Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowego czyszczenia separatorów ropopochodnych znajdujących się na nieruchomościach należących do Spółki”.

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowego czyszczenia separatorów ropopochodnych znajdujących się na nieruchomościach należących do Spółki.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

  • Jednokrotne czyszczenie separatorów ( 8szt.);
  • opróżnianie odstojnika szlamu,
  • usunięcie odpadów nagromadzonych w urządzeniach,
  • płukanie i mycie separatora,
  • kontrola części betonowych i stalowych na uszkodzenia itp.
  • napełnienie separatora czystą wodą (Zamawiający wskaże punkty czerpalne wody),
  • przegląd urządzeń

2.2. Wywóz zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji.

2.3. Po wykonaniu czynności czyszczenia separatorów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół z wykonania prac serwisowych z kodem i ilością odebranych odpadów oraz dostarczy dokument potwierdzający przekazanie odpadów z czyszczenia separatorów do utylizacji.

2.4. Obiekty podlegające kontroli:

lp. Obiekt Rodzaj separatora
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 30 separator koalescencyjny ropopochodnych z obejściem hydraulicznym PURATOR SEPURATOR 2000: SEP 10/100-1-2,0
2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 28 A separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z osadnikiem i by-passem PURAQUA PUR-K-6/60(1200)
3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 17 separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z osadnikiem HAURATON AQUAFIX SKBP 10/100
4 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 separator wirowo-koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-passem BLUE SUPER MAX integrowany z osadnikiem BM-6/60-1,2-1,0
5 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Uczniowska 34 separator ropopochodnych JPRSYSTEM typ SWODBK 30/300 z by-passem i odmulaczem
6 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A separator koalescencyjny substancji ropopochodnych PURAQUA PUR-K-3/30(900)
7 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-passem Biocent BIOSEPT-CB 60/600
8 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala H separator lamelowy substancji ropopochodnych z osadnikiem Ecol-Unicon ESL-ZH 3/30/300

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia do 15.04.2021 r.

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania czyszczenia.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 10 marca 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 10 marca 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 10 marca 2021 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul . Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Na przeprowadzenie okresowego czyszczenia separatorów ropopochodnych znajdujących się na nieruchomościach należących do Spółki.”

9.  Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

 

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia.

 • Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przeglądu kotłów gazowych wraz z ich konserwacją, która powinna obejmować w szczególności:
 • Czyszczenie głównego wymiennika ciepła ,
 • Płukanie palnika kotła,
 • Czyszczenie elementów zapłonowych,
 • Kontrolę zabezpieczeń kotła,
 • Kontrolę szczelności wodnej i gazowej kotła,
 • Kontrolę naczynia wzbiorczego kotła,
 • Kontrolę mocy kotła,
 • Kontrolę filtrów kotła,
 • Kontrolę automatyki,
 • Wymianę uszczelki pokrywy komory spalania
 • Obiekty objęte kontrolą

 

Lp. Lokalizacja Dane kotła Rok produkcji kotła
1 Dzierżoniów ul. Strefowa 17 De Dietrich MCA 115 107 kW 2011
2 Dzierżoniów ul. Strefowa 19 2 X Brotje WGB 110 E 110 kW 2014
3 Świdnica ul. Towarowa 28A 4 X De Dietrich MCA 45 40 kW 2014
4 Świdnica ul. Towarowa 30 a) De Dietrich MCA 115 107 kW

b) De Dietrich C230-130 Eco130 kW

2011
5 Wałbrzych ul. Uczniowska 34 a) Viessman Vitodens 100-W Wb1b 23,70 kW

b) Termet Miniterm Turbo Gco-Dp-21-13-24/24 24 kW

c) Viessmann Vitodens 200-W WB 2b 72,6 kW

 

 

2010

6 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 hala G a) Viessmann Vitoplex 100 PV1 400 kW

b) Termet 25kw

2011/2018
7 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 hala F 2 X De Dietrich MCR/Ii 24/28 MI 23,60 kW 2010
8 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 bud. B i C 4 X Brotje WGB 28 E 28 kW 2014
9 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 hala A Brotje WGB 70 E 70 kW 2014
10 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 hala D Brotje WGB 15 E 28 kW 2011

 

2.3. Protokół

            Wykonawca po wykonaniu przeglądu sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informacje o:

 • nazwie firmy dokonującej przeglądu,
 • dacie wykonania przeglądu,
 • wykonywanych czynnościach podczas przeglądu,
 • imię i nazwisko osoby kontrolującej,
 • informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających przegląd.

