Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych – dostawa i montaż stolarki drzwiowej i okiennej EI60 na terenie hali G, położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38.

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane – polegająca na dostawie i montażu stolarki drzwiowej i okiennej EI 60 w istniejących ścianach oddzielenia pożarowego na obiekcie w Świebodzicach położonego przy ul. Wałbrzyskiej 38.  

 

Zakres prac obejmuje:

– wykucie starej stolarki,

– dostawę i montaż nowej stolarki EI60,

– obróbkę ościeży (tynkowanie, malowanie),

– utylizację materiałów powstałych z rozbiórek.

Oferta (kwota zł netto) powinna uwzględniać w/w zakres.

 

Zestawienie stolarki:

 1. 1 szt. okno 124x102cm (wymiar w świetle muru)

 2. 5 szt. drzwi 120x200cm (wymiary w świetle ościeżnicy)

 3. 2 szt. drzwi 100x200cm (wymiary w świetle ościeżnicy)

 4. 3 szt. drzwi dwuskrzydłowych, skrzydło czynne 100x200cm, skrzydło bierne 40x200cm (wymiary w świetle ościeżnicy)

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną obiektu, w którym prowadzone będą prace.

 

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: ipd@ipdevelopment.pl do dnia 22.12.2017r. do godz.15.00

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu z Panem Wojciechem Kloc nr tel. 791 531 159

 

Termin rozpoczęcia prac od stycznia 2018. Termin płatności oraz termin zakończenia prac do ustalenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia.

 

Załączniki:

 1. Rzut parteru z lokalizacją planowanej do wymiany stolarki.

Zapytanie ofertowe – wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego oraz dla budynku zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 na obszarze Świdnickiego Parku Przemysłowego.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

2. Oznaczenie Wykonawcy

2.1. Za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenia Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie realizacji Przedmiotu Zamówienia.

 

3. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty instalacyjno-montażowe w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na zaprojektowaniu (wykonanie prac projektowych uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego i wskazanego ubezpieczyciela) i wykonaniu robót instalacyjno-montażowych zgodnie z wymaganiami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami oraz wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego:

„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego oraz dla budynku zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 na obszarze Świdnickiego Parku Przemysłowego.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 2 – Wytyczne wykonania systemu SAP.

 

4. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31.03.2018 r. to jest do tego dnia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać dokumentację, roboty instalacyjno-montażowe objęte zamówieniem oraz protokolarnie doręczyć Zamawiającemu wykonaną pełną i kompletną dokumentację powykonawczą. Wykonawca może zaproponować w ofercie krótszy termin realizacji Zamówienia, niż przedstawiony powyżej, przy czym zaoferowany krótszy termin będzie wiążący dla Wykonawcy.

 

5. Firmy wykluczone z udziału w postępowaniu.

5.1. Z ubiegania się o udzielenie Zamówienia wyklucza się:

5.1.1. Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością.
5.1.2. Oferentów, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono, wszczęto postępowanie naprawcze, układowe, likwidacyjne.
5.1.3. Oferentów, którzy złożą oferty częściowe lub wariantowe.
5.1.4. Oferentów, którzy złożą więcej niż jedną ofertę.

5.2. Zamawiający wykluczy Oferenta, jeśli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje są nieprawdziwe.

 

6. Warunki zakwalifikowania Oferenta do Postępowania.

6.1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
6.2. Oferent winien złożyć ofertę obejmującą całość Zamówienia; nie dopuszcza się do postępowania ofert wariantowych.
6.3. Do postępowania zostaną zakwalifikowani wyłącznie Oferenci:

6.3.1. uprawnieni do występowania w obrocie gospodarczym.
6.3.2. posiadający uprawnienia niezbędne do wykonania Zamówienia, przy uwzględnieniu postanowień punktu 5 niniejszego zapytania ofertowego.
6.3.3. posiadający niezbędną wiedzę i udokumentowane doświadczenie.
6.3.4. którzy są zdolni organizacyjnie i finansowo do wykonania Przedmiotu Zamówienia.

6.4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania.

