Zapytanie ofertowe – „Wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla rozbudowy obiektu w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 – Etap II”

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74,
e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie obiektu w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 – Etap II.

Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje wykonanie hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni użytkowej1.076,10 m2 oraz dwukondygnacyjnej części biurowo-socjalnej o powierzchni użytkowej 1.530,30 m2 wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.

Rozbudowa realizowana na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 423/2018 oraz decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 1338/2018.

Przetarg, którego dotyczy zapytanie wraz z projektem budowlanym: Rozbudowa w Świdnicy – Etap II

3. Termin wykonanie zamówienia.

a. Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego: 24 października 2018 r.
b. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego: 15 lipca 2019 r.

4. Wizja lokalna terenu budowy.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej terenu budowy. Wizję wykonuje Oferent na koszt własny.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Imię i Nazwisko Jacek Lipicki
tel.: +48 537 980 908 fax.: 074 646 25 74
e-mail: jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

a. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
b. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

a. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
b. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
c. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
d. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
e. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy przesłać na adres e-mail: jacek.lipicki@ipdevelopment.pl  
lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2018r. do godziny 10.00.

10. Wybór oferenta

Zleceniodawca dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, takiej w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

a. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
b. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
c. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia. 

12. Wykaz Załączników i Formularzy

a. Formularz nr 1 – Informacje o oferencie 
b. Formularz nr 2 – Formularz oferty
c. Projekt Umowy

 

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla rozbudowy obiektu w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 – Etap II”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74,
e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie obiektu w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 – Etap II.

Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje wykonanie hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni użytkowej1.076,10 m2 oraz dwukondygnacyjnej części biurowo-socjalnej o powierzchni użytkowej 1.530,30 m2 wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.

Rozbudowa realizowana na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 423/2018 oraz decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 1338/2018.
Przetarg, którego dotyczy zapytanie wraz z projektem budowlanym: Rozbudowa w Świdnicy – Etap II

3. Termin wykonanie zamówienia.

a. Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego: 24 października 2018 r.
b. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego: 15 lipca 2019 r.

4. Wizja lokalna terenu budowy.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej terenu budowy. Wizję wykonuje Oferent na koszt własny.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Imię i Nazwisko Jacek Lipicki
tel.: +48 537 980 908 fax.: 074 646 25 74
e-mail: jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

a. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
b. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

a. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
b. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
c. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
d. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
e. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy przesłać na adres e-mail: jacek.lipicki@ipdevelopment.pl  
lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2018r. do godziny 10.00.

10. Wybór oferenta

Zleceniodawca dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, takiej w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

a. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
b. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
c. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia. 

12. Wykaz Załączników i Formularzy

a. Formularz nr 1 – Informacje o oferencie 
b. Formularz nr 2 – Formularz oferty
c. Projekt Umowy

Zapytanie ofertowe – „Usuniecie czterech szt. drzew na placu przy budynku znajdującym się przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie.”

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych
  tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
  www.ipdevelopment.pl
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest usunięcie drzew rosnących przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie (działka nr 61 obręb Żarów):

  1. Graby pospolite o obwodach pni 55,56,35 cm;

  2. Dąb czerwony o obwodzie pnia 370 cm.

  Zgodnie z Decyzją (nr K.6131.90.2018) w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew z dnia 24 września 2018 r.

  Przedmiot Zamówienia należy wykonać w terminie od 15 października do 30 listopada 2018 r.

  W zakresie Oferenta jest:

  – zabezpieczenie/wygrodzenie terenu;

  – usunięcie karpiny;

  – zagospodarować powstałe drewno,

  – uporządkować teren po zakończeniu prac w tym zahumusować i obsiać trawą.

 3. Termin wykonanie zamówienia .
  a) Rozpoczęcie realizacji: od dnia przekazania zlecenia nie wcześniej niż przed 15 października 2018 roku
  b) Zakończenie realizacji: 30 listopada 2018 roku.

