Zapytanie ofertowe na wykonanie prac adaptacyjnych na terenie hali zlokalizowanej na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowskiej 34

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac adaptacyjnych na terenie hali zlokalizowanej na obszarze  Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowskiej 34 zgodnie z poniższym zakresem.

Zakres Prac obejmuje:

 • Wykonanie projektu przebudowy wraz z uzyskaniem odpowiedniego pozwolenia;
 • Modyfikacja pól stężonych 2 kpl. (demontaż istniejących stężeń prętowych i montaż stężenia portalowego blachownicowego);
 • Przygotowanie otworów pod montaż bram kurierskich (wycięcie podwaliny żelbetowej i wykonanie progu z masy epoksydowej, wycięcie otworów w ścianach zewnętrznych wraz z utylizacją materiałów);
 • Dostawa i montaż elementów zimnogiętych (słupki bramowe, rygle, konstrukcja wsporcza pod bramy itp.);
 • Dostawa i montaż bram kurierskich 8 kpl. Specyfikacja bram w załączonym pliku;
 • Montaż zadaszenia nad bramami kurierskimi 8 kpl. (przekrycie z poliwęglanu na lekkiej konstrukcji stalowej);
 • Montaż odbojnic przemysłowych rurowych w kolorze żółto-czarnym zlokalizowanych przy bramach kurierskich (20 szt. wewnętrznych kotwionych bezpośrednio do posadzki przemysłowej, 20 szt. zewnętrznych mocowanych na fundamentach);
 • Demontaż istniejących odbojnic zewnętrznych wraz z uzupełnieniem kostki betonowej (utylizacja odbojnic po stronie Zamawiającego);
 • Demontaż wewnętrznej ściany wydzielającej z płyt warstwowych wraz z konstrukcją stalową (utylizacja po stronie Zamawiającego);
 • Uzyskanie stosownych zezwoleń

 

Ofertę należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 12.09.2016 r. do godziny 10.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie wszystkich robót, a także termin realizacji zadania (preferowany termin wykonania w/w prac do końca października 2016 r. wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń pozwalających na użytkowanie obiektu)

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych. W tym celu proszę o kontakt pod numerem telefonu tel. 74 646 25 77.

 

Załączniki:

standardy wykończenia – bramy

tabela ofertowa

Przetarg nieograniczony – wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.”

Data rozpoczęcia: 2016-06-27
Data zakończenia:2016-07-15

 „INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony – postępowanie przetargowe na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn.

„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.”

 

 1. Przedmiotem Zamówienia są roboty instalacyjno-montażowe w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na zaprojektowaniu (wykonanie prac projektowych) i wykonaniu robót instalacyjno-montażowych zgodnie z wymaganiami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami oraz wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego o którym mowa wyżej.
 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób nabycia SIWP, przygotowania oferty, złożenia oferty, kryteria jej oceny, warunki wyboru określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl
 3. SIWP można nabywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w sekretariacie Spółki, dokonując uprzednio wpłaty kwoty 246 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
 4. Nabycie SIWP jest warunkiem przyjęcia oferty przez „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
 5. Ofertę należy złożyć w terminie do 12.07.2016 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
 6. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 12.07.2016 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) – SAP Wałbrzych

Załączniki do SIWP

 1. Formularz Nr 1 – Informacje o Oferencie
 2. Formularz nr 2 – Doświadczenia
 3. Załącznik nr 1 do SIWP – Formularz oferty
 4. Załącznik nr 2 do SIWP – wzór Umowy o roboty SAP Wałbrzych
 5. Załącznik nr 3 do SIWP koncepcja systemu SAP Wałbrzych
 6. Załącznik nr 4 do Umowy – Karta gwarancyjna

Rzut parteru hali oraz przekroje: rzut_i_przekrój_hali

Pytania do przetargu:

 1.  “W nawiązaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 29 czerwca 2016 roku zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert z 12 lipca 2016 r. na 18 lipca 2016 r.”
  Odp. Zamawiający podjął decyzję o przedłużenie terminu składania ofert z 12 lipca 2016 r. na 15 lipca 2016 r. (piątek).  W związku z przedłużanym terminem składania ofert  Zamawiający wprowadził odpowiednie zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (SIWP).
  Zaktualizowaną wersję SIWP można pobrać poniżej:
  SIWP-SAP-Wałbrzych_zmieniona

