I Pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

1/ działka gruntu nr 39/8, o powierzchni 33.199 m2, położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 0005 Zachód, w rejonie ulicy Strefowej, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1D/00054776/5.

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,
58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,
Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowej, wyżej wymienionej, stanowiącej własność Spółki, zwanej dalej „nieruchomość”.

1/ OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ działka gruntu nr 39/8, o powierzchni 33 199 m2 , położona w Dzierżoniowie, Obręb nr 0005 Zachód, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1D/00054776/5.

2/ OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XLIV/425/06 z dnia 23.10.2006 r.; przeznaczonym pod zabudowę przemysłową, składy i magazyny (symbol P1).
2/ Względem Nieruchomości przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego nie mają zastosowania.
3/ Nieruchomość stanowią użytki – łąki trwałe, w tym: klasa III – 32 755 m 2, klasa IV- 444 m2 posiada dostęp do drogi publicznej.
4/ Nieruchomość w kształcie regularnego wieloboku położona jest na obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, otoczona jest zabudową przemysłową, składową i produkcyjną, oraz terenami inwestycyjnymi.
5/ Przez Nieruchomość przebiega trasa gazociągu przesyłowego podwyższonego średniego ciśnienia posiadająca strefę ochronną wyłączoną z zabudowy kubaturowej o szerokości 25m w każdą stronę licząc od gazociągu. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieprzekraczalna linia zabudowy znajduje się w odległości 25m od sieci gazowej zgodnie ze strefą ochronną tej sieci.
6/ Gminie Miejskiej Dzierżoniów w stosunku do Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity Dz. U. z 2015r. nr 1774 z późn. zm.
7/ Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. przysługuje prawo pierwokupu, zgodnie z Ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych (Ustawa z 20.10.1994 r. Art. 8. Ust.2.
8/ Zgodnie z Umową Spółki wymagane jest uzyskanie akceptacji organów nadrzędnych Spółki odnośnie wyboru nabywcy.

3/ CENA WYWOŁAWCZA

1/ Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi: 1 742 947,50 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem złotych 50/100 ), netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

4/ VADIUM

1/ Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 87 147,38 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych, 38/100 );
2/ Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 20 czerwca 2018 r. na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na konto Spółki.
3/ W tytule wpłaty proszę wpisać: Wadium – przetarg na nieruchomość w Dzierżoniowie nr 39/8

4/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

1/ Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące oferowanej nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe oraz na stronie portalu: www.biznes-polska.pl

5/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

6/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1/ Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) w terminie do dnia 21 czerwca 2018 r. do godz.10:00.
2/ Oznaczenie koperty: I pisemny przetarg nieograniczony – 21 czerwca 2018r.
3/ Sposób przygotowania oferty określa SIWP.

7/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

1/ Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

8/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 czerwca 2018 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI
„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,
O GODZ. 10: 30

 

9/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

1/ „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odstąpić od przetargu, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

 

9/ ZAŁĄCZNIKI.

1/ Specyfikacja istotnych warunków przetargu
2/ Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty instalacyjno-montażowe w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na zaprojektowaniu (wykonanie prac projektowych uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego i wskazanego ubezpieczyciela) i wykonaniu robót instalacyjno-montażowych zgodnie z wymaganiami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami oraz wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

3. Termin wykonanie zamówienia 

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 8 tygodni od podpisania umowy.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

1.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Załącznik nr 1
1.2. Oświadczenie o braku zastrzeżeń, co do zakresu i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia.

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

1.3. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
1.4. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
1.5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
1.6. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
1.7. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
1.8. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

(Nie otwierać przed dniem 18.05.2018r. godz. 1430)

9. Terminy składania ofert.

1.9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2018r. do godziny 1400.
1.10. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu Postępowania.

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

1.11. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
1.12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:
1.12.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
1.12.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
1.12.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,
1.13. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
1.14. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy:

1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
3. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa hali G
4. Załącznik nr 2 – wytyczne wykonania systemu SAP

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji grawitacyjnej dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala G.”

