Zapytanie ofertowe na wykonanie kompletnej dokumentacji dot. rozbudowy obiektu zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 30

Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompletnej dokumentacji dot. rozbudowy obiektu zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 30. Przedmiotowa rozbudowa zakłada powiększenie istniejącego budynku magazynowo-propdukcyjnego o ok. 2.000 m2 (ok. 1.000 m2 powierzchni magazynowo-produkcyjnej oraz ok. 1.000 m2 powierzchni biurowej). W skład zapytania ofertowego wchodzi następujący zakres:

a) Opracowanie koncepcji rozbudowy obiektu

b) Uzyskanie decyzji środowiskowej

c) Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

d) Wykonanie mapy do celów projektowych

e) Opracowanie Projektu budowlanego i uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbudowę

f) Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.

Ofertę zawierającą cenę oraz terminy realizacji należy rozbić na dwa etapy:

 • etap I: obejmuje realizację pkt. a), b), c)
 • etap II: obejmuje realizację pkt. d), e), f)

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 77.

Podpisaną ofertę należy przesłać na adres email: ipd@ipdevelopment.pl w terminie do 25.08.2017 r. do godziny 12.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu – I piętro.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Formularz Oferty

Załącznik Nr 2 Oświadczenie O Spełnieniu Warunków Udziału W Postępowaniu

I Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych

I  Pisemny przetarg  nieograniczony jednostopniowy

 dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych

 

1/ działki gruntu nr 1372/3, o powierzchni 160 m2

Położonej  w Dzierżoniowie, Obręb nr 3 , woj. Dolnośląskie.

 Data rozpoczęcia: 2017-08-07
Data zakończenia: 2017-08-30

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ,

58-306 Wałbrzych ,ul. Uczniowska 16 ,

Tel. ( +48) 74 664-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym – jednostopniowym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowej wyżej wymienionej, stanowiącej własność Spółki, zwanej dalej „nieruchomość”.

1/ OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ działka gruntu nr 1372/3, o powierzchni 160 m 2 , położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3  dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr SW1D/00049433/1.

2/ OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXI/190/08 z dnia 06 października 2008 r., Dz.Urz. Woj. Doln. Z 2008 r., nr 303, poz.3500)  przeznaczonych pod „zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem jednorodzinnej oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem jednorodzinnej i towarzyszącą funkcja usługową”. 

2/ Gminie Miejskiej Dzierżoniów w stosunku do Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity  Dz. U. z 2015r. nr 1774 z późn. zm.  

3/ CENA WYWOŁAWCZA

1/ Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 9 600,00  zł ( słownie :  dziewięć tysięcy sześćset złotych zero groszy), netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

4/ VADIUM

1/ Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto  tj. 480,00 zł  ( słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych, zero groszy);

2/ Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia  30 sierpnia 2017 r.  na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych  nr  02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na konto Spółki.

3/ W tytule wpłaty proszę wpisać: DOTYCZY: PRZETARG- Działka 1372/3 Dzierżoniów.

4/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

1/ Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia- Ogłoszenia sprzedażowe.

5/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne , prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167,poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

6/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1/  Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro)w terminie do dnia 30 sierpnia  2017 r. do godz.15:00.

2/ Oznaczenie koperty: I pisemny przetarg nieograniczony- jednostopniowy –  31 sierpnia 2017 r.

 3/  Sposób przygotowania oferty określa SIWP.

7/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

1/ Przy wyborze oferty Komisja bierze pod uwagę zaoferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej.

8/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31 sierpnia 2017 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI

„INVEST-PARK DEVELOPMENT „ W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,

O GODZ. 10,00

 9/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

1/INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odstąpić od przetargu, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. , czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium

9/ ZAŁĄCZNIKI.

1/ Ogłoszenie o przetargu

2/ Specyfikacja istotnych warunków przetargu

3/ Załącznik nr 1 – Wzór oferty

I Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych

I  Pisemny przetarg  nieograniczony  jednostopniowy

 dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych

 

1/ działka gruntu nr 1377/1 , o powierzchni 33.121 m2 , położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3 Dolny , dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych , prowadzi księgę wieczystą o nr SW1D/00045423/0,

 Położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3 , woj. Dolnośląskie.

