Nabór na stanowisko Wiceprezesa Zarządu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

 

Rada Nadzorcza „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, działając na podstawie § 19 ust.2 Umowy spółki oraz na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 78/VIII/2019 z dnia 23.08.2019 r., ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

 

Ogłoszenie 23.08.19.docx

Kwestionariusz-oświadczenie-klauzula 23.08.19.docx

Regulamin 23.08.19.docx

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie zdjęć obiektów przemysłowych, mieszkaniowych oraz działek inwestycyjnych będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.”

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest:

 1. wykonanie zdjęć obiektów (wykaz obiektów i działek inwestycyjnych objętych zapytaniem ofertowym stanowią załączniki nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego) z poziomu terenu oraz z powietrza (dronem) ;
 2. zdjęcia muszą podkreślać walory terenu oraz fotografowanych obiektów;
 3. zdjęcia należy przekazać w wersji elektronicznej, o rozdzielczości pozwalającej na wykorzystanie ich zarówno na stronach internetowych, jak i w poligrafii (wydruki wielkoformatowe – banery reklamowe, ulotki i foldery reklamowe);
 4. wykonawca dokona odpowiedniej obróbki cyfrowej zdjęć, aby podnieść ich atrakcyjność.
 5. wykonawca przekaże Zamawiającemu pliki źródłowe (format JPG, TIFF, RAW);
 6. Wykonawca zdjęć musi posiadać ważne pozwolenia/licencje na pilotowanie dronów i wykonywanie zdjęć w pobliżu terenów zabudowanych – do wglądu przez Zamawiającego;
 7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do wykorzystywania wszystkich materiałów powstałych w związku z realizacja zlecenia na wszystkich polach eksploatacji z możliwością ewentualnych późniejszych modyfikacji przez Zamawiającego lub wybrane przez Zamawiającego podmioty trzecie. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do podpisania stosownego dokumentu o przeniesieniu praw autorskich przygotowanego przez Zamawiającego w terminie późniejszym.
 8. wykonawca udokumentuje swoje doświadczenie w wykonywaniu podobnych zleceń poprzez wypełnienie formularza nr 3 do zapytania ofertowego.
 1. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do ustalenia z Zamawiającym

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania kontroli.

 1. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Mariola Kozłowska, tel. (+48) 74 6462577, mariola.kozłowska@ipdevelopment.pl
Grzegorz Kogut, tel.(+48) 74 6462577, grzegorz.kogut@ipdevelopment.pl

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

 1. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

6.3. Wypełniony formularz – Doświadczenie – Formularz nr 3

 1. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 1. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.08.2019r. do godziny 12.00.

 1. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 1. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

1. Formularz Nr 1 – Formularz oferty

2. Formularz Nr 2 – Informacje o oferencie

3. Formularz Nr 3 Doświadczenie

4. Załącznik Nr 1 – Wykaz obiektów objętych zapytaniem ofertowym

5. Załącznik Nr 2 – Wykaz działek objętych zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego na obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 będącym własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są prace projektowo-instalacyjno-montażowe zgodnie z poniższym zakresem:

zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego dla obiektu:

  • hala magazynowo – produkcyjna zlokalizowana w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34.

Dodatkowe wytyczne do projektowania:

  • należy wykonać projekt wykonawczy rozbudowy oświetlenia awaryjnego wraz z doborem opraw,
  • wszystkie oprawy muszą posiadać diody sygnalizacyjne LED (sygnalizacja obecności napięcia w sieci oraz wskazanie stanu naładowania baterii/akumulatora),
  • rozprowadzenie okablowania przewidzieć w korytach kablowych (istnieje możliwość wykorzystania istniejących koryt kablowych),
  • wysokość montowanych opraw w wolnej przestrzeni (poza ścianami i słupami) należy dobrać tak, aby nie ograniczać możliwości wysokiego składowania,
  • wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia po wykonaniu rozbudowy instalacji oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Pozostałe parametry zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do ustalenia z Zamawiającym.

 1. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

 1. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

 1. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 1. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.07.2019r. do godziny 12.00 lub przesłać na adres mailowy ipd@ipdevelopment.pl.

 1. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

 1. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,
10.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
10.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

 1. Wykaz Załączników i Formularzy
  1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
  2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
  3. Załącznik nr 1 – Projekt instalacji elektrycznej.
  4. Załącznik nr 2 – Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Invest-Park Development Sp. z o.o. V kadencji

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Invest-Park Development Sp. z o.o.