 

7. Wymagane świadectwa i dokumenty.

W celu udokumentowania swojego doświadczenia objętego Zamówieniem oraz wiarygodności Oferent powinien załączyć do oferty następujące dokumenty:

7.1. wykaz co najmniej dwóch realizowanych przedsięwzięć, porównywalnych z Zamówieniem, a zrealizowanych przez Oferenta w okresie ostatnich trzech lat (wg Formularza nr 2),
7.2. dokumenty potwierdzające (referencje), że roboty wskazane zgodnie z pkt 7.1. zostały wykonane z należytą starannością.
7.3. odpis aktualny z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu, np. krajowego rejestru sądowego, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
7.4. oświadczenie Oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków,
7.5. oświadczenie Oferenta, że nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
7.6. aktualne informacje o Oferencie (wg Formularza nr 1),
7.7. stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania umowy lub innych dokumentów nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

8. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

8.1. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót.
8.2. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

9. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego postępowania.

9.1. Każdy Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień w terminie do 14.12.2017 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu wniosku).
9.2. Zamawiający bez podawania źródła zapytania, udostępni treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej.
9.3. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i pytania składane przez Zamawiającego i Oferentów wymagają formy pisemnej.

 

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

10.1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

                Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
                Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

10.2. Zamawiający podaje numer faksu do kontaktów: (+48) 74 646 25 74.
10.3. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Oferentów i Zamawiającego wiążące.

 

11. Dokumenty składające się na ofertę.

11.1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

11.1.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
11.1.2. Dokumenty wyszczególnione w punkcie 7 niniejszego zapytania.
11.1.3. Oświadczenie o braku zastrzeżeń, co do zakresu i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia.

 

12. Waluta oferty.

12.1. Ceny jednostkowe i całkowite winny być podane przez Oferenta wyłącznie w złotych (PLN) netto i brutto.
12.2. Wszystkie płatności Umowne będą realizowane jedynie w złotych (PLN).

 

13. Opis sposobu obliczania ceny.

13.1. Zamawiający wymaga określenia w ofercie ceny ryczałtowej za realizację Przedmiotu Zamówienia w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku, podając je w zapisie liczbowym i słownym.
13.2. Pod pojęciem „cena ryczałtowa” należy rozumieć wynagrodzenie na warunkach określonych w art. 632 ustawy Kodeks cywilny.
13.3. Pojęcia netto i brutto odnoszące się do ceny ryczałtowej oznaczają odpowiednio: cena ryczałtowa bez uwzględnienia VAT (netto) lub cena ryczałtowa zawierająca obowiązujący VAT (brutto).
13.4. Cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty i prace związane z pełną i prawidłową realizacją Przedmiotu Zamówienia, wynikające wprost z opisu Zamówienia oraz wszelkie inne koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z warunkami Umowy, obowiązującymi przepisami.
13.5. Wszystkie obliczenia, oraz wpisywanie ich wyników do dokumentów stanowiących ofertę należy wykonać ze szczególną starannością i poddać sprawdzeniu w celu uniknięcia omyłek rachunkowych i pisarskich.

 

14. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją Ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

15. Sposób przygotowania ofert.

15.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
15.2. Oferenci nie mogą zmieniać treści formularzy, które stanowią załączniki.
15.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta – wszystkie strony oferty, w których zostaną dokonane poprawki, korekty błędów lub zmiany winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
15.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
15.5. Oferta winna mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.
15.6. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
15.7. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
15.8. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach – należy stosować zewnętrzną i wewnętrzną kopertę, przy czym:

15.8.1. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisane:

Oferta na wykonanie usługi pn.:
„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP)”
(Nie otwierać przed dniem 21.12.2017r. godz. 1030)

 

15.8.2. Koperta wewnętrzna powinna być oznakowana jak koperta zewnętrzna oraz posiadać nazwę i adres Oferenta.

16. Terminy składania ofert.

16.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2017r. do godziny 1000.
16.2. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu Postępowania.

17. Otwarcie ofert.

17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2017 r., o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ulica Uczniowska 16.