Data rozpoczęcia: 2017-08-08
Data zakończenia: 2017-09-18

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ,

58-306 Wałbrzych ,ul. Uczniowska 16 ,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym – jednostopniowym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowej wyżej wymienionej , stanowiącej własność Spółki, zwanej dalej „nieruchomość”.

1/ OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 1/ działka gruntu nr 1377/1 , o powierzchni 33.121 m2 , położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3 Dolny , dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych , prowadzi księgę wieczystą o nr SW1D/00045423/0,

2/ OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXI/190/08 z dnia 06 października 2008 r., Dz.Urz. Woj. Doln. Z 2008 r., nr 303, poz.3500)  przeznaczonych pod „zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem jednorodzinnej oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem jednorodzinnej i towarzyszącą funkcja usługową”. 

2/ Gminie Miejskiej Dzierżoniów w stosunku do Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity  Dz. U. z 2015r. nr 1774 z późn. zm.  

3/ CENA WYWOŁAWCZA

1/ Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi : 2 980 890,00 zł  zł ( słownie :   dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych,00 groszy), netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

4/ VADIUM

1/ Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto  tj. 149 045,00 zł  ( słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści pięć złotych , zero groszy);

2/ Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia  15 września 2017 r.  na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych  nr  02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na konto Spółki.

3/ W tytule wpłaty proszę wpisać: DOTYCZY: I PRZETARG – 1377/1 DZIERŻONIÓW

4/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

1/ Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia- Ogłoszenia sprzedażowe.

5/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne , prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167,poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

6/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1/  Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro)w terminie do dnia 15 września 2017 r. do godz.15:00.

2/ Oznaczenie koperty: I pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy- 18 września 2017r.

 3/  Sposób przygotowania oferty określa SIWP.

7/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

1/ Przy wyborze oferty Komisja bierze pod uwagę zaoferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej.

8/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 września 2017 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI

„INVEST-PARK DEVELOPMENT „ W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,

O GODZ. 10,00

 

9/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

1/INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odstąpić od przetargu, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. , czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium

9/ ZAŁĄCZNIKI.

1/ Ogłoszenie o przetargu;

2/ Specyfikacja istotnych warunków przetargu

3/ Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest realizacja inwestycji np. “Budowa w systemie “zaprojektuj i rozbuduj” halę produkcyjno-magazynową, położoną w Dzierżoniowie na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego dz. gr. 188/2″, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Budownictwa

Przemysłowego i Ogólne

G-5 Sp. z o.o.

Ul. Żeromskiego 3d

55-200 Oława

Załącznik:  Informacja

I Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych 1/ działki gruntu nr 1372/1, o powierzchni 6.040 m2 ; Położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3 , woj. Dolnośląskie.

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Uczniowska 16, 58-306 WAŁBRZYCH

OGŁASZA

I  Pisemny przetarg  nieograniczony  jednostopniowy

 dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych

 

1/ działki gruntu nr 1372/1, o powierzchni 6.040 m2 ;

 

Położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3 , woj. Dolnośląskie.

 

Data rozpoczęcia: 2017-08-04
Data zakończenia: 2017-08-28

 

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ,

58-306 Wałbrzych ,ul. Uczniowska 16 ,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym – jednostopniowym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowej wyżej wymienionej , stanowiącej własność Spółki, zwanej dalej „nieruchomość”.

1/ OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ działka gruntu nr 1372/1, o powierzchni 6.040 m2 , położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 0003 Dolny, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1D/00045423/0.

2/ OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXI/190/08 z dnia 06 października 2008 r., Dz.Urz. Woj. Doln. Z 2008 r., nr 303, poz.3500)  przeznaczonych pod „zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem jednorodzinnej oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem jednorodzinnej i towarzyszącą funkcja usługową”. 

2/ Gminie Miejskiej Dzierżoniów w stosunku do Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity  Dz. U. z 2015r. nr 1774 z późn. zm.  

3/ CENA WYWOŁAWCZA

1/ Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 543 600,00 zł ( słownie :  pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych,00 groszy), netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

4/ VADIUM

1/ Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto  tj. 27 180,00 zł  ( słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych, zero groszy);

2/ Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia  26 sierpnia 2017 r.  na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych  nr  02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na konto Spółki.

3/ W tytule wpłaty proszę wpisać: DOTYCZY: I PRZETARG – 1372/1 DZIERŻONIÓW

4/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

1/ Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia- Ogłoszenia sprzedażowe.