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74,
e-mail: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty instalacyjno-montażowe polegające na wykonaniu wewnętrznej instalacji wentylacji grawitacyjnej tj. • wykonanie wyrzutni w ilości 28szt. o średnicy od Ø200 do 315mm. Wyciąg bez przepustnic z nasadą kominową obrotową, podstawa B/II i rurą spiro. • dla pomieszczenia nr 3 należy przewidzieć 5szt czerpni + podstaw dachowych B/II + rura spiro + przepustnica + nawietrzak wyporowy. Nawiew (oprócz pomieszczenia nr 3) będzie realizowany poprzez istniejące czerpnie zamontowane w elewacji budynku. • zapewnienie kierownika robót oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. W załączeniu koncepcja rozmieszczenia wyrzutni będąca załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego. Przyjęto jednokrotność wymiany powietrza na godzinę.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Załącznik nr 1 6.2. Oświadczenie o braku zastrzeżeń, co do zakresu i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia.

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją Ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. 8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu. 8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika. 8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 8.6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie – przy czym: • Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

„Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji grawitacyjnej dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala G.”
(Nie otwierać przed dniem 21.05.2018r. godz. 1230)

9. Terminy składania ofert.

9.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.05.2018r. do godziny 1200.
9.2. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu Postępowania.

10. Wybór Oferenta.

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: • złożenia mniej niż dwóch ofert, • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia, • wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,
11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy:

1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
2. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty.
3. Załącznik nr 2 – Koncepcja Projektowa.

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala G.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty instalacyjno-montażowe polegające na wykonaniu (wybudowaniu) wewnętrznej instalacji hydrantowej zgodnie z dokumentacją projektową będącą załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego, wymaganiami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami, zapewnienie uprawnionego kierownika robót i dokonywanie wpisów do dziennika budowy oraz wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 6 tygodni od podpisania umowy.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

1.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Załącznik nr 1
1.2. Oświadczenie o braku zastrzeżeń, co do zakresu i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia.

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

1.3. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
1.4. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
1.5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
1.6. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
1.7. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
1.8. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:
„Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala G.”

(Nie otwierać przed dniem 18.05.2018r. godz. 1230)

9. Terminy składania ofert.

1.9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2018r. do godziny 1200.
1.10. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu Postępowania.

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

1.11. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
1.12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

1.12.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
1.12.2. odrzucenia wszystkich ofert,
1.12.3. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
1.12.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

1.13. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
1.14. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy:

1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
3. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa.

Zapytanie ofertowe dotyczące wymiany detektorów na nowe w wersji z wymiennym modułem sensora

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę detektorów na nowe w wersji z wymiennym modułem sensora

Rodzaj detektorów zamontowanych

Lp.   TYP ILOŚĆ
1. DETEKTOR DEM-08 15

 

Systemy detekcji gazu zlokalizowany jest na obiekcie :

a) Wałbrzyski Park Przemysłowy:

hala przy ul. Uczniowskiej 34 w Wałbrzychu.

Zakres Prac obejmuje:

Wymianę 15 sztuk detektorów gazu typu Alkaster DEM – 08 na detektory nowe w wersji z wymiennym modułem.

Wysokość montażu detektorów ok. 8 m.

 

Termin wykonania w/w prac do 30.05.2018 r.

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 17.05.2018r. do godziny 12.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:
Wymiany detektorów na nowe w wersji z wymiennym modułem sensora”

(Nie otwierać przed dniem 17.05.2018r. godz. 12.00)

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wymianę 15 sztuk .

Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu wykonywania czynności związanych z wymianą detektorów gazu.

W tym celu proszę o kontakt pod numerem telefonu tel. 74 646 25 77.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załączniki 1 i 2

 

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót elektrycznych na obiekcie zlokalizowanym w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala G.”

