Zapytanie ofertowe na wykonanie czynności czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych w halach produkcyjno-magazynowych będących własnością IPD: w Dzierżoniowie, Świdnicy, Świebodzicach i Wałbrzychu (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.09.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Data rozpoczęcia: 07.09.2015

Data zakończenia: 11.09.2015

 

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie czynności czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych na halach produkcyjno-magazynowych będących własnością IPD zlokalizowanych w:

 1. Dzierżoniowski Park Przemysłowy (DPP)

DZIERŻONIÓW:

 • hala przy ul. Strefowej 15-17,
 • hala przy ul. Strefowej 19
 1. Świdnicki Park Przemysłowy (ŚPP)

ŚWIDNICA:

 • hala przy ul. Towarowej 30,
 • hala przy ul. Towarowej 28A
 1. Świebodzicki Park Przemysłowy (ŚBPP)

ŚWIEBODZICE:

hale przy ul. Wałbrzyskiej 38:

 • hala główna (G),
 • hala A,
 • hala B i C,
 • hala D
 1. Wałbrzyski Park Przemysłowy

WAŁBRZYCH:

 • hala przy ul.  Uczniowskiej 34

 

Czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych powinny przeprowadzić osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Termin wykonania w/w czynności do 15 października 2015r.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: henryk.pietron@ipdevelopment.pl lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w terminie do 11.09.2015 r. do godziny 13.00.

Kontakt  telefoniczny pod numerem 691-713-666 lub 74 646 25 78.

Informacje o ofertach zakwalifikowanych do Etapu II – negocjacji wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego budowa hali w miejscowości Chocicza Mała

Informacje o ofertach zakwalifikowanych do Etapu II – negocjacji.

 

Komisja Przetargowa powołana w celu wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie pełnił swoją funkcję przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali przemysłowej wraz z budynkiem(ami) biurowym(i), budynkiem technicznym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej  w miejscowości Chocicza Mała na działkach gruntu 11/12, 16/6, obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września – Obszar Wiejski wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” uprzejmie informuje, że do Etapu II – negocjacji zostali zakwalifikowani poniższy Oferenci:

 

 1. eR Grupa Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), ul. Kochanowskiego 9, 43-200 Pszczyna;
 2. NBQ SI Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin;

 

lp Nazwa firmy cena netto z oferty cena brutto z oferty Punkty Suma punktów Pozycja
Cena
1 Komplet Inwest Sp. J. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 88 700,00 109 101,00 oferta wykluczona
2 eR GRUPA Sp z o.o. z siedzibą w Pszczynie 79 000,00 97 170,00 100,00 100,00 1
3 Expertnadzory Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Strzelinie 136 500,00 167 895,00 57,88 57,88 4
4 NBQ SI Sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie 94 000,00 115 620,00 84,04 84,04 2
5 Safege Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 118 000,00 145 140,00 66,95 66,95 3

 

 

Zapytanie Ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas budowy hali produkcyjno-magazynowej w Dzierżoniowie

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”
Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16
tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74
e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
ogłasza
Zapytanie Ofertowe na wykonanie usługi, pn.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali produkcyjno-magazynowej wraz budynkiem biurowym i technicznym, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej na działkach 46/1, 47/6, 47/7, 49/4, 49/5, 51/2, 52/2, 54/2, 55/5 o łącznej powierzchni 4,54 ha , Obręb Zachód 5, przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.