 

 1. “W trakcie wizji lokalnej uzyskaliśmy informację, że budowany system powinien odblokowywać drzwi z kontrolą dostępu w budynku biurowym oraz między budynkiem biurowym i halą magazynową. Czy drzwi są przystosowane do odblokowania. Powinny być wyposażone w elektrozaczepy rewersyjne. Ile drzwi należy odblokowywać. Ponieważ hala wyposażona jest w ogrzewanie gazowe czy należy w tym etapie przewidzieć odcinanie zaworu gazowego i czy moduły sterujące systemu wykrywania gazu są przystosowane do wyłączenia zaworu sygnałem z centrali SAP. Koncepcja systemu nie przewiduje ani odblokowywania drzwi ani wyłączania gazu.”
  Odp. Drzwi wyposażone w kontrolę dostępu posiadają zwory elektromagnetyczne, które są przystosowane do odblokowywania. W ofercie należy przewidzieć elementy sterujące zwolnieniem blokad w drzwiach objętych kontrolą dostępu. Ilość drzwi objętych kontrolą dostępu – 5 szt. Zamawiający nie przewiduje odcinania zaworu gazowego przez system SAP. System detekcji gazu jest systemem autonomicznym.

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac naprawczych tynku w budynku przy ul. Lawendowej 1 w Dzierżoniowie

Data rozpoczęcia: 10.06.2016
Data zakończenia: 20.06.2016

Zapraszamy do złożenia ofert na prace remontowo – budowlane polegające na miejscowej naprawie tynku elewacyjnego budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Lawendowej 1 w Dzierżoniowie.

Zakres prac:

 1. prace remontowo-budowlane polegające na miejscowej naprawie odspojonego tynku elewacyjnego (około 50m2) na ścianie zewnętrznej i tarasowej budynku wielorodzinnego ul. Lawendowej 1 w Dzierżoniowie;
 2. prace związane z usunięciem powstałego gruzu;
 3. czynności porządkowe na terenie gdzie odbywały się prace.

Wymagana wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu się tel. 74 646 25 77

Uprzejmie proszę o podanie w ofercie ceny jednostkowej za w/w prace oraz określenie terminu wykonania zamówienia. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie obmiaru wykonanych prac. Preferowany termin wykonania do 31.07.2016 r.

Swoją ofertę należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres email: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl w terminie do 20.06.2016 r. do godziny 10.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16.

W załączeniu zdjęcia pokazujące stan tynku elewacyjnego oraz lokalizacją miejsca zrobienia zdjęcia.

Przekrój budynku ze wskazaniem miejsca zrobienia zdjęcia (numeracja zdjęć pod zdjęciami)

Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2
Zdjęcie nr 2
Zdjęcie nr 3
Zdjęcie nr 3
Zdjęcie nr 4
Zdjęcie nr 4
Zdjęcie nr 5
Zdjęcie nr 5
Zdjęcie nr 6
Zdjęcie nr 6
Zdjęcie nr 7
Zdjęcie nr 7
Zdjęcie nr 8
Zdjęcie nr 8

Zapytanie ofertowe w sprawie 5 letniej okresowej kontroli w zakresie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Prawo budowlane – rok 2016

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie kontroli w ramach 5 letniego okresowego sprawdzenia stanu technicznego obiektu w zakresie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej elektrycznych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Prawo budowlane.

Zakres prac zgodny z art. 62 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Prawo budowlane tj.:

 1. Wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie:
  1. stanu sprawności połączeń,
  2. stanu sprawności osprzętu,
  3. stanu sprawności zabezpieczeń,
  4. stanu sprawności środków ochrony od porażeń,
  5. stanu sprawności oporności izolacji przewodów,
  6. stanu sprawności uziemień instalacji i aparatów.