 

3. Termin wykonanie zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:

do 09.04.2021 r.

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania przeglądów.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania przeglądów. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 08 marca 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 08 marca 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 08 marca 2021 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.”

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zakresu prac zgodnie z  3 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz zgodnie z § 10 ust. 13 Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych tj.:

  • Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic, hydrantów wewnętrznych, hydrantów zewnętrznych, drzwi pożarowych oraz urządzeń oddymiających (klapy), zgodnie z poniższym zestawieniem,

2.2. Obiekty objęte kontrolą:

 

Lp Obiekt Zakres kontroli Termin  
1 Żarów ul. Zamkowa 1 2 szt. hydranty wewnętrzne DN 25 marzec 2021  
1 szt. hydranty zewnętrzne DN 80  
Klapa oddymiająca – okno  
2 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek A 4 szt. hydranty wewnętrzne DN 52 marzec 2021  
2 szt. drzwi ppoż. EI30  
14 szt. gaśnic (biurowiec + hala)  
4 szt. hydranty zewnętrzne naziemne DN 80  
3 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek F 2 szt. hydranty wewnętrzne DN 52 marzec 2021  
 
4 Dzierżoniów Ul. Strefowa 17 5 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 marzec 2021  
4 szt. drzwi ppoż. EI30  
2  szt. hydranty zewnętrzne DN80  
5 Dzierżoniów Ul. Strefowa 19 6 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 marzec 2021  
6 szt. drzwi ppoż. EI30  
3 szt. hydranty zewnętrzne DN80  
6 Świdnica ul. Towarowa 28A 9 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 marzec 2021  
4 szt. drzwi ppoż. EI30  
1 szt. hydrant zewnętrzny DN 80  
7 Wałbrzych  ul. Uczniowska 34 5 szt. drzwi ppoż. EI30 lipiec 2021  
4 szt. hydranty zewnętrzne DN80  
17 szt. gaśnic (biurowiec + hala + stacja trafo)  
8 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (budynek socjalny przy  hali G 9 hydrantów wewnętrznych DN 52 lipiec 2021  
3 szt. węży hydrantowych (pierwsza klatka)  
3 klapy oddymiające  
około 57 szt. gaśnic (biurowiec + hala + przyziemie)  
9 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala G 13 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 (hala) lipiec 2021  
2 szt. hydrantów wewnętrznych DN 25 (najemca MTS – hala)  
5 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 (przyziemie)  
9 szt. drzwi ppoż. EI60  
10 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala H 3 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 lipiec 2021  
1 szt. drzwi ppoż. EI 60  
2 szt. drzwi ppoż. EI30 (kotłownia i hydroforownia)  
11 Świdnica Ul. Towarowa 30 12 szt. szt. hydranty wewnętrzne DN 52 lipiec 2021  
6 szt. hydranty wewnętrzne DN 25  
4 szt. hydranty zewnętrzne DN 100  
9 szt. drzwi ppoż. EI30  
4 szt. drzwi dymoszczelnych  
36 szt. klap oddymiających  

 

2.3. Protokół:

            Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informację: o nazwie firmy dokonującej kontroli, datę wykonania, datę następnej kontroli oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej, oraz informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających kontrolę.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia odpowiednio:

a) do 03.2021 r. – zakres z punktu 2.2 od 1 do 6;

b) do 07.2021 r. – zakres z punktu 2.2 od 7 do 11;

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania przeglądów. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 01 marca 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 01 marca 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 01 marca 2021 r. do godziny: 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.”

9.  Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3.  Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

 

Zapytanie ofertowe – „Na wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34 ust. 2 oraz na okresową obsługę czyszczenia przewodów spalinowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34 ust. 1 pkt. 3) dla obiektów będących własnością IPD Sp. Z o.o.”

Wałbrzych, dnia 15.02.2021 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki – „Na wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  § 34 ust. 2 oraz na okresową obsługę czyszczenia przewodów spalinowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34 ust. 1 pkt. 3) dla obiektów będących własnością IPD Sp. Z o.o., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

ZAKŁAD KOMINIARSKI „KOMINIARCZYK”

Tomasz Czarnik

Pysząca 3      

56-120 Brzeg Dolny

Załącznik

 


Zapytanie ofertowe –

„Na wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  § 34 ust. 2

oraz

na okresową obsługę czyszczenia przewodów spalinowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34 ust. 1 pkt. 3)

dla obiektów będących własnością IPD Sp. Z o.o.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

 Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest:

a) wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 34 ust. 2;  

b) okresowa, w lutym 2021 i w sierpniu 2021, obsługa czyszczenia przewodów spalinowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 34 ust. 1 pkt 3);

 dla poniższych obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.