5/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne , prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167,poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

6/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1/  Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro)w terminie do dnia 26 sierpnia 2017 r. do godz.15:00.

2/ Oznaczenie koperty: I pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy-  28 sierpnia  2017r.

 3/  Sposób przygotowania oferty określa SIWP.

7/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

1/ Przy wyborze oferty Komisja bierze pod uwagę zaoferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej.

8/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28  sierpnia 2017 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI

„INVEST-PARK DEVELOPMENT „ W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,

O GODZ. 10,00

 

9/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

1/INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odstąpić od przetargu, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. , czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium

 

9/ ZAŁĄCZNIKI.

1/ Ogłoszenie o przetargu 1

2/ Specyfikacja istotnych warunków przetargu 1

3/ Ogłoszenie o przetargu 2

4/ Specyfikacja istotnych warunków przetargu 2

Zapytanie ofertowe ,, Budowa I etapu – zabudowy szeregowej (5 segmentów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych”

Zapytanie ofertowe na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:

 ,,Budowa I etapu – zabudowy szeregowej    (5 segmentów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

 

,,INVEST –PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16,  58-306 Wałbrzych zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa I etapu – zabudowy szeregowej (5 segmentów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

 

1.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami prawa polskiego, obowiązującymi normami, projektem budowlanym oraz Umową,
a także wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie 
dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu nr 342/15, 342/14, 342/13, 342/12, 342/11, 342/10,342/9, 342/8, 342/7, 342/6, 342/5 obręb 11 Poniatów obejmującego:

 • Wykonanie ( budowa ) obiektu zgodnie z dokumentacja projektową wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenów zewnętrznych
 • Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej w przypadku potrzeby uzyskania ostatecznej zamiennej  decyzji  pozwolenia na budowę Obiektu,
 • Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla przedsięwzięcia .

 INFORMACJA DLA OFERENTÓW:

 Zamawiający podjął decyzję o rezygnacji z następującego zakresu robót przewidzianych w projekcie:

 1. ze wszystkich okien połaciowych
 2. z docieplenia połaci dachu między krokwiami ( wełna mineralna gr. 20 cm)
 3. z płytowania połaci dachu ( płytami GK na stelażu systemowym )

 Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w udostępnionej dokumentacji technicznej w tym w projekcie budowlanym


 2.Termin wykonania zamówienia:

 1. rozpoczęcie realizacji:        – od dnia podpisania umowy
 2. okres realizacji                    – Oferent wskaże w ofercie jednak  nie mniej niż 9 miesięcy a nie dużej  niż 14  miesięcy.  W tym terminie Oferent  zobowiązany będzie wykonać wszystkie roboty budowlane objęte zamówieniem, uzyskać ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie oraz protokolarnie doręczyć Zamawiającemu  wykonaną pełną i kompletną dokumentację powykonawczą.

3.Miejsce publikacji ogłoszenia : strona internetowa Spółki

4.Tryb wyboru wykonawcy : zapytanie ofertowe

5.Warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia
 • posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1 000 000, 00 zł .
 • posiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej 2 zakończonych i rozliczonych zadań polegających na realizacji zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej/szeregowej/wielorodzinnej).

Niespełnienie warunku będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postepowania.

6.Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

 • 60% – cena zł (netto)
 • 40% –doświadczenie i zdolność techniczna lub zawodowa

7. Sposób przygotowania oferty

 • Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami , należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, w nieprzezroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem, opisanej :

Oferta na: ,,Budowa I etapu – zabudowy szeregowej    (5 segmentów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

lub

 • Podpisany i zeskanowany formularz oferty, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami przesłać pocztą elektroniczną w tytule wiadomości wpisując:

Oferta na: ,,Budowa I etapu – zabudowy szeregowej    (5 segmentów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.”.

8. Miejsce i termin składania ofert

 • Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego , I piętro, sekretariat Spółki ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10.00 , dnia 28 lipca 2017r. lub
 • Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10.00, dnia 28.07.2017r.

9. Miejscie i termin otwarcia

Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego, I piętro, sekretariat Spółki, ul. Uczniowska 16,        58-306 Wałbrzych o godz. 10.30, dnia 28.07.2017r.