 

 1. Obiekty objęte kontrolą:
Lp. Obiekt Zakres kontroli
I Świebodzice  
a Budynek G – budynek socjalny 105-71 Instalacja piorunochronna
b Budynek G – hala produkcyjna 101-72 Instalacja piorunochronna
c Budynek ATP (104-24) Instalacja piorunochronna
d Szosa Świdnicka 57 Instalacja piorunochronna
II Świdnica  
a Hala produkcyjna ul. Towarowa 30 (osobno budynek stacji trafo) Cały zakres przeglądu 5 letniego
III Wałbrzych  
a Hala produkcyjna ul. Uczniowska 34 (osobno budynek stacji trafo) Cały zakres przeglądu 5 letniego
IV Dzierżoniów  
a Hala produkcyjna ul. Strefowa 15-17 (osobno budynek stacji trafo) Cały zakres przeglądu 5 letniego
V Żarów  
a Budynek usługowo – biurowy ul. Zamkowa 1 Cały zakres przeglądu 5 letniego

 

Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem IPD Sp. z o.o. – Panem Wojciechem Kloc pod nr tel. 74 646 25 77.

Uprzejmie proszę o podanie w ofercie ceny za poszczególne w/w punkty w tym także osobną cenę za stację trafo przynależącą do poszczególnych obiektów zgodnie z załączoną tabelą. Należy również określić termin wykonania zamówienia.

Swoją ofertę należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres email: Wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 01.06.2016 r. do godziny 10.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16.

Tabela wg której należy przygotować ofertę:

 

Lp. Obiekt Zakres kontroli cena Termin
I Świebodzice      
a Budynek G – budynek socjalny 105-71 Instalacja piorunochronna    
b Budynek G – hala produkcyjna 101-72 Instalacja piorunochronna    
c Budynek ATP (104-24) Instalacja piorunochronna    
d Szosa Świdnicka 57 Instalacja piorunochronna    
II Świdnica   Zakres:

Sprawdzenie stanu sprawności

cena  
a Hala produkcyjna ul. Towarowa 30 (osobno budynek stacji trafo) Cały zakres kontroli 5 letniej połączeń    
osprzętu    
zabezpieczeń    
środków ochrony od porażeń    
oporności izolacji przewodów    
uziemień instalacji i aparatów    
III Wałbrzych   Zakres:

Sprawdzenie stanu sprawności

cena  
a Hala produkcyjna ul. Uczniowska 34 (osobno budynek stacji trafo) Cały zakres  kontroli 5 letniej połączeń    
osprzętu    
zabezpieczeń    
środków ochrony od porażeń    
oporności izolacji przewodów    
uziemień instalacji i aparatów    
IV Dzierżoniów   Zakres:

Sprawdzenie stanu sprawności

cena  
a Hala produkcyjna ul. Strefowa 15-17 (osobno budynek stacji trafo) Cały zakres  kontroli 5 letniej połączeń    
osprzętu    
zabezpieczeń    
środków ochrony od porażeń    
oporności izolacji przewodów    
uziemień instalacji i aparatów    
V Żarów   Zakres:

Sprawdzenie stanu sprawności

cena  
a Budynek usługowo – biurowy ul. Zamkowa 1 Cały zakres  kontroli 5 letniej połączeń    
osprzętu    
zabezpieczeń    
środków ochrony od porażeń    
oporności izolacji przewodów    
uziemień instalacji i aparatów    

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych (wycen) metodą dochodową, zgodnie z wytycznymi Banku PKO BP, z podaniem wartości poszczególnych składników nieruchomości (7 nieruchomości): Dzierżoniów, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych

Zapytanie ofertowe

Niniejszym zwracamy się z zapytaniem ofertowym na wykonanie Operatów szacunkowych (wycen) metodą dochodową, zgodnie z wytycznymi Banku PKO BP (stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego), z podaniem wartości poszczególnych składników nieruchomości (tj. wartości gruntu oraz wartość budynków i budowli), w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2016 r. dla następujących nieruchomości będących własnością naszej Spółki:

 1. Nieruchomość obejmująca działki gruntu 747/1, 747/24, 747/27 (obręb 0003 – Śródmieście), KW nr SW1S/00019876/3, położona w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 -zabudowana halą produkcyjno – magazynową wraz z budynkiem socjalno – biurowym oraz parkingiem samochodowym, zabudowa i parking zmodernizowane w 2012 roku,
  łączna powierzchnia nieruchomości: 10502 m2,
  powierzchnia użytkowa: hali produkcyjno – magazynowej 9211 m2, budynku socjalno – biurowego 4230,80 m2.
 2. Nieruchomość obejmująca działkę gruntu 4/7 (obręb Podgórze 33), KW nr SW1W/00023001/3; położona w Wałbrzychu przy ul. Południowej 3 zabudowana halą produkcyjno – magazynową z zapleczem socjalno – biurowym, rok budowy hali 1989,
  łączna powierzchnia nieruchomości: 5386 m2,
  powierzchnia użytkowa: hali 1619,10 m2.
 3. Nieruchomość obejmująca działki gruntu 114/1 i 114/5; KW nr SW1W/00082561/7, położona w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34, zabudowana halą produkcyjno – magazynową w zapleczem socjalno – biurowym, rok budowy hali 2010,
  powierzchnia nieruchomości 114/1 – 7124m2,114/5 – 17579 m2,
  powierzchnia użytkowa: hala na działce 114/1 – 2802,00 m2, budynek biurowy na działce 114/1 305,46 m2, hala na działce 114/5 – 2716,30 m2, budynek biurowy na działce 114/5 372,45 m2, budynek biurowy na działce 114/5 145,45 m2.
 4. Nieruchomość obejmująca działkę gruntu 114/4 (obręb Poniatów 10) –KW nr SW1W/00082561/7, położona w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34, niezabudowana, na której wykonano roboty makroniwelacyjne, rok wykonania makroniwelacji 2006,
  łączna powierzchnia nieruchomości: 20063 m2.
 5. Nieruchomość obejmująca działkę gruntu 1656/3 (obręb 0003, Fabryczna), KW nr SW1S/00064437/4, położona w Świdnicy przy ul. Towarowej 30, zabudowana halą produkcyjno – magazynową w zapleczem socjalno – biurowym, rok budowy 2011
  łączna powierzchnia nieruchomości: 20860 m2;
  powierzchnia użytkowa: hali 5191,09 m2.
 6. Nieruchomość obejmująca działkę gruntu 1656/2 (obręb 0003, Fabryczna), KW nr SW1S/00064437/4; położona w Świdnicy przy ul. Towarowej 32, zabudowana halą produkcyjno – magazynową w zapleczem socjalno – biurowym, rok budowy 2014
  łączna powierzchnia nieruchomości: 13451 m2,
  powierzchnia użytkowa: hali 5654,60 m2.
 7. Nieruchomość obejmująca działki gruntu 188/1 i 188/2 (obręb 0005 Zachód), KW nr SW1D/00044071/0, położona w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 15-17, zabudowana halą produkcyjno – magazynową w zapleczem socjalno – biurowym, rok budowy 2011
  powierzchnia nieruchomości: działka nr 188/1 – 7320 m2, działka nr 188/2 – 21005 m2,
  łączna powierzchnia użytkowa: hali 2890,00 m2 (położona na działkach 188/1 i 188/2)

 

Oferty na wykonanie operatów dla w/w nieruchomości, należy złożyć w siedzibie Spółki, mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25. marca 2016 r. do godz. 10.00. Oferta musi obejmować wykonanie operatów dla wszystkich w/w nieruchomości.

Oferta powinna zawierać informacje określające koszt wykonania w/w operatów (dla każdego operatu oddzielnie) oraz termin ich sporządzenia, z zastrzeżeniem nieprzekraczalnego terminu przekazania w/w operatów do INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. do dnia 15.04.2016 r. Oferta musi uwzględniać wszelkie koszty wykonania operatów, w szczególności koszty uzyskania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do rzetelnego sporządzenia operatów (np. wypis i wyrys z ewidencji gruntów, wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, itp.).

