d) Obiekt zlokalizowany przy ul. Uczniowskiej 34
– dach hali, biurowca i budynku technicznego ( membrana PCV) – ok. 3200 m2

 • Świebodzicki Park Przemysłowy
       e) dach hali A ( membrana PCV) – ok. 1700 m2;
       f) dach hali B + C ( membrana PCV, papa) – ok. 650 m2;
       g) dach hali D ( membrana PCV) – ok. 400 m2
       h) dach hali E (membrana PCV, papa) – ok. 550 m2;
       i) dach hali F ( papa) – ok. 850 m2;
       j) dach hali G (membrana) – ok. 7600 m2 
 • Obiekt zlokalizowany w Wałbrzychu przy Południowej 3
       k) dach z blachy falistej – ok. 1600 m2

 

Prosimy o podanie w ofercie cen w dwóch wariantach:

 • Cena za jednorazową usługę
 • Cena ryczałtowa za miesiąc

Okres realizacji usługi: od podpisania umowy do 30 marca 2018r.

Ponadto prosimy o wycenę dla poszczególnych lokalizacji osobno (oznaczonych literami  od a do k) ponieważ Spółka dopuszcza możliwość zlecenia prac na poszczególnych obiektach różnym oferentom.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający  może przed podpisaniem umowy doszacować zakres usługi zwiększając lub zmniejszając powierzchnię terenu/obiektu.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia, w szczególności gdy koszt realizacji zamówienia przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: agnieszka.jaroszewska@ipdvelopment.pl do dnia 26.10.2017r. do godz.15.00

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Agnieszka Jaroszewską 74 646 25 77

 

Załączniki:
1/ Zapytanie ofertowe

Unieważnienie postępowania na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: “Budowa I etapu – zabudowy szeregowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnątrzych”

INFORMACJA DO OFERENTÓW

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

“INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. o.o. uprzejmi informuje o nieważnieniu postępowania na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: “Budowa I etapu – zabudowy szeregowej ( 5 segmentów ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnątrzych”

 

Powodem unieważnienia postępowania jest konieczność przełożenia terminu realizacji inwestycji na rok 2018/2019

 

Załączniki

1/ Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe na wykonanie kompletnej dokumentacji dot. rozbudowy obiektu zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 30

Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompletnej dokumentacji dot. rozbudowy obiektu zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 30. Przedmiotowa rozbudowa zakłada powiększenie istniejącego budynku magazynowo-propdukcyjnego o ok. 2.000 m2 (ok. 1.000 m2 powierzchni magazynowo-produkcyjnej oraz ok. 1.000 m2 powierzchni biurowej). W skład zapytania ofertowego wchodzi następujący zakres:

a) Opracowanie koncepcji rozbudowy obiektu

b) Uzyskanie decyzji środowiskowej

c) Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

d) Wykonanie mapy do celów projektowych

e) Opracowanie Projektu budowlanego i uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbudowę

f) Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.

Ofertę zawierającą cenę oraz terminy realizacji należy rozbić na dwa etapy:

 • etap I: obejmuje realizację pkt. a), b), c)
 • etap II: obejmuje realizację pkt. d), e), f)

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 77.

Podpisaną ofertę należy przesłać na adres email: ipd@ipdevelopment.pl w terminie do 25.08.2017 r. do godziny 12.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu – I piętro.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Formularz Oferty

Załącznik Nr 2 Oświadczenie O Spełnieniu Warunków Udziału W Postępowaniu

I Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych

I  Pisemny przetarg  nieograniczony jednostopniowy

 dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych

 

1/ działki gruntu nr 1372/3, o powierzchni 160 m2

Położonej  w Dzierżoniowie, Obręb nr 3 , woj. Dolnośląskie.

 Data rozpoczęcia: 2017-08-07
Data zakończenia: 2017-08-30

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ,

58-306 Wałbrzych ,ul. Uczniowska 16 ,

Tel. ( +48) 74 664-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym – jednostopniowym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowej wyżej wymienionej, stanowiącej własność Spółki, zwanej dalej „nieruchomość”.

1/ OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ działka gruntu nr 1372/3, o powierzchni 160 m 2 , położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3  dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr SW1D/00049433/1.

2/ OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXI/190/08 z dnia 06 października 2008 r., Dz.Urz. Woj. Doln. Z 2008 r., nr 303, poz.3500)  przeznaczonych pod „zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem jednorodzinnej oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem jednorodzinnej i towarzyszącą funkcja usługową”. 

2/ Gminie Miejskiej Dzierżoniów w stosunku do Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity  Dz. U. z 2015r. nr 1774 z późn. zm.  

3/ CENA WYWOŁAWCZA

1/ Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 9 600,00  zł ( słownie :  dziewięć tysięcy sześćset złotych zero groszy), netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

4/ VADIUM

1/ Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto  tj. 480,00 zł  ( słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych, zero groszy);

2/ Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia  30 sierpnia 2017 r.  na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych  nr  02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na konto Spółki.

3/ W tytule wpłaty proszę wpisać: DOTYCZY: PRZETARG- Działka 1372/3 Dzierżoniów.

4/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

1/ Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia- Ogłoszenia sprzedażowe.

5/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne , prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167,poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

6/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1/  Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro)w terminie do dnia 30 sierpnia  2017 r. do godz.15:00.

2/ Oznaczenie koperty: I pisemny przetarg nieograniczony- jednostopniowy –  31 sierpnia 2017 r.

 3/  Sposób przygotowania oferty określa SIWP.

7/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

1/ Przy wyborze oferty Komisja bierze pod uwagę zaoferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej.

8/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31 sierpnia 2017 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI

„INVEST-PARK DEVELOPMENT „ W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,

O GODZ. 10,00

 9/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

1/INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odstąpić od przetargu, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. , czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium

9/ ZAŁĄCZNIKI.

1/ Ogłoszenie o przetargu

2/ Specyfikacja istotnych warunków przetargu

3/ Załącznik nr 1 – Wzór oferty