18. Kryteria oceny Ofert.

18.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

18.2 Oferty podlegające ocenie będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

1) cena – 90% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 90, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,9
         gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w złotych.
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

2) dotychczasowe doświadczenie – 10% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 10, otrzyma oferta, w której Wykonawca wykaże i udokumentuje największą liczbę zrealizowanych robót, spełniających kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pd= (liczba zrealizowanych robót badanej oferty / największa liczba robót spośród badanych ofert)x100x0,1
         gdzie: Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie
a) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
b) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

18.3 Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P = Pc + Pd
                 gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

18.4 Po zakończeniu oceny ofert, przeprowadzone zostaną negocjacje z Oferentami.

18.4.1 Do negocjacji zaproszeni zostaną maksymalnie trzech Oferentów, których oferty uzyskały największą ilość punktów przy ocenie ofert.

20. Wybór Oferenta.

20.1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaoferuje najkorzystniejsze warunki w negocjacjach.
20.2. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie internetowej Zamawiającego.
20.3. Oferent, którego ofertę wybrano, zostanie poinformowany odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania Umowy.

21. Warunki uzupełniające.

21.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
21.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

21.2.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
21.2.2. odrzucenia wszystkich ofert,
21.2.3. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
21.2.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

21.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
21.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

22. Wykaz Załączników i Formularzy:

1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
2. Formularz nr 2 – Doświadczenie.
3. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty.
4. Załącznik nr 2 – Wytyczne wykonania systemu SAP
5. Dokumentacja nr 1 – Dzierżoniów
6. Dokumentacja nr 2 – Swidnica

Zapytanie ofertowe – aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

 

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem nowego podziału pomieszczeń biurowo-socjalnych dla obiektu poniżej :

 • Świebodzicki Park Przemysłowy ul. Wałbrzyska 38

– hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną (Hala A)

 

 

Termin wykonania zamówienia :

 1. rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia

 2. zakończenie realizacji – nie później niż do 30 grudnia 2017r.

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wskazanego obiektu wymagającej aktualizacji dostępna do wglądu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia, w szczególności gdy koszt realizacji zamówienia przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 76.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 11.12.2017 r. do godziny 15.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych dla obiektów produkcyjno-magazynowych położonych w Świdnicy przy ul. Towarowa 28A oraz w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19

Szanowni Państwo,

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaprojektowania wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych dla obiektów zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A oraz w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19.
Zakres prac obejmuje:

 1. Opracowanie koncepcji, które muszą zostać uzgodnione przez Zamawiającego i ubezpieczyciela obiektów;
 2. Opracowanie projektów budowlanych uzgodnionych przez rzeczoznawcę do spraw p.poż.;
 3. Uzyskanie decyzji pozwoleń na budowę.

Wynagrodzenie Oferenta za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwota ryczałtowa. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy wpływające na zaproponowaną przez Oferentów cenę.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości przy sporządzaniu oferty bądź też konieczności uzyskania dodatkowych informacji, uprzejmie proszę o kontakt z:

Przed złożeniem ofert możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie przedmiotowych hal, po wcześniejszym umówieniu się.
Oferty prosimy składać do 30.11.2017 r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu – sekretariat (I piętro) lub w formie skanu prosimy przesłać na podany wyżej adres e-mailowy.
Preferowany termin wykonania pkt. 1 i 2 z w/w zakresu prac do końca stycznia 2018r.
Załączniki:
1. Mapy z zaznaczonymi przebiegami sieci wodociągowych.
2. Rzuty hal (bez wydzieleń wewnętrznych) w wersji pdf. i dwg.
Towarowa 28A
Strefowa 19
3. Załącznik nr 1 (docx)
4. Załącznik nr 2 (docx)

Badanie sprawozdań finansowych „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 i sporządzenie opinii i raportów z badania przedmiotowych sprawozdań

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

ul. Uczniowska 16

58 – 306 Wałbrzych

tel.: (+48 74 ) 646- 25- 70, fax.: (+48 74) 646- 25-74

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w postępowaniu na:

„Badanie sprawozdań finansowych „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 i sporządzenie opinii i raportów z badania przedmiotowych sprawozdań”

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

Pisemne oferty z dopiskiem „Badanie sprawozdań finansowych „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 i sporządzenie opinii i raportów z badania przedmiotowych sprawozdań”

 w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2017 r. do godz. 10.00

 1. Termin i miejsce wyboru oferty

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych w terminie do dnia 27 listopada 2017 r.