2.2. Obiekty podlegające kontroli:

 

lp. Obiekt Ilość kotłów gazowych
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 30 2 szt.
2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 28 A 4 szt.
3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 17 1 szt.
4 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 2 szt.
5 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Uczniowska 34 3 szt.
7 Żarów Budynek mieszkalny z częścią biurową – Zamkowa 1 1 szt.
8 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A 1 szt.
9 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala B i C 4 szt.
10 hala produkcyjno – magazynowa z częścią  socjalną i techniczną – hala D 1 szt.
12 hala produkcyjno – magazynowa z częścią  administracyjno – socjalną – hala F 2 szt.
13  budynek administracyjno – socjalny przy hali G 1 szt.
hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G (najemca MTS) 1 szt.

 

14 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala H 1 szt.

 

2.3. Protokół:

 Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informację: o nazwie firmy dokonującej kontroli, datę wykonania, datę następnej kontroli oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej, oraz informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających kontrolę.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia odpowiednio:

a) do 02.2021 r. – zakres z punktu 2.1 a) ;

b) do 20.02.2021 r. – zakres z punktu 2.1 b)

c) do 08.2021 r. – zakres z punktu 2.1 b)

 

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania czyszczenia.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania czyszczenia. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 05 lutego 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 05 lutego 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 05 lutego 2021 r. do godziny: 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

 1. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Na wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  § 34 ust. 2

oraz

na okresową obsługę czyszczenia przewodów spalinowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  § 34 ust. 1 pkt. 3)

dla obiektów będących własnością IPD Sp. Z o.o.”

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe – „Na opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Strefowej 17 i 19 w Dzierżoniowie, do istniejących urządzeń wodnych”.

Wałbrzych, dnia 01.02.2021 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informujemy, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie realizacji usługi polegającej na –  „Opracowaniu operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Strefowej 17 i 19 w Dzierżoniowie, do istniejących urządzeń wodnych”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

VATIS Filip Kozłowski

Ul. Kożuchowska 20 a

65-364Zielona Góra


Pytania wraz z odpowiedziami do postępowania ofertowego:

 

1. Czy posiadają Państwo PZT, na którym przedstawiono istniejącą kanalizację deszczową, obszar zlewni, oraz odbiornik wód opadowych?

Odp. Na naszej stronie, w zakładce zapytania załączona jest mapa zlewni wraz z zaznaczoną kanalizacją deszczową:

 http://www.ipdevelopment.pl/2021/01/zapytanie-ofertowe-na-opracowanie-operatu-wodnoprawnego-wraz-z-uzyskaniem-pozwolenia-wodnoprawnego-w-zakresie-odprowadzania-wod-opadowych-i-roztopowych-pochodzacych-z-funkcjonujac/

2. Czy w skład kanalizacji deszczowej wchodzą urządzenia oczyszczające (piaskowniki itp.)? Jeżeli tak, czy posiadają Państwo ich dokumentację techniczną i technologiczną?

Odp. W skład kanalizacji deszczowej wchodzą jedynie dwa separatory ropopochodne.

3. Czy wykonywali Państwo badania laboratoryjne odprowadzanych wód (stara decyzja tego nie wymaga, lecz czasem Inwestorzy i tak je wykonują na swoje potrzeby)?

Odp. Nie, nie wykonywaliśmy do tej pory żadnych badań laboratoryjnych.

4. Dokumentacja obejmować będzie dwie hale (z czego obecnie pozwolenie obejmuje tylko jedną halę)

Odp. Tak;

4.1. Wody odprowadzane będą, za pośrednictwem dwóch  kanalizacji deszczowej jednym, istniejącym wylotem do istniejącego rowu melioracyjnego

Odp. Wody są odprowadzane dwoma rurami o średnicy KD450; KD400 do rowu retencyjnego i dalej rurą fi 250 do przydrożnego rowu odwadniającego;

4.2. Wykonawca zamówienia otrzyma od Państwa archiwalny operat wodnoprawny wraz z ze wszystkimi załącznikami

Odp. Tak ;