 4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.
  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót i dokonać pomiarów z natury. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny. 
 5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.
  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:Dagmara Komendera,tel.(+48)74 646 25 77, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
  Robert Strzelecki, tel.(+48)74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl
   
 6. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

  2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

 7. Okres związania ofertą.
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.
 8. Sposób przygotowania ofert.
  1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.

  2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

  3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

  4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

  5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  6. Oferty należy przesłać na adres e-mail: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

 9. Terminy składania ofert. 
  1. Oferty należy przesłać na adres e-mail: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2018r. do godziny 10.00.
 10. Wybór oferenta

  Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 11. Warunki uzupełniające.

   1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

                       1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania
                               w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
                       1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
                       1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

   1. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
   2. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia. 
 12. Wykaz Załączników i Formularzy
  1. Formularz nr 1 – Informacje o oferencie 
  2. Formularz nr 2 – Formularz oferty

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości – Niezabudowana działka gruntu nr 361/2 o powierzchni 1169 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych , prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7

02 października 2018 r.

 

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

 OGŁASZA

 

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony

 dotyczący sprzedaży nieruchomości

 

 1. Niezabudowana działka gruntu nr 361/2 o powierzchni 1169 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych , prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

 

Data składania ofert: od 02.10.2018 r. do 16.10.2018 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert): 17.10.2018 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

 

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży Nieruchomości stanowiącej własność Spółki.

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Niezabudowana działka gruntu nr 361/2 o powierzchni 1169 m2, położona w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00067553/7, (dalej: Działka lub Nieruchomość).
 2. Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
 4. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wałbrzychu nr LVI/431/06 z dnia 28 września 2006 r. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczenie 20 MN)
 5. Nieruchomość wolna jest od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.
 6. Zgodnie z zapisami z ewidencji gruntów Działka stanowi grunt orne, oznaczenie RIVb.

II. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 104.000,00 zł (słownie: sto cztery tysiące złotych 00/00), netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.
 4. Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zapłaty kwoty równej zaoferowanej cenie powiększonej o podatek VAT, pomniejszonej o wniesione wadium, na rachunek bankowy Spółki, do dnia wyznaczonego jako dzień podpisania aktu przeniesienia własności Nieruchomości.

 

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 5.200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych 00/00).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży działki nr 361/2 w Wałbrzychu”.

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące oferowanej nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Nieruchomość w terminie wyznaczonym na składanie ofert, po uprzednim ustaleniu ze Spółką terminu dokonania oględzin.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 • członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;
 • podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
 • osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
 • małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
 • osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 16 października 2018 r. do godz.12:00.
 2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Działa nr 361/2 w Wałbrzychu”.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
 5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.
 6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

 

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 17 października 2018 r. w siedzibie spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro), o godz. 10:30.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

 

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości – Niezabudowana działka gruntu nr 362/1 o powierzchni 1507 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych , prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7

02 października 2018 r.

 

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

 OGŁASZA

 

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony

 dotyczący sprzedaży nieruchomości

 

 1. Niezabudowana działka gruntu nr 362/1 o powierzchni 1507 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych , prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

 

Data składania ofert: od 02.10.2018 r. do 16.10.2018 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert): 17.10.2018 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

 

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży Nieruchomości stanowiącej własność Spółki.

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Niezabudowana działka gruntu nr 362/1 o powierzchni 1507 m2, położona w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00067553/7, (dalej: Działka lub Nieruchomość).
 2. Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
 4. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wałbrzychu nr LVI/431/06 z dnia 28 września 2006 r. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczenie 16 MN)
 5. Nieruchomość wolna jest od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.
 6. Zgodnie z zapisami z ewidencji gruntów Działka stanowi grunt orne, oznaczenie RIVb.

II. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 161.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/00), netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.
 4. Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zapłaty kwoty równej zaoferowanej cenie powiększonej o podatek VAT, pomniejszonej o wniesione wadium, na rachunek bankowy Spółki, do dnia wyznaczonego jako dzień podpisania aktu przeniesienia własności Nieruchomości.

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 8.050,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/00).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży działki nr 362/1 w Wałbrzychu”.