10. Osoby do kontaktu

Wojciech Kloc, tel. 74646 25 77

 

11. Pozostałe postanowienia:

 • Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia;
 • Po zakończeniu analizy i oceny złożonych ofert, Zamawiający może podjąć decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia i treści postępowania, a także unieważnienia postepowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny
 • Oferta i dokumenty dostarczone z ofertą nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania . Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

Załączniki :

Dokumentacja techniczna w tym projekt wraz z decyzją o udzieleniu pozwolenia na budowę

Projekt

Dokumentacja sanitarna
 Dokumentacja elektryczna
 Konstrukcja
 Przedmiary
 PZT

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2
 3. Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 3
 4. Wykaz kadry technicznej, która będzie brała udział w postępowaniu – załącznik nr 4
 5. Aktualna informacja o przedsiębiorstwie wraz z ilościowym wykazem zatrudnionego personelu – załącznik nr 5
 6. Informacja o pracach powierzonych do wykonania podwykonawcom – załącznik nr 6

 

Informacja do oferentów – unieważnienie postępowania

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, o unieważnieniu przetargu pn. “Budowa I etapu – zabudowy szeregowej (5 segmentów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych, zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu 342/15, 342/14, 342/13,  342/12, 342/11, 342/10, 342/9, 342/8,  342/7, 342/6, 342/5 obręb 11 Poniatów” zgodnie z zapisami pkt. 27 SIWZ. 

Załącznik:

Unieważnienie przetargu

Unieważnienie postępowania: “Wykonywanie usługi monitoringu i interwencji hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjoalno – biurową położonej przy ul. Południowej 3 w Wałbrzychu”.

Unieważnienie postępowania: “Wykonywanie usługi monitoringu i interwencji hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalno – biurową położonej przy ul. Południowej 3 w Wałbrzychu”. 

Działając w imieniu spółki “Invest – Park Develepment” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 [dalej jako Spółka], jako Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu Spółki, informujemy że Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Zarząd “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

 

Załącznik:
Informacja dla oferentów

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY, DWUSTOPNIOWY (OFERTOWANIE – NEGOCJACJE) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Zaprojektuj i wybuduj” halę magazynową, położoną w Świebodzicach na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego dz. gr. 750/3 i 747/14.”

PRZETARG NIEOGRANICZONY, DWUSTOPNIOWY (OFERTOWANIE – NEGOCJACJE)

dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:

„Zaprojektuj i wybuduj” halę magazynową, położoną w Świebodzicach na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego dz. gr. 750/3 i 747/14.” 

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego
IPD/ŚbPP/07/2017


Załączniki:

SIWP 

Część II Projekt umowy

Część III Wytyczne wykonania robót

Załącznik A – Koncepcja zagospodarowania działki

Załącznik B – Mapa do celów poglądowych

Załącznik C – Wypis oraz wyrysy z MPZP

Załącznik D – Wypis z ewidencji gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej

Załącznik nr 1 – SIWP

Załącznik nr 2 – SIWP

Załącznik nr 3 – SIWP

Załącznik nr 4 – SIWP

Załącznik nr 5 – SIWP

 

Zmiany do SIWP:

Zmiana nr 1


Pytania i odpowiedzi:

1) Proszę o informację jaki wymóg termoizolacyjności należy spełnić przyjmując grubości izolacji dla przegród zewnętrznych (dach i ściany). Czy należy przyjąć przedział temperaturowy:  8°C ≤ ti < 16°C i odpowiednio dla dachu  Umax≤0,30 W/(K*m2)  i dla ścian zew.  Umax≤0,45 W/(K*m2)? Czy jednak należy przyjąć przedział temperaturowy  ti ≥ 16°C i odpowiednio dla dachu  Umax≤0,18 W/(K*m2)  i dla ścian zew.  Umax≤0,23 W/(K*m2)?

Odp. Proszę przyjąć w ofercie dla projektowanego obiektu przedział temperaturowy  ti ≥ 16°C i odpowiednio dla dachu  Umax≤0,18 W/(K*m2)  i dla ścian zew.  Umax≤0,23 W/(K*m2)

2) Proszę o wyjaśnienie co oznaczają dwie przerywane linie widoczne na koncepcji zagospodarowania działki biegnące przez całą długość hali nowoprojektowanej?

Odp. Proszę nie sugerować się przerywanymi liniami widocznymi na koncepcji, nie mają one znaczenia.

3) Czy Inwestor ma warunki techniczne przyłączy (woda, prąd, gaz, kanalizacja sanitarna, deszczowa, woda na cele ppoż)? Jaka jest wydajność sieci hydrantowej?

Odp. Inwestor nie posiada warunków przyłączenia do sieci gdyż wszystkie media będą doprowadzane do projektowanego budynku na zasadzie rozbudowy istniejących instalacji zewnętrznych będących własnością Inwestora.

Wydajność sieci hydrantowe

4) Czy na terenie są hydranty zewnętrzne?

Odp. W bezpośrednim sąsiedztwie w odległości ok. 20m od projektowanej inwestycji znajduje się hydrant zewnętrzny naziemny

5) Czy w hali mają być regały wysokiego składowania, po czyjej stronie jest wykonanie regałów?

Odp. Regały magazynowe wysokiego składowania nie podlegają wycenie. Będą one realizowane przez użytkownika obiektu w późniejszym terminie. Oferent powinien przewidzieć w wycenie wykonanie posadzki, która umożliwi m.in. wysokie składowanie.

6) Istniejące budynki “B”; “C” i “D” – jaką pełnią funkcję co w nich jest?

Odp. W budynku B i C prowadzona jest fundacja doskonalenia zawodowego w której znajdują się pojedyncze maszyny do obróbki metali. Budynek D pełni funkcję produkcyjno- magazynową tj. magazynowanie i montaż elementów z tworzyw sztucznych

7) Bardzo blisko wypadają latarnie przy projektowanej hali – czy kalkulować je do przełożenia całość przy projektowanym placu manewrowym, kolizja latarni z placem manewrowym czy mamy kalkulować montaż nowych lamp?

Odp. Wszystkie latarnie wchodzące w kolizję z projektowanym obiektem oraz elementami zagospodarowania terenu należy przewidzieć do likwidacji. W zamian należy uwzględnić oświetlenie zewnętrzne realizowane na elewacji projektowanego obiektu.

8) W narożniku projektowanej hali jest kolizja z wodą oraz zaraz przy tym narożniku znajduje się  zbiornik pod ziemią oznaczenie “b.r.k” – czy zbiornik pozostaje?

Odp. Cała zinwentaryzowana infrastruktura podziemna, która będzie kolidowała z projektowanym obiektem podlega przełożeniu lub zastosowaniu innego rozwiązania. Załączona do przetargu koncepcja nie uwzględnia demontażu zbiornika betonowego oznaczonego na mapie jako „b.r.k”.

9) Czy Inwestor posiada jakieś dokumenty związane z budową obiektów: opinia geotechniczna, decyzja środowiskowa, – jeżeli wiadomo, co będzie składowane itd.?

Odp. Inwestor nie posiada opinii geotechnicznej, jeśli Oferent pisemnie wyrazi chęć wykonania takich badań we własnym zakresie, Inwestor wyrazi na nie zgodę. Na chwilę obecną nie wiadomo jaki podmiot będzie funkcjonował na projektowanym obiekcie.

10) Od strony doków przebiega linia energetyczna – jakiego napięcia?

Odp. Najprawdopodobniej jest to linia wysokiego napięcia. Należy to zweryfikować we własnym zakresie.

11) Na rzucie hali jest element o oznaczeniu i.c. między linia wymiarową 20 a 40 – co to ma być?

Odp. Jest to nieczynna infrastruktura przeznaczona do likwidacji.

12) Na rzucie budynku hali są dwie linie przerywane z wymiarami ˞7,6 i ˞8 – co to jest?

Odp. Proszę nie sugerować się przerywanymi liniami widocznymi na koncepcji, nie mają one znaczenia.

13) Ile stopni C ma być w części magazynowej/produkcyjnej?

Odp. Temperaturę wewnątrz hali należy przyjąć jak dla produkcji tj. >16oC. Ponadto parametry termoizolacyjności dla dachu i ścian zewnętrznych również należy przyjąć jak dla produkcji.

14) Wentylacja w części magazynowej – tradycyjna wynikająca z przepisów czy specjalistyczna wg wytycznych Inwestora?

Odp. Należy przyjąć rozwiązania projektowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

15) Z uwagi na znaczną różnicę terenu prosimy o informację, jaki Inwestor zakłada poziom posadowienia obiektu?

Odp. Inwestor nie zakładał poziomu posadowienia obiektu. Należy we własnym zakresie przeanalizować dostępne dokumenty i przyjąć stosowne rozwiązanie.