1. Przedmiotem Zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego o którym mowa wyżej.
2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, przygotowania oferty, złożenia oferty, kryteria jej oceny, warunki wyboru określa Zapytanie Ofertowe dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl
3. Ofertę należy złożyć w terminie do 04 września 2015 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze – na warunkach szczegółowo opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
4. Otwarcie ofert w dniu 04 września 2015 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIKI

Odpowiedzi (1)

Formularz Nr 1 do Zapytania Ofertowego- Informacje o Oferencie

Formularz nr 2 do Zapytania Ofertowego – Doswiadczenia

Zapytanie Ofertowe – Inspektor

Zalacznik nr 1 do Zapytania Ofertowego- Formularz oferty

Zalacznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Umowa o nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Projekt budowlany

Branża konstrukcyjna

PB_K_01

PB_K_02

PB_K_03

PB_K_04

PB_K_05

PB_K_06

PB_K_07

Zagospodarowanie terenu

PB_PZ_01

PB_PZ_02

PB_PZ_03

PB_PZ_tekst

Branża architektoniczna

PB_A_tekst

PB_A01

PB_A02

PB_A03

PB_A04

PB_A05

Branża sanitarna

PB_S_SW01

PB_S_SW02

PB_S_SW03

PB_S_SW04

PB_S_SW05

PB_S_SW06

PB_S_SW07

PB_S_SW08

PB_S_SW09

PB_S_SZ_01

PB_S_SZ_02

PB_S_SZ_03

PB_S_tekst

Zalacznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Wzor umowy z Wykonawcą

Zapytanie ofertowe na wykonanie czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu w halach produkcyjno-magazynowych będących własnością IPD: w Dzierżoniowie, Świdnicy, Świebodzicach i Wałbrzychu

Data rozpoczęcia: 25.08.2015

Data zakończenia: 07.09.2015

 

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu halach produkcyjno-magazynowych będących własnością IPD :

DPP DZIERŻONIÓW: hala przy ul. Strefowej 15-17, – hala przy ul. Strefowej 19

ŚPP ŚWIDNICA: hala przy ul. Towarowej 30, Hala przy ul. Towarowej 28A

ŚBPP ŚWIEBODZICE ul. Wałbrzyska 38: duża hala, Hala A, hala B i C, hala D

WPP WAŁBRZYCH hala przy ul.  Uczniowskiej 34

Zakres Prac obejmuje:

Konserwację systemu detekcji gazu wraz z całym układem zasilania  .

Konserwacji nie  podlegają promienniki które zostały odłączone zarówno elektrycznie jak i gazowo w ilości:

2 promienniki na hali w Dzierżoniowie ul. Strefowa 15-17,

2 promienniki na hali w Dzierżoniowie ul. Strefowa 19,

5 promienników na hali w Świdnicy ul. Wałbrzyska 30

 

Termin wykonania w/w prac do 15 października 2015r.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: mariola.paradowska@ipdevelopment.pl w terminie do 07.09.2015 r. do godziny 10.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za każdy obiekt osobno .

Zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu wykonywania czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu budowlanych. W tym celu proszę o kontakt pod numerem telefonu tel. 691-713-666,  74 646 25 78.

Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A

 „INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony – postępowanie przetargowe na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn.

„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A na obszarze Świdnickiego Parku Przemysłowego.”

 1. Przedmiotem Zamówienia są roboty instalacyjno-montażowe w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na zaprojektowaniu (wykonanie prac projektowych) i wykonaniu robót instalacyjno-montażowych zgodnie z wymaganiami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami oraz wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego o którym mowa wyżej.
 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób nabycia SIWP, przygotowania oferty, złożenia oferty, kryteria jej oceny, warunki wyboru określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl
 3. SIWP można nabywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w sekretariacie Spółki, dokonując uprzednio wpłaty kwoty 246 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
 4. Nabycie SIWP jest warunkiem przyjęcia oferty przez „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
 5. Ofertę należy złożyć w terminie do 08.09.2015 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
 6. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 08.09.2015 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

Załączniki

SIWP – SAP Świdnica

Załącznik nr 1 do SIWP – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWP – wzór Umowy o roboty SAP Świdnica

Załącznik nr 3 do SIWP – Koncepcja systemu SAP

Załącznik nr 4 do Umowy – Karta gwarancyjna

FORMULARZ Nr 1 – Informacje o Oferencie

Formularz nr 2 – Doświadczenia

Rzut hali – Towarowa 28A

Przekroj hali i budynku biurowego

 Dokumentacja instalacji elektrycznych:

E-2a – rozdzielnice

E-2b – rozdzielnice

E-2c – rozdzielnice

E-3a – plan ele

E-3b – plan ele

Dokumentacja instalacji gazowych:

instalacja gazowa SW05-Model

instalacja gazowa SW10-Model

instalacja gazowa SW13-Model

instalacja gazowa SW14-Model

 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1. W dokumencie „Załącznik-nr-3-do-SIWP-Koncepcja-systemu-SAP.pdf” jako podstawa opracowania zostało wskazane m.in. opracowanie p.n. „Zalecenia warunkowe ubezpieczyciela – Gothaer TU S.A.” Do SIWP nie dołączono cytowanych wymagań ubezpieczyciela. Proszę o udostępnienie ww. zaleceń warunkowych ubezpieczyciela Goethaer TU SA w celu odpowiedniego przygotowania oferty.

 Odpowiedź: Załącznik nr 3 do SIWP – Koncepcja systemu SAP został opracowany na podstawie zaleceń ubezpieczyciela oraz przez niego zaakceptowany.  W związku z powyższym wszystkie wytyczne ubezpieczyciela zawarte są w załączniku nr 3 do SIWP.

 Pytanie 2. Proszę o udostępnienie dokumentu „projekt budowlany zamienny: instalacje elektryczne opracowanie”.

 Odpowiedź: Projekt instalacji elektrycznej oraz rzut przedmiotowego obiektu  zostały dodane jako załączniki do ogłoszenia przetargowego na stronie internetowej Spółki.

Pytanie 3. Proszę o udostępnienie dokumentacji powykonawczej systemu ogrzewania gazowego.

Odpowiedź: Dokumentacja powykonawcza instalacji gazowej została dodana jako załącznik do ogłoszenia przetargowego na stronie internetowej Spółki.

Pytanie 4. Proszę o udostępnienie przekroju przez hale, z którego będzie można odczytać wysokość hali, wysokość wiązarów dachowych, wysokość płatwi  oraz słupy

 Odpowiedź: Przekrój hali został dodany jako załącznik do ogłoszenia przetargowego na stronie internetowej Spółki.

 

Informacja o wyborze oferty

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych prowadząca postępowanie przetargowe – przetarg nieograniczony dotyczący wykonania systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego

Wybrano ofertę złożoną przez:

Setia INVEST Andrzej Ostrowski z/s w Wołowie

Uzasadnienie wyboru oferty:

Firma Setia INVEST Andrzej Ostrowski zaproponowała najkorzystniejsze warunki podczas Etapu II – negocjacje.

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z wykonaniem separatora ropopochodnego na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie prac związanych z wykonaniem separatora ropopochodnego na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach.

Zakres prac:

 1. Zamontowanie na istniejącym kolektorze kanalizacji deszczowej separator ropopochodny firmy Hauraton AQUAFIX K2BP 60/600 z 10 krotnym by-passem.  Inwestor dopuszcza po uprzedniej pisemnej akceptacji montaż separatora innej firmy niemniej jednak o równorzędnych parametrach. Zakres prac obejmuje również odtworzenie istniejącego terenu (w tym nawierzchni drogowej) a także utylizację powstałego gruntu oraz gruzu z wykopu.

Prace należy wykonać zgodnie z operatem wodnoprawnym i pozwoleniem wodnoprawnym – Załącznik nr 1.

Wymagana wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu się tel. 74 646 25 77

Uprzejmie proszę o podanie w ofercie ceny za w/w prace oraz określenie terminu wykonania zamówienia.

Preferowany termin wykonania do 30.09.2015 r.

Swoją ofertę należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres email: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl w terminie do 01.09.2015 r. do godziny 14.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16.

 

 Załącznik 1

decyzja pozwolenia wodnoprawnego

pieczątka operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny

Operat swiebodzice

OP1

OP2

OP3

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych – utwardzenie gruntu o powierzchni ok. 781 m2 w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.