W związku z faktem, iż w/w operaty mają zostać przedłożone do Banku PKO BP SA, składając ofertę, Oferent zobowiązuje się, iż wykona je metodą dochodową, zgodnie z wytycznymi w/w Banku, stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, w tym w szczególności załączy do operatu oświadczenie wskazane w Załączniku nr 1. Ponadto, w związku z tym, że w/w będą stanowiły podstawę do określenia warunków ubezpieczenia składając ofertę, Oferent zobowiązuje się, iż w w/w operatach zostanie podana wartości poszczególnych składników nieruchomości (tj. wartości gruntu oraz wartość budynków i budowli)

Uwaga! Warunek Konieczny: Pod uwagę będą brane tylko te oferty, które zostały złożone przez Oferentów znajdujących się na „Liście Rzeczoznawców Majątkowych przeszkolonych w zakresie szacowania nieruchomości dla celów zabezpieczenia wierzytelności, których operaty akceptowane są przez Bank PKO BP SA”.

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego na każdym etapie, bez wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny, a w szczególności gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie zapytanie nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu Zapytania ofertowego „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi wszystkich oferentów za pośrednictwem strony internetowej.

Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 wytyczne Banku PKO BP SA wraz z wzorem oświadczenia (plik .doc)

INVEST-PARK DEVELOPMENT wśród najdynamiczniejszych firm dolnośląskich

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” została wyróżniona w 16. edycji rankingu najdynamiczniej rozwijających się firm “Gazele Biznesu”.

IMG_4538

Spółka w badaniu za lata 2012-2014 uzyskała w porównaniu do firm działających na terenie w województwa dolnośląskiego wysoką 4. lokatę, natomiast w rankingu ogólnopolskim miejsce 21.

Więcej informacji nt. rankingu na stronie http://gazele.pb.pl/

Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów.

Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.

Źródło: http://gazele.pb.pl/

Zapytanie ofertowe – odśnieżanie dachów hal 2015/2016

W związku z okresem zimowym „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza  do  złożenia  oferty cenowej  dotyczącej odśnieżania dachów hal magazynowo –produkcyjnych, znajdujących się w:

Wałbrzych  ul. Uczniowska  34, powierzchnia dachu – 5755,96 m2

Świdnica ul. Towarowa 30,   powierzchnia dachu – 1760,00 m2

Świdnica ul. Towarowa 28A, powierzchnia dachu -4019,00 m2

Dzierżoniów ul. Strefowa 19, powierzchnia dachu-2584,00 m2

Świebodzice  ul. Wałbrzyska 38 powierzchnia dachu hali A –  1652 m2

hali B+C -600m2

hali  D -330m2

hali E  -414,40m2

budynek F- 803,8m2

hala  G- 9332,2m2

 

Oferty należy przesyłać na adres  mailowy henryk.pietron@ipdevelopment.pl  Oferty prosimy składać  do dnia 24.11.2015 r. godz. 15.00.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Henrykiem  Pietroń  pod  numerem telefonicznym 74 646 25 78,  kom. 691550412.

 

Zapytanie ofertowe – odśnieżanie posesji 2015/2016

W związku z okresem zimowym „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (zwany dalej Zamawiającym ) zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej odśnieżania:

 • drogi dojazdowej do hali-  1420 m2, placu manewrowego z parkingiem – 690 m2, chodnika ze schodami przed budynkiem-197m2 przy naszej hali produkcyjno- magazynowej mieszczącej się w Świdnicy przy ulicy Towarowej 30.
 • placu manewrowego z parkingiem – 4269,86 m2 ,oraz chodnika -642,33 m2 przy hali produkcyjno – magazynowej mieszczącej się również w Świdnicy przy ulicy Towarowej 28A .

Prosimy o podanie w ofercie ceny za utrzymanie pełnej gotowości w utrzymaniu posesji podczas opadów śniegu i oblodzenia za trzy miesiące i ceny na wezwanie przez telefon –natychmiastowy przyjazd.

Oferty należy przesyłać na adres mailowy henryk.pietron@ipdevelopment.pl do dnia 24.11.2015 roku godz. 15.00

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Henrykiem Pietroń pod numerem telefonicznym 74 646 25 78, kom.691550412.

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” drogi łączącej drogę powiatową i budowaną drogę gminną wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, odwodnienie, itp.) na nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 6/1 oraz części działek nr 27/10, 27/14, 4/1, 4/3, 4/5, 4/7, 5/5, obręb Chocicza Mała, gmina Września na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”

Data rozpoczęcia: 22.10.2015 r.
Data zakończenia: 5.11.2015 r.