 

Rada Nadzorcza „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała Pana Pawła Kurtasza na Prezesa Zarządu Spółki V kadencji.

 


 

Rada Nadzorcza „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, działając na podstawie § 19 ust.2 Umowy spółki oraz na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 64/2019 z dnia 28.06.2019 roku, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu.

Kandydatem na stanowisko członka zarządu może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
  w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • spełnia inne niż wymienione w punkcie od 1 do 3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Kandydatem  na stanowisko członka zarządu nie może być osoba, która spełnia  przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim , poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Ważne informacje

Pisemne zgłoszenia kandydatów /dalej: zgłoszenia/ będą przyjmowane w siedzibie Spółki,
w sekretariacie (I piętro) pod adresem: 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 /dalej: siedziba Spółki/ w terminie do dnia 15.07.2019 do godz. 9.45, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500. Zgłoszenia można również doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 9.45 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina doręczenia przesyłki) na adres siedziby Spółki w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”.

Zgłoszenie powinno zawierać

 • życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej,
 • oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy, tj. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy, zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe, (odpisy dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego),
 • wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, zawierający oświadczenia kandydata oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego wraz
  z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulą informacyjną –  wzór kwestionariusza wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz  klauzulą informacyjną stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 • kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 roku dołączają pisemne oświadczenie, że złożyli Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii:  
 • oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (tj.Dz. U. z 2019 poz. 430, z późn. zm.)

albo

 • informację o uprzednim złożeniu oświadczenie lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 15.07.2019 o godz. 10.00

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki zawarte w ogłoszeniu, będą przeprowadzane w siedzibie Spółki w dniu 15.07.2019 o godz. 11.00. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce prawa handlowego,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, oceny projektów inwestycyjnych, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej.

W okresie od 01.07.2019 do 12.07.2019 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 
w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, kandydatom udostępniane będą następujące dokumenty dotyczące działalności Spółki:

 • Umowa Spółki,
 • sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
 • opinia i raport biegłego rewidenta za 2018 rok,
 • sprawozdania finansowe za 2018 rok.

Rada Nadzorcza, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, opublikuje jego wyniki na stronie internetowej Spółki.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów.

 

Załączniki:

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży Nieruchomość gruntowej zlokalizowanej w Dzierżoniowie, przy ul. Lawendowej, obręb nr 3 Dolny, obejmująca działkę nr 1377/5 o pow. 11957m2.

 

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży Nieruchomość gruntowej zlokalizowanej w Dzierżoniowie, przy ul. Lawendowej, obręb nr 3 Dolny, obejmująca działkę nr 1377/5 o pow. 11957m2. Teren niezabudowany, przeznaczany pod zabudowę mieszkaniową wielo i jednorodzinną oraz usługową, wydzieloną na podstawie decyzji zatwierdzającej podział działki nr 1377/4, której właścicielem jest „Invest-Park Development” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, REGON 02068663100000 jest w udziale 1/1, położonej w Dzierżoniowie przy ul. Lawendowej 1, obręb nr 3 Dolny, składającej się z działki nr 1377/4 o powierzchni 26121 m2 na podstawie umowy przeniesienia własności z dnia 15 czerwca 2009r. numer rep. A 4502/09, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą numer NR SW1D/00045423/0.

 

Data składania ofert: od 04 czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r. do godz. 10,00
Data zakończenia (data wyboru ofert) 24 czerwca 2019
r.- godz. 10,30

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

 

 1. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Dzierżoniowie, przy ul. Lawendowej, obręb nr 3 Dolny, obejmująca działkę nr 1377/5 o pow. 11957m2. Teren niezabudowany, przeznaczany pod zabudowę mieszkaniową wielo i jednorodzinną oraz usługową, wydzieloną na podstawie decyzji zatwierdzającej podział działki nr 1377/4, której właścicielem jest „Invest-Park Development” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, REGON 02068663100000 jest w udziale 1/1, położonej w Dzierżoniowie przy ul. Lawendowej 1, obręb nr 3 Dolny, składającej się z działki nr 1377/4 o powierzchni 26121 m2 na podstawie umowy przeniesienia własności z dnia 15 czerwca 2009r. numer rep. A 4502/09, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą numer NR SW1D/00045423/0.

(dalej : Nieruchomość ).

 1. Gminie Miejskiej Dzierżoniów w stosunku do Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z dnia 2018.01.15).

 2. Zbycie Nieruchomości jako składników aktywów trwałych wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii wynikających z Umowy Spółki.

 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

 4. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustalonym Uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXI/190/08 z dnia 06 października 2008 r. przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem jednorodzinnej.

 5. Nieruchomości wolne są od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie są przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jego rozporządzaniu,
  z zastrzeżeniem pkt 7.

 6. Z Nieruchomościami związane są następujące ograniczone prawa rzeczowe:

– Dział III księgi wieczystej zawiera wpisy, że na nieruchomości ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, a to służebność gruntowa w postaci przejścia i przejazdu przez działkę gruntu numer 1372/4 w celu dostępu do drogi publicznej z działki gruntu numer 1372/3 na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 1372/4 położonej w Dzierżoniowie, objętej tą księgą wieczystą na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki gruntu numer 1372/3 objętej KW SW1D/00049433/1 oraz służebność gruntowa w postaci przejścia i przejazdu przez działkę nr 1372/4 (objęta tą KW) w celu dostępu do drogi publicznej z działki nr 1372/2 na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki nr 1372/2 (objętej KW SW1D/00049360/8).

– Dział I-Sp księgi wieczystej w związku z ujawnionym prawem w dziale III innej księgi wieczystej ograniczonym prawem rzeczownym zawiera wpisy, że właścicielowi nieruchomości przysługuje uprawnienie, tj. służebność gruntowa w postaci przejścia i przejazdu przez działkę nr 1372/2 (objęta tą kw) w celu dostępu do drogi publicznej z działki nr 1372/1 na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki nr 1372/1 (objętej kw sw1d/00049360/8) oraz służebność gruntowa w postaci przejścia i przejazdu przez działkę nr 1372/2 (objęta tą kw) w celu dostępu do drogi publicznej z działki nr 1372/3 na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki nr 1372/3 (objętej kw sw1d/00049360/8).

– Dział IV księgi wieczystej kw nr SW1D/00045423/0 żadnych wpisów nie zawiera.

 

 1. CENA WYWOŁAWCZA

1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 1.434.840,00 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych 00/00), netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący.

3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

 1. WADIUM

1.Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 71.742,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 00/00);

2.Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 24 czerwca 2019 r. na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na konto Spółki.

3.W tytule wpłaty proszę wpisać: DOTYCZY: PRZETARG – Działka nr 1377/5 w Dzierżoniowie.

 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe oraz na stronie portalu: www.biznes-polska.p.l Oferent może obejrzeć Nieruchomość przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką terminu oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

 1. UCZESTNICTWO W PRZETARGU
 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.

 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

 1. członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

 2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

 3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

 4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

 5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 1. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do 24 czerwca 2019 r. do godz.10:00.

 2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Działa nr 360/94 w Wałbrzychu”.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.

 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.

 5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.

 6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 1. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

 1. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 24 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro), o godz. 10:30.

 1. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

 

 1. Załączniki
  1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – „Na wykonanie wymiany zaworów zwykłych na zawory termostatyczne na grzejnikach zlokalizowanych w biurowcu znajdującym się na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego”.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia:

  1. Przedmiotem Zamówienia jest wymiana zaworów grzejnikowych zwykłych na termostatyczne.

  2. Zakres:

   1. Spuszczenie wody,
   2. Wymiana zaworów zasilających na termostatyczne,
   3. Wymiana zaworów powrotu (cięcie, gwintowanie),
   4. Nabicie wody,
   5. Odpowietrzenie grzejników,
   6. Sprawdzenie szczelności.
  1. W załączniku nr 3 rzuty i ilość grzejników objętych wymianą. W sumie do wymiany jest 51 szt. zaworów (parter – 21 szt.; I piętro – 23 szt.; II piętro – 7 szt.).

 1. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia do 30.08.2019 r.

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania zadania.

 1. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

 1. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

  2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

 2. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 1. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2019 r. do godziny 10.00.

 1. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 1. Warunki uzupełniające.
  1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

  3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

  4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
3. Załącznik do zapytania

Zapytanie ofertowe – „Na okresową obsługę czyszczenia przewodów spalinowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 dla obiektów będących własnością IPD Sp. Z o.o.”.

Wałbrzych, dnia 02.07.2019 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie  okresowej obsługi na czyszczenie przewodów spalinowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 dla obiektów będących własnością IPD Sp. Z o.o., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Zakład Kominiarski „Florianek” Marcin Buciak
Ul. Basztowa 33/3
58-316 Wałbrzych

Załącznik


 

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia: 2.1 Przedmiotem Zamówienia jest okresowa, w sierpniu 2019, w lutym 2020, w sierpniu 2020, obsługa czyszczenia przewodów spalinowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 dla następujących obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.

  2.2
  Protokół:

Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informację: o nazwie firmy dokonującej kontroli, datę wykonania, datę następnej kontroli oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej, oraz informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających kontrolę.

2.3 Obiekty podlegające kontroli:

lp. Obiekt Ilość kotłów gazowych
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 30 1 szt.
2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 28 A 4 szt.
3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 17 1 szt.
4 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 2 szt.
5 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Uczniowska 34 3 szt.
6 hala produkcyjna z częścią socjalną i magazynową ul. Południowa 3 1 szt.
7 Żarów Budynek mieszkalny z częścią biurową – Zamkowa 1 1 szt.
8 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A 1 szt.
9 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala B i C 4 szt.
10 hala produkcyjno – magazynowa z częścią  socjalną i techniczną – hala D 1 szt.
12 hala produkcyjno – magazynowa z częścią  administracyjno – socjalną – hala F 2 szt.
13  budynek administracyjno – socjalny przy hali G 1 szt.
14 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala H 1 szt.

 

 1. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia odpowiednio:

a) do 20.08.2019 r.
b) do 20.02.2020 r.
c) do 20.08.2020 r.

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania czyszczenia.

 1. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

 1. Dokumenty składające się na ofertę.
  • Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
  • Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2
 2. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 1. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy dagmara.komendera@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2019 r. do godziny 10.00.

 1. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 1. Warunki uzupełniające.
  • Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  • Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
  • Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie zjazdu z ulicy Kasztanowej na działki gruntu nr 751/10 i 751/11 położone w Świebodzicach oraz wykonanie drogi wewnętrznej”

Wałbrzych, dnia 11.06.2019 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie „Prac polegających na wykonaniu zjazdu z ulicy Kasztanowej na działkach gruntu nr 751/10 i 751/11 położonych w Świebodzicach przy ul. Kasztanowej”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:


F.P.U.H VOLT Janusz Wróbel
Ul. Ciernie 174
58-160 Świebodzice

Załącznik


1. Nazwa i adres Zamawiającego

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane drogowe zgodnie z załączonymi projektami oraz poniższym zakresem:

 • Obsługa geodezyjna podczas wykonywania robót;

 • Zdjęcie warstwy humusu i zagospodarowanie jej w granicy działki 751/11;

 • Demontaż oraz utylizacja część istniejącego ogrodzenia;

 • Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy (grunt z wykopów do zagospodarowania w granicach działki 751/11);

 • Obsługa geotechniczna podczas wykonywania robót;

 • Ustawienie krawężników na ławach betonowych;

 • Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 10cm i 6cm;

 • Uzgodnienie przełożenia studzienki teletechnicznej z właścicielem sieci;

 • Zabezpieczenie istniejących kabli elektrycznych rurami osłonowymi;

 • Uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego;

 • Uzgodnić szczegółowe warunki wykonania prac w sąsiedztwie czynnych linii napowietrznych z zarządcami sieci;

 • Wymiana istniejącego koryta ściekowego na odwodnieni szczelinowo monolityczne i wykonanie wlotu do istniejącego rowu przydrożnego;

 • Skompletowanie dokumentacji powykonawczej w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do trzech miesięcy od podpisania umowy.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie robót budowlanych pn.: 
„Wykonanie zjazdu z ulicy Kasztanowej na działki gruntu nr 751/10 i 751/11 położone w Świebodzicach oraz wykonanie drogi wewnętrznej”

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2019r. do godziny 12.00.

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

  • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,

  • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,

  • wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

12. Wykaz Załączników i Formularzy

1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
2. 
Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
3. Decyzja lokalizacyjna zjazdu z drogi publicznej
4. Uzgodnienie projektu zjazdu
5. Uzgodnienie z PSE
6. Warunki geotechniczne
7. Projekt zjazdu
8. Projekt drogi wewnętrznej

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowego czyszczenia separatorów ropopochodnych znajdujących się na nieruchomościach należących do Spółki”

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie „Przeprowadzenie okresowego czyszczenia separatorów ropopochodnych znajdujących się na nieruchomościach należących do Spółki dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