5. Po czyjej stronie będą koszty związane z:

5.1. Opłatami administracyjnymi: 17,00 zł za pełnomocnictwo oraz 230,05 zł za wydanie decyzji wodnoprawnej

Odp. Opłaty po stronie Wykonawcy;

5.2. Pozyskaniem dokumentacji niezbędnej do opracowania operatu wodnoprawnego (uproszczone wypisy, mapa, MPZP itp.)?

Odp. Mapę zasadniczą w wersji elektronicznej dwg./dxf.  oraz wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dostarcza Zamawiający (IPD Sp. z o.o.), uchwała dotycząca MPZP dostępna do pobrania na stronie urzędu;

6. Proszę o sprecyzowanie terminu zamówienia: czy w treści umowy/zlecenia będzie wyróżniony termin uzyskania decyzji wodnoprawnej?

Odp. W pkt. nr 3 zapytania ofertowego jest określony termin na opracowanie operatu wodnoprawnego i złożenie kompletnego wniosku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 30.04.2021 r.; termin uzyskania decyzji jest uzależniony od Wód Polskich i nie będzie wyróżniony w umowie/zleceniu. Ale płatność za całe Zamówienie będzie rozłożone na dwie transze. Druga transza będzie płatna po uzyskaniu decyzji wodnoprawnej.


Pytania wraz z odpowiedziami do postępowania ofertowego:

1. Czy nastąpiły zmiany w zagospodarowaniu terenu od 2011 roku mające wpływ na wielkość zlewni, z której jest odprowadzana woda deszczowa?

Odp. Tak, od 2011 r. na terenie objętym operatem nastąpiła zmiana w zagospodarowaniu terenu – został wybudowany budynek przy ul. Strefowej 19 o pow. zabudowy 4.521,3 m2 wraz z terenami utwardzonymi o powierzchni 4.053,20 m2 oraz został rozbudowany obiekt przy ul. Strefowej 17 o powierzchnię  990,00 m2.

2. Czy Zamawiający przekaże poprzedni operat wodnoprawny?

Odp. Po podpisaniu zlecenia na opracowanie operatu Zamawiający udostępni wersję papierową operatu;

3. Czy Zamawiający posiada decyzję środowiskową i warunki zabudowy?

Odp. Przy realizacji przedmiotowych inwestycji decyzja środowiskowa nie była wymagana. Dla terenu objętego zamówieniem obowiązuje MPZP;

4. Czy zakup map geodezyjnych i wypisów z rejestrów gruntu leży po stronie Wykonawcy?

Odp. Zamawiający przekaże aktualną mapę zasadniczą terenu oraz wypisy i wyrysy z ewidencji gruntu;

5. Na działce 47/3 jest rów (projektowany wg starego pozwolenia) z dwoma wylotami KD450 i KD400. Czy niniejsze postępowanie dotyczy tylko zlewni dla wylotu KD450?

Odp. Niniejsze opracowanie operatu musi obejmować zakres zlewni z dwóch wylotów KD450 i KD400.

6. Czy zamówienie map jest po stronie wykonawcy? Czy Inwestor dysponuje aktualnymi podkładami mapowymi i może je udostępnić wykonawcy do operatu wodnoprawnego?

Odp. Zamawiający dostarczy aktualną mapę zasadniczą dla terenu objętego zakresem operatu.

7. Czy opłaty za pozwolenie wodnoprawne są po stronie Wykonawcy?

Odp. Tak opłata za pozwolenie wodnoprawne jest po stronie Wykonawcy tzn. osoby odpowiedzialnej za przygotowanie operatu.


Zapytanie ofertowe – „Na opracowanie operatu wodnoprawnego wraz
z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Strefowej 17 i 19 w Dzierżoniowie, do istniejących urządzeń wodnych
”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest:

a) Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Strefowej 17 i 19 w Dzierżoniowie, do istniejących urządzeń wodnych w zakresie określonym ustawą dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U.2017 poz. 1566;

b) Wykonanie wszelkich uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

c) Złożenie wniosku oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Strefowej 17 i 19 w Dzierżoniowie, do istniejących urządzeń wodnych.

 

 

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin opracowania operatu wodnoprawnego i złożenia kompletnego wniosku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie to 30.04.2021 r.  

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.

8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

9.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 29 stycznia 2021 r. do godziny 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 29 stycznia 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

9.1. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie 29 stycznia 2021 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul . Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

Na opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Strefowej 17 i 19 w Dzierżoniowie, do istniejących urządzeń wodnych”.

10.  Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.1. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11.1. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 1 – dotychczasowe pozwolenie nr RL.6341.1.8.2011.V z dnia 11.05.2011r.
 1. Załącznik nr 2 – aktualny Plan Zagospodarowania Terenu dla z hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Strefowa 17 oraz 19 w Dzierżoniowie.

 

Zapytanie ofertowe – „Na wykonanie przeglądu rocznego bram segmentowych zewnętrznych firmy Hormann (kurierskich, dokowych) zamontowanych na hali na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego ul. Uczniowska 34 Wałbrzych”.

Wałbrzych, dnia 01.02.2021 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie wykonania rocznego przeglądu bram segmentowych zewnętrznych firmy Hormann (kurierskich, dokowych) zamontowanych na hali położonej na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowska 34 w Wałbrzychu, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

GARDE Spółka Komandytowa

Ul. Mydlana 1

51-502 Wrocław

 


1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przeglądu bram w ilości zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.  Rodzaj bram segmentowych Ilość
1 Bramy dokowe wraz z rampami z napędem elektrycznym 22 szt.
2 Bramy segmentowe kurierskie ręczne 4 szt.
3 Pozostałe bramy segmentowe z napędem elektrycznym 2 szt.

2.2. Zakres dla przeglądu bram:

a) Sprawdzenie stanu zabezpieczeń;

b) Sprawdzenie stanu i regulacja sprężyn;

c) Sprawdzenie stanu technicznego i konserwacja rolek jednych;

d) Sprawdzenie stanu technicznego i regulacja napędu;

e) Sprawdzenie stanu technicznego i regulacja linek napędowych;

f) Czyszczenie i smarowanie zawiasów;

g) Czyszczenie i smarowanie trakcji pionowej i poziomej;

h) Sprawdzenie układów elektronicznych sterowania/programowanie;

i)  Sprawdzenie poprawności działania radiolinii;

j)  Doraźne prace naprawcze niewymagające wymiany części;

k) Diagnostyka i raport uszkodzeń i zużycia eksploatacyjnego;

i) Wycena napraw i wymiany części spoza zakresu wyżej wymienionych prac.

2.3. Zakres prac dla przeglądu z regulacją i konserwacją ramp:

a) Smarowanie, czyszczenie i regulacja zawiasów;

b) Sprawdzenie stanu połączeń spawanych;

c) Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń;

d) Sprawdzenie poprawności działania hydrauliki;

e) Ocena stanu oleju;

f) Sprawdzenie poprawności działania opcji elektrycznych;

g) Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń serwisowych;

h) Doraźne prace naprawcze niewymagające wymiany części;

i) Diagnostyka i raport uszkodzeń i zużycia eksploatacyjnego;

j) Wycenia napraw i wymiany części spoza zakresu wyżej wymienionych prac.

 

2.4. Wykonawca po dokonanym przeglądzie sporządzi stosowne protokoły, w których umieści informacje o: nazwie firmy dokonującej kontroli, dacie wykonania kontroli oraz zakresie stwierdzonych usterek.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 14 dni od daty otrzymania zlecenia, ale nie później niż do 21.02.2021 r.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 28 stycznia 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 28 stycznia 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 28 stycznia 2021 r. do godziny: 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

 1. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Na wykonanie przeglądu rocznego bram segmentowych zewnętrznych firmy Hormann (kurierskich, dokowych) zamontowanych na hali  na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego ul. Uczniowska 34 Wałbrzych”.

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

10.2.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,

10.2.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,

10.2.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

10.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wałbrzychu, przy ul. Czereśniowej i Brzoskwiniowej (obręb 0007 Piaskowa Góra 7, nr KW SW1W/00067553/7)

Zapytanie ofertowe na:

1. Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wałbrzychu, przy ul. Czereśniowej i Brzoskwiniowej (obręb 0007 Piaskowa Góra 7, nr KW SW1W/00067553/7), z uwzględnieniem niżej wyspecyfikowanych opcji:

-zlecenie na wykonanie operatu  dla pojedynczej nieruchomości(działki gruntu) – o średniej wielkości ok 1 300 m 2.

–  zlecenie na wykonanie partykularnych operatów dla kilku  nieruchomości (max. 7 działek) położonych w obrębie tego samego obszaru.