Data rozpoczęcia: 2015-08-18

Data zakończenia:2015-09-01

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie terenu utwardzonego na działce Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowskiej 34 zgodnie z załączoną mapką poglądową.

Zakres Prac obejmuje:

1) Zebranie humusu o miąższości 30-40 cm i rozplantowanie go na sąsiedniej działce wskazanej przez Inwestora;

2) Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości 20-30 cm;

Przed ułożeniem warstwy konstrukcyjnej należy sprawdzić czy podłoże gruntowe spełnia parametr G1 (wtórny moduł odkształcenia E2>= 100 MPa).

Na przedmiotowej nieruchomości w 2006r. zostały wykonane prace makroniwelacyjne, zgodnie z dokumentacją powykonawczą bezpośrednio pod warstwą humusu znajduje się warstwa gruntu rodzimego o module E2>100 MPa.

3) Ułożenie i zagęszczenie mieszanki żwirowej (lub innego kruszywa zatwierdzonego przez Inwestora) o grubości 10 cm;

4) Demontaż krawężnika i ponowne go ułożenie „na płasko” na długości ok. 8 mb.

 

Swoją ofertę należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 01.09.2015 r. do godziny 10.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie wszystkich robót, a także termin realizacji zadania (preferowany termin wykonania w/w prac do końca września 2015r.)

Zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych. W ty celu proszę o kontakt pod numerem telefonu tel. 74 646 25 77.

 

Załącznik

mapka poglądowa – parking

Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych w Świdnicy, ul. Towarowa 30

Wałbrzych, 17.08.2015r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych dla obiektu zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 30.

Zakres prac obejmuje:

 • Wykonanie wpięcia w zewnętrzną sieć wodociągową w160(PE) znajdującą się w odległości ok. 9 m od granicy budynku;
 • Doprowadzenie wody do budynku wraz z montażem zasuwy przed halą;
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji rurowej z rur i kształtek stalowych ocynkowanych;
 • Montaż kompletnych, certyfikowanych hydrantów wewnętrznych HW-52 z wężem płasko składanym oraz niezbędnej armatury;
 • Oznakowanie hydrantów zgodnie z PN-N-01256/01 oraz PN-N-01256/04;
 • Wykonanie niezbędnych testów i prób instalacji potwierdzonych protokołami (badanie szczelności, pomiary ciśnienia, pomiary wydajności itp.);
 • Użyte do wykonania instalacji materiały oraz sposób prowadzenia robót muszą odpowiadać warunkom technicznym i przepisom BHP.

Rozmieszczenie hydrantów oraz zakres opracowania przedstawiamy w koncepcji i opisie technicznym.

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwota ryczałtowa. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy wpływające na zaproponowaną przez Wykonawcę cenę. W szczególności należy uwzględnić wszelkie koszty związane z  utylizacją odpadów, wykonaniem obejść istniejących instalacji w przypadku wystąpienia kolizji, wykonaniem odpowiednich uszczelnień, wykonaniem obróbek, uzupełnień w obudowie hali, zabezpieczeniem przeciwpożarowym przejść przez ściany i stropy itp.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości przy sporządzaniu oferty bądź też konieczności uzyskania dodatkowych informacji, uprzejmie proszę o kontakt z:

Przed złożeniem ofert wymagane jest odbycie wizji lokalnej na terenie przedmiotowej hali, po wcześniejszym umówieniu się.

Oferty prosimy składać do 31.08.2015 r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu – sekretariat lub w formie skanu prosimy przesłać na podany wyżej adres e-mailowy.

Załączniki do ogłoszenia

Świdnica opis techniczny do instalacji ppoż

koncpecja rozmieszczenia hydrantów Świdnica

Przetarg nieograniczony dotyczący wyłonienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który pełnił będzie swoją funkcję na budowie w Chociczy Małej

 

 „INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony – postępowanie przetargowe na wykonanie usługi, pn.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali przemysłowej wraz z budynkiem(ami) biurowym(i), budynkiem technicznym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej  w miejscowości Chocicza Mała na działkach gruntu 11/12, 16/6, obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września – Obszar Wiejski wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.

