Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych (wycen) metodą dochodową, zgodnie z wytycznymi Banku PKO BP, z podaniem wartości poszczególnych składników nieruchomości (7 nieruchomości): Dzierżoniów, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych

Zapytanie ofertowe

Niniejszym zwracamy się z zapytaniem ofertowym na wykonanie Operatów szacunkowych (wycen) metodą dochodową, zgodnie z wytycznymi Banku PKO BP (stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego), z podaniem wartości poszczególnych składników nieruchomości (tj. wartości gruntu oraz wartość budynków i budowli), w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2016 r. dla następujących nieruchomości będących własnością naszej Spółki:

 1. Nieruchomość obejmująca działki gruntu 747/1, 747/24, 747/27 (obręb 0003 – Śródmieście), KW nr SW1S/00019876/3, położona w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 -zabudowana halą produkcyjno – magazynową wraz z budynkiem socjalno – biurowym oraz parkingiem samochodowym, zabudowa i parking zmodernizowane w 2012 roku,
  łączna powierzchnia nieruchomości: 10502 m2,
  powierzchnia użytkowa: hali produkcyjno – magazynowej 9211 m2, budynku socjalno – biurowego 4230,80 m2.
 2. Nieruchomość obejmująca działkę gruntu 4/7 (obręb Podgórze 33), KW nr SW1W/00023001/3; położona w Wałbrzychu przy ul. Południowej 3 zabudowana halą produkcyjno – magazynową z zapleczem socjalno – biurowym, rok budowy hali 1989,
  łączna powierzchnia nieruchomości: 5386 m2,
  powierzchnia użytkowa: hali 1619,10 m2.
 3. Nieruchomość obejmująca działki gruntu 114/1 i 114/5; KW nr SW1W/00082561/7, położona w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34, zabudowana halą produkcyjno – magazynową w zapleczem socjalno – biurowym, rok budowy hali 2010,
  powierzchnia nieruchomości 114/1 – 7124m2,114/5 – 17579 m2,
  powierzchnia użytkowa: hala na działce 114/1 – 2802,00 m2, budynek biurowy na działce 114/1 305,46 m2, hala na działce 114/5 – 2716,30 m2, budynek biurowy na działce 114/5 372,45 m2, budynek biurowy na działce 114/5 145,45 m2.
 4. Nieruchomość obejmująca działkę gruntu 114/4 (obręb Poniatów 10) –KW nr SW1W/00082561/7, położona w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34, niezabudowana, na której wykonano roboty makroniwelacyjne, rok wykonania makroniwelacji 2006,
  łączna powierzchnia nieruchomości: 20063 m2.
 5. Nieruchomość obejmująca działkę gruntu 1656/3 (obręb 0003, Fabryczna), KW nr SW1S/00064437/4, położona w Świdnicy przy ul. Towarowej 30, zabudowana halą produkcyjno – magazynową w zapleczem socjalno – biurowym, rok budowy 2011
  łączna powierzchnia nieruchomości: 20860 m2;
  powierzchnia użytkowa: hali 5191,09 m2.
 6. Nieruchomość obejmująca działkę gruntu 1656/2 (obręb 0003, Fabryczna), KW nr SW1S/00064437/4; położona w Świdnicy przy ul. Towarowej 32, zabudowana halą produkcyjno – magazynową w zapleczem socjalno – biurowym, rok budowy 2014
  łączna powierzchnia nieruchomości: 13451 m2,
  powierzchnia użytkowa: hali 5654,60 m2.
 7. Nieruchomość obejmująca działki gruntu 188/1 i 188/2 (obręb 0005 Zachód), KW nr SW1D/00044071/0, położona w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 15-17, zabudowana halą produkcyjno – magazynową w zapleczem socjalno – biurowym, rok budowy 2011
  powierzchnia nieruchomości: działka nr 188/1 – 7320 m2, działka nr 188/2 – 21005 m2,
  łączna powierzchnia użytkowa: hali 2890,00 m2 (położona na działkach 188/1 i 188/2)

 

Oferty na wykonanie operatów dla w/w nieruchomości, należy złożyć w siedzibie Spółki, mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25. marca 2016 r. do godz. 10.00. Oferta musi obejmować wykonanie operatów dla wszystkich w/w nieruchomości.

Oferta powinna zawierać informacje określające koszt wykonania w/w operatów (dla każdego operatu oddzielnie) oraz termin ich sporządzenia, z zastrzeżeniem nieprzekraczalnego terminu przekazania w/w operatów do INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. do dnia 15.04.2016 r. Oferta musi uwzględniać wszelkie koszty wykonania operatów, w szczególności koszty uzyskania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do rzetelnego sporządzenia operatów (np. wypis i wyrys z ewidencji gruntów, wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, itp.).

W związku z faktem, iż w/w operaty mają zostać przedłożone do Banku PKO BP SA, składając ofertę, Oferent zobowiązuje się, iż wykona je metodą dochodową, zgodnie z wytycznymi w/w Banku, stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, w tym w szczególności załączy do operatu oświadczenie wskazane w Załączniku nr 1. Ponadto, w związku z tym, że w/w będą stanowiły podstawę do określenia warunków ubezpieczenia składając ofertę, Oferent zobowiązuje się, iż w w/w operatach zostanie podana wartości poszczególnych składników nieruchomości (tj. wartości gruntu oraz wartość budynków i budowli)

Uwaga! Warunek Konieczny: Pod uwagę będą brane tylko te oferty, które zostały złożone przez Oferentów znajdujących się na „Liście Rzeczoznawców Majątkowych przeszkolonych w zakresie szacowania nieruchomości dla celów zabezpieczenia wierzytelności, których operaty akceptowane są przez Bank PKO BP SA”.

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego na każdym etapie, bez wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny, a w szczególności gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie zapytanie nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu Zapytania ofertowego „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi wszystkich oferentów za pośrednictwem strony internetowej.

Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 wytyczne Banku PKO BP SA wraz z wzorem oświadczenia (plik .doc)

INVEST-PARK DEVELOPMENT wśród najdynamiczniejszych firm dolnośląskich

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” została wyróżniona w 16. edycji rankingu najdynamiczniej rozwijających się firm „Gazele Biznesu”.

IMG_4538

Spółka w badaniu za lata 2012-2014 uzyskała w porównaniu do firm działających na terenie w województwa dolnośląskiego wysoką 4. lokatę, natomiast w rankingu ogólnopolskim miejsce 21.

Więcej informacji nt. rankingu na stronie http://gazele.pb.pl/

Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów.

Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.

Źródło: http://gazele.pb.pl/

Zapytanie ofertowe – odśnieżanie dachów hal 2015/2016

W związku z okresem zimowym „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza  do  złożenia  oferty cenowej  dotyczącej odśnieżania dachów hal magazynowo –produkcyjnych, znajdujących się w:

Wałbrzych  ul. Uczniowska  34, powierzchnia dachu – 5755,96 m2

Świdnica ul. Towarowa 30,   powierzchnia dachu – 1760,00 m2

Świdnica ul. Towarowa 28A, powierzchnia dachu -4019,00 m2

Dzierżoniów ul. Strefowa 19, powierzchnia dachu-2584,00 m2

Świebodzice  ul. Wałbrzyska 38 powierzchnia dachu hali A –  1652 m2

hali B+C -600m2

hali  D -330m2

hali E  -414,40m2

budynek F- 803,8m2

hala  G- 9332,2m2

 

Oferty należy przesyłać na adres  mailowy henryk.pietron@ipdevelopment.pl  Oferty prosimy składać  do dnia 24.11.2015 r. godz. 15.00.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Henrykiem  Pietroń  pod  numerem telefonicznym 74 646 25 78,  kom. 691550412.

 

Zapytanie ofertowe – odśnieżanie posesji 2015/2016

W związku z okresem zimowym „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (zwany dalej Zamawiającym ) zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej odśnieżania:

 • drogi dojazdowej do hali-  1420 m2, placu manewrowego z parkingiem – 690 m2, chodnika ze schodami przed budynkiem-197m2 przy naszej hali produkcyjno- magazynowej mieszczącej się w Świdnicy przy ulicy Towarowej 30.
 • placu manewrowego z parkingiem – 4269,86 m2 ,oraz chodnika -642,33 m2 przy hali produkcyjno – magazynowej mieszczącej się również w Świdnicy przy ulicy Towarowej 28A .

Prosimy o podanie w ofercie ceny za utrzymanie pełnej gotowości w utrzymaniu posesji podczas opadów śniegu i oblodzenia za trzy miesiące i ceny na wezwanie przez telefon –natychmiastowy przyjazd.

Oferty należy przesyłać na adres mailowy henryk.pietron@ipdevelopment.pl do dnia 24.11.2015 roku godz. 15.00

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Henrykiem Pietroń pod numerem telefonicznym 74 646 25 78, kom.691550412.

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” drogi łączącej drogę powiatową i budowaną drogę gminną wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, odwodnienie, itp.) na nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 6/1 oraz części działek nr 27/10, 27/14, 4/1, 4/3, 4/5, 4/7, 5/5, obręb Chocicza Mała, gmina Września na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”

Data rozpoczęcia: 22.10.2015 r.
Data zakończenia: 5.11.2015 r.

Nr referencyjny sprawy NI/WSSE-IPD/W-A2/2015

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”
Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16
tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74
e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

zaprasza do złożenia swojej Oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:

„Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” drogi łączącej drogę powiatową i budowaną drogę gminną wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, odwodnienie, itp.) na nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 6/1 oraz części działek nr 27/10, 27/14, 4/1, 4/3, 4/5, 4/7, 5/5, obręb Chocicza Mała, gmina Września (dalej: Obiekt) na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.

 1. Przedmiotem Zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności inżynierii drogowej niezbędnej do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” drogi łączącej drogę powiatową i budowaną drogę gminną wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, odwodnienie, itp.) na nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 6/1 oraz części działek nr 27/10, 27/14, 4/1, 4/3, 4/5, 4/7, 5/5, obręb Chocicza Mała, gmina Września (dalej: Obiekt) na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.
 1. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w ustawie z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm) oraz poniżej wymienione działania:
 • prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót oraz sprawowanie kontroli zgodności jej wykonania z projektem, pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem,
  przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodności prowadzonych robót z zawartą umową oraz harmonogramem będącym załącznikiem do umowy z Wykonawcą,
 • kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, a także potwierdzanie każdorazowego pobytu na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy,
 • rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
 • kontrola i weryfikacja przekładanych przedmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji,
 • sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz potwierdzenie, że dany wyrób budowlany, wyposażenie, urządzenia nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych oraz są zgodne z przedstawionymi przez Wykonawcę dokumentami oraz z projektem, oraz dokonywać kontroli dokumentacji materiałów budowlanych wykorzystywanych przez Wykonawcę pod kątem zgodności z projektem oraz posiadania stosownych certyfikatów, atestów, dopuszczeń do używania w budownictwie,
 • potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, ponadto potwierdzać wykonanie zaplanowanych robót oraz usunięcie wad wskazanych np. podczas poszczególnych odbiorów,
 • składanie cotygodniowych raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących ewentualnych trudnościach w realizacji budowy,
 • uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,
 • udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji inwestycji, oraz udział w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,
 • uczestnictwo w odbiorach robót zanikających (w terminie do 2 dni od wpisu do dziennika budowy), częściowych, uczestnictwo w planowanych przez Wykonawcę sprawdzeniach, rozruchach technologicznych urządzeń, odbiorze końcowym i ostatecznym, swoją obecność należy potwierdzać stosownym wpisem do dziennika budowy lub/i podpisem na stosownym protokole.
 • w razie stwierdzenia niezgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty – inspektor nadzoru inwestorskiego zwraca na to uwagę Kierownikowi budowy jednocześnie informując o tym na piśmie Zamawiającego, z którym w porozumieniu podejmuje odpowiednie decyzje, wyznaczając termin ich wykonania,
 • przeprowadzanie po akceptacji Zamawiającego badań sprawdzających jakość robót budowlanych – o ile taka potrzeba wystąpi,
 • dokonywanie kontroli i analizy wyników badań przedstawianych przez Wykonawcę,
 • wydawanie Kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotów i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych,
 • żądanie od Kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem,
 • udzielanie na żądanie Zamawiającego wszelkich wyjaśnień w sprawach budowy oraz informacji o stanie realizacji robót,
 • potwierdzanie gotowości Wykonawcy do odbiorów w szczególności do odbioru końcowego, poprzez sprawdzenie m.in. kompletności dokumentacji powykonawczej,
 • wykonywanie czynności związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą,
 • egzekwowanie od Wykonawcy obowiązków wynikających z umowy zawartej z Wykonawcą,
 • udzielanie w ciągu 24 godzin wyjaśnień i wskazówek dotyczących technologii robót, w przypadku zgłoszenia ich pisemnie i/lub telefonicznie przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
 • w okresie obowiązującej gwarancji, którą udziela Wykonawca, zobowiązuje się inspektora nadzoru inwestorskiego do uczestniczenia, co najmniej raz w roku, w przeglądzie gwarancyjnym organizowanym przez Wykonawcę,
 • udzielenie wszelkiej pomocy Zamawiającemu w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczaniu inwestycji,
 1. inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do wszystkich innych, nie wymienionych powyższej, obowiązków, które wynikają dla niego z umowy z Wykonawcą, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z nadzorem przy przygotowaniu przez Wykonawcę kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych.
 2. inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do obecności na budowie nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, oraz na każde uzasadnione wezwanie Kierownika budowy lub/i Zamawiającego.
 3. inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym, Kierownikiem budowy, uczestniczenia w cotygodniowych spotkaniach podsumowujących postęp prac na budowie.
 4. inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Wykonawcą w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego oraz powiadomienia Zamawiającego i Wykonawcę w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, niejasności, sprzeczności lub wad w dokumentacji projektowej.
 5. inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do podejmowania następujących działań bez pisemnej zgody Zamawiającego:
 • Podejmowania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań finansowych i prawnych.
 • Podejmowania jakichkolwiek decyzji odnośnie tzw. robót dodatkowych.
 1. inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany wykonać swą funkcję z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami,
  zasadami wiedzy technicznej dbając o bezpieczeństwo ludzi i jakość wykonywanych robót oraz terminowość zgodnie z harmonogramem do umowy z Wykonawcą
  stanowiącym Załącznik 2 do zapytania ofertowego.
 2. inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wchodził w skład Zespołu osób pełniących nadzór nad inwestycją – pod przewodnictwem Zamawiającego.
 3. zakres robót budowlanych będzie zgodny z:
 • Treścią wzoru umowy z Wykonawcą stanowiącą Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 • Dokumentacją projektową, która jest obecnie opracowywana przez Wykonawcę.
 • Wytycznymi Zamawiającego, które stanowią Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 1. Termin pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia, tj. Okres pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