– zlecenie na wykonanie aktualizacji operatu (ów) dla wyżej opisanych nieruchomości ( np. po upływie ważności ich obowiązywania , lub zaistnienia innych okoliczności mających wpływ na modyfikacje wcześniejszej wyceny)

2. Sporządzenie operatów szacunkowych dla dwóch nieruchomości lokalowych z miejscami postojowymi , znajdujących się:

– w Dzierżoniowie pry ul Lawendowej 1

– w Wałbrzychu przy ul Orkana 23 C.

Zasady sporządzania operatów szacunkowych.

– wykonanie operatu następuje na podstawie pisemnego zlecenia określającego w szczególności przedmiot wyceny oraz termin wykonania;

– każdorazowa wraz ze zleceniem, Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje dotyczące przedmiotu zlecenia;

– składający ofertę Wykonawca oświadcza, iż posiada pełną wiedzę , potencjał kadrowy oraz kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania zlecenia;

– sporządzony operat szacunkowy będzie przekazany Zamawiającemu  elektronicznie oraz w dwóch egzemplarzach w formie papierowej;

– odbiór operatów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego;

– Zamawiający nie będzie zobowiązany do sprawdzania przekazanych mu operatów szacunkowych ;

Brak sprawdzenia nie będzie miał żadnego skutku i nie ograniczy uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji lub odpowiedzialności wykonawcy;;

– Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania ewentualnych wad operatu szacunkowego zgodnie z żądaniem Zamawiającego;

– Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do wszystkich utworów jakie powstaną w wyniku wykonania operatów szacunkowych;

– Wykonawca będzie uprawniony do zawarcia umowy na wykonanie operatu szacunkowego z podwykonawca , wyłącznie za zgodą Zamawiającego, przy czym  Zamawiający zwolniony jest od wszelkich zobowiązań powstałych pomiędzy stronami.

– Wykonawca będzie zobowiązany do nie ujawniania informacji oraz materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie jak i po wykonaniu operatu szacunkowego

Termin wykonania operatu szacunkowego

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 2 (dwóch) tygodni od podpisania zlecenia przez Zamawiającego.

 Wizja lokalna przedmiotu operatu szacunkowego

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej przedmiotu operatu szacunkowego. Wizję lokalną dokonuje Wykonawca na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu z Zamawiającym.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Mariola Kozłowska  tel. (+48) 663 188 666, mariola.kozlowska@ipdevelopment.pl

Dokumenty składające się na ofertę

 Wypełniony formularz oferty podpisany przez Wykonawcę  stanowiący Załącznik nr 1.

Okres związania ofertą

Wykonawca związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie należy wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie operatu Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek Wykonawcy.

Termin i forma składania ofert

W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 01 lutego 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 01 lutego stycznia 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30, lub

W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 28 stycznia 2021 r. do godziny: 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie operatu szacunkowego.

Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

 Warunki uzupełniające

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

– Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

– Z tytułu unieważnienia zapytania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia.

Wykaz Załączników

– Formularz oferty

Zapytanie ofertowe – „Czyszczenie oraz budowa dwóch studzienek rozsączających w dnie zbiornika w Świdnicy przy ul. Towarowej 30, dz. gruntu nr 1656/3”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie czyszczenia zbiornika wód opadowych oraz budowa dwóch studzienek rozsączających w dnie zbiornika w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 dz. gruntu nr 1656/3, zgodnie z poniższym zakresem:

a) Wypompowanie wody ze zbiornika;

b) Czyszczenie dna oraz ścian zbiornika;

c) Rozbiórka dna zbiornika

d) Wykonanie wykopu pod studzienki rozsączające

e) Wykonanie warstwy geowłókniny w wykopie;

f) Zabudowa w dnie zbiornika dwóch studzienek rozsączających o średnicy 1000mm oraz głębokości 2,0 m;

g) Wykonanie zasypek wykopu kruszywem;

h) Odtworzenie dna zbiornika z płyt betonowych;

i) Wywóz oraz utylizacja pozostałego materiału oraz osadu ze zbiornika;

j) Uporządkowanie otoczenia prowadzonych prac;

k) Zasiew trawy w miejscach zdegradowanych w wyniku prowadzenia robót.

Charakterystyczne parametry zbiornika istniejącego

l) Powierzchnia dna zbiornika: 52 m2;

m) Powierzchnia zbiornika po obrysie górnej krawędzi skarpy: 145 m2;

n) Obwód zbiornika po górnej krawędzi skarpy 49 m;

o) Dno oraz ściany zbiornika wyłożone płytami betonowymi / płytami ażurowymi.

 

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 9 tygodni od podpisania zlecenia przez Zamawiającego.