 1. Przedmiotem Zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego o którym mowa wyżej.
 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób nabycia SIWP, przygotowania oferty, złożenia oferty, kryteria jej oceny, warunki wyboru określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl
 3. SIWP można nabywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w sekretariacie Spółki, dokonując uprzednio wpłaty kwoty 246 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
 4. Nabycie SIWP jest warunkiem przyjęcia oferty przez „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
 5. Ofertę należy złożyć w terminie do 25 sierpnia 2015 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
 6. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 25 sierpnia 2015 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

Uwagi:

 1. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany bez przyłączy) została już wykonana.

Dokumenty do pobrania

Wyjaśnienia dotyczące dokumentów przetargowych

Tekst dotyczący przetargu

Formularz Nr 1 do SIWP – Informacje o Oferencie

Formularz nr 2 do SIWP – Doświadczenia

SIWP – Inspektor

Załącznik nr 1 do SIWP

Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWP

 Umowa o nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi

Załącznik nr 3 do SIWP

Projekt budowlany – branża konstrukcyjna

K_01_Rzut fundamentów

K_02_Rzut konstrukcji dachu

K_03_Przekrój A-A

K_04_Widoki

K_05_Biurowiec w osiach 1_6’_rzut stropu 0_1, ścian murowanych, belek i filarków pod stropem

K_06_Biurowiec w osiach 1_6’_rzut stropu 1_2 i stropodachu, ścian murowanych, belek i filarków pod stropem

K_07_Biurowiec w osiach 1_6’_rzut stropodachu, ścian murowanych, belek pod stropodachem

K_08_Biurowiec w osiach 28’_34_rzut stropu 0_1, ścian murowanych, belek i filarków pod stropem

K_09_Biurowiec w osiach 28’_34_rzut stropu 1_2 i stropodachu, ścian murowanych, belek i filarków pod stropem

K_10_Biurowiec w osiach 28’_34_rzut stropodachu, ścian murowanych pod stropodachem

K_11_Biurowiec w osiach 1_6’_rozkład płyt kanałowych stropu 0_1

K_12_Biurowiec w osiach 1_6’_rozkład płyt kanałowych stropu 1_2 i stropodachu w osiach 1_4

K_13_Biurowiec w osiach 1_6’_rozkład płyt kanałowych stropodachu w osiach 4_6′

K_14_Biurowiec w osiach 28’_34_rozkład płyt kanałowych stropu 0_1

K_15_Biurowiec w osiach 28’_34_rozkład płyt kanałowych stropu 1_2 i stropodachu w osiach 31_34

K_16_Biurowiec w osiach 28’_34_rozkład płyt kanałowych stropodachu w osiach 28’_31