VI. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące oferowanej nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Nieruchomość w terminie wyznaczonym na składanie ofert, po uprzednim ustaleniu ze Spółką terminu dokonania oględzin.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 • członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;
 • podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
 • osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
 • małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
 • osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 16 października 2018 r. do godz.12:00.
 2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Działa nr 362/1 w Wałbrzychu”.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
 5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.
 6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 17 października 2018 r. w siedzibie spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro), o godz. 10:30.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

 

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót budowlanych w budynku G zlokalizowanym w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlano-instalacyjne zgodnie z poniższym zakresem:

– uzupełnienie ubytków w tynku ścian i sufitów;
– tynkowanie nowo wymurowanej ściany korytarza,;
– szpachlowanie ścian i sufitów;
– przygotowanie pod malowanie ścian i sufitów + malowanie;
– obróbki otworów drzwiowych i okiennych;
– montaż parapetów okiennych wewnętrznych na korytarzu;
– prace instalacyjne:

a) odtworzenie instalacji elektrycznej + biały montaż elektryczny, osadzenie rozdzielnic natynkowych, montaż opraw oświetleniowych;

b) montaż i zasilenie grzejników ogrzewania CO;

– wykonanie stosownych pomiarów, prób i sprawdzeń;
– okres gwarancji na wykonane prace min. 36 miesięcy.

Materiały budowlane niezbędne do wykonania robót dostarcza/finansuje Zamawiający.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do ustalenia z zamawiającym jednak nie później niż do końca 2018 r.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót i dokonać pomiarów z natury. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

 

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

 

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.6. Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

lub przesłać skan na adres mailowy: ipd@ipdevelopment.pl.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2018r. do godziny 12.00.

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

 

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

12. Wykaz Załączników i Formularzy

1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
3. Załącznik nr 3 – Rzut powierzchni objętej zleceniem.

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych, kalibracji lub wymiany detektorów na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku §3 ust. 3”.

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Zakres usługi obejmuje :

 1. Zakres okresowej kontroli zgodny z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku §3 ust. 3, polegający na sprawdzeniu stanu technicznego systemu detekcji gazu;

 2. Wykonanie kalibracji detektorów nieposiadających wymiennego modułu sensora powinny być kalibrowane u Producenta lub

 3. Wymiana na nowe z wymiennym modułem sensora z datą ważności kalibracji nie starszą niż 1 miesiąc;

 4. Zamawiający nie zapewnia podnośnika lub rusztowania;

 5. Obiekty objęte kontrolą:

 1. Świdnicki Park Przemysłowy

Lp.

Obiekt

zakres

uwagi

1 Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 30 kontrola
2 Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 28A kontrola
 1. Dzierżoniowski Park Przemysłowy

Lp.

Obiekt

zakres

uwaga

1 Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 19 kontrola Kalibracja lub wymiana
2 Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 17 kontrola Kalibracja lub wymiana
 1. Wałbrzyski Park Przemysłowy

Lp.

Obiekt

zakres

uwaga

1 Hala produkcyjno – wraz z częścią socjalną i budynkiem technicznym – ul. Uczniowska 34 kontrola

 

 1. Świebodzicki Park Przemysłowy ul. Wałbrzyska 38 w Świebodzicach

Lp.

Obiekt

zakres

uwaga

1 Hala produkcyjna – budynek G (kotłowania) kontrola Kalibracja lub wymiana
2 Hala produkcyjno – magazynowa – A kontrola Kalibracja lub wymiana

  

3. Cena zamówienia.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie:

 1. Kontroli na obiektach Spółki;
 2. Kalibrację detektorów, które tego będą wymagały;
 3. Wymianę obecnych detektorów na nowe;
 4. Pracę z podnośnika lub rusztowania.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót i dokonać pomiarów z natury. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny.

5. Termin wykonanie zamówienia.

  1. rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia
  2. zakończenie realizacji – do ustalenia jednak nie później niż do 15 grudnia 2018r.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48)74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

Dagmara Komendera,tel.(+48)74 646 25 77, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę.