4. Miejsce wykonania robót

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58-100 Świdnica, ul. Towarowa 30.

5. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu z Zamawiającym.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę

7.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

7.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

8. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie należy wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy. Oferta powinna uwzględniać koszty dostawy i rozładunku materiałów oraz elementów do miejsca wykonania Zamówienia.

10. Sposób przygotowania ofert

10.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

10.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

10.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty należy ponumerować i parafować przez osoby podpisujące ofertę.

10.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

10.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

11. Termin i forma składania ofert

11.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 1 grudnia 2020 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 1 grudnia 2020 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

11.2. W formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na II piętrze lub za pośrednictwem poczty), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2020 r. do godziny 10.00. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul . Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Czyszczenie oraz budowa dwóch studzienek rozsączających w dnie zbiornika w Świdnicy przy ul. Towarowej 30, dz. gruntu nr 1656/3”

11.3. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu.

12. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

13. Warunki uzupełniające

13.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

13.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

13.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

13.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

14. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Załącznik nr 1 – Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie
 2. Załącznik nr 2 – Formularz nr 2 – Formularz Oferty
 3. Załącznik nr 3 – Projekt zagospodarowania terenu z oznaczeniem zbiornika

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością Spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków §3 ust. 3”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Zakres usługi obejmuje :

 1. Zakres okresowej kontroli zgodny z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku 3 ust. 3, polegający na sprawdzeniu stanu technicznego systemu detekcji gazu;
 2. Poza Świebodzickim Parkiem Przemysłowym Zamawiający nie zapewnia podnośnika lub rusztowania. W Świebodzicach Zamawiający udostępni podnośnik nożycowy wraz z operatorem.
 3. Obiekty objęte kontrolą:

 

Lp. Obiekt Zakres kontroli Urządzenie
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 30 a) Kontrola;  – centrala MD-X.ZA24/2 – szt. 1 (hala str. prawa)

– centrala MD-8.A – 1 szt.  (hala str. lewa)

– centrala MD-16.A – 1 szt.  (hala główna)

– centrala MD-2.Z/A – 1 szt.  (dwie kotłownie)

– sygnalizator SL-32 – szt. 8

– detektor DG-14.EN/M – szt. 5 (hala str. prawa)

– detektor DEX/F12 – szt. 5 (hala str. lewa)

– detektor DEX/F12 – szt. 13 (hala główna)

– detektor DEX/F12 – szt. 2 (dwie kotłownie)

2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 28 A a) Kontrola;

b)Kalibracja  modułu sensora (detektora)

– centrala Alkaster CS-4x – szt. 5

– sterownik STZ-08 – szt. 5

– sygnalizator SOA-08 – szt. 5

– detektor – Alkaster DEM-08W – szt. 17

3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 17 a) Kontrola; – centrala MD-8z – szt. 1

– sygnalizator SL-21 – szt. 1

– detektor – DEX/F4 – szt. 5 szt.

4 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 a) Kontrola; – centrala MD-2.z – szt. 6

– centrala MD-4.z – szt. 2

– sygnalizator SL-32 – szt. 8

– detektor DEX/F4 – szt. 18 szt.

5 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Uczniowska 34 a) Kontrola;

b)Kalibracja  modułu sensora (detektora)

– centrala Alkaster CS-8X – szt. 4

– sygnalizator SOA-08 – szt. 4

– detektor Alkaster DEM-08W – szt. 16

6 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G (główna hala i kotłownia) a) Kontrola; – centrala CS4X – szt. 2 (hala główna)

– centrala CS8X – szt. 1 (hala główna)

– centrala MD-2.z – szt. 1 (kotłownia)

– sygnalizator SOA-08 – szt. 2 (hala główna)

– sygnalizator SL-32 – szt. 1(kotłownia)

– detektor DEX/F4 – szt. 1 (kotłownia)
– detektor DEM-08W – szt. 14 (hala główna)

7 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A a) Kontrola; – centrala MD-2.z – szt. 1

– centrala MD-4.z – szt. 2

– sygnalizator SL-32 – szt. 3

– detector DEX/F4 – szt. 9

8 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala H a) Kontrola;  – centrala MD-8.z – szt. 1

– sterownik K-8P – szt. 1

– sygnalizator SL-32 – szt. 1

– detektor – DEX-12/N – szt. 4

 

3. Cena zamówienia.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie:

a) Okresowej kontroli systemu detekcji gazu na obiektach Spółki;

b) Niezbędne czynności konserwacyjne systemu detekcji gazu;

c) Pracę podnośnika lub rusztowania.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Termin wykonanie zamówienia.

a) rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia

b) zakończenie realizacji – do ustalenia jednak nie później niż do 15 grudnia 2020r.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48)74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

Dagmara Komendera, tel kom.691-324-666, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę.