Otwarcie ofert jest niejawne. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2017 oraz rok obrotowy 2018 i sporządzenie opinii i raportów z badania przedmiotowych sprawozdań, w tym badaniu metodą pełną będą podlegać wszystkie dokumenty z następujących obszarów:

 • działalności operacyjnej,

 • pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,

 • kosztów i przychodów finansowych,

 • zysków i strat nadzwyczajnych,

 • rezerw i odpisów aktualizacyjnych,

 • umów różnego rodzaju pośrednictwa,

o poziomie istotności powyżej kwoty 10.000 zł w szacunkowej ilości dokumentów ok. 1000 szt.

Szczegółowe informacje o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną można uzyskać pod numerem telefonu 74 646 25 70 w ciągu 5 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 1. Uczestniczenie osób, które przeprowadzą badanie sprawozdania Spółki w posiedzeniach organów Spółki (Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników) dotyczących przedmiotu zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie w postaci przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i sporządzenie opinii i raportu z badania przedmiotowego sprawozdania należy zrealizować w nie później niż do dnia 15 lutego 2018 r.

Zamówienie w postaci przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i sporządzenie opinii i raportu z badania przedmiotowego sprawozdania należy zrealizować w nie później niż do dnia 15 lutego 2019 r.

 1. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta musi zawierać co najmniej:

 1. nazwę firmy i jej siedzibę;

 2. numer wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu;

 3. informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów wraz z podaniem nr wpisów do rejestru biegłych rewidentów;

 4. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

 5. oświadczenie o 60 – dniowym terminie związania złożoną ofertą;

 6. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania, uwzględniającą wszystkie koszty jakie musi ponieść oferent w wyszczególnieniem ceny za badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2017 oraz rok obrotowy 2018
  i sporządzenie opinii i raportów z badania przedmiotowych sprawozdań;

 7. określenie składu zespołu prowadzącego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;

 8. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;

 9. wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat oraz ewentualne dodatkowe informacje o doświadczeniu i pozycji na rynku audytorskim.

 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

 1. Cena ofertowa za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportami z badania sprawozdań finansowych uwzględniająca nakład pracy biegłego rewidenta.

 2. Doświadczenie w badaniu sprawozdań spółek prawa handlowego, w szczególności spółek o podobnym profilu działalności oraz podobnej skali działalności.

 3. Skład zespołu prowadzącego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyn. Oferta i dokumenty dostarczone z ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Złożenie oferty jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Wykonawcę do nie wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z powyższych tytułów względem Spółki.

 1. Warunki udziału w postepowaniu
 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.

 2. Złożenie oferty w wyznaczonym przez Spółkę miejscu i terminie.
 3. Złożenie kompletnej oferty zgodnie z wymaganiami Spółki.

 

 1. Sposób oceny złożonych ofert
 1. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz niespełniające określonych w niniejszym ogłoszeniu warunków nie podlegają rozpatrzeniu na etapie oceny i porównania ofert.

 2. Oferty spełniającej warunki udziału w postępowaniu zostaną poddane ocenie pod kątem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.

 3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w trakcie oceny ofert.

Dostawa i montaż zewnętrznego systemu CCTV na obiektach INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach

Spółka “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania:

„Dostawa i montaż zewnętrznego systemu CCTV na obiektach INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zewnętrznego systemu CCTV na obiektach INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach.
W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do zamontowania urządzeń wymienionych w tab. 1. z dostępem drogą GSM w systemie całodobowym wraz z ich podłączeniem i uruchomieniem. Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikowania zestawienia i usytuowania urządzeń wymienionych w tab. 1. jeśli będzie to korzystne dla Zamawiającego i wpłynie na podniesienie jakości usługi, która będzie świadczona w oparciu o zamontowany system. Sugerowane rozmieszczenie urządzeń przedstawia załącznik graficzny nr 1.

 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa Spółki, portal Biznes Polska.