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty instalacyjno-montażowe zgodnie z poniższym zakresem:

1. Zaprojektowanie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz wykonanie zasilania dla części hali G – między osiami 10-17/F-K (kaseta odpływowa z szynoprzewodu ETI KXP 6350, koryto kablowe, kabel zasilający, dostawa rozdzielni głównej wyposażonej zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego),

2. Zaprojektowanie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dla parteru hali G (drogi ewakuacji w załączniku do zapytania ofertowego),

3. Wykonanie zasilania podgrzewanych wpustów dachowych 22 szt. (lokalizacja wpustów dachowych w załączniku do zapytania ofertowego),

4. Wykonanie zasilania nowomontowanych bram segmentowych – 4szt.

5. Zaprojektowanie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz wykonanie zasilana urządzeń grzewczych: centrale wentylacyjne, destryfikatory oraz zasilenie centrali systemu detekcji gazu (rozmieszczenie urządzeń zgodnie załącznikiem do zapytani ofertowego),

6. Wykonanie zasilania 2 wentylatorów dla jednego z najemców,

7. Zasilenie istniejących tablic oświetlenia podstawowego oraz central pogodowych,

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 6 tygodni od podpisania umowy.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Załącznik nr 1
6.2. Oświadczenie o braku zastrzeżeń, co do zakresu i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:
„Wykonanie robót elektrycznych na obiekcie zlokalizowanym w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala G.”

(Nie otwierać przed dniem 18.05.2018r. godz. 1030)

 

9. Terminy składania ofert. 

9.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2018r. do godziny 1000.
9.2. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu 

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy

1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
3. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki , zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c).

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 

BUDSERWIS DARIUSZ DZWILEWSKI
UL. A. Dulina 6/20
80-180 Gdańsk

 

Informacja o udzieleniu zamówienia


 

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a ), b), c).

 

 1. Zakres okresowej kontroli zgodny z art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c) Prawa Budowlanego polegający na sprawdzeniu stanu technicznego :

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych ) 

2. Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informację : o nazwie firmy dokonującej kontroli , datę wykonania , datę następnej kontroli oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej, oraz informacje o posiadanych uprawnieniach budowlanych osób przeprowadzających kontrolę.

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przeprowadzonej kontroli do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3

4. Obiekt objęty kontrolą

 

 1. Świebodzicki Park Przemysłowy ul. Wałbrzyska 38 w Świebodzicach

Lp.

Obiekt

Powierzchnia zabudowy

( m2)

Instalacje

1

Budynek magazynowy 104-75 (bunkier)

52,00

– wentylacja grawitacyjna

2

Budynek magazynowy 104 – 80 (bunkier)

52,00

– wentylacja grawitacyjna

3

Budynek straży + biura 109 -22 (wulkanizacja)

172,00

– grzewcza – opalana paliwem ciekłym,

– wentylacja grawitacyjna

4

Hala produkcyjna 101 – 72

Hala G

7.753,00

-wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

-separator ropopochodnych

5

Hala produkcyjno-magazynowa z częścią administracyjno – socjalną

Obiekt A

1.770,89

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

– separator ropopochodnych

6

Budynek E

553,60

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

7

Budynek D

101-70

393,7

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

8

Budynek Bi C

621,55

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

9

Budynek magazynu głównego 104-24

Obiekt F

855,00

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

10

Budynek socjalny G

105 -71

1430,00

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowe

 

II.Świebodzice, Szosa Świdnicka 57

 

Lp.

Obiekt

Powierzchnia zabudowy

( m2)

Instalacje

1

Budynek socjalny

824,00

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

– kotłownia opalana paliwem stałym

 

III. Świdnicki Park Przemysłowy

 

Lp.

Obiekt

Powierzchnia zabudowy

( m2)

Instalacje

1

Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 30

4.988,77

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

– separator ropopochodny

2

Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 28A

4.758,00

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

– separator ropopchodnych

 

IV. Wałbrzyski Park Przemysłowy

 

Lp.

Obiekt

Powierzchnia zabudowy

( m2)

Instalacje

1

Hala produkcyjno – wraz z częścią socjalną i budynkiem technicznym – ul. Uczniowska 34

6.200,23

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

– separator ropopochodnych

2

Hala produkcyjno z częścią socjalną i magazynową – ul. Południowa 3

1.734,00

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

 

V. Dzierżoniowski Park Przemysłowy

Lp.

Obiekt

Powierzchnia zabudowy

( m2)

Instalacje

1

Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 19

4.521,30

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

– separator ropopochodnych

2

Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 17

1364,06

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

– separator ropopochodnych

 

VI. Żarów, ul. Zamkowa 1

 

Lp.

