Przetarg nieograniczony dotyczący wyłonienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który pełnił będzie swoją funkcję na budowie w Chociczy Małej

 

 „INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony – postępowanie przetargowe na wykonanie usługi, pn.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali przemysłowej wraz z budynkiem(ami) biurowym(i), budynkiem technicznym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej  w miejscowości Chocicza Mała na działkach gruntu 11/12, 16/6, obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września – Obszar Wiejski wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.

 1. Przedmiotem Zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego o którym mowa wyżej.
 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób nabycia SIWP, przygotowania oferty, złożenia oferty, kryteria jej oceny, warunki wyboru określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl
 3. SIWP można nabywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w sekretariacie Spółki, dokonując uprzednio wpłaty kwoty 246 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
 4. Nabycie SIWP jest warunkiem przyjęcia oferty przez „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
 5. Ofertę należy złożyć w terminie do 25 sierpnia 2015 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
 6. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 25 sierpnia 2015 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

Uwagi:

 1. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany bez przyłączy) została już wykonana.

Dokumenty do pobrania

Wyjaśnienia dotyczące dokumentów przetargowych

Tekst dotyczący przetargu

Formularz Nr 1 do SIWP – Informacje o Oferencie

Formularz nr 2 do SIWP – Doświadczenia

SIWP – Inspektor

Załącznik nr 1 do SIWP

Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWP

 Umowa o nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi

Załącznik nr 3 do SIWP

Projekt budowlany – branża konstrukcyjna

K_01_Rzut fundamentów

K_02_Rzut konstrukcji dachu

K_03_Przekrój A-A

K_04_Widoki

K_05_Biurowiec w osiach 1_6’_rzut stropu 0_1, ścian murowanych, belek i filarków pod stropem

K_06_Biurowiec w osiach 1_6’_rzut stropu 1_2 i stropodachu, ścian murowanych, belek i filarków pod stropem

K_07_Biurowiec w osiach 1_6’_rzut stropodachu, ścian murowanych, belek pod stropodachem

K_08_Biurowiec w osiach 28’_34_rzut stropu 0_1, ścian murowanych, belek i filarków pod stropem

K_09_Biurowiec w osiach 28’_34_rzut stropu 1_2 i stropodachu, ścian murowanych, belek i filarków pod stropem

K_10_Biurowiec w osiach 28’_34_rzut stropodachu, ścian murowanych pod stropodachem

K_11_Biurowiec w osiach 1_6’_rozkład płyt kanałowych stropu 0_1

K_12_Biurowiec w osiach 1_6’_rozkład płyt kanałowych stropu 1_2 i stropodachu w osiach 1_4

K_13_Biurowiec w osiach 1_6’_rozkład płyt kanałowych stropodachu w osiach 4_6′

K_14_Biurowiec w osiach 28’_34_rozkład płyt kanałowych stropu 0_1

K_15_Biurowiec w osiach 28’_34_rozkład płyt kanałowych stropu 1_2 i stropodachu w osiach 31_34

K_16_Biurowiec w osiach 28’_34_rozkład płyt kanałowych stropodachu w osiach 28’_31

K_17_Budynek techniczny oraz portiernia

Projekt budowlany Hali w Chociczy Małej – branża konstrukcyjna

Projekt budowlany – branża elektryczna

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

Opis techniczny PB

Projekt budowlany – branża drogowa

289_2015-08-12 opis PB + BIOZ

289_pn_02_PB_D-2_297mm_cz-b

289_ps_09_PB_D-1_420mm_k

Projekt budowlany – branża architektoniczna

A 01

A 02

A 03

A 04

A 05

A 06

A 07

A 08

A 09

A 10

A 11

A 12

A 13

A 14

A 15

A 16

A 17

A 18

A 19

A 20

A 21

A 22

A 23

A 24

Opis PB Chocicza Mała – 13.08.2015

PZT

Projekt budowlany – branża sanitarna

Chocicza M opis sanit 20150807

IS01 – Chocicza Mała PZT sanit 20150813 IS01

IS02 – Chocicza Mała – kan 20150807 IS02

IS03 – Chocicza Mała – kan 20150807 IS03

IS04 – Chocicza Mała – kan 20150813 IS04

IS05 – Chocicza Mała – kan 20150807 IS05

IS06 – Chocicza Mała – woda 20150807 IS06

IS07 – Chocicza Mała – woda 20150807 IS07

IS08 – Chocicza Mała – woda 20150807 IS08

IS09 – Chocicza Mała – Co 20150813 IS09

IS10 – Chocicza Mała – Co 20150812 IS10

IS11 – Chocicza Mała – Co 20150812 IS11

IS12 – Chocicza Mała – Co 20150812 IS12

IS13 – Chocicza Mała – Co 20150807 IS13

IS14 – Chocicza Mała – GAZ 20150807 IS14

IS15 – Chocicza Mała – GAZ 20150807 IS015

IS16 – Chocicza Mała – GAZ 20150807 IS016

IS17 – Chocicza Mała – wentylacja 20150807 IS17

IS18 – Chocicza Mała – wentylacja 20150807 IS018

IS19 – Chocicza Mała – wentylacja 20150807 IS19

IS20 – Chocicza Mała – wentylacja 20150813 IS20

IS21 – Chocicza Mała – Portiernia IS21

Załącznik nr 4 do SIWP

Umowa

Informacje o ofertach zakwalifikowanych do Etapu II – negocjacji.

 

Komisja Przetargowa powołana w celu wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie pełnił swoją funkcję przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali przemysłowej wraz z budynkiem(ami) biurowym(i), budynkiem technicznym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej  w miejscowości Chocicza Mała na działkach gruntu 11/12, 16/6, obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września – Obszar Wiejski wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” uprzejmie informuje, że do Etapu II – negocjacji zostali zakwalifikowani poniższy Oferenci:

 

 1. eR Grupa Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), ul. Kochanowskiego 9, 43-200 Pszczyna;
 2. NBQ SI Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin;

 

lp Nazwa firmy cena netto z oferty cena brutto z oferty Punkty Suma punktów Pozycja
Cena
1 Komplet Inwest Sp. J. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 88 700,00 109 101,00 oferta wykluczona
2 eR GRUPA Sp z o.o. z siedzibą w Pszczynie 79 000,00 97 170,00 100,00 100,00 1
3 Expertnadzory Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Strzelinie 136 500,00 167 895,00 57,88 57,88 4
4 NBQ SI Sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie 94 000,00 115 620,00 84,04 84,04 2
5 Safege Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 118 000,00 145 140,00 66,95 66,95 3