3. Tryb wyboru wykonawcy: zapytanie ofertowe.

4. Termin publikacji ogłoszenia: do 15.11.2017 r.

5. Termin realizacji zamówienia: nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.

6. Warunki udziału w postępowaniu: posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia. Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej   z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 50 000,00 zł. Niespełnienie warunku będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) 50% – cena [zł netto/miesiąc]
2) 50% – jakość świadczonej usługi. W ramach przedmiotowego kryterium, na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie, zostaną ocenione: rynkowe opinie usługobiorców, zasoby przewidziane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia oraz termin realizacji.

8. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, w nieprzezroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem, opisanej:

Oferta „Dostawa i montaż zewnętrznego systemu CCTV na obiektach INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach”

9. Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, I piętro, sekretariat Spółki ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10.00, dnia 15.11.2017 r. 

10. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, I piętro, sekretariat Spółki ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych o godz. 10.30, dnia 15.11.2017 r.

11. Osoby do kontaktu: Marcin Bernat, tel. 74 646 2572

12. Pozostałe postanowienia:
1) Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
2) Po zakończeniu analizy i oceny złożonych ofert, Zamawiający może podjąć decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia i treści postępowania, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
4) Oferta i dokumenty dostarczone z ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
5) Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyn. Oferta i dokumenty dostarczone z ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Złożenie oferty jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Wykonawcę do nie wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z powyższych tytułów względem Spółki.

 

Załączniki:
1. Rozmieszczenie urządzeń
2. Zapytanie ofertowe
3. Formularz oferty

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót elektrycznych m.in.: rozprowadzenie szynoprzewodów, kabli, montaż rozdzielnic w hali G, położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38.

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na poniższy zakres prac.

 

Robocizna

A. Opracowanie dokumentacji.
B. Montaż kasety zasilającej na istniejącym szynoprzewodzie 1600  A dla Firm Urban i DTI
C. Montaż profili wzmocnionych do słupów na ścianach i montaż profili wzmocnionych do legarów sufitowych (wykonanie trasy do montażu szynoprzewodu) -156 mb
D. Montaż szynoprzewodów 1600 a – 78 mb
E. Ułożenie kabli 4 x 2 YAKXS 1 x 240 mm2 + YAKXS 1 x 240 mm2 na odcinku kaseta odpływy, Kierunek RG Urban – 200 mb
F. Montaż koryt kablowych E – 200 – 64 mb
G. Dostawa i montaż rozdzielnicy R – 50 kW
H. Ułożenie kabla YAKXS 5 x 25 mm2 od RG do R(50 kW) – 55 mb
I. Montaż rozdzielnicy Głównej o mocy 1 x 400 kW z podłączeniem kabli zasilających i odpływowych Firma Urban
J. Montaż rozdzielnicy Głównej o mocy 1 x 250 kW z podłączeniem kabli zasilających i odpływowych Firma Urban
K. Ułożenie kabli 4 x 2 x YAKXS 1 x 240 mm2 + 1 x 120 mm2 na odcinku kaseta odpływowa Kierunek RG DTI – 200 mb
L. Montaż rozdzielnicy Głównej o mocy 1 x 400 kW z podłączeniem kabli zasilających i odpływowych Firma DTI
M. Montaż koryt kablowych 200 – 86 mb
N. Dostawa i montaż 4 rozdzielnic wyposażonych wraz z podłączeniem kabli YAKXS 5 x 25 mm2
O. Ułożenie kabli YAXS 5 x 25 mm2 do rozdzielnic nr 1, 2, 3, 4, 120 mb
P. Montaż kasety zasilającej na istniejącym szynoprzewodzie 1600 A dla Firmy Alu Cast
Q. Montaż profili wzmocnionych do słupów na ścianach i montaż profili wzmocnionych do legarów sufitowych oraz prętów fi ( wykonanie trasy do montażu szynoprzewodu ) – 222mb
R. Montaż szynoprzewodu 1600 A – 114 mb
S. Montaż rozdzielnicy Głównej o mocy 2 x 400 kW z podłączeniem kabli zasilających i odpływowych – 2 kpl
T. Ułożenie kabli 4 x 2 x YKXS 1 x 240 mm2 + YAKXS 1 x 240 mm2 na odcinku kaseta odpływowe Kierunek RG – 250 mb
U. Ułożenie bednarki do rozdzielnic Głównych – 250 mb
V. Montaż wyłączników DPX 250 A – 2 szt
W. Pomiary elektryczne dla Urban, DTI, Alu Cast