Obiekt

Powierzchnia zabudowy

( m2)

Instalacje

1

Budynek usługowo – biurowy

493,71

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

 

Termin wykonania zamówienia :

 1. rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia

 2. zakończenie realizacji – do ustalenia jednak nie później niż do 28 maja 2018r.

 

W przypadku stwierdzenia, nieprawidłowości należy pisemnie poinformować Zamawiającego.

.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 76.

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 17.05.2018r. do godziny 12.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty . Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

 

Oferta na wykonanie usługi pn.:

Przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a ), b), c)”

 

(Nie otwierać przed dniem 17.05.2018r. godz. 12.00)

 

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie wszystkich kontroli

 

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik 1
 3. Załącznik 2

Zapytanie ofertowe – na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuje, iż w wyniku przeprowadzone postępowania, którego przedmiotem jest wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu w Świebodzickim Parku Przemysłowym przy ul. Wałbrzyskiej 38 – hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną wraz z przyziemiem ( Hala G ) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

SOLIDO BHP
UL. Biskupa Czesława Kaczmarka 4/6
25-002 Koelce

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


 

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu poniżej :

 

 • Świebodzicki Park Przemysłowy ul. Wałbrzyska 38

– hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną wraz z przyziemiem (Hala G)

 

Termin wykonania zamówienia :

 1. rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia

 2. zakończenie realizacji – nie później niż do 31 maja 2018r.

 

W załączeniu rzut hali z podziałem funkcjonalno-użytkowym .

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia, w szczególności gdy koszt realizacji zamówienia przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Robertem Strzeleckim pod nr telefonu 74 646 25 76.

 

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: robert.strzelecki@ipdevelopment.pl w terminie do 16.05.2018 r. do godziny 15.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik 1
3. Załącznik 2

I Pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej – 1/ działka ew. nr 4/7, o powierzchni 5386 m2, położona w Wałbrzychu, Obręb nr 0033 Podgórze, AM1, na ulicy Południowej 3, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00023001/3.

INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 WAŁBRZYCH

Ogłasza

I Pisemny przetarg nieograniczony

dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

na którą składają się:

1/ działka ew. nr 4/7, o powierzchni 5386 m2, położona w Wałbrzychu, Obręb nr 0033 Podgórze, AM1, na ulicy Południowej 3, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00023001/3.

2/ hala magazynowo- produkcyjna z zapleczem socjalnym o powierzchni użytkowej 1619,10 m2.

 

Data rozpoczęcia: 2018-04- 23
Data zakończenia: 2018-05- 25

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl

www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości zabudowanej, wyżej wymienionej, stanowiącej własność Spółki, zwanej dalej „Halą”.

OZNACZENIE HALI

1/ Hala magazynowo -produkcyjna z zapleczem socjalnym o powierzchni 1619,10 m2 usytuowana na działce o nr. ew. 4/7, o powierzchni 5386 m2, położonej w Wałbrzychu, Obręb nr 0033 Podgórze, AM1, na ulicy Południowej 3, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00023001/3.

 

OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ Hala położona jest w południowej części Wałbrzycha, na obszarze zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej, zapewniony bardzo dobry zjazd z drogi krajowej nr 35 (ulicy gen. Wł. Sikorskiego bezpośrednio w ulicę Moniuszki, dojazd do hali, ok 300m.

2/ Działka, na której posadowiona jest Hala ma kształt regularny, teren płaski, obszar wolny od zabudowy, zagospodarowany na miejsca parkingowe, ciągi komunikacyjne. Całość ogrodzona.

3/ Hala to obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dwuspadowym dachem, wybudowany w konstrukcji stalowej w 1998 roku.

4/ Na powierzchnię użytkową budynku (1619,10 m 2) składają się pomieszczenia usługowe, magazynowe, biurowe oraz pomieszczenia socjalno-sanitarne.

5/ Długość hali: 40 m, szerokość 40 m, wysokość hali w najwyższym punkcie: 3,5 m do 4,5 m.

5/ W rejonie lokalizacji Hali znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, gazowej, telefonu.

6/ Dla działki 4/7 Obręb nr 33 Podgórze przy ulicy Południowej 3 w Wałbrzychu, na której usytuowana jest Hala nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu.