Nr referencyjny sprawy NI/WSSE-IPD/W-A2/2015

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”
Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16
tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74
e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

zaprasza do złożenia swojej Oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:

„Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” drogi łączącej drogę powiatową i budowaną drogę gminną wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, odwodnienie, itp.) na nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 6/1 oraz części działek nr 27/10, 27/14, 4/1, 4/3, 4/5, 4/7, 5/5, obręb Chocicza Mała, gmina Września (dalej: Obiekt) na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.

 1. Przedmiotem Zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności inżynierii drogowej niezbędnej do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” drogi łączącej drogę powiatową i budowaną drogę gminną wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, odwodnienie, itp.) na nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 6/1 oraz części działek nr 27/10, 27/14, 4/1, 4/3, 4/5, 4/7, 5/5, obręb Chocicza Mała, gmina Września (dalej: Obiekt) na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.
 1. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w ustawie z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm) oraz poniżej wymienione działania:
 • prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót oraz sprawowanie kontroli zgodności jej wykonania z projektem, pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem,
  przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodności prowadzonych robót z zawartą umową oraz harmonogramem będącym załącznikiem do umowy z Wykonawcą,
 • kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, a także potwierdzanie każdorazowego pobytu na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy,
 • rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
 • kontrola i weryfikacja przekładanych przedmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji,
 • sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz potwierdzenie, że dany wyrób budowlany, wyposażenie, urządzenia nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych oraz są zgodne z przedstawionymi przez Wykonawcę dokumentami oraz z projektem, oraz dokonywać kontroli dokumentacji materiałów budowlanych wykorzystywanych przez Wykonawcę pod kątem zgodności z projektem oraz posiadania stosownych certyfikatów, atestów, dopuszczeń do używania w budownictwie,
 • potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, ponadto potwierdzać wykonanie zaplanowanych robót oraz usunięcie wad wskazanych np. podczas poszczególnych odbiorów,
 • składanie cotygodniowych raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących ewentualnych trudnościach w realizacji budowy,
 • uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,
 • udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji inwestycji, oraz udział w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,
 • uczestnictwo w odbiorach robót zanikających (w terminie do 2 dni od wpisu do dziennika budowy), częściowych, uczestnictwo w planowanych przez Wykonawcę sprawdzeniach, rozruchach technologicznych urządzeń, odbiorze końcowym i ostatecznym, swoją obecność należy potwierdzać stosownym wpisem do dziennika budowy lub/i podpisem na stosownym protokole.
 • w razie stwierdzenia niezgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty – inspektor nadzoru inwestorskiego zwraca na to uwagę Kierownikowi budowy jednocześnie informując o tym na piśmie Zamawiającego, z którym w porozumieniu podejmuje odpowiednie decyzje, wyznaczając termin ich wykonania,
 • przeprowadzanie po akceptacji Zamawiającego badań sprawdzających jakość robót budowlanych – o ile taka potrzeba wystąpi,
 • dokonywanie kontroli i analizy wyników badań przedstawianych przez Wykonawcę,
 • wydawanie Kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotów i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych,
 • żądanie od Kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem,
 • udzielanie na żądanie Zamawiającego wszelkich wyjaśnień w sprawach budowy oraz informacji o stanie realizacji robót,
 • potwierdzanie gotowości Wykonawcy do odbiorów w szczególności do odbioru końcowego, poprzez sprawdzenie m.in. kompletności dokumentacji powykonawczej,
 • wykonywanie czynności związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą,
 • egzekwowanie od Wykonawcy obowiązków wynikających z umowy zawartej z Wykonawcą,
 • udzielanie w ciągu 24 godzin wyjaśnień i wskazówek dotyczących technologii robót, w przypadku zgłoszenia ich pisemnie i/lub telefonicznie przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
 • w okresie obowiązującej gwarancji, którą udziela Wykonawca, zobowiązuje się inspektora nadzoru inwestorskiego do uczestniczenia, co najmniej raz w roku, w przeglądzie gwarancyjnym organizowanym przez Wykonawcę,
 • udzielenie wszelkiej pomocy Zamawiającemu w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczaniu inwestycji,
 1. inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do wszystkich innych, nie wymienionych powyższej, obowiązków, które wynikają dla niego z umowy z Wykonawcą, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z nadzorem przy przygotowaniu przez Wykonawcę kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych.
 2. inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do obecności na budowie nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, oraz na każde uzasadnione wezwanie Kierownika budowy lub/i Zamawiającego.
 3. inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym, Kierownikiem budowy, uczestniczenia w cotygodniowych spotkaniach podsumowujących postęp prac na budowie.
 4. inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Wykonawcą w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego oraz powiadomienia Zamawiającego i Wykonawcę w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, niejasności, sprzeczności lub wad w dokumentacji projektowej.
 5. inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do podejmowania następujących działań bez pisemnej zgody Zamawiającego:
 • Podejmowania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań finansowych i prawnych.
 • Podejmowania jakichkolwiek decyzji odnośnie tzw. robót dodatkowych.
 1. inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany wykonać swą funkcję z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami,
  zasadami wiedzy technicznej dbając o bezpieczeństwo ludzi i jakość wykonywanych robót oraz terminowość zgodnie z harmonogramem do umowy z Wykonawcą
  stanowiącym Załącznik 2 do zapytania ofertowego.
 2. inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wchodził w skład Zespołu osób pełniących nadzór nad inwestycją – pod przewodnictwem Zamawiającego.
 3. zakres robót budowlanych będzie zgodny z:
 • Treścią wzoru umowy z Wykonawcą stanowiącą Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 • Dokumentacją projektową, która jest obecnie opracowywana przez Wykonawcę.
 • Wytycznymi Zamawiającego, które stanowią Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 1. Termin pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia, tj. Okres pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