 

Materiały

Szynoprzewód 1600 A ( Firm Urban 650 kW , DTI 400 kW)

 1. 1 szt. Kaseta zasilająca 1600 A

 2. 2 szt. Kasety odpływowej 630 A

 3. 1 szt. Kaseta odpływowa 400 A

 4. 78 mb Szynoprzewodów 1600 A

 5. Profile wzmocnione 6 m + pręt fi 8 do podwieszenia i mocowania szynoprzewodu

 6. Rozdzielnica Firmy Urban 400 kW wyposażona wyłącznik główny 630 A ochronniki przeciwprzepięciowe analizator sieci licznik energii oraz rozłączniki bezpiecznikowe 2 x 400 A, 2 x 250 A , 2 x 160 A, 2 x100 A

 7. Rozdzielnica Firmy Urban 250 kW wyposażona wyłącznik główny 400 A ochronniki przeciwprzepięciowe analizator sieci licznik energii oraz rozłączniki bezpiecznikowe 2 x 250 A, 2 x 160 A , 2 x 100 A, 2 x63 A

 8. Kabel 4 x 2 x YAKXS 1 x 240 mm2+ YAKXS 1 x 240 mm2 na odcinku kaseta odpływa – 200 mb

 9. Kabel YKXS 5 x 25 mm2 – 55 mb

 10. Rozdzielnica Firmy Urban 50 kW wyposażona Rozłącznik główny 160 A oraz rozłączniki bezpiecznikowe 100 A, 63 A, 32 A

 11. Koryta kablowe E- 200 – 64 mb

 12. Pręty zawiesia profile do koryt

 13. Rozdzielnica Główna o mocy 400 kW Firma DTI wyłącznik główny 630 A ochronniki przeciwprzepięciowe analizator sieci licznik energii oraz rozłączniki bezpiecznikowe 2 x 400 A, 2 x 250 A , 2 x 160 A, 2 x 100A,

 14. 1 szt. Kasety odpływowa z rozłącznikiem bezpieczn. 630 A Firma DTI

 15. Kabel YAKXS 5 x 25 mm2 DTI – 120 mb

 

Szynoprzewód 800 kW (Alu Cast moc 800 kW)

 1. 1.szt. Kaseta zasilająca 1600 A

 2. Szynoprzewodów 1600 A – 114 mb

 3. Profile wzmocnione 6 m + pręt fi 8 do podwieszenia i mocowania szynoprzewodu

 4. 2 szt. Rozdzielnice Firmy AluCast 2 x 400 kW wyposażona wyłącznik główny 630A ochronniki przeciwprzepięciowe analizator sieci licznik energii oraz rozłączniki bezpiecznikowe 400 A, 250 A, 160 A

 5. 2 szt. Kasety odpływowe 630 A z bezpiecznikami

 6. Kabel 4 x 2 x YAKXS 1 x 240 mm2 + YAKXS 1 x 240 mm2 na odcinku kaseta odpływa Kierunek RG Alu Cast – 250 mb

 7. Bednarka ocynkowana Fe Zn 30 x 4 – 250 mb

 8. Uchwyty + kołki rozporowe do bednarki

 

POWIERZCHNIA HALI NIE WYNAJĘTA

 1. 2 szt. Wyłączniki DPX 250 A (Rozdzielnice dostarcza Zamawiający)

 

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: robert.strzelecki@ipdevelopment.pl do dnia 16.11.2017r. do godz.15.00

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 602 793 601.

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną obiektu, w którym prowadzone będą prace.

Termin rozpoczęcia prac od 16 listopada 2017 (lub późniejszy uzgodniony z Zamawiającym). Termin płatności oraz termin wykonania prac do ustalenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia.

 

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Koncepcja rozprowadzenia szynoprzewodów, kabli oraz rozdzielnic (pdf)

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych – wymurowanie ścian wewnętrznych wydzielających w hali G, położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38.

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na prace murarskie – polegająca na murowaniu ścian wewnętrznych o grubości 24cm (beton komórkowy) na zaprawie cienkowarstwowej na obiekcie w Świebodzicach. Prace będą realizowane „pod dachem”.