7.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1;

7.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz 2.

 

8. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

9. Sposób przygotowania ofert.

9.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

9.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

9.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

9.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

9.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

11. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

10.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 24 listopada 2020 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 24 listopada 2020 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

10.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 24 listopada 2020 r. do godziny: 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul . Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

Na przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością Spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków §3 ust. 3”.

 

11. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

12. Warunki uzupełniające

12.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

12.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

12.2.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
12.2.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
12.2.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

12.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

13. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Zapytanie ofertowe – „Realizacja usługi odśnieżania dachów oraz terenów utwardzonych na obiektach i obszarach będących własnością Spółki.”

Zapytanie ofertowe – „Realizacja usługi odśnieżania dachów oraz terenów utwardzonych na obiektach i obszarach będących własnością Spółki.”                                              

                                                                                                             

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Zakres usługi obejmuje :

a) Odśnieżanie terenów utwardzonych:

Lp. Obszar Obiekt Zakres Ilość
1 Świdnicki Park Przemysłowy Hala przy ul. Towarowa 30 droga dojazdowa do hali (asfalt)

 

około 1400 m2;
droga wokół hali + place manewrowe (asfalt) około 5800 m2;
parking (kostka betonowa) około 740 m2;
chodniki wraz ze schodami i strefą wejściową do biurowca około 550 m2;

 

b) Odśnieżanie dachów:

Lp. Obszar Obiekt Zakres Ilość
 

1

Świdnicki Park Przemysłowy Hala przy ul. Towarowa 30 dach hali wraz z częściami dobudowanymi + biurowca (starego i dobudowanego) + budynek techniczny (membrana PCV) około 8050 m2;
2 Dzierżoniowski Park Przemysłowy Hala przy ul. Strefowa 19 dach hali + biurowca (membrana PCV) około 2000 m2
3 Wałbrzyski Park Przemysłowy Hala przy ul. Uczniowska 34 dach hali + biurowca + budynku technicznego ( membrana PCV) około 3200 m2
4 Świebodzicki Park Przemysłowy Hala A przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali A ( membrana PCV) około 1700 m2;
5 Hala B i C przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali B + C ( membrana PCV, papa)

 

około 650 m2;
6 Hala D przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali D ( membrana PCV) około 400 m2
7 Hala E przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali E (membrana PCV, papa) około 550 m2;
8 Hala F przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali F ( papa) około 850 m2;
9 Hala G przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali G (membrana) około 7600  m2
10 Hala H przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali H (membrana)

 

około 1800m2

3. Cena zamówienia .

Prosimy o wycenę poszczególnych lokalizacji osobno, ponieważ Spółka dopuszcza możliwość zlecenia prac na poszczególnych obiektach różnym oferentom.

a) ODŚNIEŻANIE TERENÓW UTWARDZONYCH – Cena ryczałtowa za miesiąc – załącznik nr 1 – wzór Umowy;

b) ODŚNIEŻANIE DACHÓW – Cena za jednorazową usługę oraz cena z gotowość – załącznik nr 2 – wzór Umowy.

4. Termin wykonanie zamówienia .

Okres realizacji usługi: od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 15 grudnia 2020 r. do 15 marca 2021 r.

5. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel. kom.691-324-666, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
Wojciech Kloc, tel.(+48)74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę.

  • 7.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1;
  • 7.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz 2.

8. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

9. Sposób przygotowania ofert.

9.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.

9.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

9.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

9.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

9.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

10. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

10.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 16 października 2020 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 16 października 2020 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

10.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Realizacja usługi odśnieżania dachów oraz terenów utwardzonych na obiektach i obszarach będących własnością Spółki.”                                                                                                                                                            

11. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

12. Warunki uzupełniające.

12.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

12.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

12.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

a) złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,

b) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

12.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

13. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 3. Załącznik nr 1 – Wzór umowy na odśnieżanie terenów,
 4. Załącznik nr 2 – Wzór umowy na odśnieżanie dachów,
 5. Załącznik nr 3 – Mapy z zaznaczonymi zakresami.