 • rozpoczęcie – w dniu podpisania Umowy, jednakże nie wcześniej niż przed rozpoczęciem robót budowlanych,
 • zakończenie – do dnia planowanego zakończenia robót i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych tj. do dnia 15.04.2016 r. oraz po zakończeniu inwestycji w okresie gwarancji (60 miesięcy) zobowiązuje się inspektora nadzoru inwestorskiego do uczestniczenia, co najmniej raz w roku, w przeglądzie gwarancyjnym organizowanym przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, iż inspektor nadzoru inwestorskiego będzie pełnił swoją funkcję do czasu faktycznego ukończenia inwestycji, również w przypadku przedłużenia planowanego terminu zakończenia robót i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych, nie dłuższego niż 1 miesiąc w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z zawartej umowy (na podstawie niniejszego zapytania ofertowego).
 1. Dokumenty składające się na ofertę

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 • Wypełniony Formularz nr 1 oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
 • Dokumenty wyszczególnione w punkcie 4 niniejszego Zapytania ofertowego.
 • Oświadczenie o braku zastrzeżeń, co do zakresu i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia.
 1. Wymagane świadectwa i dokumenty.

W celu udokumentowania swojego doświadczenia objętego Zamówieniem oraz wiarygodności Oferent powinien załączyć do oferty następujące dokumenty:

 1. wykaz realizowanych nadzorów, porównywalnych z Zamówieniem, a zrealizowanych przez Oferenta w okresie ostatnich trzech lat (wg Formularza nr 3 do zapytania ofertowego),
 2. dokumenty potwierdzające (referencje), że roboty wskazane zgodnie z pkt 4 a. zostały wykonane z należytą starannością.
 3. odpis aktualny z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu, np. krajowego rejestru sądowego, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 4. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 6. aktualne informacje o Oferencie (wg Formularza nr 2 do zapytania ofertowego),
 7. stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania umowy lub innych dokumentów nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 8. Zaparafowany projekt umowy o nadzór inwestorski stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
 1. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją Ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 1. Sposób przygotowania ofert.
 1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego.
 2. Oferenci nie mogą zmieniać treści formularzy, które stanowią załączniki do Zapytania ofertowego.
 3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta – wszystkie strony oferty, w których zostaną dokonane poprawki, korekty błędów lub zmiany winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
 5. Oferta winna mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.
 6. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
 7. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 05 listopada 2015 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny, a w szczególności gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie zapytanie nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu Zapytania ofertowego „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie wszystkich oferentów.