 • Łączna ilość ścian do wymurowania ponad 1600 m2. Istnieje możliwość zlecenia mniejszego zakresu prac.

 • Wysokość murowania do ok. 6m (od istniejącej posadzki betonowej do blachy trapezowej na dachu lub do dźwigara żelbetowego)

 • Do wykonania również trzpienie i wieńce żelbetowe w powstających ścianach. Projektuje się realizację trzpieni (24cm x 24cm) co 6m, a wieńców (24cm x 24cm) w połowie wysokości ściany na wysokości ok. 3m.

 

Po stronie Wykonawcy – robocizna, rusztowania, szalunki, elektronarzędzia.

Po stronie Zamawiającego – materiał tj.: bloczki, zaprawa murarska, klej, zbrojenie, beton.

 

Prosimy o podanie w ofercie ceny netto robocizny za:

 1. Wymurowanie 1m2 ściany oraz
 2. Wykonanie 1m3 elementów żelbetowych

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: robert.strzelecki@ipdevelopment.pl do dnia 16.11.2017r. do godz.15.00

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 602 793 601

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną obiektu, w którym prowadzone będą prace.

 

Termin rozpoczęcia prac od 16 listopada 2017 (lub późniejszy uzgodniony z Zamawiającym). Termin płatności oraz termin wykonania prac do ustalenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Projekt budowlany

Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu w następującym zakresie:

– opryski randapem

– odchwaszczanie powierzchni chodników,

– koszenie poboczy (0,5 m od krawężnika),

– koszenie pasów zieleni przyległych do chodnika,

– grabienie,

– wywóz pokosu

 

Powyższe prace należy wykonywać z taką częstotliwością, która świadczyła będzie o właściwym uporządkowaniu chodników i wykoszeniu poboczy, jednak nie rzadziej nie 1 raz w miesiącu.

Prosimy o podanie w ofercie ceny netto :

 • Cena ryczałtowa za miesiąc

 

Okres realizacji usługi: od 1.03.2018r. do 31 października 2018r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia, w szczególności gdy koszt realizacji zamówienia przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: agnieszka.jaroszewska@ipdevelopment.pl do dnia 03.11.2017r. do godz.15.00

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Agnieszka Jaroszewską 74 646 25 77

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną terenu, który podlegać będzie pracom objętym Zamówieniem.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (doc)
 2. Oferta (doc)
 3. Oświadczenie (doc)
 4. Mapa terenu (pdf)

Zapytanie ofertowe na realizację jednorazowej usługi polegającej na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację jednorazowej usługi polegającej na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu .

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa usługa polegająca na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu w następującym zakresie:

– opryski randapem

– odchwaszczanie powierzchni chodników,

– koszenie poboczy (0,5 m od krawężnika),

– koszenie pasów zieleni przylegających do chodników,

– grabienie,

– wywóz pokosu

 

Prosimy o podanie w ofercie ceny netto :

 • Cena za jednorazową usługę

 

Okres realizacji usługi: do 17 listopada 2017r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia, w szczególności gdy koszt realizacji zamówienia przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: agnieszka.jaroszewska@ipdevelopment.pl do dnia 06.11.2017r. do godz.15.00

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Agnieszka Jaroszewską 74 646 25 77

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną terenu, który podlegać będzie pracom objętym Zamówieniem.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (doc)
 2. Oferta (doc)
 3. Oświadczenie (doc)
 4. Mapa terenu (pdf)

 


INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest:

“Uporządkowanie chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu” – usługa jednorazowa

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 

CLEAN TEAM
DANNUTA MORAWSKA
Zwrócona 114
57-200  Ząbkowice Śląskie

Załączniki:

1.  Informacja o udzieleniu zamówienia


INFORMACJA DO OFERENTÓW

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


” INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o uprzejmie informuje, że unieważniono postępowanie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 25 października 2017r. na realizację jednorazowej usługi polegającej na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu. Powodem unieważnienia jest odstąpienie Zleceniobiorcy od realizacji zlecenia.

 

Załączniki:

1. Unieważnienie postępowania