7.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
7.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

 

8. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

9. Sposób przygotowania ofert.

9.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
9.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
9.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
9.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
9.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9.6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 15.10.2018r. do godziny 12.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty . Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

Na przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych, kalibracji lub wymiany detektorów na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku §3 ust. 3”.

 

10. Terminy składania ofert. 

Oferty należy przesłać na adres Spółki lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2018r.  do godziny 12.00.

11. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

12. Warunki uzupełniające.

12.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

12.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania
w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
12.1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
12.1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

12.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
12.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

13. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Informacje o oferencie
 2. Formularz nr 2 – Formularz oferty

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a ), b), c)”.

Wałbrzych, dnia 09.10.2018 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie przeprowadzenia okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a ), b), c), dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

BUDSERWIS Dariusz Dzwilewski
ul. A. Dulin’a 6/20
80-180 Gdańsk

 

Załącznik


 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Zakres usługi obejmuje :

1. Zakres okresowej kontroli zgodny z art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c) Prawa Budowlanego polegający na sprawdzeniu stanu technicznego :

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych) 

2.Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informację: o nazwie firmy dokonującej kontroli, datę wykonania, datę następnej kontroli oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej, oraz informacje o posiadanych uprawnieniach budowlanych osób przeprowadzających kontrolę.

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przeprowadzonej kontroli do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3

4. Obiekt objęty kontrolą

 

I. Świebodzicki Park Przemysłowy ul. Wałbrzyska 38 w Świebodzicach

Lp.

Obiekt

Powierzchnia zabudowy (m2)

Instalacje

1 Hala produkcyjna 101 – 72

Hala G

7.753,00 -wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

-separator ropopochodnych

  II. Świdnicki Park Przemysłowy

Lp. Obiekt Powierzchnia zabudowy

( m2)

Instalacje
1 Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 30 4.988,77 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

separator ropopochodny

2 Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 28A 4.758,00 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

separator ropopchodnych

III. Wałbrzyski Park Przemysłowy

 Lp. Obiekt Powierzchnia zabudowy

( m2)

Instalacje
1 Hala produkcyjno – wraz z częścią socjalną i budynkiem technicznym – ul. Uczniowska 34 6.200,23 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

separator ropopochodnych

 IV. Dzierżoniowski Park Przemysłowy

Lp. Obiekt Powierzchnia zabudowy

( m2)

Instalacje
1 Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 19 4.521,30 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

separator ropopochodnych

2 Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 17 2.354,06 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

separator ropopochodnych

 

3. Cena zamówienia.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie wszystkich kontroli.

4. Termin wykonanie zamówienia.

a. rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia
b. zakończenie realizacji – do ustalenia jednak nie później niż do 15 listopada 2018r.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48)74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

Dagmara Komendera,tel.(+48)74 646 25 77, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

 1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

 2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

 3. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz 3


7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

 1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.

 2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

 4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

 5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 05.10.2018r. do godziny 12.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty . Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

 

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„ Przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a ), b), c)”

 

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy przesłać na adres Spółki lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.10.2018r.  do godziny 12.00.

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania
w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Informacje o oferencie
 2. Formularz nr 2 – Formularz oferty
 3. Formularz nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej dla budynku zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlano-instalacyjne zgodnie z poniższym zakresem:

– wykonanie i uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A. projektu budowlano-wykonawczego (zgodnie z załączonymi warunkami przyłączenia do sieci),
– wykonanie wykopów i ułożenie kabla YKY 5x16mm2 o długości ok. 15mb od projektowanego złącza kablowego do budynku (zgodnie z trasą zaznaczoną na załączniku nr 3),
– ułożenie taśmy ostrzegawczej,|
– wykonanie obsypki i zasypki kabla,
– wejście do budynku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
– dostawa i montaż rozdzielni głównej wewnętrznej wraz z wyposażeniem: wyłącznik z wyzwalaczem ppoż.,
– wykonanie wpięcia do ZK wskazanego przez Zamawiającego,
– wykonanie stosownych pomiarów, prób i sprawdzeń,
– wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
– okres gwarancji na wykonane prace min. 36 miesięcy.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 8 tygodni od podpisania umowy.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót i dokonać pomiarów z natury. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.: 
„Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej dla budynku zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