Formularze do Zapytania

 1. Formularz Nr 1 do Zapytania – Formularz-oferty
 2. Formularz Nr 2 do Zapytania – Informacje o Oferencie
 3. Formularz nr 3 do Zapytania – Doświadczenia

 

Załączniki do Zapytania

 1. Załacznik nr 1 do Zapytania – wzór Umowy z Wykonawcą Września
 2. Załącznik nr 2 do Zapytania – harmonogram
 3. Załącznik nr 3 do Zapytania – wytyczne Zamawiającego – droga WSAG
 4. Załącznik nr 4 do Zapytania – Umowa o nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi

Przetarg nieograniczony – Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną oraz urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na działce gruntu 13/2 obręb Chełstówek, gm. Twardogóra wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

e-mail:
ipd@ipdevelopment.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony – postępowanie przetargowe na wykonanie usługi, pn.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną oraz urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na działce gruntu 13/2 (AM-1) obręb Chełstówek, gm. Twardogóra wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”

 1. Przedmiotem Zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego o którym mowa wyżej.
 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób nabycia SIWP, przygotowania oferty, złożenia oferty, kryteria jej oceny, warunki wyboru określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl
 3. SIWP można nabyć, dokonując uprzednio wpłaty kwoty 246 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840. Zakup SIWP jest warunkiem przyjęcia oferty przez „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
 4. Ofertę należy złożyć w terminie do 26 października 2015 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
 5. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 26 października 2015 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

 

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SWIP) – Inspektor Twardogóra

Załącznik nr 1 do SWIP

 1. Załącznik nr 1 do SIWP – Formularz oferty
 2. Formularz Nr 1 do SIWP – Informacje o Oferencie
 3. Formularz nr 2 do SIWP – Doświadczenia

Załącznik nr 2 do SWIP

Załącznik nr 2 do SIWP – Projekt umowy o nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi

Załącznik nr 3 do SIWP – Dokumentacja Projektowa

 1. Architektura (katalog skompresowany .zip)
 2. Konstrukcja (katalog skompresowany .zip)
 3. Instalacje (katalog skompresowany .zip)
 4. Elektryka (katalog skompresowany .zip)
 5. Instalacje ppoż (katalog skompresowany .zip)
 6. Projekt Zagospodarowania Terenu (plik skompresowany .zip)
 7. Projekt Zagospodarowania Terenu (plik .pdf)
 8. Branża drogowa (katalog skompresowany .zip)
 9. Fundamenty pod silosy (katalog skompresowany .zip)
 10. Warunki techniczne + geotechnika (katalog skompresowany .zip)
 11. Przedmiary (katalog skompresowany .zip)
 12. Charakterystyka energetyczna
 13. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 14. Mapa do celów projektowych (plik skompresowany .zip)
 15. Pozwolenie na budowę

Załącznik nr 4 do SIWP

 1. Projekt umowy o roboty budowlane z Wykonawcą robót budowlanych

 

 

Ocena ofert inspektor Twardogóra
lp Nazwa firmy cena netto z oferty Suma punktów Pozycja
1 eR Grupa sp z o.o. z/s w Pszczynie 79 000,00 49,57 4
2 ECM Group Polska S.A. z/s w Warszawie 150 000,00 34,00 6
3 BPP Jerzy Jakimiec z/s w Wałbrzychu 40 000,00 92,00 1
4 Safage Oddział w Polsce z/s w Warszawie 88 500,00 46,68 5
5 Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z/s we Wrocławiu 52 000,00 73,23 2
6 Expertnadzory sp z o.o. sp.k. 77 500,00 51,45 3

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych prowadząc postępowanie przetargowe w sprawie wyboru inspektora nadzoru
inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.

Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego postępowania

„Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną oraz urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na działce gruntu 13/2 (AM-1) obręb Chełstówek, gm. Twardogóra wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” – zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania,

Wybrano ofertę złożoną przez:

Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z siedzibą we Wrocławiu

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zgodnie z zapisami SIWP pkt 27.1.2) najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z siedzibą we Wrocławiu.