Przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy z licytacją dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej – działki gruntu nr : 676/20 oraz udziału w działce 676/15, położonych w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57

Data rozpoczęcia: 2015-06-22
Data zakończenia:2015-07-07

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ,

58-306 Wałbrzych ,ul. Uczniowska 16 ,

Tel. ( +48) 74 664-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w przetargu pisemnym nieograniczonym dwustopniowym z licytacją dotyczącym sprzedaży nieruchomości zabudowanej – działki gruntu nr : 676/20 oraz udziału w działce 676/15, położonych w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57

I. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne , prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167,poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

II. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi Nieruchomość położona w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57 , składająca się z :

1. Działki gruntu nr 676/20 o powierzchni 0,1476 ha, zabudowanej budynkiem przemysłowym, o powierzchni użytkowej 585,8 m2, położonej w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57,dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/ 00024111/1,

2. Udziału wynoszącego 3277/100000 we współwłasności nieruchomości, obejmującej

Działkę drogową nr 676/15 o powierzchni 0,2706 ha w której „INVEST-PARK

DEVELOPMENT” Sp. z o.o. posiada udział wynoszący 6700/100000, obręb

Ciernie- 4, położoną w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57, dla której Sąd

Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr

SW1S/00068247/3,

wraz z przynależnymi udziałami w sieci wodociągowej, sieci energetycznej , sieci kanalizacyjnej, ogrodzeniu terenu , moście żelbetonowym, drogach transportu wewnętrznego oraz placach utwardzonych i chodnikach w udziale wynoszącym 3,28 %, zwanej dalej „Nieruchomością”.

III. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 309.000 netto ( słownie : trzysta dziewięć tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT.

IV. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej, tj. 15.450,00 zł. ( słownie : piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) .Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 06 lipca 2015 r. na rachunek bankowy „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

V. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu , zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu, dotycząca sprzedaży nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57- działki gruntu nr : 676/20 oraz udziału w działce 676/15 („ Specyfikacja”).

VI. Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Przetargi.

VII. Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro)w terminie do dnia 06 lipca 2015 r. do godz.15:00. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.

VIII. Przetarg dotyczący Nieruchomości odbędzie się w siedzibie „INVEST- PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w dniu 07 lipca 2015 r. o godz. 12:00.

IX. „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odstąpić od przetargu, w tym od licytacji, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. , czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

Na podstawie pkt V ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. odwołuje przetarg pisemny, nieograniczony, dwustopniowy z licytacją dotyczący wyłonienia nabywcy nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57, składającej się z:

1. Działki gruntu nr 676/20 o powierzchni 0,1476 ha, zabudowanej budynkiem przemysłowym ,o powierzchni użytkowej 585,8 m2, położonej w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57,dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/ 00024111/1,

2. Udziału wynoszącego 3277/100000 we współwłasności nieruchomości, obejmującej Działkę drogową nr 676/15 o powierzchni 0,2706 ha w której „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. posiada udział wynoszący 6700/100000, obręb Ciernie- 4, położoną w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00068247/3,

wraz z przynależnymi udziałami w sieci wodociągowej, sieci energetycznej , sieci kanalizacyjnej, ogrodzeniu terenu , moście żelbetonowym, drogach transportu wewnętrznego oraz placach utwardzonych i chodnikach w udziale wynoszącym 3,28 %,

W związku z odwołaniem przedmiotowego przetargu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., poza zwrotem wpłaconego wadium.

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu – plik .pdf

Zapytanie ofertowe – rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach.

Data rozpoczęcia: 2015-07-02
Data zakończenia:2015-07-21

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania rozbudowy wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38.

Zakres prac obejmuje:

  • Wykonanie odpowiedniej liczby wpięć w istniejącą instalację zimnej wody ppoż. znajdującej się wewnątrz hali,
  • Montaż hydrantów wewnętrznych HW-52 z wężem płasko składanym oraz niezbędnej armatury (zawory hydrantowe itp.),
  • Doposażenie części istniejących hydrantów w dodatkowe węże,
  • Oznakowanie hydrantów zgodnie z PN-N-01256/01 oraz PN-N-01256/04,
  • Wykonanie niezbędnych testów i prób instalacji potwierdzonych protokołami,
  • Użyte do wykonania instalacji materiały oraz sposób prowadzenia robót muszą odpowiadać warunkom technicznym i przepisom BHP

Rozmieszczenie hydrantów oraz zakres opracowania przedstawiamy w koncepcji i opisie technicznym.

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwota ryczałtowa. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy wpływające na zaproponowaną przez Wykonawcę cenę. W szczególności należy uwzględnić wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów, wykonaniem obejść istniejących instalacji w przypadku wystąpienia kolizji, wykonaniem odpowiednich uszczelnień, wykonaniem obróbek, uzupełnień w obudowie hali itp.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości przy sporządzaniu oferty bądź też konieczności uzyskania dodatkowych informacji, uprzejmie proszę o kontakt z:

Istnieje również możliwość umówienia się na spotkanie, celem dokonania wizji przedmiotowej hali objętej zleceniem.

Oferty prosimy składać do 21.07.2015 r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu – sekretariat lub w formie skanu prosimy przesłać na podane wyżej adresy e-mailowe pracowników Spółki.

Załączniki

Hala G Świebodzice – rzut hali (plik .pdf)

Hala G Świebodzice – rzut przyziemia (plik .pdf)

Opis techniczny do instalacji ppoż hala budynek G Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (plik .pdf)