9. Terminy składania ofert. 

9.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2018r. do godziny 10.00.
9.2. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu 

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

12. Wykaz Załączników i Formularzy

1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
3. Załącznik nr 1 – Warunki przyłączenia do sieci.
4. Załącznik nr 2 – Lokalizacja złącza kablowego
5. Załącznik nr 3 – Proponowana trasa WLZ

Zapytanie ofertowe – „Realizacja usługi odśnieżania na obiektach i terenach będących własnością Spółki.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Zakres usługi obejmuje :

I. Świdnicki Park Przemysłowy

a) Obiekt zlokalizowany przy ul. Towarowej 28A

– plac manewrowy z kostki betonowej wraz z drogą asfaltową przy parkingu – ok. 3000 m2;
– parking (kostka betonowa) – ok. 1250 m2;
– chodnik wraz ze strefami wejściowymi do budynku – ok. 600 m2;

b) dach hali + biurowca (membrana PCV) – ok. 4500 m2;
c) Obiekt zlokalizowany przy ul. Towarowej 30

– droga dojazdowa do hali (asfalt) – ok. 1400 m2;
– droga wokół hali + place manewrowe (asfalt) – ok. 5800 m2;
– parking ( kostka betonowa) – ok. 740 m2;
– chodniki wraz ze schodami i strefą wejściową do biurowca – ok. 550 m2;

d) dach hali + biurowca (membrana PCV) – ok. 4800 m2 + dobudowana hala – ok. 1100 m2.

II. Dzierżoniowski Park Przemysłowy

e) Obiekt zlokalizowany w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19

– odśnieżanie dachu hali + biur ( membrana PCV) – ok. 2000 m2

 

III. Wałbrzyski Park Przemysłowy

f) Obiekt zlokalizowany przy ul. Uczniowskiej 34

– dach hali, biurowca i budynku technicznego ( membrana PCV) – ok. 3200 m2

g) Obiekt zlokalizowany w Wałbrzychu przy ul. Południowej 3 – dach z blachy falistej – ok. 1600 m2

IV. Świebodzicki Park Przemysłowy

h) dach hali A ( membrana PCV) – ok. 1700 m2;
i) dach hali B + C ( membrana PCV, papa) – ok. 650 m2;
j) dach hali D ( membrana PCV) – ok. 400 m2
k) dach hali E (membrana PCV, papa) – ok. 550 m2;
l) dach hali F ( papa) – ok. 850 m2;
ł) dach hali G (membrana) – ok. 7600 m2
m) dach hali H (membrana) – ok. 1800m2

3. Cena zamówienia

Ponadto prosimy o wycenę dla poszczególnych lokalizacji osobno (oznaczonych literami od a do m) ponieważ Spółka dopuszcza możliwość zlecenia prac na poszczególnych obiektach różnym oferentom. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający może przed podpisaniem umowy doszacować zakres usługi zwiększając lub zmniejszając powierzchnię terenu/obiektu.

 • Cena za jednorazową usługę
 • Cena ryczałtowa za miesiąc

4. Termin wykonanie zamówienia

Okres realizacji usługi: od podpisania umowy do 15 marca 2019 r.

5. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót i dokonać pomiarów z natury. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
Dagmara Komendera,tel.(+48)74 646 25 77, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel.(+48)74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę

7.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
7.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2
7.3. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz 3

8. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

9. Sposób przygotowania ofert

9.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
9.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
9.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
9.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
9.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9.6. Oferty należy przesłać na adres e-mail: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

10. Terminy składania ofert

Oferty należy przesłać na adres e-mail: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2018r. do godziny 10.00.

11. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

12. Warunki uzupełniające

12.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

12.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
12.1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
12.1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

12.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
12.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

13. Wykaz Załączników i Formularzy

1. Formularz nr 1 – Informacje o oferencie
2. Formularz nr 2 – Formularz oferty
3. Formularz nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu