Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.

Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zabudowy biurowo-socjalnej wraz z instalacjami wewnątrz hali. Po stronie Oferenta – robocizna, po stronie Zamawiającego dostawa wszystkich materiałów.

 

Zakres prac do wykonania


Branża budowlana

1. Prace rozbiórkowe – rozebranie istniejącej zabudowy z płyt g-k, istniejących instalacji, płyt warstwowych, okładzin ceramicznych, blachy trapezowej, papy termozgrzewalnej, w osiach 56’/A-B’. Materiały z rozbiórek należy złożyć w wyznaczonym miejscu na hali

2. Wykonanie wewnętrznych podziałów – ścian z płyt g-k na ruszcie stalowym gr. 12,5 cm (pojedyńcze płytowanie płytą typ A, wełna 10cm), pomieszczenie P05 należy wydzielić płytą F, w pomieszczeniach sanitarnych(wilgotnych) należy zastosować płytę H2. Ścianki należy wykonać na wysokość 360cm. W otworach drzwiowych stosować profile wzmocnione UA. Wykończenie ścian gk – szpachlowanie, gruntowanie i jednokrotne malowanie farbą akrylową oraz akrylowanie.

3. Tynkowanie (tynk gipsowy) ściany w osi C/7-10, B’/4-6′, 4/A-B’ tylko od strony pomieszczeń

4. Ułożyć izolację przeciwwodną na posadzce z wywinięciem na ściany w pomieszczeniach wilgotnych (P11-P12, P14-P18, P21-P22)

5. Ułożenie płytek gresowych na posadzce (gres techniczny) wraz fugowaniem i cokolikiem w pomieszczeniach P03, P05-P12, P14-P18, P21-P22

6. Ułożenie płytek na wszystkich ścianach w pomieszczeniach wilgotnych (P11-P12, P14-P18, P21P22) na wysokość 2,1 m wraz z fugowaniem i silikonowaniem

7. Ułożenie fartuchów z płytek w pomieszczeniu P10, P19 wraz z fugowaniem i silikonowaniem

8. Montaż stolarki drzwiowej wraz z wykończeniem ościeży, ościeżnica kątowa.

9. Ułożenie i zamocowanie blachy trapezowej jako przykrycie wszystkich pomieszczeń biurowosocjalnych

10. Montaż sufitów podwieszanych typu termaflex w pomieszczeniach P03, P05-P12, P14-P18, P21-P22

11. Domurowanie ścian klatki schodowej z bloczka Ytong gr 24cm na pełną wysokość pod blachę (7,2m) w tym wykonanie dwóch wieńców 24cmx24cm, uszczelnienie połączenia między murem, a blachą. Tynkowanie i malowanie ścian klatki schodowej. Obecnie ściany są wyprowadzone na wysokość 3,4m.

12. Wykonanie zabudów szachtów instalacyjnych w osiach 5,6,8,9/A z płyt g-k


Branża elektryczna

13. Rozprowadzenie instalacji elektrycznej we wszystkich pomieszczeniach, montaż opraw, montaż włączników/wyłączników, montaż gniazd (po dwa podwójne na każde pomieszczenie), montaż rozdzielni wraz z wpięciem wszystkich obwodów, doprowadzenie zasilania do kotła gazowego, przeprowadzenie prób i pomiarów.


Branża sanitarna

14. Rozprowadzenie ciepłej i zimnej wody oraz instalacji cyrkulacyjnej do wszystkich punktów czerpalnych (tj. do pomieszczeń: P10-P12, P14-P18, P19, P21-P22). Kocioł gazowy dwufunkcyjny jest zamontowany w pomieszczeniu P19.

15. Rozprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej do pomieszczeń: P10-P12, P14-P18, P19, P21P22)

16. Wykonanie instalacji CO wraz z montażem grzejników, wykonanie prób szczelności

17. Rozprowadzenie instalacji do central wentylacyjnych wraz z montażem i podłączeniem central 18 zamontowanie i podłączenie białego montażu (umywalki nad szafkowe, ustępy kompaktowe, brodzki z kabinami, zlewozmywaki, baterie)


 

Przed złożeniem oferty należy obowiązkowo przeprowadzić wizję lokalną miejsca wykonywania robót po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.


Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

(Nie otwierać przed dniem 07.03.2018r. godz. 12:30)

Termin wykonania zamówienia : do ustalenia z Zamawiającym

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc lub Panem Robertem Strzeleckim pod nr telefonu 74 646 25 77.

Ofertę  należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (1 piętro).

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zakres prac
Załącznik nr 2 –  Rzut hali z zaznaczonymi pomieszczeniami biurowo-socjalnymi
Załącznik nr 3 – Instalacje wodno-kanalizacyjne
Załącznik nr 4 – Instalacje C.O.

Formularze:

Formularz nr 1 – informacja o oferencie
Formularz nr 2 – formularz oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie posadzki przemysłowej na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.

Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie posadzki przemysłowej wewnątrz hali o powierzchni około 2.160 m2

 

Zakres prac obejmuje:

– wykonanie projektu posadzki przemysłowej o obciążeniu użytkowym 50kN/m2,
– powierzchnia przeznaczona pod wykonanie posadzki: około 2160m2
– nowa posadzka będzie układana na istniejącej posadzce przemysłowej
– nowa posadzka musi zostać zaimpregnowana, utwardzona powierzchniowo i zatarta na gładko,
należy przewidzieć dylatacje obwodowe wokół ścian i słupów,
– należy zaprojektować dozbrojenia okolic słupów,
należy wykonać mechaniczne nacięcie, fazowania i wypełnienia dylatacji
– w obszarze istniejących otworów drzwiowych oraz otworu bramowego należy zaprojektować i wykonać zaniżenia posadzki, tak aby nawiązać wysokość nowej posadzki z istniejącymi otworami.

Przed złożeniem oferty należy obowiązkowo przeprowadzić wizję lokalną miejsca wykonywania robót po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.


Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

Wykonanie posadzki przemysłowej na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.

(Nie otwierać przed dniem 15.02.2018r. godz. 15:00)

 

 

Termin wykonania zamówienia : do ustalenia z Zamawiającym jednak nie później niż do 05.03.2018 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc lub Panem Robertem Strzeleckim pod nr telefonu 74 646 25 77.

Ofertę  należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (1 piętro).

 

Załączniki

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Rzut hali
 3. Formularz oferty

 

Zapytanie ofertowe – wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego oraz dla obiektu zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A na obszarze Świdnickiego Parku Przemysłowego.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Oznaczenie Wykonawcy

1.2. Za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenia Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie realizacji Przedmiotu Zamówienia.

3. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty instalacyjno-montażowe polegające na wykonaniu (wybudowaniu) wewnętrznej instalacji hydrantowej zgodnie z dokumentacją projektową będącą załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego, wymaganiami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami, zapewnienie kierownika budowy i prowadzenie dziennika budowy oraz wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego:

„Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego oraz dla obiektu zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A na obszarze Świdnickiego Parku Przemysłowego.”

4. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: od podpisania umowy do dnia 14.04.2018 r. to jest do tego dnia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty instalacyjno-montażowe objęte zamówieniem oraz protokolarnie doręczyć Zamawiającemu wykonaną pełną i kompletną dokumentację powykonawczą.
Wykonawca może zaproponować w ofercie krótszy termin realizacji Zamówienia, niż przedstawiony powyżej, przy czym zaoferowany krótszy termin będzie wiążący dla Wykonawcy.

5. Firmy wykluczone z udziału w postępowaniu.

1.3. Z ubiegania się o udzielenie Zamówienia wyklucza się:

1.3.1. Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością.
1.3.2. Oferentów, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono, wszczęto postępowanie naprawcze, układowe, likwidacyjne.
1.3.3. Oferentów, którzy złożą oferty częściowe lub wariantowe.
1.3.4. Oferentów, którzy złożą więcej niż jedną ofertę.

1.4. Zamawiający wykluczy Oferenta, jeśli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje są nieprawdziwe.

6. Warunki zakwalifikowania Oferenta do Postępowania.

1.5. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
1.6. Oferent winien złożyć ofertę obejmującą całość Zamówienia; nie dopuszcza się do postępowania ofert wariantowych.
1.7. Do postępowania zostaną zakwalifikowani wyłącznie Oferenci:

1.7.1. uprawnieni do występowania w obrocie gospodarczym.
1.7.2. posiadający uprawnienia niezbędne do wykonania Zamówienia, przy uwzględnieniu postanowień punktu 5 niniejszego zapytania ofertowego.
1.7.3. posiadający niezbędną wiedzę i udokumentowane doświadczenie.
1.7.4. którzy są zdolni organizacyjnie i finansowo do wykonania Przedmiotu Zamówienia.

1.8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania.

7. Wymagane świadectwa i dokumenty.

W celu udokumentowania swojego doświadczenia objętego Zamówieniem oraz wiarygodności Oferent powinien załączyć do oferty następujące dokumenty:

1.9. wykaz co najmniej dwóch realizowanych przedsięwzięć, porównywalnych z Zamówieniem, a zrealizowanych przez Oferenta w okresie ostatnich trzech lat (wg Formularza nr 2),
1.10. dokumenty potwierdzające (referencje), że roboty wskazane zgodnie z pkt 7.1. zostały wykonane z należytą starannością.
1.11. odpis aktualny z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu, np. krajowego rejestru sądowego, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
1.12. oświadczenie Oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków,
1.13. oświadczenie Oferenta, że nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
1.14. aktualne informacje o Oferencie (wg Formularza nr 1),
1.15. stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania umowy lub innych dokumentów nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

8. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

1.16. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót.
1.17. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

9. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego postepowania.

1.18. Każdy Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień w terminie do 13.02.2018 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu wniosku).
1.19. Zamawiający bez podawania źródła zapytania, udostępni treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej.
1.20. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i pytania składane przez Zamawiającego i Oferentów wymagają formy pisemnej.

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

1.21. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

1.22. Zamawiający podaje numer faksu do kontaktów: (+48) 74 646 25 74.
1.23. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Oferentów i Zamawiającego wiążące.

11. Dokumenty składające się na ofertę.

1.24. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1.24.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Załącznik nr 1
1.24.2. Dokumenty wyszczególnione w punkcie 7 niniejszego zapytania.
1.24.3. Oświadczenie o braku zastrzeżeń, co do zakresu i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia.

12. Waluta oferty.

1.25. Ceny jednostkowe i całkowite winny być podane przez Oferenta wyłącznie w złotych (PLN) netto i brutto.
1.26. Wszystkie płatności Umowne będą realizowane jedynie w złotych (PLN).

13. Opis sposobu obliczania ceny.

1.27. Zamawiający wymaga określenia w ofercie ceny ryczałtowej za realizację Przedmiotu Zamówienia w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku, podając je w zapisie liczbowym i słownym.
1.28. Pod pojęciem „cena ryczałtowa” należy rozumieć wynagrodzenie na warunkach określonych w art. 632 ustawy Kodeks cywilny.
1.29. Pojęcia netto i brutto odnoszące się do ceny ryczałtowej oznaczają odpowiednio: cena ryczałtowa bez uwzględnienia VAT (netto) lub cena ryczałtowa zawierająca obowiązujący VAT (brutto).
1.30. Cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty i prace związane z pełną i prawidłową realizacją Przedmiotu Zamówienia, wynikające wprost z opisu Zamówienia oraz wszelkie inne koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z warunkami Umowy, obowiązującymi przepisami.
1.31. Wszystkie obliczenia, oraz wpisywanie ich wyników do dokumentów stanowiących ofertę należy wykonać ze szczególną starannością i poddać sprawdzeniu w celu uniknięcia omyłek rachunkowych i pisarskich.

14. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją Ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

15. Sposób przygotowania ofert.

1.32. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
1.33. Oferenci nie mogą zmieniać treści formularzy, które stanowią załączniki.
1.34. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta – wszystkie strony oferty, w których zostaną dokonane poprawki, korekty błędów lub zmiany winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
1.35. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
1.36. Oferta winna mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.
1.37. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
1.38. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
1.39. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach – należy stosować zewnętrzną i wewnętrzną kopertę, przy czym:

1.39.1. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisane:

Oferta na wykonanie usługi pn.:
„Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego oraz dla obiektu zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A na obszarze Świdnickiego Parku Przemysłowego.”
(Nie otwierać przed dniem 15.02.2018r. godz. 1230)

1.39.2. Koperta wewnętrzna powinna być oznakowana jak koperta zewnętrzna oraz posiadać nazwę i adres Oferenta.

16. Terminy składania ofert.

1.40. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2018r. do godziny 1200.
1.41. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu Postępowania.

17. Otwarcie ofert.

1.42. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2018 r., o godzinie 1230 w siedzibie Zamawiającego, tj. „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ulica Uczniowska 16.

18. Kryteria oceny Ofert.

18.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

18.2 Oferty podlegające ocenie będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

1) cena – 90% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 90, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,9
gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w złotych.
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

2) dotychczasowe doświadczenie – 10% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 10, otrzyma oferta, w której Wykonawca wykaże i udokumentuje największą liczbę zrealizowanych robót, spełniających kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pd= (liczba zrealizowanych robót badanej oferty / największa liczba robót spośród badanych ofert)x100x0,1
gdzie: Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie
a) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
b) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

18.3 Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P = Pc + Pd
gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

18.4 Po zakończeniu oceny ofert, przeprowadzone zostaną negocjacje z Oferentami.

18.4.1 Do negocjacji zaproszonych zostanie maksymalnie trzech Oferentów, których oferty uzyskały największą ilość punktów przy ocenie ofert.

19. Wybór Oferenta.

1.43. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaoferuje najkorzystniejsze warunki w negocjacjach.
1.44. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie internetowej Zamawiającego.
1.45. Oferent, którego ofertę wybrano, zostanie poinformowany odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania Umowy.

20. Warunki uzupełniające.

1.46. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
1.47. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

1.47.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
1.47.2. odrzucenia wszystkich ofert,
1.47.3. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
1.47.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

1.48. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
1.49. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

21. Wykaz Załączników i Formularzy:

1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
2. Formularz nr 2 – Doświadczenie.
3. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty.
4. Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa Dzierżoniow.
5. Załącznik nr 3 – Dokumentacja projektowa Świdnica.
6. Zapytanie ofertowe

 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1. Czy można zastosować zawory kulowe gwintowane?

Odp. Tak, można zastosować zawory kulowe gwintowane.

 

Pytanie 2.  Czy w przypadku hali w Świdnicy, możliwe jest przeprowadzenie przyłącza na hali trasą jak na załączonym rysunku.

Odp. Tak, ale przyłącze musi się wpinać do istniejącej sieci przed hydrantem a nie za hydrantem jak to jest pokazane na rysunku.

 

Pytanie 3.  W przypadku hali w Dzierżoniowie niemożliwe jest poprowadzenie rurociągu wzdłuż hali gdyż znajdują się tam stanowiska szwaczek. Czy możliwe jest poprowadzenie rurociągu trasą jak na rysunku.

Odp. Tak, trasa instalacji hydrantowej może przebiegać wzdłuż osi 9 tak aby nie kolidowała z innymi instalacjami istniejącymi na obiekcie.

 

Pytanie 4. Czy w w/w przypadkach wystarczy rzeczowe zmiany nanieść na dokumentacje powykonawczą czy jest konieczność poprawy projektu?

Odp. Jeśli zajdzie konieczność dokonania zmiany projektu Inwestor wykona to we własnym zakresie.

 

Pytanie 5. Obiekt w Świdnicy. Prosimy o wskazanie miejsca wprowadzenia przyłącza wodociągowego do hali. Obecnie kontener koliduje z planowanym miejscem wprowadzenia nowej instalacji.

Odp. Inwestor zapewni swobodny dostęp do zaprojektowanego miejsca wpięcia instalacji wodociągowej.

 

Pytanie 6. Obiekt w Świdnicy i Dzierżoniowie. Prosimy o podanie wysokości montażu instalacji (rur) wewnątrz hali.

Odp. Instalację należy prowadzi poniżej istniejącej instalacji gazowej i powyżej istniejących bram znajdujących się w obiektach.

 

Pytanie 7. Obiekt w Świdnicy i Dzierżoniowie. Prosimy o wskazanie miejsca podwieszenia instalacji (konstrukcja, blacha).

Odp. Instalacje należy podwieszać do konstrukcji stalowej hali. 

 

Pytanie 8. Obiekt w Świdnicy i Dzierżoniowie. Czy instalacja będzie izolowana? Jeśli tak to prosimy o podanie rodzaju i grubości izolacji.

 Odp. Należy zaizolować instalację antyroszeniowo np. otuliną grubości 9mm firmy Thermaflex typ FRZ. 

 

Pytanie 9. Obiekt w Świdnicy i Dzierżoniowie. Jaki ma być kolor hydrantów?

Odp. Należy zastosować hydranty w kolorze czerwonym, standardowym.

 

Pytanie 10. Obiekt w Dzierżoniowie. W trakcie wizji na miejscu stwierdziliśmy, że proponowana lokalizacja ciągu instalacji hydrantowej biegnącej w okolicy osi 10 mocno koliduje ze stanowiskami roboczymi w hali. Czy istnieje możliwość zmiany lokalizacji tego odcinak na oś nr 9. Taka zmiana nie spowoduje zmiany ilości materiałów, w znacznym stopniu usprawni koordynację wykonywanych robót na nowej instalacji i prowadzona działalność użytkowania hali.

Odp. Tak jak w odpowiedzi do pytania nr 3. Trasa instalacji hydrantowej może przebiegać wzdłuż osi 9 tak aby nie kolidowała z innymi instalacjami istniejącymi na obiekcie.

 

Pytanie 11. Czy inwestor dopuszcza montaż rur i kształtek stalowych zaciskowych np. Firmy geberit?

Odp. Inwestor dopuszcza zastosowanie systemu zaciskowego pod warunkiem, iż spełnia on warunki ppoż. i jest dostosowany do wykonywania instalacji hydrantowych.

 

Pytanie 12. Czy inwestorowi chodziło o rury dwustronnie ocynkowane ( w dokumentacji jest podwójnie cynkowane)?

Odp. Należy zastosować rury podwójnie ocynkowane ze względu na korozję. 

 

Załączniki do pytań i odpowiedzi:
1. Pytania i odpowiedzi
2. Rysunek Dzierżoniów
3. Rysunek Świdnica
 

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu bram segmentowych zewnętrznych firmy Hormann (kurierskich, dokowych) zamontowanych na obiekcie będącym własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34.

Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu/serwisu bram w ilości zgodnie z poniższą tabelą:

 

Rodzaj bram segmentowych Ilość
Bramy segmentowe kurierskie ręczne 22 szt.
Bramy dokowe wraz z rampami z napędem elektrycznym 6 szt.
Pozostałe bramy segmentowe z napędem elektrycznym 4 szt.

 

Wykonawca po dokonanym przeglądzie sporządzi stosowne protokoły, w których umieści informacje o: nazwie firmy dokonującej kontroli, dacie wykonania kontroli oraz zakresie stwierdzonych usterek.

Termin wykonania zamówienia : do 7 dni od daty przekazania zlecenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 76.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 24 stycznia 2018r. do godziny 15.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przeglądu wszystkich wskazanych w zapytaniu urządzeń.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu- kalibracja detektorów

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kalibracji detektorów gazu na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością IPD sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków paragraf 3 ust. 2.
 Systemy detekcji gazu zlokalizowane są na obiektach:

a) Świdnicki Park Przemysłowy: hala przy ul. Towarowej 30 w Świdnicy.
b) Wałbrzyski Park Przemysłowy: hala przy ul. Uczniowskiej 34 w Wałbrzychu.

Zakres Prac obejmuje:

Wykonanie kalibracji detektorów gazu oraz wymiana akumulatora zasilającego centralę CS-4X, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp. Lokalizacja Typ detektora Ilość
1. Świdnicki Park Przemysłowy Ul. Towarowa 30 DEX/F4
EXGAZ GP-1
1
14
2. Wałbrzyski Park Przemysłowy Ul. Uczniowska 34 Alcaster DEM-08
Akumulator zasilający centralę CS-4x
16
1

 

 

Termin wykonania w/w prac do 02.02.2018 r.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 19.01.2018 r. do godziny 10.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie całego zakresu zapytania ofertowego.

Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu wykonywania czynności związanych z kalibracją detektorów gazu. W tym celu proszę o kontakt pod numerem telefonu tel. 74 646 25 77.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz oferty
3. Oświadczenie

Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów spalinowych oraz dymowych , zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.

Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie czyszczenia przewodów spalinowych oraz dymowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 dla następujących obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o. :

 

 • Świdnicki Park Przemysłowy
Nazwa obiektu Ilość kotłów gazowych
Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 28 A 4
Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 30 1

 

 • Świebodzicki Park Przemysłowy
Nazwa obiektu Ilość kotłów gazowych
Budynek biurowo- socjalny przy hali G 1
Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala A 1
Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala B i C 4
Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala D 1
Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala F 2
Budynek usługowy (wulkanizacja) 1 (kocioł na paliwo ciekłe)

 

 • Świebodzice, Szosa Świdnicka 57
Nazwa obiektu Ilość kotłów gazowych
Obiekt produkcyjno – usługowy 1 (kocioł na paliwo stałe)

 

 • Wałbrzyski Park Przemysłowy
Nazwa obiektu Ilość kotłów gazowych
Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Uczniowska 34 3
Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Południowa 3 1

 

 • Dzierżoniowski Park Przemysłowy
Nazwa obiektu Ilość kotłów gazowych
Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Strefowej 17 1
Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Strefowa 19 2

 

 • Żarów
Nazwa obiektu Ilość kotłów gazowych
Budynek biurowo – usługowy ul. Zamkowa 1 1

 

 

Wykonawca po dokonanym przeglądzie umieści informację : o nazwie firmy dokonującej kontroli , datę wykonania , datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.

 

Termin wykonania zamówienia :
a) rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia
b) zakończenie realizacji – w terminie 10 dni od dnia otrzymania zlecenia

 

W przypadku stwierdzenia, nieprawidłowości należy pisemnie poinformować Zamawiającego.

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 76.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 19 stycznia 2018r. do godziny 15.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.
Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie wszystkich przeglądów

 

Załączniki

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie

Przetarg nieograniczony. Budowa I etapu – zabudowy szeregowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych

 

INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74) 646 25 70, fax: (+ 48 74) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

 

Ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy  (ofertowanie – negocjacje) – postępowania dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa I etapu – zabudowy szeregowej (5 segmentów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych, zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu nr 342/15, 342/14, 342/13, 342/12, 342/11, 34210, 342/9, 342/8, 342/7, 342/6, 342/5 obręb Poniatów 11”.

 1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie (wybudowanie) obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z wymaganiami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami, a także wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunków postępowania przetargowego, w tym w szczególności w zakresie przygotowania i złożenia ofert, kryteriów oceny ofert, warunków wyboru wykonawcy, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl w zakładce „OGŁOSZENIA”.

 3. Ofertę należy złożyć w terminie do 7 lutego 2018 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 lutego 2018 r. o godzinie 10.30 w siedzibie ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (58-306), na I piętrze.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia Przetargu bez wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny, a w szczególności gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu Przetargu  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej.

 

Załączniki:
1. Ogłoszenie
2. SIWP
3. Umowa o roboty budowlane
4. Umowa – Wzór karty gwarancyjnej
5. Załącznik nr 1 SIWP – Formularz ofert
6. Załącznik nr 2 SIWP – Oświadczenie
7. Załącznik nr 3 SIWP – Doświadczenie
8. Załącznik nr 4 SIWP – Kadra
9. Załącznik nr 5 SIWP – Informacje o przedsiębiorstwie

 
 

Projekt – budynek nr 1
Projekt – budynek nr 2
Projekt – budynek nr 3
Projekt – budynek nr 4
Projekt – budynek nr 5

Projekt zagospodarowania terenu
Przedmiary robót
Sieci i przyłącza
Zjazd

 

Najczęściej zadawane pytania:

 1. W projekcie jest uwzględniona instalacja cyrkulacji c.w.u. i kocioł dwufunkcyjny. Niestety ale to nie jest wykonalne. Można wykonać kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem i cyrkulacją c.w.u. lub kocioł dwufunkcyjny bez cyrkulacji c.w.u.


  Odp. Proszę uwzględnić w ofercie wykonanie gazowego kotła kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania Termet EcoCondens Silver 25. Nie przewidujemy wykonania zasobnika c.w.u. Nie przewidujemy wykonania cyrkulacji c.w.u.


 2. Instalacja ogrzewania podłogowego zgodnie z projektem ma być wykonana wg technologii DOMOVAL z rur owalnych. Niestety w Polsce jest to rura trudnodostępna. W związku z tym czy projektant przewiduje wykonanie instalacji ogrzewania płaszczyznowego wykonanego z rury firmy Wavin PERT/EVOH/PERT. Jest to nowa pięciowarstwowa rura przeznaczona do ogrzewania podłogowego.


  Odp. Podane w projekcie wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego wg. technologii DOMOVAL jest przykładowym rozwiązaniem. Istnieje możliwość wykonania instalacji z innych rur np. firmy Wavin PERT/EVOH/PERT.


 3. Czy w budynku nr 1 i nr 5 na piętrze, pomieszczenie 1/3 na pewno ma mieć tylko jedną pętlę ogrzewania podłogowego?


  Odp. W pomieszczeniu 1/3 przewidziano zastosowanie jednej pętli ogrzewania podłogowego.


 4. W opisie budynku jest napisane żeby wykonać instalację z rury gazowej stalowej spawanej a na projekcie jest rura Cu 22×1,0 miedziana. Stalowa czarna jest tylko do budynku. Mamy się opierać bardziej na projekcie czy opisie?


  Odp. Rurę stalową należy stosować na zewnątrz do budynku oraz w miejscu przejścia przez ścianę, natomiast dla instalacji wewnętrznej w pomieszczeniach zastosować rurę miedzianą.


 5. W projekcie nie ma uwzględnionej czerpni powietrza do kominka w salonie. Dzisiaj to już raczej norma że wkłady kominkowe mają zamkniętą komorę spalania i czerpią powietrze z zewnątrz. Czy będzie taka czerpnia przewidziana?


  Odp. Tak proszę przewidzieć w ofercie wykonanie czerpni powietrza dla kominka.


Zapytanie ofertowe – wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wewnętrznej instalacji gazowej wraz z ogrzewaniem hali zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

2. Oznaczenie Wykonawcy

2.1. Za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenia Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie realizacji Przedmiotu Zamówienia.

3. Opis Przedmiotu Zamówienia :

Przedmiotem Zamówienia są roboty instalacyjno-montażowe w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na zaprojektowaniu (wykonanie prac projektowych) oraz wykonaniu prac montażowych i instalacyjnych uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami oraz wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego:
„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wewnętrznej instalacji gazowej wraz z ogrzewaniem hali zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 2 – Wytyczne wykonania

4. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31.03.2018 r. to jest do tego dnia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać dokumentację, roboty instalacyjno-montażowe objęte zamówieniem oraz protokolarnie doręczyć Zamawiającemu wykonaną pełną i kompletną dokumentację powykonawczą. Wykonawca może zaproponować w ofercie krótszy termin realizacji Zamówienia, niż przedstawiony powyżej, przy czym zaoferowany krótszy termin będzie wiążący dla Wykonawcy.

5. Firmy wykluczone z udziału w postępowaniu.

5.1. Z ubiegania się o udzielenie Zamówienia wyklucza się:

5.1.1. Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością.
5.1.2. Oferentów, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono, wszczęto postępowanie naprawcze, układowe, likwidacyjne.
5.1.3. Oferentów, którzy złożą oferty częściowe lub wariantowe.
5.1.4.Oferentów, którzy złożą więcej niż jedną ofertę.

5.2. Zamawiający wykluczy Oferenta, jeśli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje są nieprawdziwe.

6. Warunki zakwalifikowania Oferenta do Postępowania .

6.1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
6.2. Oferent winien złożyć ofertę obejmującą całość Zamówienia; nie dopuszcza się do postępowania ofert wariantowych.
6.3 Do postępowania zostaną zakwalifikowani wyłącznie Oferenci:

6.3.1. uprawnieni do występowania w obrocie gospodarczym.
6.3.2 posiadający uprawnienia niezbędne do wykonania Zamówienia, przy uwzględnieniu postanowień punktu 5 niniejszego zapytania ofertowego.
6.3.3 posiadający niezbędną wiedzę i udokumentowane doświadczenie.
6.3.4 którzy są zdolni organizacyjnie i finansowo do wykonania Przedmiotu Zamówienia.

6.4 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania.

7. Wymagane świadectwa i dokumenty.

W celu udokumentowania swojego doświadczenia objętego Zamówieniem oraz wiarygodności Oferent powinien załączyć do oferty następujące dokumenty:

7.1. wykaz co najmniej dwóch realizowanych przedsięwzięć, porównywalnych z Zamówieniem, a zrealizowanych przez Oferenta w okresie ostatnich trzech lat (wg Formularza nr 2),
7.2. dokumenty potwierdzające (referencje), że roboty wskazane zgodnie z pkt 7.1. zostały wykonane z należytą starannością.
7.3. odpis aktualny z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu, np. krajowego rejestru sądowego, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
7.4. oświadczenie Oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków,
7.5. oświadczenie Oferenta, że nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
7.6. aktualne informacje o Oferencie (wg Formularza nr 1),
7.7. stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania umowy lub innych dokumentów nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

8. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

8.1. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót.
8.2. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

9. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego postepowania .

9.1. Każdy Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień w terminie do 27.12.2017 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu wniosku).
9.2. Zamawiający bez podawania źródła zapytania, udostępni treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej.
9.3. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i pytania składane przez Zamawiającego i Oferentów wymagają formy pisemnej.

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami .

10.1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

10.2. Zamawiający podaje numer faksu do kontaktów: (+48) 74 646 25 74.
10.3. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Oferentów i Zamawiającego wiążące.

11. Dokumenty składające się na ofertę.

11.1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

11.1.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Załącznik nr 1.
11.1.2. Dokumenty wyszczególnione w punkcie 7 niniejszego zapytania.
11.1.3. Oświadczenie o braku zastrzeżeń, co do zakresu i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia.

12. Waluta oferty.

12.1. Ceny jednostkowe i całkowite winny być podane przez Oferenta wyłącznie w złotych (PLN) netto i brutto.
12.2. Wszystkie płatności Umowne będą realizowane jedynie w złotych (PLN).

13. Opis sposobu obliczania ceny.

13.1. Zamawiający wymaga określenia w ofercie ceny ryczałtowej za realizację Przedmiotu Zamówienia w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku, podając je w zapisie liczbowym i słownym.
13.2. Pod pojęciem „cena ryczałtowa” należy rozumieć wynagrodzenie na warunkach określonych w art. 632 ustawy Kodeks cywilny.
13.3. Pojęcia netto i brutto odnoszące się do ceny ryczałtowej oznaczają odpowiednio: cena ryczałtowa bez uwzględnienia VAT (netto) lub cena ryczałtowa zawierająca obowiązujący VAT (brutto).
13.4. Cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty i prace związane z pełną i prawidłową realizacją Przedmiotu Zamówienia, wynikające wprost z opisu Zamówienia oraz wszelkie inne koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z warunkami Umowy, obowiązującymi przepisami.
13.5. Wszystkie obliczenia, oraz wpisywanie ich wyników do dokumentów stanowiących ofertę należy wykonać ze szczególną starannością i poddać sprawdzeniu w celu uniknięcia omyłek rachunkowych i pisarskich.

14. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją Ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

15. Sposób przygotowania ofert.

15.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
15.2. Oferenci nie mogą zmieniać treści formularzy, które stanowią załączniki.
15.3.  Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta – wszystkie strony oferty, w których zostaną dokonane poprawki, korekty błędów lub zmiany winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
15.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
15.5. Oferta winna mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.
15.6. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
15.7. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
15.8. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach – należy stosować zewnętrzną i wewnętrzną kopertę, przy czym:

15.8.1 Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisane:

Oferta na wykonanie usługi pn.:
„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wewnętrznej instalacji gazowej wraz z ogrzewaniem hali zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
(Nie otwierać przed dniem 04.01.2018r. godz. 1030)

15.8.2 Koperta wewnętrzna powinna być oznakowana jak koperta zewnętrzna oraz posiadać nazwę i adres Oferenta.

16. Terminy składania ofert.

16.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.01.2018r. do godziny 10:00.
16.2. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu Postępowania.

17. Otwarcie ofert.

17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2018 r., o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ulica Uczniowska 16.

18. Kryteria oceny Ofert.

18.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

18.2. Oferty podlegające ocenie będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

1) cena – 90% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 90, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,9 gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w złotych. b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

2) dotychczasowe doświadczenie – 10% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 10, otrzyma oferta, w której Wykonawca wykaże i udokumentuje największą liczbę zrealizowanych robót, spełniających kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pd= (liczba zrealizowanych robót badanej oferty / największa liczba robót spośród badanych ofert)x100x0,1 gdzie: Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie a) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. b) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

18.3. Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P = Pc + Pd gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

18.4. Po zakończeniu oceny ofert, przeprowadzone zostaną negocjacje z Oferentami.

18.4.1 Do negocjacji zaproszonych zostanie maksymalnie trzech Oferentów, których oferty uzyskały największą ilość punktów przy ocenie ofert.

19. Wybór Oferenta.

19.1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaoferuje najkorzystniejsze warunki w negocjacjach.
19.2. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie internetowej Zamawiającego.
19.3. Oferent, którego ofertę wybrano, zostanie poinformowany odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania Umowy.

20. Warunki uzupełniające.

20.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
20.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

20.2.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
20.2.2. odrzucenia wszystkich ofert,
20.2.3. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
20.2.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

20.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
20.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

21. Wykaz Załączników i Formularzy :

1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
2. Formularz nr 2 – Doświadczenie.
3. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty.
4. Załącznik nr 2 – Wytyczne wykonania.
5. Załącznik A – Podział hali

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych – dostawa i montaż stolarki drzwiowej i okiennej EI60 na terenie hali G, położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38.

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane – polegająca na dostawie i montażu stolarki drzwiowej i okiennej EI 60 w istniejących ścianach oddzielenia pożarowego na obiekcie w Świebodzicach położonego przy ul. Wałbrzyskiej 38.  

 

Zakres prac obejmuje:

– wykucie starej stolarki,

– dostawę i montaż nowej stolarki EI60,

– obróbkę ościeży (tynkowanie, malowanie),

– utylizację materiałów powstałych z rozbiórek.

Oferta (kwota zł netto) powinna uwzględniać w/w zakres.

 

Zestawienie stolarki:

 1. 1 szt. okno 124x102cm (wymiar w świetle muru)

 2. 5 szt. drzwi 120x200cm (wymiary w świetle ościeżnicy)

 3. 2 szt. drzwi 100x200cm (wymiary w świetle ościeżnicy)

 4. 3 szt. drzwi dwuskrzydłowych, skrzydło czynne 100x200cm, skrzydło bierne 40x200cm (wymiary w świetle ościeżnicy)

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną obiektu, w którym prowadzone będą prace.

 

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: ipd@ipdevelopment.pl do dnia 22.12.2017r. do godz.15.00

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu z Panem Wojciechem Kloc nr tel. 791 531 159

 

Termin rozpoczęcia prac od stycznia 2018. Termin płatności oraz termin zakończenia prac do ustalenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia.

 

Załączniki:

 1. Rzut parteru z lokalizacją planowanej do wymiany stolarki.

Zapytanie ofertowe – wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego oraz dla budynku zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 na obszarze Świdnickiego Parku Przemysłowego.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

2. Oznaczenie Wykonawcy

2.1. Za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenia Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie realizacji Przedmiotu Zamówienia.

 

3. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty instalacyjno-montażowe w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na zaprojektowaniu (wykonanie prac projektowych uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego i wskazanego ubezpieczyciela) i wykonaniu robót instalacyjno-montażowych zgodnie z wymaganiami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami oraz wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego:

„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego oraz dla budynku zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 na obszarze Świdnickiego Parku Przemysłowego.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 2 – Wytyczne wykonania systemu SAP.

 

4. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31.03.2018 r. to jest do tego dnia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać dokumentację, roboty instalacyjno-montażowe objęte zamówieniem oraz protokolarnie doręczyć Zamawiającemu wykonaną pełną i kompletną dokumentację powykonawczą. Wykonawca może zaproponować w ofercie krótszy termin realizacji Zamówienia, niż przedstawiony powyżej, przy czym zaoferowany krótszy termin będzie wiążący dla Wykonawcy.

 

5. Firmy wykluczone z udziału w postępowaniu.

5.1. Z ubiegania się o udzielenie Zamówienia wyklucza się:

5.1.1. Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością.
5.1.2. Oferentów, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono, wszczęto postępowanie naprawcze, układowe, likwidacyjne.
5.1.3. Oferentów, którzy złożą oferty częściowe lub wariantowe.
5.1.4. Oferentów, którzy złożą więcej niż jedną ofertę.

5.2. Zamawiający wykluczy Oferenta, jeśli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje są nieprawdziwe.

 

6. Warunki zakwalifikowania Oferenta do Postępowania.

6.1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
6.2. Oferent winien złożyć ofertę obejmującą całość Zamówienia; nie dopuszcza się do postępowania ofert wariantowych.
6.3. Do postępowania zostaną zakwalifikowani wyłącznie Oferenci:

6.3.1. uprawnieni do występowania w obrocie gospodarczym.
6.3.2. posiadający uprawnienia niezbędne do wykonania Zamówienia, przy uwzględnieniu postanowień punktu 5 niniejszego zapytania ofertowego.
6.3.3. posiadający niezbędną wiedzę i udokumentowane doświadczenie.
6.3.4. którzy są zdolni organizacyjnie i finansowo do wykonania Przedmiotu Zamówienia.

6.4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania.

 

7. Wymagane świadectwa i dokumenty.

W celu udokumentowania swojego doświadczenia objętego Zamówieniem oraz wiarygodności Oferent powinien załączyć do oferty następujące dokumenty:

7.1. wykaz co najmniej dwóch realizowanych przedsięwzięć, porównywalnych z Zamówieniem, a zrealizowanych przez Oferenta w okresie ostatnich trzech lat (wg Formularza nr 2),
7.2. dokumenty potwierdzające (referencje), że roboty wskazane zgodnie z pkt 7.1. zostały wykonane z należytą starannością.
7.3. odpis aktualny z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu, np. krajowego rejestru sądowego, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
7.4. oświadczenie Oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków,
7.5. oświadczenie Oferenta, że nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
7.6. aktualne informacje o Oferencie (wg Formularza nr 1),
7.7. stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania umowy lub innych dokumentów nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

8. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

8.1. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót.
8.2. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

9. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego postępowania.

9.1. Każdy Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień w terminie do 28.12.2017 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu wniosku).
9.2. Zamawiający bez podawania źródła zapytania, udostępni treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej.
9.3. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i pytania składane przez Zamawiającego i Oferentów wymagają formy pisemnej.

 

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

10.1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

                Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
                Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

10.2. Zamawiający podaje numer faksu do kontaktów: (+48) 74 646 25 74.
10.3. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Oferentów i Zamawiającego wiążące.

 

11. Dokumenty składające się na ofertę.

11.1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

11.1.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
11.1.2. Dokumenty wyszczególnione w punkcie 7 niniejszego zapytania.
11.1.3. Oświadczenie o braku zastrzeżeń, co do zakresu i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia.

 

12. Waluta oferty.

12.1. Ceny jednostkowe i całkowite winny być podane przez Oferenta wyłącznie w złotych (PLN) netto i brutto.
12.2. Wszystkie płatności Umowne będą realizowane jedynie w złotych (PLN).

 

13. Opis sposobu obliczania ceny.

13.1. Zamawiający wymaga określenia w ofercie ceny ryczałtowej za realizację Przedmiotu Zamówienia w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku, podając je w zapisie liczbowym i słownym.
13.2. Pod pojęciem „cena ryczałtowa” należy rozumieć wynagrodzenie na warunkach określonych w art. 632 ustawy Kodeks cywilny.
13.3. Pojęcia netto i brutto odnoszące się do ceny ryczałtowej oznaczają odpowiednio: cena ryczałtowa bez uwzględnienia VAT (netto) lub cena ryczałtowa zawierająca obowiązujący VAT (brutto).
13.4. Cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty i prace związane z pełną i prawidłową realizacją Przedmiotu Zamówienia, wynikające wprost z opisu Zamówienia oraz wszelkie inne koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z warunkami Umowy, obowiązującymi przepisami.
13.5. Wszystkie obliczenia, oraz wpisywanie ich wyników do dokumentów stanowiących ofertę należy wykonać ze szczególną starannością i poddać sprawdzeniu w celu uniknięcia omyłek rachunkowych i pisarskich.

 

14. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją Ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

15. Sposób przygotowania ofert.

15.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
15.2. Oferenci nie mogą zmieniać treści formularzy, które stanowią załączniki.
15.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta – wszystkie strony oferty, w których zostaną dokonane poprawki, korekty błędów lub zmiany winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
15.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
15.5. Oferta winna mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.
15.6. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
15.7. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
15.8. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach – należy stosować zewnętrzną i wewnętrzną kopertę, przy czym:

15.8.1. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisane:

Oferta na wykonanie usługi pn.:
„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP)”
(Nie otwierać przed dniem 04.01.2018r. godz. 1030)

 

15.8.2. Koperta wewnętrzna powinna być oznakowana jak koperta zewnętrzna oraz posiadać nazwę i adres Oferenta.

16. Terminy składania ofert.

16.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.01.2018r. do godziny 1000.
16.2. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu Postępowania.

17. Otwarcie ofert.

17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2018 r., o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ulica Uczniowska 16.

18. Kryteria oceny Ofert.

18.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

18.2 Oferty podlegające ocenie będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

1) cena – 90% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 90, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,9
         gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w złotych.
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

2) dotychczasowe doświadczenie – 10% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 10, otrzyma oferta, w której Wykonawca wykaże i udokumentuje największą liczbę zrealizowanych robót, spełniających kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pd= (liczba zrealizowanych robót badanej oferty / największa liczba robót spośród badanych ofert)x100x0,1
         gdzie: Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie
a) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
b) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

18.3 Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P = Pc + Pd
                 gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

18.4 Po zakończeniu oceny ofert, przeprowadzone zostaną negocjacje z Oferentami.

18.4.1 Do negocjacji zaproszeni zostaną maksymalnie trzech Oferentów, których oferty uzyskały największą ilość punktów przy ocenie ofert.

20. Wybór Oferenta.

20.1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaoferuje najkorzystniejsze warunki w negocjacjach.
20.2. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie internetowej Zamawiającego.
20.3. Oferent, którego ofertę wybrano, zostanie poinformowany odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania Umowy.

21. Warunki uzupełniające.

21.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
21.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

21.2.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
21.2.2. odrzucenia wszystkich ofert,
21.2.3. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
21.2.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

21.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
21.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

22. Wykaz Załączników i Formularzy:

1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
2. Formularz nr 2 – Doświadczenie.
3. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty.
4. Załącznik nr 2 – Wytyczne wykonania systemu SAP
5. Dokumentacja nr 1 – Dzierżoniów
6. Dokumentacja nr 2 – Swidnica