K_17_Budynek techniczny oraz portiernia

Projekt budowlany Hali w Chociczy Małej – branża konstrukcyjna

Projekt budowlany – branża elektryczna

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

Opis techniczny PB

Projekt budowlany – branża drogowa

289_2015-08-12 opis PB + BIOZ

289_pn_02_PB_D-2_297mm_cz-b

289_ps_09_PB_D-1_420mm_k

Projekt budowlany – branża architektoniczna

A 01

A 02

A 03

A 04

A 05

A 06

A 07

A 08

A 09

A 10

A 11

A 12

A 13

A 14

A 15

A 16

A 17

A 18

A 19

A 20

A 21

A 22

A 23

A 24

Opis PB Chocicza Mała – 13.08.2015

PZT

Projekt budowlany – branża sanitarna

Chocicza M opis sanit 20150807

IS01 – Chocicza Mała PZT sanit 20150813 IS01

IS02 – Chocicza Mała – kan 20150807 IS02

IS03 – Chocicza Mała – kan 20150807 IS03

IS04 – Chocicza Mała – kan 20150813 IS04

IS05 – Chocicza Mała – kan 20150807 IS05

IS06 – Chocicza Mała – woda 20150807 IS06

IS07 – Chocicza Mała – woda 20150807 IS07

IS08 – Chocicza Mała – woda 20150807 IS08

IS09 – Chocicza Mała – Co 20150813 IS09

IS10 – Chocicza Mała – Co 20150812 IS10

IS11 – Chocicza Mała – Co 20150812 IS11

IS12 – Chocicza Mała – Co 20150812 IS12

IS13 – Chocicza Mała – Co 20150807 IS13

IS14 – Chocicza Mała – GAZ 20150807 IS14

IS15 – Chocicza Mała – GAZ 20150807 IS015

IS16 – Chocicza Mała – GAZ 20150807 IS016

IS17 – Chocicza Mała – wentylacja 20150807 IS17

IS18 – Chocicza Mała – wentylacja 20150807 IS018

IS19 – Chocicza Mała – wentylacja 20150807 IS19

IS20 – Chocicza Mała – wentylacja 20150813 IS20

IS21 – Chocicza Mała – Portiernia IS21

Załącznik nr 4 do SIWP

Umowa

Informacje o ofertach zakwalifikowanych do Etapu II – negocjacji.

 

Komisja Przetargowa powołana w celu wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie pełnił swoją funkcję przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali przemysłowej wraz z budynkiem(ami) biurowym(i), budynkiem technicznym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej  w miejscowości Chocicza Mała na działkach gruntu 11/12, 16/6, obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września – Obszar Wiejski wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” uprzejmie informuje, że do Etapu II – negocjacji zostali zakwalifikowani poniższy Oferenci:

 

 1. eR Grupa Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), ul. Kochanowskiego 9, 43-200 Pszczyna;
 2. NBQ SI Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin;

 

lp Nazwa firmy cena netto z oferty cena brutto z oferty Punkty Suma punktów Pozycja
Cena
1 Komplet Inwest Sp. J. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 88 700,00 109 101,00 oferta wykluczona
2 eR GRUPA Sp z o.o. z siedzibą w Pszczynie 79 000,00 97 170,00 100,00 100,00 1
3 Expertnadzory Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Strzelinie 136 500,00 167 895,00 57,88 57,88 4
4 NBQ SI Sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie 94 000,00 115 620,00 84,04 84,04 2
5 Safege Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 118 000,00 145 140,00 66,95 66,95 3

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac naprawczych w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 17, 19, 21 w Świdnicy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie prac remontowo – budowlanych na ścianach wewnętrznych klatek schodowych oraz w pomieszczeniach gospodarczych na poziomie garażu podziemnego budynku wielorodzinnego  ul. Bolesława Krzywoustego 17, 19, 21 w Świdnicy.

Zakres prac:

 1. prace remontowo-budowlane polegające na skuwaniu złuszczonych tynków cementowo – wapiennych na ścianach wewnętrznych klatek schodowych oraz w pomieszczeniach gospodarczych na poziomie garażu podziemnego budynku. Kolejność poszczególnych prac zostanie ustalona z Zamawiającym, ze względu na użytkowanie klatek schodowych i garażu;
 2. prace związane z usunięciem, wywózką i utylizacja gruzu;
 3. prace budowlane polegające na doprowadzeniu remontowanych ścian wewnętrznych do stanu pierwotnego tj. odtworzenie tynków i powłok malarskich;
 4. czynności porządkowe na terenie gdzie odbywały się prace.

Wymagana wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu się tel. 74 646 25 77

Uprzejmie proszę o podanie w ofercie cen jednostkowych za w/w prace oraz określenie terminu wykonania zamówienia. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie obmiaru wykonanych prac. Preferowany termin wykonania do 15.09.2015 r.

Swoją ofertę należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres email: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl w terminie do 10.08.2015 r. do godziny 14.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16.