 • rozpoczęcie – w dniu podpisania Umowy, jednakże nie wcześniej niż przed rozpoczęciem robót budowlanych,
 • zakończenie – do dnia planowanego zakończenia robót i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych tj. do dnia 15.04.2016 r. oraz po zakończeniu inwestycji w okresie gwarancji (60 miesięcy) zobowiązuje się inspektora nadzoru inwestorskiego do uczestniczenia, co najmniej raz w roku, w przeglądzie gwarancyjnym organizowanym przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, iż inspektor nadzoru inwestorskiego będzie pełnił swoją funkcję do czasu faktycznego ukończenia inwestycji, również w przypadku przedłużenia planowanego terminu zakończenia robót i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych, nie dłuższego niż 1 miesiąc w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z zawartej umowy (na podstawie niniejszego zapytania ofertowego).
 1. Dokumenty składające się na ofertę

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 • Wypełniony Formularz nr 1 oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
 • Dokumenty wyszczególnione w punkcie 4 niniejszego Zapytania ofertowego.
 • Oświadczenie o braku zastrzeżeń, co do zakresu i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia.
 1. Wymagane świadectwa i dokumenty.

W celu udokumentowania swojego doświadczenia objętego Zamówieniem oraz wiarygodności Oferent powinien załączyć do oferty następujące dokumenty:

 1. wykaz realizowanych nadzorów, porównywalnych z Zamówieniem, a zrealizowanych przez Oferenta w okresie ostatnich trzech lat (wg Formularza nr 3 do zapytania ofertowego),
 2. dokumenty potwierdzające (referencje), że roboty wskazane zgodnie z pkt 4 a. zostały wykonane z należytą starannością.
 3. odpis aktualny z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu, np. krajowego rejestru sądowego, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 4. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 6. aktualne informacje o Oferencie (wg Formularza nr 2 do zapytania ofertowego),
 7. stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania umowy lub innych dokumentów nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 8. Zaparafowany projekt umowy o nadzór inwestorski stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
 1. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją Ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 1. Sposób przygotowania ofert.
 1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego.
 2. Oferenci nie mogą zmieniać treści formularzy, które stanowią załączniki do Zapytania ofertowego.
 3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta – wszystkie strony oferty, w których zostaną dokonane poprawki, korekty błędów lub zmiany winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
 5. Oferta winna mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.
 6. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
 7. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 05 listopada 2015 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny, a w szczególności gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie zapytanie nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu Zapytania ofertowego „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie wszystkich oferentów.

Formularze do Zapytania

 1. Formularz Nr 1 do Zapytania – Formularz-oferty
 2. Formularz Nr 2 do Zapytania – Informacje o Oferencie
 3. Formularz nr 3 do Zapytania – Doświadczenia

 

Załączniki do Zapytania

 1. Załacznik nr 1 do Zapytania – wzór Umowy z Wykonawcą Września
 2. Załącznik nr 2 do Zapytania – harmonogram
 3. Załącznik nr 3 do Zapytania – wytyczne Zamawiającego – droga WSAG
 4. Załącznik nr 4 do Zapytania – Umowa o nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi

Przetarg nieograniczony – Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną oraz urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na działce gruntu 13/2 obręb Chełstówek, gm. Twardogóra wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

e-mail:
ipd@ipdevelopment.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony – postępowanie przetargowe na wykonanie usługi, pn.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną oraz urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na działce gruntu 13/2 (AM-1) obręb Chełstówek, gm. Twardogóra wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”

 1. Przedmiotem Zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego o którym mowa wyżej.
 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób nabycia SIWP, przygotowania oferty, złożenia oferty, kryteria jej oceny, warunki wyboru określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl
 3. SIWP można nabyć, dokonując uprzednio wpłaty kwoty 246 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840. Zakup SIWP jest warunkiem przyjęcia oferty przez „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
 4. Ofertę należy złożyć w terminie do 26 października 2015 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
 5. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 26 października 2015 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

 

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SWIP) – Inspektor Twardogóra

Załącznik nr 1 do SWIP

 1. Załącznik nr 1 do SIWP – Formularz oferty
 2. Formularz Nr 1 do SIWP – Informacje o Oferencie
 3. Formularz nr 2 do SIWP – Doświadczenia

Załącznik nr 2 do SWIP

Załącznik nr 2 do SIWP – Projekt umowy o nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi

Załącznik nr 3 do SIWP – Dokumentacja Projektowa

 1. Architektura (katalog skompresowany .zip)
 2. Konstrukcja (katalog skompresowany .zip)
 3. Instalacje (katalog skompresowany .zip)
 4. Elektryka (katalog skompresowany .zip)
 5. Instalacje ppoż (katalog skompresowany .zip)
 6. Projekt Zagospodarowania Terenu (plik skompresowany .zip)
 7. Projekt Zagospodarowania Terenu (plik .pdf)
 8. Branża drogowa (katalog skompresowany .zip)
 9. Fundamenty pod silosy (katalog skompresowany .zip)
 10. Warunki techniczne + geotechnika (katalog skompresowany .zip)
 11. Przedmiary (katalog skompresowany .zip)
 12. Charakterystyka energetyczna
 13. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 14. Mapa do celów projektowych (plik skompresowany .zip)
 15. Pozwolenie na budowę

Załącznik nr 4 do SIWP

 1. Projekt umowy o roboty budowlane z Wykonawcą robót budowlanych

 

 

Ocena ofert inspektor Twardogóra
lp Nazwa firmy cena netto z oferty Suma punktów Pozycja
1 eR Grupa sp z o.o. z/s w Pszczynie 79 000,00 49,57 4
2 ECM Group Polska S.A. z/s w Warszawie 150 000,00 34,00 6
3 BPP Jerzy Jakimiec z/s w Wałbrzychu 40 000,00 92,00 1
4 Safage Oddział w Polsce z/s w Warszawie 88 500,00 46,68 5
5 Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z/s we Wrocławiu 52 000,00 73,23 2
6 Expertnadzory sp z o.o. sp.k. 77 500,00 51,45 3

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych prowadząc postępowanie przetargowe w sprawie wyboru inspektora nadzoru
inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.

Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego postępowania

„Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną oraz urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na działce gruntu 13/2 (AM-1) obręb Chełstówek, gm. Twardogóra wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” – zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania,

Wybrano ofertę złożoną przez:

Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z siedzibą we Wrocławiu

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zgodnie z zapisami SIWP pkt 27.1.2) najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z siedzibą we Wrocławiu.

Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej do celów ppoż dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul Strefowej 15-17

Data rozpoczęcia: 12.10.2015 r.
Data zakończenia: 26.10.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 15-17.

Zakres prac obejmuje:

 • Wykonanie wpięcia w zewnętrzną sieć wodociągową w110(PE) znajdującą się w odległości ok. 5 m od granicy budynku (przy użyciu opaski od nawiercania);
 • Doprowadzenie wody do budynku wraz z montażem zasuwy przed halą + opomiarowanie układu wewnątrz hali;
 • Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza wody;
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji rurowej z rur i kształtek stalowych ocynkowanych przy użyciu systemów zamocowań przeznaczonych do instalacji ppoż.;
 • Wykonanie izolacji rurociągów otuliną;
 • Montaż kompletnych, certyfikowanych hydrantów wewnętrznych HW-52 z wężem płasko składanym oraz niezbędnej armatury (szafki hydrantowe z miejscem na dodatkowy wąż, zawory hydrantowe, węże płasko składane);
 • Oznakowanie hydrantów zgodnie z obowiązującymi normami;
 • Wykonanie niezbędnych testów i prób instalacji potwierdzonych protokołami (badanie szczelności, pomiary ciśnienia, pomiary wydajności, płukanie sieci hydrantowej itp.);
 • Wykonanie analizy mikrobiologicznej wody po zakończeniu prac;
 • Użyte do wykonania instalacji materiały oraz sposób prowadzenia robót muszą odpowiadać warunkom technicznym i przepisom BHP.

Rozmieszczenie hydrantów oraz zakres opracowania przedstawiamy w koncepcji i opisie technicznym (zamieszczone poniżej):

Załącznik 1. Opis techniczny do instalacji ppoż

Załącznik 2. Koncepcja_rozmieszczenia_hydrantów_Dzierzoniów

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwota ryczałtowa. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy wpływające na zaproponowaną przez Wykonawcę cenę. W szczególności należy uwzględnić wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów, wykonaniem obejść istniejących instalacji w przypadku wystąpienia kolizji, wykonaniem odpowiednich uszczelnień, wykonaniem obróbek, uzupełnień w obudowie hali, zabezpieczeniem przeciwpożarowym przejść przez ściany i stropy itp.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości przy sporządzaniu oferty bądź też konieczności uzyskania dodatkowych informacji, uprzejmie proszę o kontakt z:

 

Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie przedmiotowej hali, po wcześniejszym umówieniu się.

Oferty prosimy składać do 26.10.2015 r. do godziny 10.00 w formie:

 • papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu – sekretariat lub
 • w formie skanu prosimy przesłać na podany wyżej adres  e-mailowy.

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac naprawczych w budynku przy ul. Orkana 23 a, 23 b, 23 c w Wałbrzychu


Data rozpoczęcia: 08.10.2015 r.
Data zakończenia: 19.10.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie prac remontowo – budowlanych na loggiach oraz na ścianach wewnętrznych przy oknach balkonowych w poszczególnych
mieszkaniach w budynku przy ul. Orkana 23 a, 23 b, 23 c w Wałbrzychu.

Zakres prac:

 1. LOGGIE: Mieszkanie 23a/1, 23b/8, 23b/9, 23b/10 (tylko częściowo), 23b/17

a) Zbicie starych płytek wraz z klejem i cokołów z posadzki balkonu,

b) Odtworzenie izolacji poziomej z wywinięciem na cokoliki (papa wraz z folią w płynie),

c) Ułożenie nowych płytek na posadzce z odpowiednim spadkiem.

 1. MIESZKANIA: Mieszkanie 23a/1, 23b/8, 23b/9, 23b/10, 23b/17

a) Prace polegające na skucie zmurszałych tynków (ściany loggii oraz ściany przy drzwiach balkonowych),

b) Prace polegające na ich odtworzeniu (w mieszkaniu nr 23a/1 należy również odtworzyć powłokę malarską).

 1. SERWEROWNIA oraz ściana na klatce schodowej (przy serwerowni)

a) Prace polegające na skucie zmurszałych tynków,

b) Prace polegające na ich odtworzeniu.

 1. Prace związane z usunięciem, wywózką i utylizacja gruzu;
 2. Czynności porządkowe na terenie budynku oraz w mieszkaniach gdzie odbywały się prace.

Wymagana wizja lokalna
po wcześniejszym umówieniu się tel. 74 646 25 77

Uprzejmie proszę o podanie w ofercie ceny za poszczególne w/w punkty oraz określenie terminu wykonania zamówienia. Preferowany termin wykonania do 30.11.2015 r. prace na zewnątrz (loggie), a prace wewnętrzne do 15.12.2015 r.

Swoją ofertę należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres email: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl w terminie do 19.10.2015 r. do godziny 10.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy dla przedsięwzięcia inwest. pn.: Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną oraz urządzeniami budowlanymi i zagospod. terenu na działce gruntu 13/2 obręb Chełstówek, gm. Twardogóra wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Data rozpoczęcia: 02.10.2015
Data zakończenia: 20.10.2015 23.10.2015

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

e-mail:
ipd@ipdevelopment.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) – postępowania dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną oraz urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na działce gruntu 13/2 (AM-1) obręb Chełstówek, gm. Twardogóra wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

 1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami, a także wykonanie kompletnej
  dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunków postępowań przetargowych, w tym w szczególności w zakresie przygotowania i złożenia ofert,
  kryteriów oceny ofert, warunków wyboru wykonawcy, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna, wyłącznie do wglądu, na stronie
  internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl w zakładce „PRZETARGI”.
 3. Jednym z warunków przyjęcia oferty jest nabycie SIWP od „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
 4. SIWP można nabyć dokonując uprzednio wpłaty kwoty 1.230,00 zł brutto (tysiąc dwieście trzydzieści złotych) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
 5. Ofertę należy złożyć w terminie do 20 października 2015 r. 23 października 2015 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowska 16, 58-306
  Wałbrzych, na I piętrze – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2015 r. 23 października 2015 r. o godzinie 10.30 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej
  16 w Wałbrzychu (58-306), na I piętrze, w sali konferencyjnej nr 101.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia Przetargu bez wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny, a w szczególności gdy
  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można
  było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu Przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich
  oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej
  poza zwrotem wpłaconego wadium.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu wraz z Załącznikami

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SWIP) aktualizacja 15.10.2015 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) (nieaktualna)

 1. Projekt umowy o roboty budowlane

Dokumentacja Projektowa

 1. Architektura (katalog skompresowany .zip)
 2. Konstrukcja (katalog skompresowany .zip)
 3. Instalacje (katalog skompresowany .zip)
 4. Elektryka (katalog skompresowany .zip)
 5. Instalacje ppoż (katalog skompresowany .zip)
 6. Projekt Zagospodarowania Terenu (plik skompresowany .zip)
 7. Projekt Zagospodarowania Terenu (plik .pdf)
 8. Branża drogowa (katalog skompresowany .zip)
 9. Fundamenty pod silosy (katalog skompresowany .zip)
 10. Warunki techniczne + geotechnika (katalog skompresowany .zip)
 11. Przedmiary (katalog skompresowany .zip)

Pozostałe załączniki

 1. Pozwolenie na budowę
 2. Mapa do celów projektowych (plik skompresowany .zip)
 3. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 4. Charakterystyka energetyczna

Pytania i odpowiedzi

 1. „Na rzucie dachu wrysowano pasma świetlne z klapami wentylacyjnymi z funkcją oddymiania. Jeśli mają to być klapy oddymiające proszę o podanie wymaganej powierzchni czynnej oddymiania dla każdej z klap lub powierzchni czynnej oddymiania dla hali/strefy oddymiania jeśli takie występują.”

Odp. „Funkcja oddymiania w projektowanych klapach wentylacyjnych została zaproponowana jako dodatkowa opcja. Z uwagi, że obiekt został wyposażony w instalację systemu sygnalizacji pożaru (pomimo braku takiego obowiązku w świetle wymagań p.poż.), zaplanowano podłączenie klap wentylacyjnych do systemu SSP i ich wykorzystanie jako oddymiających. W związku z powyższym ich wymiary nie są podyktowane wymaganą powierzchnią czynną oddymiania.
Proszę w ofercie uwzględnić przedmiotowe klapy o powierzchni zgodnej z rysunkiem Rzut Dachu.”

 1. „Prosimy o wyjaśnienie kwestii usuwania wad zapis we Wzorze karty gwarancyjnej załącznik nr 5 pkt. 7.1a) czy czas 24 godzin rozumiany jest jako czas podjęcia działania naprawczego przez Wykonawcę do czasu jego zakończenia, czy jest to czas wyznaczony na reakcję Wykonawcy do podjęcia działania.”

Odp. Zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej pkt. 7.1a) czas 24 godzin rozumiany jest jako czas podjęcia działania naprawczego przez Wykonawcę do czasu jego zakończenia.

 1. „Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany Ustawy Prawo Budowlane art. 56 pkt. 7.4 we Wzorze karty gwarancyjnej załącznik nr 5 zostanie usunięty.”

Odp. Zamawiający wprowadzi odpowiednie zapisy w pkt. 7.4 we Wzorze karty gwarancyjnej jeżeli będą one zasadne i podyktowane zmianami art. 56 Ustawy Prawo Budowlane.

 1. „Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany funkcji produkcji (urządzeń)przez Użytkownika pkt. 7.4 we Wzorze karty gwarancyjnej załącznik nr 5 zostanie usunięty.”

Odp. Zamawiający wprowadzi odpowiednie zapisy w pkt. 7.4 we Wzorze karty gwarancyjnej jeżeli będą one zasadne.

 1. „Prosimy o informację, czy w przypadku zmiany terminu rozstrzygnięcia przetargu proporcjonalnie wydłużony zostanie również termin końcowy zakończenia Przedmiotu Umowy.”

Odp. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie terminu rozstrzygnięcia przetargu, termin końcowy nie zostanie wydłużony.

 1. „W związku z zapisem w Umowie §22 Zmiana Umowy ust.2 pkt.1f prosimy o określenie parametrów dla „pogody typowej dla okresu wykonywania Robót na Terenie budowy”.”

Odp. Zamawiający nie ma sprecyzowanych parametrów dla „pogody typowej”.

 1. „Prosimy o podanie bezwzględnej wartości 0,00 dla budynku ponieważ występują rozbieżności w opisie technicznym konstrukcji i rysunkiem PZT.”

Odp. Bezwzględna wartość 0,00 dla budynku to 201,55 m n.p.m. (201,50+0,05)

 1. „Proszę o podanie kolorystyki obudowy hali z płyt warstwowych (np. Kingspan KS1000 AWP lub równoważne).”

Odp. Kolorystyka będzie akceptowana na etapie projektu wykonawczego, do wyceny proszę przyjąć odcień niebieskiego (np. RAL 5010) oraz/lub jasnoszarego (np. RAL 9006).

 1. „Proszę o podanie kolorystyki ścian wewnętrznych w hali z płyt warstwowych (np. Kingspan z rdzeniem z PIR lub równoważne).”

Odp. Kolorystyka będzie akceptowana na etapie projektu wykonawczego, do wyceny proszę przyjąć odcienie bieli/szarości.

 1. „Proszę o podanie grubości blachy trapezowej TR150 pokrycia dachu hali.”

Odp. Grubość blachy wg projektu konstrukcji – 0,75mm

 1. „W związku z niespójnymi warstwami pokrycia dachu w opisie architektury, opisie konstrukcji, rysunkach, przedmiarach proszę o określenie dokładnych warstw dachów odpowiednio dla obiektów nr 1,2,3 i 4.”

Odp. Układ warstw wg części rysunkowej i opisu branży architektonicznej.

 1. „Prosimy o informację czy szafki ubraniowe, szafki do przechowywania posiłków oraz aneks kuchenny są przedmiotem tego zamówienia.”

Odp. Szafki ubraniowe, szafki do przechowywania posiłków oraz aneks kuchenny nie są przedmiotem zamówienia.

 1. „Prosimy o informację czy gaśnice są przedmiotem tego zamówienia.”

Odp. Należy uwzględnić w ofercie wykonanie obiektu zgodnie z wymogami p.poż. w tym m.in. wyposażyć go w gaśnice.

 1. „Prosimy o informację czy akcesoria do toalet (np. suszarki do rąk, dozowniki do mydła itp.) są przedmiotem tego zamówienia.”

Odp. Akcesoria do toalet (np. suszarki do rąk, dozowniki do mydła itp.) są przedmiotem zamówienia.

 1. „Zgodnie z zapisem Projekt Budowlany branżą elektryczna – ,,2.1 Zasilanie obiektu i pomiar energii. Obiekt zasilany jest z przebudowywanej rozdzielnicy 20 kV w stacji transformatorowej 20/0,4 kV R-1495 Chełstówek ILPEA objętej odrębnym opracowaniem. Proszę o potwierdzenie, iż ww zakres nie jest do wykonania po stronie GW”

Odp. Przebudowa rozdzielnicy 20 kV w stacji transformatorowej 20/0,4 kV R-1495 Chełstówek ILPEA jest poza zakresem Zamówienia. W ofercie jednak należy uwzględnić wykonanie przyłącza od zaprojektowanej stacji trafo I do w/w budynku rozdzielnicy zgodnie z zaznaczonym przebiegiem na rysunku PZT.

 1. „Proszę o informacje kiedy zamawiający planuje wykonać zasilanie docelowe obiektu. Zgodnie z rysunkiem nr 1 PZT – Planowana wewnętrzna linia zasilająca (według odrębnego opracowania)”

Odp. Wykonanie planowanej wewnętrznej linii zasilającej – zgodnie z rysunkiem PZT – po stronie Generalnego Wykonawcy.

 1. „Proszę o informacje kiedy zamawiający planuje wyposażyć pomieszczenia techniczne stacja trafo I , stacja trafo II w niezbędne do uruchomienia obiektu urządzenia i instalacje.”

Odp. Wyposażenie pomieszczeń technicznych stacja trafo I , stacja trafo II w niezbędne do uruchomienia obiektu urządzenia i instalacje po stronie Generalnego Wykonawcy.

 1. „Proszę o potwierdzenie, iż przedmiotowy zakres prac elektrycznych objęty zamówieniem zaczyna się od dostawy rozdzielni RGnn i wszystkich instalacji i urządzeń zasilanych z tej rozdzielni.”

Odp. Przedmiotowy zakres po stronie GW został opisany w pkt. 14-16.

 1. „Proszę o informacje czy uziemienie obiektu należy wykonać jako otokowe czy fundamentowe?”

Odp. Projektowane uziemienie obiektu OTOKOWE – rysunek instalacji załączono poniżej.

Rzut instalacji odgromowej

 1. „Zgodnie z opisem systemu SSP ,,Zakres realizacji. Niniejszy projekt obejmuje wykonanie systemu sygnalizacji alarmu pożarowego, systemu oddymiania klatek schodowych oraz gaszenia gazem serwerowni..” Proszę o potwierdzenie czy oddymianie klatek i gaszenie gazem w serwerowni objęte jest przedmiotem zamówienia.”

Odp. Gaszenie gazem w serwerowni objęte jest przedmiotem zamówienia. Oddymianie klatek nie występuje (brak klatek schodowych).

 1. „Proszę o informacje czy posadzka w pomieszczeniu serwerowni powinna być wykonana jako elektrostatyczna?”

Odp. Posadzka w pomieszczeniu serwerowni powinna być wykonana jako elektrostatyczna.

 1. „Proszę o potwierdzenie, iż natężenie oświetlenia w pomieszczeniach jest zgodne z obowiązującymi wymogami i przepisami ,oraz proszę o przesłanie obliczeń (rozkład natężenia oświetlenia w pomieszczeniach projektowanego obiektu).”

Odp. W załączeniu obliczenia na podstawie których dobrano oprawy w obiekcie. Natężenie należy zweryfikować na etapie projektu wykonawczego.

Obliczenia dla doboru opraw oświetleniowe (plik .pdf)

 1. „Proszę o podanie informacji na temat sposobu zapalania oświetlenia na hali.”

Odp. Poprzez włączniki zlokalizowane przy rozdzielniach elektrycznych.

 1. „Proszę o wskazanie stref oświetlenia przyporządkowanych do poszczególnych rozdzielni elektrycznych (z której rozdzielni ile opraw należy zasilić).”

Odp. Poprzez włączniki zlokalizowane przy rozdzielniach elektrycznych.

25. „Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 23.10.2015r.”

Odp. Na chwilę obecną Zamawiający nie widzi potrzeby przesuwania terminu składania ofert.

26. „dotyczy: § 18 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Czy dopuszczacie Państwo inną niż wskazane w przywołanym paragrafie formę zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, mamy na myśli kaucję potrącaną z każdej realizowanej przez Państwa płatności.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych form zabezpieczenia.

27. „Prosimy wyjaśnić w jakiej klasie odporności pożarowej są przewidziane dźwigary strunobetonowe, gdyż według opisu projektu architektury są one jednocześnie w klasie R60 jak i R15 – strona 23 pkt 12.8.1 opisu technicznego projektu architektonicznego, a według projektu konstrukcji są one w klasie R15 – strona 5 pkt 3.2.3.1 opisu technicznego projektu konstrukcji.”

Odp. Dźwigary strunobetonowe jako element głównej konstrukcji nośnej powinien być w klasie R60.

28. „Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między projektem drogowym a projektem PZT wokół miejsc postojowych – w projekcie drogowym na rys. nr 1 w okolicy miejsc postojowych nie przewidziano jakiegokolwiek utwardzenia, na rys. nr 4 przewidziano płyty „meba”, jakie utwardzenie należy przyjąć w wycenie? Ponadto przedmiary nie uwzględniają płyt ażurowych typu „meba” na miejscach postojowych”

Odp. Proszę uwzględnić w wycenie utwardzenie powyższego terenu płytami typu „meba”. Przedmiotowe miejsca postojowe, na etapie opracowania kosztorysu nie były uwzględniane w realizacji inwestycji, jednak ostatecznie znalazły się w projekcie i są zaplanowane do wykonania.

29. „Czy wycena powinna obejmować ogrodzenie posesji wraz z furtkami, bramami, szlabanami? Jeśli tak prosimy o wytyczne odnośnie tych elementów, gdyż przedmiary ich nie obejmują. Czy fragment obecnie istniejącego ogrodzenia do demontażu przewidziany jest do wykorzystania do ogrodzenia w nowym miejscu zgodnym z PZT?”

Odp. Wycena powinna obejmować ogrodzenie systemowe panelowe wysokości 200cm wraz z furtkami i bramami zgodnie z PZT. Elementy ogrodzenia będą akceptowane przez Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji. Ogrodzenie z demontażu nie jest przewidziane do ponownego montażu.

30. „Czy wycena powinna obejmować wykonanie terenów zielonych, jeśli tak to w jakim zakresie (trawnik, krzewy itp.)?”

Odp. Wycena powinna obejmować uporządkowanie, wyrównanie i obsianie trawą terenów zielonych.

31. „Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w grubościach krawężników – w projekcie drogowym na rys. nr 1 i nr 3 są one wskazane jako 20×30 i 20×22, podczas gdy na rysunku nr 4 jest mowa o krawężnikach o wymiarach 15×30 i 15×22, których nie ma w przedmiarach.”

Odp. Krawężniki o wymiarach 20×30 i 20×22 są do wykonania w obrębie utwardzeń i komunikacji przy budynku. Krawężniki o wymiarach 15×30 i 15×22 są do wykonania w obrębie utwardzeń przy miejscach postojowych o których mowa w punkcie 28.

32. „Czy stężenia połaciowe dachu i podkonstrukcja pod pasma świetlne mają być zabezpieczone ppoż do R15”

Odp. Podane elementy powinny być w klasie R15.

33. „Czy niżej wymienione wyposażenie meblowe wchodzi w zakres wyceny:

a. Jadalnia – stoły, krzesła;
b. aneksy kuchenne- zabudowy meblowe wraz ze zlewami;
c. szatnie- szafki;
d. pomieszczenie porządkowe- szafy;
e. toalety- mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, pojemniki na ręczniki?

Jeśli tak, to prosimy o określenie ilości i standardu w/w wyposażenia.”

Odp. Z w/w wyposażenia w ofercie proszę uwzględnić jedynie wyposażenie dla toalet (mydelniczki, suszarki do rąk, uchwyty na papier toaletowy, pojemniki na ręczniki, kosze, lustra). Materiały te będą akceptowane na etapie projektu wykonawczego.

34. „Prosimy o potwierdzenie, że przekazana dokumentacja zawiera wszystkie elementy, które Zamawiający przewiduje do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia.”

Odp. Udostępnione dokumenty na stronie Zamawiającego oraz przedmiotowe odpowiedzi określają wszystkie elementy przewidziane do wykonania w ramach przedmiotowego Zamówienia.

35. „Prosimy o potwierdzenie, iż roboty wskazane jako będące osobnym opracowaniem, a nie przekazane w trakcie postępowania przetargowego nie wchodzą w zakres zamówienia (np. stacje transformatorowe, zewnętrzne sieci kablowe, przyłącze do sieci elektroenergetycznej itp.)”

Odp. Wszystkie przyłącza (wodno-kanalizacyjne, gazu, energii elektrycznej) w tym zewnętrzna sieć kablowa, przyłącze do sieci elektroenergetycznej podlegają wycenie i należy je przewidzieć do realizacji.

36. „Prosimy o potwierdzenie, czy elementy znajdujące się na rysunkach, a nie wymienione w przedmiarach inwestorskich mają podlegać wycenie.”

Odp. Załączone przedmiary robót nie stanowią podstawy do obliczenia ceny, a jedynie są materiałem pomocniczym służącym do przygotowania oferty. Proszę sprecyzować o jakich elementach znajdujących się na rysunkach jest mowa (silosy, linia produkcyjna, szafki, stoły, krzesła nie podlegają wycenie).

37. „Prosimy o potwierdzenie, że przekazana dokumentacja jest uzgodniona przez rzeczoznawcę ds. ppoż.”

Odp. Projekt budowlany zatwierdzony w ramach pozwolenia na budowę został pozytywnie zaopiniowany prze Rzeczoznawcę ds. ppoż.

38. „Proszę o wskazanie miejsca lokalizacji centrali pożarowej CSP”

Odp. Na etapie opracowania projektu budowlanego nie wskazano miejsca lokalizacji centrali – do ustalenia podczas realizacji (w fazie projektu wykonawczego) w uzgodnieniu z Użytkownikiem.

39. „Proszę o wskazanie ilości i lokalizacji sygnalizatorów optyczno-akustycznych systemu SSP w obiekcie jak i na zewnątrz obiektu.”

Odp. Ilość i lokalizacja sygnalizatorów do dobrania i ustalenia podczas realizacji (na etapie opracowania projektu wykonawczego).

40. „Proszę o potwierdzenie, iż dobrana ilość i lokalizacja czujek pożarowych jest zgodna z obowiązującymi przepisami p.poż.”

Odp. Projekt budowlany jest zgodny z obowiązującymi przepisami ppoż,. został pozytywnie zaopiniowany przez Rzeczoznawcę ds. ppoż.

41. „Proszę o informacje jakie zadanie mają pełnić urządzenia zaznaczone na schemacie blokowym instalacji SSP opisane kolejnymi numerami: 3/08;  3/14;  3/19; 2/44;  2/46;  2/48;  2/50; 2/52;  2/54;  2/56;  2/58;  2/60;  2/61;  4/002; 4/25; 4/26; 4/35; 4/68; 4/70;  4/72;  4/74;  4/76; 4/78.”

Odp. System sterowania instalacji do ustalenia na etapie projektu wykonawczego – do ustalenia podczas realizacji  w uzgodnieniu z Użytkownikiem.

42. „Jeżeli elementy SSP wymienione w powyższym pytaniu traktowane są jako elementy sterujące, proszę o podanie informacji jakimi urządzeniami będą one sterować .”

Odp. System sterowania instalacji do ustalenia na etapie projektu wykonawczego – do ustalenia podczas realizacji  w uzgodnieniu z Użytkownikiem.

43. „Proszę o przesłanie rysunku z naniesionymi drogami ewakuacji z obiektu.”

Odp. Brak rysunku z drogami ewakuacji – oprawy ewakuacyjne zaznaczone na rysunku branży elektrycznej w oparciu o założoną ewakuację z obiektu.
Szczegóły do ustalenia na etapie projektu wykonawczego i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu.

44. „Proszę o wskazanie parametrów istotnych dla opraw oświetlenia wyspecyfikowanych w projekcie elektrycznym.”

Odp. W załączeniu (poniżej) specyfikacja dot. opraw oświetleniowych.

 1. Specyfikacja dot. opraw oświetleniowych pkt.44.a
 2. Specyfikacja dot. opraw oświetleniowych pkt 44.b
 3. Specyfikacja dot. opraw oświetleniowych pkt 44.c
 4. Specyfikacja dot. opraw oświetleniowych pkt 44. d Specyfikacja dot. opraw oświetleniowych

45. „Proszę o wskazanie punktów załączania/wyłączania oświetlenia na hali. Proszę o przesłanie rysunków z numeracją obwodów elektrycznych: gniazda, oświetlenie, zespoły gniazd, urządzenia mechaniczne  do poszczególnych rozdzielnic nn (część techniczna , hala, biurowiec).”

Odp. Na etapie projektu budowlanego nie numerowano obwodów. Do doprecyzowania na etapie projektu wykonawczego.

46. „W przedmiarach nie uwzględniono stalowych obwodowych rygli na poziomie dachu w ilości ok. 24-28t , w zależności od grubości profili. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub podanie wymaganej grubości ścianki rygli, tj RK400x300 i RK300x300.”

Odp. Belka SR-4 to rygle obwodowe – w osi  A/ 1-17  D/ 1-17 . Rygle SR-4 zaprojektowano jako belki konstrukcji żelbetowej (prefabrykowane) o wymiarach 300x400mm zgodnie z wykazem prefabrykatów (przedmiar robót). 

47.   „Odnośnie ryglówki dla bram, drzwi i okien :

 1. Są rozbieżności pomiędzy rysunkami architektury a konstrukcji jeżeli chodzi o ilość i  lokalizację ryglówki dla drzwi. ( Na rysunkach konstrukcji brak lokalizacji ryglówki drzwi) . Prosimy o jednoznaczne określenie ilości ryglówki drzwiowej ( w powiązaniu z pytaniami poniżej)
 2. Ryglówka drzwiowa i bramowa – w dokumentacji brak rysunków ryglówki. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji
 3. Ryglówka zewnętrzna okienna – w dokumentacji brak rysunków ryglówki. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji
 4. Ryglówka wewnętrzna drzwiowa i bramowa – w dokumentacji brak rysunków ryglówki. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji”

Odp. Projektowane otwory okienne i drzwiowe zgodnie z projektem branży architektonicznej.
Dla wymienionych w pytaniach otworów bramowych, drzwiowych i okiennych przewidzieć ryglówkę analogiczną do zaprojektowanej w projekcie branży konstrukcyjnej.
Z uwagi, że projekt architektoniczny był zmieniany w trakcie postępowania dot. pozwolenia na budowę, prawdopodobnie nie wszystkie te zmiany (dodatkowe bramy, drzwi, zmiana okien etc.) znalazły odzwierciedlenie w projekcie konstrukcji.

48.   „Czy występują marki stalowe słupów dla mocowania stalowych rygli obwodowych i stężeń ścian – prosimy o uzupełnienie dokumentacji”

Odp. Szczegóły oparcia belek rygli obwodowych SR 1 … SR4 na słupach S i SR zostaną określone na etapie projektów wykonawczych. Sposób oparcia powinien być określony i uzgodniony z konkretnym zakładem prefabrykacji żelbetowych i strunobetonowych elementów prefabrykowanych.

49.   „Czy występują marki stalowe słupów dla mocowania dźwigarów prefabrykowanych – prosimy o uzupełnienie dokumentacji”

Odp. Szczegóły oparcia dźwigarów strunobetonowych IV … na słupach S zostaną określone na etapie projektów wykonawczych. Sposób oparcia powinien być określony i uzgodniony z konkretnym zakładem prefabrykacji żelbetowych i strunobetonowych elementów prefabrykowanych.

50.   „Czy występują marki stalowe dźwigarów prefabrykowanych dla mocowania stężeń połaciowych i podkonstrukcji pod pasma świetlne – prosimy o uzupełnienie dokumentacji”

Odp. Marki stalowe powinny być przewidziane w elementach dźwigarów strunobetonowych do mocowania stężeń połaciowych i oparcia podkonstrukcji pod pasma świetlików. Szczegóły układu blach węzłowych (dla danego dźwigara strunobetonowego) zostaną określone w projekcie wykonawczym. Sposób oparcia powinien być określony i uzgodniony z konkretnym zakładem prefabrykacji żelbetowych i strunobetonowych elementów prefabrykowanych.

51.   „W projekcie instalacji systemu sygnalizacji pożaru brak jest matrycy sterowań – prosimy o przekazanie brakującej części dokumentacji.”

Odp. Matryca sterowań do opracowania na etapie projektu wykonawczego.
Na etapie opracowania projektu budowlanego brak wszystkich danych od Inwestora (szczegółowa technologia zakładu) pozwalających na zaprojektowanie matrycy sterowań.

52.   „Niniejszym zgodnie z pkt. 11 SIWP prosimy o wyjaśnienia dotyczące treści SIWP w pkt. 33:

Czy za prawidłowe i spełniające wymogi przetargu zostaną uznane oferty, w których Wykonawca zamieści uwagi i zastrzeżenia do treści wzoru umowy w kwestiach postanowień znacznie odbiegających od standardowych praktyk stosowanych przy umowach o roboty budowlane i rozwiązań Kodeksu Cywilnego oraz rażąco niekorzystnych dla Wykonawcy przedmiotu umowy jak:

 • kary za opóźnienia, niezależnie od przyczyny opóźnienia, czyli również za opóźnienia niezawinione przez Wykonawcę;
 • niezmienność ceny mimo zmiany stawki VAT;
 • obowiązek nadrabiania na swój koszt opóźnień, a nie zwłoki, czyli również opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę;
 • zakaz wprowadzania zmian do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, dopuszczający sytuację, że Zamawiający podpisze aneks do umowy, a po jakimś czasie uzna, że aneks jest dla niego niekorzystny, zatem nieważny. Podkreślić należy, że umowa w żaden sposób nie definiuje, na czym ma polegać korzystność lub niekorzystność dla Zamawiającego;
 • definiowanie siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, nie dającego się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przez dołożenie najwyższej staranności. Umowa bowiem stanowi, że żadna klęska żywiołowa nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności;
 • zapis stanowiący, że każda, nawet najdrobniejsza usterka, a nawet brak „estetyki, estetycznego wykończenia i czystości wykonanych zakresów robót” (bez określenia kryterium oceny estetyki) może być podstawą odmowy odbioru i wstrzymania zapłaty?”

Odp. Na tym etapie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian do treści projektu umowy.

53.    „Prosimy o informację, jaki jest kolor ślusarki aluminiowej.”

Odp. Kolorystyka będzie akceptowana przez Użytkownika/Zamawiającego na etapie projektu wykonawczego.

54.    „Prosimy o podanie zakresu wykonania przyłącza gazowego. Czy przyłącze ma być wykonane tylko w granicach działki, czy poprowadzone ze stacji przy budynku nr 16 (mapa do celów projektowych)”

Odp. Proszę wycenić, że przyłącze gazowe będzie realizowane ze stacji przy budynku nr 16.

55.   „Czy jest możliwość udostępnienia wody oraz odprowadzenia ścieków na cele budowlane?”

Odp. Właściciel nieruchomości udostępni wodę na cele budowlane. Koszty wykonania przyłącza budowlanego oraz zużycia wody po stronie Wykonawcy. Odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych możliwe do istniejących studni znajdujących się na działce 13/2.

56.    „Prosimy o wskazanie miejsca podłączenia się  mediów na potrzeby placu budowy (prąd , woda, kanalizacja itp).”

Odp.  Właściciel nieruchomości firma ILPEA udostępni energię elektryczną oraz wodę na czas budowy. Miejsca wpięcia zostaną wskazane wykonawcy na etapie przekazania placu budowy. Koszty wykonania przyłączy na czas budowy oraz koszty zużycia wody i energii po stronie Wykonawcy.

57.   „Proszę o informację, czy możliwa jest wizja lokalna w dniu 13.10.2015 (wtorek) o godz. 10 na terenie przyszłej budowy hali ? Kto jest osobą kontaktową na miejscu, która umożliwiłaby nam dokonanie wizji?”

Odp. W sprawie wizji lokalnej proszę o kontakt z Panią Małgorzatą Olszańską
Inżynier projektów budowlanych oraz instalacji wielobranżowych
ILPEA Sp. z o.o. (Poland)
tel.       +48 71 3973 640
kom.   +48 782 261 886
fax.      +48 71 3996 542

58. „Czy jest możliwość zamiany żelbetowych dźwigarów strunobetonowych dachu hali na dźwigary stalowe o wysokości około 140cm w przęśle? Konsekwencją byłoby obniżenie pasa dolnego w stosunku do projektu o 30cm.”

Odp. W wycenie proszę przyjąć żelbetowe dźwigary strunobetonowe.

59. „Ze względu na sprzeczne informacje dotyczące bram podane na rzutach, przekrojach i zestawieniu np. brama D9 na zestawieniu jest rolowana, natomiast na przekroju A-A wrysowana jako segmentowa, brama D10 na zestawieniu jest rolowana na rzucie wrysowana jako rozwierana, prosimy o dokładne sprecyzowanie rodzaju bram i podanie istotnych parametrów.”

Odp. W załączeniu (poniżej) skorygowane zestawienie stolarki.

Zestawienie stolarki – korekta 12-10-2015

60. „Prosimy o podanie rodzaju drzwi D1, D5, D6, D8, D12, D12A, D14, czy SA to drzwi stalowe, płycinowe czy aluminiowe.”

Odp. Drzwi D1 i D8 – płycinowe pełne.
Drzwi D5 i D6 – płycinowe pełne z kratką nawiewną w dolnej strefie powierzchni skrzydła.
Drzwi D12, D12A i D14 – stalowe pełne.

61. „Prosimy o podanie, z jakiego materiału ma być obudowa przy Vaporad 200 (rzut parteru oś F/8).”

Odp. Zgodnie z projektem instalacji c.o., urządzenie typu VAPORAD projektowane jest w osi D/14. Jest ono dostarczane wraz z obudową jako element prefabrykowany.

62. „Prosimy o podanie, które kwatery okien mają być rozwiewno-uchylne.”

Odp. W załączeniu (poniżej) skorygowane zestawienie stolarki.

Zestawienie stolarki – korekta 12-10-2015

63.   „Prosimy o podanie wielkości hydrantów nadziemnych. NA PZT oznaczone jako DN150, a sieć ma średnicę fi110.”

Odp. Projektowane hydranty zewnętrzne DN150, sieć obwodowa zasilająca hydranty o średnicy 200mm (na rysunkach PZT mylnie podano średnicę 110).

64.   „Prosimy o podanie rozwiązania odprowadzenia wód opadowych z dachu hali oraz części biurowo-socjalnej.”

Odp. Projektowane zebranie wód opadowych z dachu poprzez  zbiorcze wpusty (lokalizacja na rzucie dachu) w proponowanym systemie ogrzewanych wpustów dachowych firmy VACURAN poprzez rury spustowe przy słupach (wewnątrz hali – lokalizacja zaznaczona na rzucie parteru) i odprowadzone poprzez poziome podposadzkowe rurociągi zbiorcze do kanalizacji deszczowej (wspólnej z odwodnieniem komunikacji, wg projektu branży drogowej).
Adekwatne rozwiązanie w części biurowo-socjalnej.

65.   „Prosimy o wskazanie rozdzielni, z której należy zasilić następujące urządzenia:

 • wentylatory z toalet,
 • elektryczne podgrzewacze wody szt. 4,
 • wentylatory kanałowe szt.2 ,
 • wytwornica pary szt.3 ,
 • kotły gazowe szt. 2,
 • wentylatory dachowe 3-f  szt. 24 ,
 • klimatyzatory szt.8,
 • centrale wentylacyjne szt. 2 ,
 • zasilanie do bram ,
 • wpusty dachowe szt. 29,
 • centrale sterowania klapami wentylacyjnymi,

załączone schematy elektryczne E/03 i E/04 nie precyzują takich informacji uniemożliwia to rzetelne wykonanie oferty.”

Odp. Do doprecyzowania na etapie projektu wykonawczego. Na etapie projektu budowlanego projektowane rozdzielnie uwzględniają zasilanie poszczególnych elementów (pozostawione miejsca do podłączenia), bez ich przyporządkowania do konkretnych rozdzielni.

66.   „Prosimy o wskazanie lokalizacji centrali sterowania klapami wentylacyjnymi.”

Odp. Do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie opracowania projektu wykonawczego.

67.   „Prosimy o przekazanie informacji na temat sterowania klapami oraz przesłanie rysunku z podziałem na strefy oddymiania – przewietrzania.”

 Odp. Sterowanie klapami do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie opracowania projektu wykonawczego – funkcja oddymiania w projektowanych klapach wentylacyjnych została zaproponowana jako dodatkowa opcja bez wydzielenia stref oddymiania – przewietrzania.

68.    „Prosimy o informacje, w jaki sposób należy załączać oświetlenie w pomieszczeniu magazynowym 2 i pomieszczeniu magazynowym 1.”

Odp. Załączanie oświetlenia poprzez włączniki zlokalizowane przy wejściach do pomieszczeń (omyłkowo nie uwzględnione w projekcie).

69.   „Prosimy o informacje, w jaki sposób należy załączać oświetlenie w pom. WC męski IV, kobiet IV.”

Odp. Załączanie oświetlenia poprzez włączniki zlokalizowane przy wejściach do pomieszczeń (omyłkowo nie uwzględnione w projekcie).

70.    „Prosimy o informacje, czy w części biurowej instalacja elektryczna ma być wykonana jako n/t czy p/t, części techniczne i magazynowe w wykonaniu n/t.”

Odp. W części biurowej instalacja elektryczna wykonana jako p/t.
W części technicznej i magazynowej wykonana jako n/t.

71.    „Prosimy o informacje, na jakiej wysokości należy wieszać oprawy w części hali.”

Odp. Zgodnie z załączonymi obliczeniami – 12,50m

72.    „Prosimy o wskazanie,  które z bram sterowane są elektrycznie?”

Odp. Do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie opracowania projektu wykonawczego.
Na etapie projektowania zakładano elektryczne sterowanie bramami rolowanymi.

73.    „Na rysunku architektury, przekrój poprzeczny B-B jest wrysowany wiązar żelbetowy na wysokości +12,55. Wiązar ten nie występuje na rysunkach konstrukcyjnych. Prosimy o wyjaśnienie, czy jest on tam potrzebny i czemu ma służyć?
Jeżeli tak, to czy występuje on na całej szerokości hali w osi 3 i 17 pomiędzy osią A i D?”

Odp. Zaznaczony na przekroju B-B wiązar żelbetowy to oznaczenie żelbetowego elementu konstrukcyjnego o symbolach od SR-1 do SR-4 (zgodnie z częścią konstrukcyjną) zlokalizowanego w ścianie szczytowej pomiędzy osiami A i D.

74.   „Prosimy o informację, w którym miejscu, wzdłuż których ścian Hali oraz budynków przylegających występuje opaska żwirowa widniejąca na przekroju A-A rys. architektury? Opaska żwirowa nie jest wrysowana na rysunku PZT.”

Odp. Całość terenu przy budynku zaprojektowano jako utwardzoną, zgodnie z projektem branży drogowej. Opaska żwirowa zaznaczona na przekroju, nie jest ostatecznie planowana.

75.   „Prosimy o podanie typu okablowania, jakie należy wykonać dla przyłącza – zasilanie pomiędzy stacją SN a transformatorami.”

Odp. Do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie opracowania projektu wykonawczego – na etapie projektu budowlanego uwzględniono wytyczne podane w warunkach technicznych przyłączenia bez uwzględnienia technologii zakładu.

76.    „Prosimy o podanie wysokości montażu opraw oświetleniowych na hali.”

Odp. Zgodnie z załączonymi obliczeniami – 12,50m

77.   „Prosimy o podanie wytycznych, uzupełnienie dokumentacji dla systemu gaszenia gazem pomieszczenia serwerowni – brak danych.”

Odp. Brak wytycznych dla przedmiotowego systemu. W projekcie budowlanym systemu SSP zaproponowano gaszenie gazem w serwerowni.
Rozwiązanie systemu na etapie opracowania projektu wykonawczego.

78.   „Prosimy o informację, czy projekt został uzgodniony z Energetyką?”

Odp. Na etapie projektu budowlanego przedmiotowego obiektu, zakres opracowania nie wymagał uzgodnienia z miejscowym Zakładem Energetycznym.

79.   „Proszę o przekazanie scenariusza pożarowego.”

Odp. Na etapie opracowania projektu budowlanego nie sformułowano scenariusza pożarowego

80.   „Opierając się o zapis w opisie  technicznym architektury w pkt. 12.10, prosimy o wskazanie klap przeciwpożarowych zlokalizowanych w ścianie oddzielenia pożarowego między strefą PM a ZL.”

Odp. Zgodnie z projektem instalacji wentylacji dla obiektu, brak przejść w ścianie oddzielenia pożarowego wymagających klap przeciwpożarowych.
Pozostałe instalacje (c.o., elektryka etc.) wymagają odpowiedniego zabezpieczenia ppoż. w miejscach ich przejścia przez ścianę oddzielenia pożarowego.
W przypadku ewentualnych zmian na etapie realizacji należy uwzględnić w/w wymagania z zakresu ochrony ppoż.

81.   „Prosimy o potwierdzenie średnicy wodociągu miejskiego, do którego zostanie wykonanie wpięcie, średnicy projektowanej wewnętrznej sieci ppoż oraz hydrantów (opis techniczny architektury pkt. 12.13)”

Odp. Średnica istniejącej sieci wodociągowej wynosi 200mm. Projektowane hydranty zewnętrzne DN150, sieć obwodowa zasilająca hydranty o średnicy 200mm (na rysunkach PZT mylnie podano średnicę 110).

82.   „Czy jest przewidziane zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji? Jeżeli tak, to prosimy o podanie klasy.”

Odp. Na etapie projektu budowlanego Zamawiający nie określił szczególnych wymagań co do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji żelbetowej. Wobec braku uszczegółowień technologicznych przyjęto najprostszą klasę ekspozycji.
Dobór zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wynikający z technologii zakładu w uzgodnieniu z Użytkownikiem na etapie opracowania projektu wykonawczego.

83.   „Czy odboje przy słupach wschodzą w zakres zamówienia?”

Odp. Odboje przy słupach nie wchodzą w zakres zamówienia.

84.   „Czy ścieżki komunikacyjne na hali wchodzą w zakres zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy o podanie długości i szerokości ścieżek.”

Odp. Ścieżki komunikacyjne nie wchodzą w zakres zamówienia.

85.   „Czy napis na elewacji wchodzi w zakres zamówienia, jeżeli tak to prosimy o podanie, z jakich materiałów ma być wykonany.”

Odp. Napis na elewacji nie wchodzi w zakres zamówienia, należy jedynie przewidzieć zasilanie przedmiotowego logotypu, gdyż planuje się go wykonać jako podświetlany.

 

86.    „Jakie centrale mają podlegać wycenie?  Z kart katalogowych wynika iż jest to climaproduct z rysunku i przedmiaru VBW.”

Odp. Przyjęto centrale ClimaProduct. Karty katalogowe w załączeniu (poniżej).

Karta katalogowa ClimaProduct NW1

Karta katalogowa ClimaProduct NW2

87.   „W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi: „Proszę o informacje kiedy zamawiający planuje wyposażyć pomieszczenia techniczne stacja trafo I , stacja trafo II w niezbędne do uruchomienia obiektu urządzenia i instalacje.”
Odp. Wyposażenie pomieszczeń technicznych stacja trafo I , stacja trafo II w niezbędne do uruchomienia obiektu urządzenia i instalacje po stronie Generalnego Wykonawcy.
Nie posiadamy niestety projektu na stacje trafo ani na stację trafo II dlatego zwracamy się z prośbą o przesłanie tych projektów.”

Odp. Projekty stacji trafo I i trafo II nie są opracowane, należy je przewidzieć do wykonania na etapie projektu wykonawczego.

88.   „Prosimy również o informację na temat sterowania i regulacji promienników. Dodatkowo proszę również o dokładne wytyczne co do ich montażu (lokalizacji).”

Odp. Posadowienie promienników pokazano na rzutach. Montowane będą na zawiesiach do sufitu.  Sterowanie regulatorami dostarczonymi przez firmę Boren. Sterownik do obsługi pomieszczeń będzie umieszczony w obsługiwanym pomieszczeniu i działał będzie we współpracy z czujnikiem temperatury zewnętrznej i pomieszczenia. Ujęto to w kosztorysie jako „Armatura przyłączeniowa – zawory odcinające, filtr siatkowy, zawór sterujący, globometr”.

89.    „Prosimy o podanie wyposażenia BHP niezbędnego dla części energetycznej nowego obiektu (rękawice elektroizolacyjne, buty itp.)”

Odp. Wyposażenie BHP stacji trafo proszę uwzględnić w ofercie. Zakres wyposażenia BHP musi być zgodne z przepisami.

90.    „Proszę o wyjaśnienie rodzaju bramy „D9” gdyż na rzucie i przekroju A-A widoczna jest jako segmentowa z prowadzeniem poziomym; natomiast na zestawieniu stolarki występuje jako rolowana.”

Odp. W załączeniu uaktualnione zestawienie stolarki – brama D9, ostatecznie decyzją Inwestora, zaprojektowana jako rolowana.

Zestawienie stolarki korekta 12-10-2015

 

 

91.    „Czy należy na dachu hali w osiach (A-D/3-17) zastosować kontrspadki wełniane (do wpustów)  wzdłuż koryt?”

Odp. Tak, należy zastosować kontr spadki wzdłuż koryt umożliwiające grawitacyjny odpływ wód opadowych do wpustów odwodnieniowych.

92.   „Czy na pozostałych dachach (poza halą w osiach A-D/3-17) z uwagi na strop żelbetowy można zastosować spadek 1% ze styropianu twardego (dach/podłoga). Dla pokrycia z membraną PVC 1,5mm spadek taki jest wystarczający.
Dla przykładu dla dach w osiach A-B2/17-18 przy spadku 5% i długości 15m ma 75cm warstwę termoizolacji plus dalsze 18cm wełny MONROCK MAX.
Proponujemy na stropach żelbetowych wykonać warstwę z wełny MONROCK MAX gr.18cm, warstwę spadkową ze styropianu twardego o spadku 1%, przekładkę z welonu szklanego jako separację od membrany PVC i następnie membranę PVC gr.1,5mm.”

Odp. Z technicznego punktu widzenia proponowane rozwiązanie jest prawidłowe, jednakże przyjęty spadek 5% wynikał z wymogów decyzji o warunkach zabudowy dot. spadku dachu (dopuszczalny spadek dachu od 5%).

93.   „Czy konieczne jest wykonanie wełnianych klinów trójkątnych przy połączeniu dachu z attyką bądź świetlikami?  Rozwiązanie takie stosowane jest przy pokryciach z papy z uwagi na załamanie, natomiast przy pokryciach PVC nie jest to zalecane przez producentów.”

Odp. Jeżeli zalecenia producentów nie wymagają wykonania przedmiotowych klinów ich wykonanie nie jest konieczne w miejscach w/w połączeń.

94. „Proszę o wyjaśnienie rodzaju bramy D10, gdyż na zestawieniach opisana jest jako rolowana, natomiast na rzucie jako 2 skrz. rozwierana, na elewacji rolowana.”

Odp. W załączeniu uaktualnione zestawienie stolarki – brama D10, ostatecznie decyzją Inwestora, zaprojektowana jako rozwierana.

Zestawienie stolarki – korekta  12-10-2015

95.      „Proszę o wyjaśnienie rodzaju bramy D11, gdyż na zestawieniach opisana jest jako rolowana, natomiast na rzucie jako 2 skrz. rozwierana, na elewacji rolowana, na przekrojach 2-skrz.”

Odp. W załączeniu uaktualnione zestawienie stolarki – brama D11, ostatecznie decyzją Inwestora, zaprojektowana jako rozwierana.

Zestawienie stolarki – korekta 12-10-2015

96.     „Proszę o informacje czy bramy mają być ocieplone, jeśli tak to które. W opisie architektury występuje zapis: „10.6.3. Drzwi do pomieszczeń technicznych:
Drzwi ze stalowymi ościeżnicami Hörmann lub równoważne w standardowym kolorze RAL 7015. W skrzydle zamontowane otwory nawiewne. Wymiary zgodne z obowiązującymi normami.”
Proszę o informację czy otwory nawiewne występują w bramach? np. D10, D11, D12, czy są to drzwi, bramy ocieplone? jaka ma być powierzchnia otworów? nawiewnych.”
„Proszę o informację o sposobie otwierania okien; które skrzydła są stałe, uchylne, a które rozwierane.”

Odp. Bramy nr D10, D11 i D12 nie wymagają otworów nawiewnych. Konieczne jest zachowanie projektowanego parametru współczynnika przenikania ciepła U, który powinien być nie większy niż 1,5 W/m2K.

97.     „Proszę o informację o sposobie otwierania okien; które skrzydła są stałe, uchylne, a które rozwierane.”

Odp. W załączeniu uaktualnione zestawienie stolarki z informacją o sposobie otwierania okien.

Zestawienie stolarki – korekta 12-10-2015

98.     „Na rysunku konstrukcyjnym Rzut fundamentów PB-K-01 w osi 12a i pomiędzy osią 12a i 13a wrysowana jest ława Ł-1 oraz na rysunku Rzut przyziemia PB-K-02 ściany 25cm na wysokość +4,17. Na rysunku architektury Rzut parteru natomiast jest brak tego pomieszczenia. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy w/w rysunkami.”

Odp. Projektowany fundament należy wykonać zgodnie z projektem branży architektonicznej – w/w fundament jest zbędny i nie ma konieczności jego wykonania (jest pozostałością po pierwotnym układzie funkcjonalnym).

99.      „Prosimy o przesłanie przekroju dla budynku magazynowego nr 5.”

Odp. Brak przekroju dla budynku magazynowego – rozwiązania architektoniczne adekwatne do rozwiązań w przekroju D-D z zachowaniem rzędnych wysokościowych z rzutów architektonicznych i projektu branży konstrukcyjnej z dodatkową warstwą izolacji z wełny mineralnej niwelującej różnicę 55mm w wysokości płyt stropowych.

100.   „W jaki sposób zamawiający zamierza rozwiązać różnicę poziomów na stropodachu na części magazynowej wynikającą z różnej wysokości płyt stropowych?”

Odp. Różnicę poziomów stropodachu należy wyrównać przy zastosowaniu dodatkowej warstwy izolacji z wełny mineralnej niwelującej różnicę 55mm w wysokości płyt stropowych.

101.   „Prosimy o potwierdzenie wymaganej klasy odporności ogniowej EI30 dla płyt warstwowych obudowa ścian zewnetrznych. Zwracamy uwagę, że przy odporności EI30 dla płyt gr. 10cm maksymalny rozstaw płyt to 4,0m, w związku z czym wymagana jest dodatkowa ryglówka zabezpieczona do klasy R30.”

Odp. Płyty warstwowe nie wymagają klasy odporności EI30 – nie stanowią części głównej konstrukcji nośnej oraz brak pasów międzykondygnacyjnych w obiekcie.

102.  „W związku z odpowiedzią nr 6 z dnia 9.10.2015 dot. parametrów dla „ pogody typowej dla okresu wykonywania Robót na Terenie budowy” oraz brakiem podania parametrów dla „pogody typowej” prosimy o usunięcie tego zapisu z Umowy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie w/w zapisu z projektu umowy.

103.  „Proszę o informacje, czy uzgodniony przez rzeczoznawcę p.poż projekt uwzględnia w swoim zakresie system gaszenia gazem pomieszczenia serwerowni?”

Odp. System gaszenia gazem pomieszczenia serwerowni na etapie opiniowania projektu nie był wymagany i nie podlegał uzgodnieniu z rzeczoznawcą ppoż. Został zaproponowany jako dodatkowe rozwiązanie w projekcie instalacji SSP.

104.   „Proszę o informację dot. rodzaju posadzki w pom. sanitarno-socjalnych, gdyż posadzki gr.7cm wykonanej z betonu zbrojonego włóknami w ilości 22kg/m3 nie da się wykonać.  Posadzka taka nawet impregnowana itd., będzie nasiąkliwa (a więc niezgodna z War.Tech.).
Jeżeli zaś ma być wykonana posadzka przemysłowa zgodnie z opisem to minimalna grubość wynosić powinna 15cm na styrodurze (informacja od wykonawców posadzek).
Proszę o informację czy w osiach A-D/1-2 oraz B2-B3/17 można na warstwie styroduru gr.11cm wykonać jastrych cementowy gr.7cm oraz wykonać wykończenie posadzki płytkami.

Odp.  Zamawiający dopuszcza w/w osiach możliwość wykonania jastrychu cementowego oraz wykonać wykończenie posadzki płytkami. Proszę w ofercie dla pomieszczeń w/w osiach zamiast posadzki przemysłowej uwzględnić jastrych i płytki.

105.   „W związku z odpowiedziami na poprzednie pytania nr 15,16,17,35 prosimy o przekazanie projektu przyłącza elektroenergetycznego oraz sieci kablowych zasilania podstawowego i rezerwowego. Prosimy również o podanie lokalizacji stacji trafo nr 2 dla zasilania rezerwowego”

Odp. Projekt przyłącza energetycznego nie został opracowany, należy go wykonać na etapie projektu wykonawczego.

106.   „Proszę o informacje czy Zamawiający wystąpił o warunki zasilania placu budowy – jeśli tak to prosimy o przekazanie.”

Odp. Zamawiający nie występował o w/w warunki.

107.  „Czy w zakresie projektu są wszystkie przyłącza poza granicami terenu,  wraz z uzgodnieniami gestorów sieci, czy ograniczamy się do terenu działki ?”

Odp. W zakresie zamówienia są wszystkie przyłącza wraz z uzgodnieniami gestorów.

108.   „Przyłącze do sieci gazowej- czy w projekcie wykonawczym mamy również przewidzieć przebudowę sieci gazowej? w jakim zakresie? czy wraz z uzgodnieniami z gazownią?”

Odp. Ewentualna przebudowa sieci gazowej w porozumieniu z gazownią. Zakres ten powinien być uwzględniony w  projekcie wykonawczym.

109.  „Czy na wycinkę drzew i krzewów Inwestor posiada pozwolenie, kto ponosi koszty administracyjne wycinki?”

Odp. Inwestor we własnym zakresie dokona wycinki samosiejek i krzewów. Prace te zostaną wykonane przed dniem przekazania placu budowy.

110.   „Prosimy o informacje, czy Zamawiający planuje wykonać oświetlenie zewnętrzne obiektu? Jeśli tak to proszę o przekazanie wytycznych wraz z odpowiednimi rysunkami.”

Odp. Proszę w ofercie uwzględnić oświetlenie zewnętrzne montowane na wszystkich ścianach elewacji. Oświetlenie to zostanie doprecyzowane w projekcie wykonawczym.

111.  „Prosimy o podanie parametrów dla  transformatorów, jakie należy dostarczyć zamontować w pomieszczeniach stacji trafo 1 i trafo 2.”

Odp. Dwa transformatory po 2000 kW.

 

112.  „Prosimy o informacje, kiedy Zamawiający przewiduje przygotować rozdzielnię SN R1495 tak, aby była możliwość podpięcia nowego zasilania obiektu.”

Odp. Prace te zostaną wykonane w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, tak aby nie miały wpływu na dostawę docelowej energii do projektowanego obiektu.

113.  „Prosimy o potwierdzenie, że  instalację gazową wewnętrzną  doprowadzamy do urządzeń technologicznych i taki jest zakres inst. gazowej w budynku?”

Odp. Zasilanie gazowe do instalacji technologicznych nie jest przedmiotem zamówienia.

 1. „W związku z licznymi rozbieżnościami w projekcie oraz nowymi wyjaśnieniami zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 23.10.2015r.”

Odp. Zamawiający podjął decyzję o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 23.10.2015r.

 1. „W związku z faktem, iż zadawanie pytań odbywa się do 15.10.2015 r. do godz. 12.00, a czas pomiędzy udzielonymi odpowiedziami, a terminem złożenia kompleksowej oferty jest bardzo krótki, w dodatku wypada w dwa dni weekendowe,  prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 23.10.2015. pozwoli to nam na rzetelne wykonanie oferty.”

Odp. Zamawiający podjął decyzję o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 23.10.2015r.

 1. „Proszę o podanie informacji szczegółowych dotyczących obciążeń posadzki tj:
 • obciążenia punktowego, od stopki regałów, maszyn, wraz podaniem wymiarów stopki
 • obciążenia dynamicznego, od wózków z podaniem ich dopuszczalnego obciążenia,”

Odp. W projekcie budowlanym określono wytyczne do wykonania posadzek. W Pt.  3.3.2.4
Posadzki – wykończenie określono:
Posadzki w pomieszczeniach biurowych – obciążenie:
qk = 2,00kN/m2      γk = 1,30          pk = 2,60 kN/m2
Posadzka w części produkcyjno – magazynowej
qk = 50,00kN/m2    γk = 1,20          pk = 60,00 kN/m2

(obciążenia posadzek uzgodniono z inwestorem na etapie opracowania projektu budowlanego). Szczegółowe obciążenie (posadzek) zostanie określone w projekcie wykonawczym.

 1. „Proszę o wyjaśnienie dotyczące rodzaju podkonstrukcji obudowy z płyt warstwowych np. w osi 4/C-D, oraz ryglówki pod bramy np. w osi C/3-4. Czy konstrukcja ta ma być uwzględniona w projekcie, jeżeli tak to jaki ciężar dodatkowy przyjąć do oferty?”

Odp. obudowa z płyt warstwowych w osi 4 / C-D
Zakłada się (na etapie projektu budowlanego) wykonanie podkonstrukcji w ścianie wydzielenia dla pomieszczeń „21” komory przeładunkowej – hala 1 „36”. Schematem statycznym są słupy mocowane przegubowo do dźwigara dachowego i posadzki. Słupy w płaszczyźnie prostopadłej spięte ryglówką RK80x4. Słupy będą wykonane z rur kwadratowych RK 130×4 (lub I140PE)
Łączny ciężar podkonstrukcji ściany w osi 4 / C-D wyniesie ~1850kg.
Ciężar podkonstrukcji nie został uwzględniony w przedmiarach.

ryglówka pod bramy np. w osi C/3-4.
Dla danego typu bram przewidziano wykonanie podkonstrukcji opartej na słupach żelbetowych hali – rygle i dodatkowe słupki konstrukcyjne w celu zamocowania bramy.
Do wyceny należy przyjąć 150kg stali na segment bramy. Ilość bram segmentowych: 7.
Łączny ciężar podkonstrukcji dla bram: 7x 150 = 1050kg.
Łączny ciężar podkonstrukcji dla drzwi: 10x 120 = 1200kg.
Ciężar podkonstrukcji nie został uwzględniony w przedmiarach.
Należy mieć na uwadze fakt, że ilości mogą się zmienić z uwagi na typ bram i drzwi dobranych ostatecznie – projekt wykonawczy.

 1. „Prosimy o uzupełnienie rysunku konstrukcyjnego wieńca  W-T-10.”

Odp. Do wyceny proszę przyjąć wymiary i ilość stali jak dla wieńca W-T-9

 1. „Czy zamawiający przewiduje trzpienie żelbetowe w ścianach murowanych attyk i ognio-murków na budynkach przyległych do Hali?”

Odp. Nie przewidziano trzpieni w ścianach murowanych attyk i ogniomurków na budynkach przyległych do hali.

 1. „Czy zamawiający przewiduje ułożenie warstwy nadbetonu na górnej powierzchni stropu?”

Odp. Zamawiający nie przewiduje ułożenie nadbetonu na górnej powierzchni stropu.

 1. „Czy sformułowanie z opisu architektury:  wg osobnego opracowania i osobnej procedury”  oznacza iż dany fragment np przyłącza wody i k. deszczowej są do zaprojektowania i wykonania przez wybranego wykonawcę  i należy je ująć w kwocie.”

Odp. Tak, wszystkie przyłącza Wykonawca będzie musiał zaprojektować i wykonać.

 1. Proszę o informację czy pozostałe posadzki w osiach:
 • Hala osie             A-D/3-17;
 • Część techn.     D-E/6a-13a;
 • Część techn.     D-F/14a-17a
 • Część magaz.    A-B2/17a-18

są takie same tzn. styrodur gr.8cm układany jest w pasie 100cm tylko wzdłuż ścian zewnętrznych, a posadzka z betonu C20/25 ma grubość 18cm.
Wg przekrojów C-C,D-D, warstwa „A1” w tych pomieszczeniach jest jak dla „socjali” tzn. posadzka ma grubość 7cm.

Odp. Posadzka w pomieszczeniach technicznych i magazynach powinna być wg układu warstw oznaczonej symbolem „A”, a nie „A1” jak mylnie oznaczono na przekrojach C-C i D-D (adekwatnie należy przyjąć w pom. magazynowych nr I i II), a więc z warstwą posadzki przemysłowej betonowej o grubości 18cm.
Dodatkowa warstwa izolacji termicznej z płyt styrofoam gr. 8cm projektowana jest wzdłuż ścian zewnętrznych na szerokości 100cm w obrębie hal produkcyjnych oraz części technicznej i magazynowej.

 1. Z uwagi na wiele błędów w projekcie proszę o przesunięcie terminu złożenia oferty do końca przyszłego tygodnia.”

Odp. Zamawiający podjął decyzję o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 23.10.2015r.

 1. „Czy istnieją 2 różne stacje transformatorowe (oznaczone jako stacja trafo nr 1 dla zasilania podstawowego i stacja trafo nr 2 dla zasilania rezerwowego) – czy może lokalizacyjnie jest to jedna i ta sama stacja a tylko różne jej pola?”

Odp. W pomieszczeniach stacji trafo 1 i stacji trafo 2 przewidziany jest montaż po jednym transformatorze o mocy 2000 kW.

 1. „W przypadku instalacji gazu dostawa kurka głównego wraz z szafką gazową jest w zakresie wykonawcy?”

Odp. Proszę w ofercie uwzględnić wycenę szafki gazowej wraz z dostawą kurka głównego.

 1. „Zgodnie ze specyfikacją wymienników są to urządzenia parowe a gaz jest doprowadzany do szafy gazowej Vaporad? w opisie architektury widnieje zapis iż są to promienniki gazowe.”

Odp. W przedmiotowej instalacji gaz jest doprowadzany wyłącznie do urządzenia typu VAPORAD. Promienniki emitujące ciepło wewnątrz budynku, zgodnie z projektem wewnętrznych instalacji, nie wymagają doprowadzenia gazu (czynnikiem grzejnym jest para wodna, doprowadzana z urządzenia VAPORAD zasilanego gazem).

 1. „Prosimy o potwierdzenie ilości przewidzianych przez Zamawiającego silosów. Informacja ta jest niezbędna do wyceny fundamentów.”

Odp. Projekt budowlany zakłada wykonanie 5 szt. silosów.

 1. „Prosimy o wyjaśnienie, czy w osi D/3-4 ma być systemowy dok rozładunkowy, jeżeli tak to prosimy o informację odnośnie wymiarów i rodzaju platformy oraz wyposażenia.”

Odp. W w/w osi proszę wycenić  dok systemowy o standardowych wymiarach i standardowym wyposażeniu.

 1. „Prosimy o wyjaśnienie, jakich bram dotyczy  opis z architektury pkt.10.6.4.  „ Elektryczne otwieranie bram z izolacją o grubości 42mm”.  Z informacji jakie posiadamy opis ten dotyczy bram segmentowych, a takich w projekcie nie ma.”

Odp. Na etapie projektu budowlanego jedynie bramy rolowane były zakładane jako otwierane elektrycznie.
Nie jest konieczne wyposażenie bram w warstwę izolacji o grubości 42mm, jednakże bramy zewnętrzne muszą spełniać parametr współczynnika przenikania ciepła U – nie większy niż 1,5 W/m2K.

 1. „Prosimy o informację, czy brama D13 ma być przesuwna (opis na zestawieniu stolarki), czy rozsuwana (rzut parteru  architektura)?”

Odp. Brama D13 projektowana jako dwuskrzydłowa w którym każde skrzydło jest przesuwane na zewnątrz otworu (zgodnie ze schematem na rzucie parteru).

 1. „Prosimy o informację, czy bramy rozwierane mają być otwierane elektrycznie? Z informacji jakie posiadamy nie praktykuje się takiego rozwiązania, bramy rozwierane najczęściej otwierane są ręcznie.”

Odp. Projektowane bramy rozwierane otwierane ręcznie.

 1. „Prosimy o potwierdzenie, że bramy D9 w osi D/3-4 ma być rolowana. Informujemy, że nie ma na rynku bram rolowanych z izolacją o grubości 42mm.”

Odp. Bramy D9 projektowane jako rolowane. Nie jest konieczne wyposażenie bramy w warstwę izolacji o grubości 42mm, jednakże brama zewnętrzna musi spełniać parametr współczynnika przenikania ciepła U – nie większy niż 1,5 W/m2K.

 1. „Jaką konstrukcję należy przyjąć na terenie obok parkingów z płyt ażurowych typu „meba” zgodnie z PZT?”

Odp. W obrębie w/w parkingów do wyceny proszę przyjąć płytę ażurową typu „meba”.

 1. „Wg jakich wytycznych należy wykonać nawierzchnie bitumiczne?”

Odp. Wg obowiązujących ogólnych specyfikacji technicznych D-05.03.05c – nawierzchnie z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (warstwa wiążąca i podbudowa) wg WT-1 i WT-2.
D-05.03.13a – z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2.

 1. „Ze względu na trudność wykonania nawierzchni drogowej z warstwy bitumicznej przy opasce budynku, ścianach oporowych, w obrębie silosów i najazdem do doku oraz przy placach manewrowych,  czy Zamawiający dopuszcza zamianę nawierzchni w całości lub częściowo na kostkę betonową?”

Odp. Do wyceny proszę przyjąć warstwę bitumiczną. Ewentualna zmiana na kostkę możliwa w trakcie prowadzenia robót po uzyskaniu zgody od przyszłego Użytkownika.

 1. „Z uwagi na rozbieżność konstrukcji przyjętych w dokumentacji drogowej w stosunku do rozwiązań przyjętych w przekrojach architektonicznych prosimy o jednoznaczne określenie, w jakiej konstrukcji należy wykonać nawierzchnie wokół hali magazynowo produkcyjnej. Zgodnie z przekrojami drogowymi oraz załączonym przedmiarami wszystkie konstrukcje wzdłuż hali magazynowo produkcyjnej należałoby wykonać nawierzchni bitumicznej.”

Odp. Przedmiotowe nawierzchnie należy wykonać jako bitumiczne, zgodnie z częścią drogową projektu budowlanego.

 1. „W jakiej konstrukcji należy wykonać drogę na zjeździe do doku rozładunkowego?”

Odp. Na etapie projektu budowlanego przyjęto rozwiązanie z kostki betonowej na podbudowie stabilizowanej cementem (układ warstw KB na rysunku przekroju A-A). Szczegółowe rozwiązania wg projektu wykonawczego.

 1. „Powołując się na zapis w Projekcie Budowlanym opis architektury pkt 12.8.1 dotyczący odporności ogniowej budynków części produkcyjnej „wymagana klasa odporności dla budynku: C”, „ściany zewnętrzne w klasie EI30-ściany osłonowe wykonane z płyt warstwowych z wypełnieniem poliuretanem,” oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw Nr. 75 poz 690  216,  prosimy o podanie klasy odporności dla płyt warstwowych zewnętrznych i płyt warstwowych wewnętrznych.”

Odp. Płyty warstwowe nie wymagają klasy odporności EI30 – nie stanowią części głównej konstrukcji nośnej oraz brak pasów międzykondygnacyjnych w obiekcie.

 1. „Prosimy o podanie parametru współczynnika ciepła U dla bramy D9 zewnętrznej. Informujemy, że nie ma dostępnych na rynku bram rolowanych o współczynniku nie większym niż 1,5W/m2K.”

Odp. W przypadku gdy żadna z dostępnych na rynku bram rolowanych nie spełnia wymagań dot. współczynnika przenikania ciepła U, dopuszcza się zastosowanie zewnętrznej bramy segmentowej o wymaganym parametrze.

 1. Prosimy o wyjaśnienie kwestii rodzaju materiału, z jakiego mają zostać wykonane ścianki w sanitariatach, gdyż w projekcie występują one jako murowane, a w przedmiarze jest mowa o ściankach sanitarnych systemowych.

Odp. Dopuszczalne jest wykonanie ścianek wydzielających kabiny wewnątrz sanitariatów jako systemowych lub murowanych.

 

 1. „Prosimy o wskazanie źródeł finansowania inwestycji przez Inwestora/Zamawiającego.”

Odp. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych Inwestora – WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

142. „Prosimy o zmianę zapisów umownych i rezygnację z bezusterkowych odbiorów częściowych i bezusterkowego odbioru końcowego lub zmianę zapisów przez zastąpienie słowa: „bezusterkowego”, wyrażeniem: „bez wad istotnych”, co jest zgodne z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007, stanowiącym jednoznacznie, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy. Jeden z wyroków Sądu z 2011r. postanowił, że Zamawiający może odmówić przyjęcia robót jeżeli przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru lub w toku czynności stwierdzono wady nadające się do usunięcia i wtedy Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

143. „Prosimy o wprowadzenie limitu kar do poziomu 10% wartości umowy netto.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy.

144. „Prosimy o rezygnację z konieczności wpłacenia wadium lub zmniejszenie jego wartości.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy.

145. „Prosimy o zmniejszenie poziomu kary umownej za naruszenie obowiązku uzyskania zgody i zleceniu przez Wykonawcę prac Podwykonawcy. Wysokość kary jest nieadekwatna do przewinienia (par 20 ust. 2 pkt 10 Umowy)”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy.

146. „Prosimy o zmianę zapisów umowy i zniesienie ryzyka Wykonawcy z tytułu zmiany stawki podatku od towarów i usług Vat (par 3 ust 5 umowy).”

Odp. Zamawiający wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu umowy, które zniosą ryzyko Wykonawcy z tytułu zmiany stawki podatku od towarów i usług Vat.

147. „Prosimy o zmianę zapisu o prawie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy jeżeli nastąpi opóźnienie ponad 14 dni w wykonaniu jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy i/lub Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie. Prosimy o zmianę na minimum 30 dni. Opóźnienie o 14 dni w wykonywaniu elementu przedmiotu umowy, który w harmonogramie nie leży na ścieżce krytycznej może nie wpłynąć na termin realizacji całości zadania, a sankcja umowna z tego tytułu jest niewspółmierna do przewinienia.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy.

148. „Prosimy, aby możliwe było częściowe fakturowanie miesięczne zgodnie ze stopniem zaawansowania robót potwierdzone protokołem zaawansowania podpisanym przez Inspektora Nadzoru, a nie tylko za etapy Robót zakończonych bezusterkowym protokołem odbioru. Takie zapisy powodują konieczność finansowania inwestycji przez Wykonawcę (pewne roboty trwają kilka miesięcy do momentu ich zakończenia i Wykonawca nie otrzymuje wówczas wynagrodzenia, a ponosi koszty) co niepotrzebnie zwiększa  wartość oferty składanej Zamawiającemu (par 19 ust 2 pkt 1)”

Odp. Fakturowanie zgodnie z zapisami projektu umowy tj. za zakończone i odebrane etapy Robót. Wykonawca we własnym zakresie opracowuje (ilość pozycji) harmonogram rzeczowo-finansowy na podstawie, którego będzie realizowane fakturowanie.

149. „Dotyczy Umowy § 19 : Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy.

150. „Dotyczy SIWP ust. 7.6.1; warunki utraty wadium – prosimy o potwierdzenie, że wadium nie przepadnie w przypadku negocjowania warunków przedstawionego projektu Umowy”

Odp. Wadium przepadnie tylko na zasadach opisanych w SIWP.

151. „Dotyczy SIWP ust. 8.3 ust. 8 i 8.4 ust. 2; Prosimy o zmianę treści punktów o zapis:  „za uprzednią zgodą Wykonawcy, która nie zostanie bezzasadnie odmówiona”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy.

152. „Dotyczy Umowy §11 ust. 6;

Prosimy o usunięcie zapisu umowy: „W przypadku odstąpienia Wykonawcy od realizacji Umowy, podwykonawca zobowiązuje się niniejszym do realizacji na życzenie Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, zawartej z Wykonawcą, na tych samych warunkach, w szczególności za tym samym wynagrodzeniem.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy.

153. „Dotyczy Umowy §12 ust. 5; Czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisu umowy „ZAMAWIAJĄCY może przejąć i użytkować (z odpłatnością na rzecz właściciela) majątek Wykonawcy znajdujący się na Placu Budowy po uprzednim pisemnym ustaleniu ceny za użytkowanie”, jeżeli następuje odstąpienie od Umowy, to Zamawiający nie powinien mieć prawa dysponowania majątkiem Wykonawcy; majątek Wykonawcy może być wykorzystywany wyłącznie po uprzednim zawarciu umowy dotyczącej jego wykorzystania.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy.

154. „Dotyczy Umowy §16 ust. 6 pkt 2 lit. (a) i Umowa §19 ust. 9;

Czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisu umowy:

Obniżenie wynagrodzenia zostanie ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą lub przez niezależnego eksperta.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy.

155. „Dotyczy Umowy §18 ust. 4

Prosimy zmianę punktu o zapis, iż wniesienie uzupełnienie Zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna dotyczy wyłącznie sytuacji przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia wykonania, ze względu na przedłużenie okresu realizacji, okresu gwarancji/ rękojmi.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy.

156. „Prosimy o potwierdzenie, iż dla potrzeb fakturowania zakończonym i odebranym etapem robót jest zakres robót ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym przygotowanym przez Wykonawcę;”

Odp. Zakres robót ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego, będzie podstawą do fakturowania.

157. „Dotyczy Umowy §18 ust. 4

Prosimy o wprowadzenie zapisu :zakończenie odbioru częściowego nastąpi w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru;”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy.

158. „Dotyczy Umowy §19 ust. 4;

Ze względu na sposób rozliczeń sprzeczny z art. 29a ust. 1 w związku z art. 106b ust. 1 pkt 1 oraz 106i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004.54.535 ze zm.), zgodnie z którymi Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w ciągu 30 dni od podpisania protokołu odbioru na pełną wartość robót objętych tym protokołem, prosimy o zmianę rozliczeń i umożliwienie wystawienia faktur z odroczonym terminem płatności dla części wynagrodzenia lub fakturowanie częściowe do 95% wartości zamówienia brutto.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy.

159. W załączeniu do maila przedstawiam propozycje zmian do wzoru Umowy stanowiącego załącznik do SIWP:

Jednostka redakcyjna Aktualna treść Pytanie bądź wniosek o zmianę
§ 3 Proponujemy dopisać ust 1a:

Każda zmiana zatwierdzonej przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej uprawnia Wykonawcę do wynagrodzenia dodatkowego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy.
§ 7 ust 2 pkt 34 Umowy Przekazanie zrealizowanego Obiektu Zamawiającemu i Inwestorowi wraz z dokonaniem cesji praw i obowiązków gwarancyjnych wynikających z umów zawartych przez Wykonawcę. Czy Inwestorowi chodzi o przeniesienia praw np. udzielonej gwarancji od podwykonawców?

Jeśli tak wnosimy o wykreślenie przedmiotowej regulacji, a to z uwagi na okoliczność, iż Wykonawca udziela gwarancji i to od niego Inwestor może dochodzić roszczeń. Pozbawienie Wykonawcy roszczeń od podwykonawcy znacząco ogranicza jest uprawnienia i możliwości egzekwowania należytego wykonania prac (m.in. usunięcia usterek) od podwykonawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy.
§ 7 ust 2 pkt 35 Umowy Przeniesienie na Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych oraz przeniesienia prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych do wszelkich opracowań Dokumentacji Projektowej. Czu Inwestorowi chodzi o możliwość dokonywania zmian konstrukcyjnych po oddaniu przedmiotu umowy?

W takim przypadku wnosimy o doprecyzowanie, że w  przypadku zmian w przedmiocie umowy po jej protokolarnym przekazaniu Inwestorowi odpowiedzialność za zmiany oraz za przedmiot umowy, jeśli zmiany wpływają na niego ponosi podmiot dokonujący zmian.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy.
§ 11 ust 7 W przypadku nie wywiązania się z obowiązku uzyskania zgody o której mowa w ust.2 i zleceniu przez Wykonawcę prac Podwykonawcy/om, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust.1 pkt 1, w terminie 14 dni od otrzymania pisma od Zamawiającego, w którym Zamawiający stwierdzi naruszenie w/w obowiązku. Wnosimy o doprecyzowanie, iż kara umowna w takim przypadku wynosi 5% wynagrodzenia netto danego podwykonawcy, co do którego Wykonawca nie uzyskał zgody w trybie ust 2.
Odniesienie wysokości kary do wynagrodzenia Wykonawcy (znacząco wyższego aniżeli wynagrodzenie podwykonawcy) może być traktowane jako rażąco wysoka kara umowna.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy.
§ 16 ust 6  pkt 1 jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić Odbioru końcowego do czasu usunięcia wad i zażąda ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin, Proponujemy doprecyzować, iż: jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić Odbioru końcowego jedynie w przypadku wad istotnych – do czasu usunięcia wad i zażąda ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin; W
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy.
§ 18 ust 2 pkt 1 100 % Zabezpieczenia tj.: …………………… zł (słownie: …………………………………) w formie

wpłaty pieniężnej na rachunek Zamawiającego: PKO BP Oddział w Wałbrzychu nr 02 1020 5095

0000 5902 0102 5840,

100 % Zabezpieczenia tj.: …………………… zł (słownie: …………………………………) w formie proporcjonalnego potracenia z każdej faktury tj. 5% z każdej faktury częściowej.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy.
§ 19 ust 8 Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności Wynagrodzenia ujętego w fakturach częściowych, w przypadku gdy na skutek działań bądź zaniechań Wykonawcy, prace przy realizacji inwestycji uległy opóźnieniu, tj. o co najmniej 7 dni w stosunku do terminów wskazanych w § 2 ust. 2 Umowy oraz w Harmonogramie. Proponujemy przedłużyć ten termin:

Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności Wynagrodzenia ujętego w fakturach częściowych, w przypadku gdy na skutek działań bądź zaniechań Wykonawcy, prace przy realizacji Inwestycji uległy opóźnieniu, tj. o co najmniej 14 dni w stosunku do terminów wskazanych w § 2 ust. 2 Umowy oraz w Harmonogramie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy.
§ 20 ust 6 Wszystkie kary umowne określone w § 20 podlegają kumulacji, a ich suma nie może przekroczyć Wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt. 1). Proponujemy doprecyzowanie: Wszystkie kary umowne określone w § 20 podlegają kumulacji, a ich suma nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt. 1).
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy.
§ 20 ust 7 Proponujemy dopisać:

W przypadku postania roszczenia o karę umowną z tytułu nieterminowej realizacji terminów pośrednich (tj. innych niż termin końcowy) i jednoczesnym zachowaniu terminu końcowego Zamawiający anuluje kary umowne.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy.
§ 21 ust 3 Wykonawca usuwa na własny koszt wszelkie wyrządzone szkody. Proponujemy doprecyzowanie:

Wykonawca usuwa na własny koszt wszelkie wyrządzone szkody. Zamawiającemu/ Inwestorowi nie przysługuje odszkodowanie za terminowe usunięcie wad i usterek.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu do projektu umowy.

 

160. „Zaprojektowany wodomierz główny typ MWN/JS 80/40 ma przepustowość maksymalną 22 dm3/s a zapotrzebowanie na wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 40 dm3/s. Proszę o informacje w jaki sposób zapewnić przepływ takiej ilości wody przez projektowany wodomierz.”

Odp. W projekcie budowlanym nie założono opomiarowania hydrantów. Przed przystąpieniem do robót, projekt należy uzgodnić z SGKiM – zgodnie z warunkami – i wtedy ostatecznie rozwiązać kwestię opomiarowania hydrantów.

161. „Prosimy o potwierdzenie zapewnienia przez wodociągi wymaganej w projekcie wydajności na cele p.poż. na poziomie 40 dm3/s.”

Odp. Przed przystąpieniem do robót projekt należy uzgodnić z SGKiM – zgodnie z warunkami – i wtedy ostatecznie rozwiązać kwestię wydajności oraz ciśnienia sieci.

162. Ciśnienie wody w miejscu przyłączenia zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wynosi 2,3bar. W związku z ogromną stratą ciśnienia jaka wystąpi w studni wodomierzowej oraz straty liniowe i miejscowe na sieci inwestora p.poż w jaki sposób Wykonawca ma zapewnić wymagane ciśnienie na hydrancie zewnętrznym 2bar ?

Odp. Starty liniowe i miejscowe zostały oszacowane w projekcie budowlanym na poniżej 0.3 bara dla instalacji p.poż., ale wszelkie wątpliwości powinien rozwiać projekt wykonawczy, który jest niezbędny do poprawnej realizacji przedsięwzięcia. Należy zatem przed przystąpieniem do prac poczynić uzgodnienia z dostawcami mediów i na nowo – szczegółowo ustalić zakres prac.

163. „Naszym zdaniem układ nie jest zaprojektowany poprawnie. Uważamy, że wodociągi zgodzą się maksymalnie na 10-20 dm3/s. Czy układ pożarowy nie powinien być zaprojektowany ze zbiornikiem p.poż do uzupełnienia brakującej wody p.poż oraz pompownią pożarową do zapewnienia wymaganego ciśnienia na hydrancie?”

Odp. Wszelkie wątpliwości powinien rozwiać projekt wykonawczy, który jest niezbędny do poprawnej realizacji przedsięwzięcia. Należy zatem przed przystąpieniem do prac poczynić uzgodnienia z dostawcami mediów i na nowo – szczegółowo ustalić zakres prac.

164. „Proszę o potwierdzenie wymaganej temperatury wewnętrznej wewnątrz hali: do 16 st. C czy 16 st. C gdyż przypadku temperatury = 16 st. C grubość założonej w projekcie budowlanym izolacji termicznej dachu 18cm będzie niewystarczająca.”

Odp. Z uwagi na nieokreślone na etapie projektu budowlanego ciepło technologiczne związane z planowaną produkcją, założono temperaturę do 16 st. C

165. „Zgodnie z odpowiedzią do pytanie nr 64 w projekcie drogowym (odwodnienie komunikacji) ścieki opadowe odprowadzane są bezpośrednio do kanalizacji deszczowej fi600. Czy należy uwzględnić podczyszczenie ścieków kanalizacji w urządzeniach typu osadnik i separator?”

Odp. Istniejąca zakładowa sieć kanalizacji deszczowej jest wyposażona w w/w urządzenia.

166. „Proszę o informację czy posadzka hali ma być wykonana ze spadkami, czy bez. Na rzucie parteru architektury zaznaczone są kratki; natomiast w branży sanitarnej (kanalizacja) występuje odwodnienie liniowe. Nigdzie nie ma informacji odnośnie spadków posadzki do kanalizacji. Proszę o informację czy posadzka wykonana jest ze spadkami. Jeżeli tak to proszę o zaznaczenie ich na rzucie parteru i przesłanie.”

Odp. Posadzka hali ma być wykonana ze spadkami. Na etapie projektu budowlanego zaplanowano odwodnienie liniowe (zgodnie z projektem branży instalacyjnej). Dokładne rozmieszczenie odwodnień oraz ich typ zostaną wskazane przez Inwestora w trakcie projektu wykonawczego. 

167. „Czy istnieje możliwość zmiany „zera” hali na niższe?”

Odp. Ustalony poziom posadzki przyziemia w obrębie obiektu, wynikał m.in. z rzędnych wysokościowych istniejącego parkingu przy funkcjonującym obiekcie zakładu ILPEA  oraz rzędnych wysokościowych istniejącej przyzakładowej sieci kanalizacji deszczowej. Do tej sieci zaplanowano grawitacyjne odprowadzenie wód opadowych z nowoprojektowanego budynku i komunikacji przy zakładzie.

 

Informacja o ocenie złożonych ofert

Wałbrzych 27.10.2015 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy:
Postępowanie przetargowe w sprawie wyboru Wykonawcy dla zadania pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną oraz urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na działce gruntu 13/2 (AM-1) obręb Chełstówek, gm. Twardogóra wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Przetargowa zgodnie z pkt. 22 SIWP dokonała oceny złożonych Ofert. Przedmiotowa ocena w poniższej tabelce:

lp

Nazwa firmy

cena netto z oferty

cena brutto z oferty

Termin realizacji

Gwarancja

Suma punktów

Pozycja

Liczba miesięcy

1

BUDIMEX S.A.

15 561 549,88

19 140 706,35

15.05.2016

60

84,98

6

2

ADAMIETZ Sp. z o.o.

18 041 820,00

22 191 438,60

15.05.2016

60

75,70

8

3

SKANSKA S.A.

13 142 989,69

16 165 877,31

29.04.2016

72

99,90

1

4

PEKABEX BET S.A.

13 413 255,85

16 498 304,70

15.05.2016

72

97,45

3

5

Konstrukcje Stalowe Hyżyk Sp. z o.o. Sp.K.

19 010 905,65

23 383 413,95

15.05.2016

60

Oferta odrzucona z uwagi na nieuzupełnienie oferty.

6

TRASKO-INWEST SP. z o.o.

16 114 674,87

19 821 050,09

15.05.2016

72

84,33

7

7

REX-BUD BUDOWNICTWO Sp. z o.o. S.K.A.

15 108 000,00

18 582 840,00

15.05.2016

60

87,00

5

8

PRO-INVEST Arkadiusz Nagięć

14 880 000,00

18 302 400,00

02.05.2016

60

88,74

4

9

SPEC BAU POLSKA Sp. z o.o.

13 126 357,20

16 145 419,36

30.04.2016

60

98,28

2

Komisja Przetargowa zgodnie z pkt. 18.5.2) SIWP podjęła decyzję o przeprowadzeniu ETAPU II – negocjacje, do którego zostali zakwalifikowani następujący
Oferenci:

a) Oferent nr 3 – SKANSKA S.A Oddział Budownictwa Ogólnego we Wrocławiu;

b) Oferent nr 4 – Pekabex Bet S.A.;

c) Oferent nr 9 – Spec Bau Polska Sp. z o.o

Z poważaniem

Robert Strzelecki

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych prowadząc postępowanie przetargowe pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną oraz urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na działce gruntu 13/2 (AM-1) obręb Chełstówek, gm. Twardogóra wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” – zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania,

Wybrano ofertę złożoną przez:

Pekabex Bet S.A. z siedzibą w Poznaniu

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zgodnie z zapisami SIWP pkt 27.1.2) najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pekabex Bet S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Zawiadomienie wybór oferty przetarg nieograniczony dotyczący wykonania systemu sygnalizacji pożaru (SAP) Świdnica

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych prowadząca postępowanie przetargowe – przetarg nieograniczony dotyczący wykonania systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego

Wybrano ofertę złożoną przez:

Setia INVEST Andrzej Ostrowski z/s w Wołowie

Uzasadnienie wyboru oferty:

Firma Setia INVEST Andrzej Ostrowski zaproponowała najkorzystniejsze warunki podczas Etapu II – negocjacje.