7/ Obecnie obiekt jest nieużytkowany i nie jest przedmiotem umów zobowiązaniowych.

 

CENA WYWOŁAWCZA

1/ Cena wywoławcza Hali wynosi: 979 000,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

VADIUM

1/ Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 48 950,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych );

2/ Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 25. 05. 2018 r. na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych

nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na konto Spółki.

3/ W tytule wpłaty proszę wpisać: Wadium – przetarg na Halę – Wałbrzych ul Południowa 3.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

1/ Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia- Ogłoszenia sprzedażowe oraz na stronie portalu: www.biznes-polska.pl

UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167,poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1/ Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) w terminie do dnia 25. 05 2018 r. do godz.10:00.

2/ Oznaczenie koperty: I pisemny przetarg nieograniczony -25 maja 2018r.

3/ Sposób przygotowania oferty określa SIWP.

 

KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

1/ Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 maja 2018 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,

O GODZ. 10,30

 

ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

1/INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odstąpić od przetargu, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium

 

ZAŁĄCZNIKI.

1/ Specyfikacja istotnych warunków przetargu

2/ Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

3/ Dokumentacja zdjęciowa

 

Przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) – postępowanie dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa hali magazynowej, położonej w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 na terenie Świdnickiego Parku Przemysłowego dz. gr. 1656/3 – Etap I.”

INVEST – PARK DEVELOPMENT”
Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16
tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74
e-mail: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) – postępowanie dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa hali magazynowej, położonej w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 na terenie Świdnickiego Parku Przemysłowego dz. gr. 1656/3 – Etap I.”

 

I.     Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunków postępowania przetargowego, w tym w szczególności w zakresie przygotowania i złożenia ofert, kryteriów oceny ofert, warunków wyboru wykonawcy, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna, wyłącznie do wglądu, na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl w zakładce „OGŁOSZENIA”.

II.     Jednym z warunków przyjęcia oferty jest nabycie SIWP od „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. SIWP można nabywać dokonując wpłaty kwoty 615,00 zł brutto (sześćset piętnaście złotych) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.

III.     Ofertę należy złożyć w terminie do 24 kwietnia 2018 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze.

IV.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godzinie 12.30 w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (58-306), na I piętrze.

V.     Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.

VI.   Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia Przetargu bez wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny, a w szczególności gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu Przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej.

 

Pytania i odpowiedzi

 1. Czy Wykonawca ma kalkulować koszt projektu wykonawczego ( fundamenty, konstrukcja, posadzka, instalacje.) czy projekt będzie dostarczony przez Zamawiającego?
  1. Projekty wykonawcze, warsztatowe oraz inne opracowania niezbędne do celów wykonawczych w zakresie oferty wykonawcy. Zostało to opisane szczegółowo w projekcie umowy
 2. Czy zapisy z przedmiaru są wiążące, czy należy wyceniać wg projektu i wytycznych wykonania robót ( docieplenie podwalin wełną, drzwi zewnętrzne PCV.)?
  1. Kolejność ważności dokumentów jest opisana w Projekcie Umowy

1) Umowa
2) Protokół z Negocjacji
3) SIWP
4) Wytyczne Wykonania Robót
5) Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym
6) Oferta Wykonawcy

 

Przykład: Dla izolacji termicznej podwalin należy zastosować polistyren ekstrudowany XPS. Drzwi zewnętrzne stalowe. Drzwi w ścianie murowanej stalowe o odporności REI 60

 

Załączniki:

 1. Świdnica Etap I – Ogłoszenie
 2. Świdnica Etap I – SIWP Cz. I – Instrukcja
 3. Świdnica Etap I – SIWP Cz. II – Projekt Umowy
 4. Świdnica Etap I – SIWP Cz. III – Wytyczne wykonania
 5. Załącznik-nr-1-SIWP
 6. Załącznik-nr-2-SIWP
 7. Załącznik-nr-3-SIWP
 8. Załącznik-nr-4-SIWP
 9. Załącznik-nr-5-SIWP
 10. Załącznik A – Projekt Budowlany I Etap
 11. Załącznik B – Wizualizacje
 12. Przedmiar robót
 13. Pozwolenie na budowe