AWAS-SERWIS Sp. z o .o.
Ul. Egejska 1/34
02-764 Warszawa

Biuro:
Ul. K. Szpotańskiego 40
04-760 Warszawa

Załącznik


1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

a) Jednokrotne czyszczenie separatorów ( 7 szt.);
b) opróżnianie odstojnika szlamu,
c) usunięcie odpadów nagromadzonych w urządzeniach,
d) płukanie i mycie separatora,
e) kontrola części betonowych i stalowych na uszkodzenia itp.
f) napełnienie separatora czystą wodą (Zamawiający wskaże punkty czerpalne wody),
g) przegląd urządzeń

2.2. Wywóz zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji.

2.3. Po wykonaniu czynności czyszczenia separatorów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół z wykonania prac serwisowych z kodem i ilością odebranych odpadów oraz dostarczy dokument potwierdzający przekazanie odpadów z czyszczenia separatorów do utylizacji.

2.4.Obiekty podlegające kontroli:

 

lp.

Obiekt

Rodzaj separatora

1

Świdnicki Park Przemysłowy

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 30

separator koalescencyjny ropopochodnych z obejściem hydraulicznym PURATOR SEPURATOR 2000: SEP 10/100-1-2,0

2

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 28 A

separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z osadnikiem i by-passem PURAQUA PUR-K-6/60(1200)

3

Dzierżoniowski Park Przemysłowy

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 17

separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z osadnikiem HAURATON AQUAFIX SKBP 10/100

4

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 19

separator wirowo-koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-passem BLUE SUPER MAX integrowany z osadnikiem BM-6/60-1,2-1,0

5

Wałbrzyski Park Przemysłowy

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Uczniowska 34

separator ropopochodnych JPRSYSTEM typ SWODBK 30/300 z by-passem i odmulaczem

6

Świebodzicki Park Przemysłowy

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A

separator koalescencyjny substancji ropopochodnych PURAQUA PUR-K-3/30(900)

7

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G

separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-passem Biocent BIOSEPT-CB 60/600

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia do 15.07.2019 r.
Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania kontroli.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

5. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2019r. do godziny 12.00.

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
3. Separatory

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2, 4 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie Przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2, 4 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

MONEKS” Krzysztof Sadowski
Grodziszcze 8
58-112 Grodziszcze

Załącznik


 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia:

a) Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zakresu prac zgodnie z § 3 ust. 2, Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz zgodnie z § 10 ust. 13 Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych tj.:

– Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych hydrantów wewnętrznych, węży hydrantowych, hydrantów zewnętrznych, drzwi pożarowych oraz urządzeń oddymiających (klapy).

– Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic, w razie potrzeby uzupełnienia proszka gaśniczego lub dostawa nowej gaśnicy.

– Wykonawca po dokonanym przeglądzie umieści informację: o nazwie firmy dokonującej kontroli, datę wykonania, datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.

– Obiekt objęty kontrolą:

Lp. Obiekt Zakres kontroli
1 Wałbrzych ul. Południowa 3 3 hydranty wewnętrzne DN 52

2 szt. hydrant zewnętrzny DN 80

2 Wałbrzych ul. Uczniowska 34 5 szt. drzwi ppoż. EI30

4 szt. hydranty zewnętrzne DN80

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

3 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (budynek socjalny przy hali G 9 hydrantów wewnętrznych DN 52 wraz z wężami hydrantowymi

3 klapy oddymiające

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

4 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala G 15 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 (hala)

5 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 (przyziemie)

9 szt. drzwi ppoż. EI60

5 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek A 2 szt. drzwi ppoż. EI30

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

6 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala H 3 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52

1 szt. drzwi ppoż. EI 60

2 szt. drzwi ppoż. EI30 (kotłownia i hydroforownia)

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

7 Dzierżoniów Ul. Strefowa 17 4 szt. drzwi ppoż. EI30

2 szt. hydranty zewnętrzne DN80

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

8 Dzierżoniów Ul. Strefowa 19 6 szt. drzwi ppoż. EI30

3 szt. hydranty zewnętrzne DN80

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

9 Świdnica ul. Towarowa 28A 4 szt. drzwi ppoż. EI30

1 szt. hydrant zewnętrzny DN 80

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

10 Świdnica Ul. Towarowa 30 6 szt. drzwi ppoż. EI30

6 szt. klap oddymiających (cześć dobudowana)

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

 1. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 15.07.2019 r.

 1. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania czyszczenia. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

 1. Dokumenty składające się na ofertę.

7.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
7.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

 1. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 1. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2019r. do godziny 10.00.

 1. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 1. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty

2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu