Przetarg nieograniczony dotyczący wyłonienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który pełnił będzie swoją funkcję na budowie w Chociczy Małej

 

 „INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony – postępowanie przetargowe na wykonanie usługi, pn.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali przemysłowej wraz z budynkiem(ami) biurowym(i), budynkiem technicznym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej  w miejscowości Chocicza Mała na działkach gruntu 11/12, 16/6, obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września – Obszar Wiejski wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.

 1. Przedmiotem Zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego o którym mowa wyżej.
 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób nabycia SIWP, przygotowania oferty, złożenia oferty, kryteria jej oceny, warunki wyboru określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl
 3. SIWP można nabywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w sekretariacie Spółki, dokonując uprzednio wpłaty kwoty 246 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
 4. Nabycie SIWP jest warunkiem przyjęcia oferty przez „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
 5. Ofertę należy złożyć w terminie do 25 sierpnia 2015 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
 6. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 25 sierpnia 2015 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

Uwagi:

 1. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany bez przyłączy) została już wykonana.

Dokumenty do pobrania

Wyjaśnienia dotyczące dokumentów przetargowych

Tekst dotyczący przetargu

Formularz Nr 1 do SIWP – Informacje o Oferencie

Formularz nr 2 do SIWP – Doświadczenia

SIWP – Inspektor

Załącznik nr 1 do SIWP

Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWP

 Umowa o nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi

Załącznik nr 3 do SIWP

Projekt budowlany – branża konstrukcyjna

K_01_Rzut fundamentów

K_02_Rzut konstrukcji dachu

K_03_Przekrój A-A

K_04_Widoki

K_05_Biurowiec w osiach 1_6’_rzut stropu 0_1, ścian murowanych, belek i filarków pod stropem

K_06_Biurowiec w osiach 1_6’_rzut stropu 1_2 i stropodachu, ścian murowanych, belek i filarków pod stropem

K_07_Biurowiec w osiach 1_6’_rzut stropodachu, ścian murowanych, belek pod stropodachem

K_08_Biurowiec w osiach 28’_34_rzut stropu 0_1, ścian murowanych, belek i filarków pod stropem

K_09_Biurowiec w osiach 28’_34_rzut stropu 1_2 i stropodachu, ścian murowanych, belek i filarków pod stropem

K_10_Biurowiec w osiach 28’_34_rzut stropodachu, ścian murowanych pod stropodachem

K_11_Biurowiec w osiach 1_6’_rozkład płyt kanałowych stropu 0_1

K_12_Biurowiec w osiach 1_6’_rozkład płyt kanałowych stropu 1_2 i stropodachu w osiach 1_4

K_13_Biurowiec w osiach 1_6’_rozkład płyt kanałowych stropodachu w osiach 4_6′

K_14_Biurowiec w osiach 28’_34_rozkład płyt kanałowych stropu 0_1

K_15_Biurowiec w osiach 28’_34_rozkład płyt kanałowych stropu 1_2 i stropodachu w osiach 31_34

K_16_Biurowiec w osiach 28’_34_rozkład płyt kanałowych stropodachu w osiach 28’_31

K_17_Budynek techniczny oraz portiernia

Projekt budowlany Hali w Chociczy Małej – branża konstrukcyjna

Projekt budowlany – branża elektryczna

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

Opis techniczny PB

Projekt budowlany – branża drogowa

289_2015-08-12 opis PB + BIOZ

289_pn_02_PB_D-2_297mm_cz-b

289_ps_09_PB_D-1_420mm_k

Projekt budowlany – branża architektoniczna

A 01

A 02

A 03

A 04

A 05

A 06

A 07

A 08

A 09

A 10

A 11

A 12

A 13

A 14

A 15

A 16

A 17

A 18

A 19

A 20

A 21

A 22

A 23

A 24

Opis PB Chocicza Mała – 13.08.2015

PZT

Projekt budowlany – branża sanitarna

Chocicza M opis sanit 20150807

IS01 – Chocicza Mała PZT sanit 20150813 IS01

IS02 – Chocicza Mała – kan 20150807 IS02

IS03 – Chocicza Mała – kan 20150807 IS03

IS04 – Chocicza Mała – kan 20150813 IS04

IS05 – Chocicza Mała – kan 20150807 IS05

IS06 – Chocicza Mała – woda 20150807 IS06

IS07 – Chocicza Mała – woda 20150807 IS07

IS08 – Chocicza Mała – woda 20150807 IS08

IS09 – Chocicza Mała – Co 20150813 IS09

IS10 – Chocicza Mała – Co 20150812 IS10

IS11 – Chocicza Mała – Co 20150812 IS11

IS12 – Chocicza Mała – Co 20150812 IS12

IS13 – Chocicza Mała – Co 20150807 IS13

IS14 – Chocicza Mała – GAZ 20150807 IS14

IS15 – Chocicza Mała – GAZ 20150807 IS015

IS16 – Chocicza Mała – GAZ 20150807 IS016

IS17 – Chocicza Mała – wentylacja 20150807 IS17

IS18 – Chocicza Mała – wentylacja 20150807 IS018

IS19 – Chocicza Mała – wentylacja 20150807 IS19

IS20 – Chocicza Mała – wentylacja 20150813 IS20

IS21 – Chocicza Mała – Portiernia IS21

Załącznik nr 4 do SIWP

Umowa

Informacje o ofertach zakwalifikowanych do Etapu II – negocjacji.

 

Komisja Przetargowa powołana w celu wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie pełnił swoją funkcję przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali przemysłowej wraz z budynkiem(ami) biurowym(i), budynkiem technicznym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej  w miejscowości Chocicza Mała na działkach gruntu 11/12, 16/6, obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września – Obszar Wiejski wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” uprzejmie informuje, że do Etapu II – negocjacji zostali zakwalifikowani poniższy Oferenci:

 

 1. eR Grupa Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), ul. Kochanowskiego 9, 43-200 Pszczyna;
 2. NBQ SI Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin;

 

lp Nazwa firmy cena netto z oferty cena brutto z oferty Punkty Suma punktów Pozycja
Cena
1 Komplet Inwest Sp. J. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 88 700,00 109 101,00 oferta wykluczona
2 eR GRUPA Sp z o.o. z siedzibą w Pszczynie 79 000,00 97 170,00 100,00 100,00 1
3 Expertnadzory Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Strzelinie 136 500,00 167 895,00 57,88 57,88 4
4 NBQ SI Sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie 94 000,00 115 620,00 84,04 84,04 2
5 Safege Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 118 000,00 145 140,00 66,95 66,95 3

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac naprawczych w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 17, 19, 21 w Świdnicy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie prac remontowo – budowlanych na ścianach wewnętrznych klatek schodowych oraz w pomieszczeniach gospodarczych na poziomie garażu podziemnego budynku wielorodzinnego  ul. Bolesława Krzywoustego 17, 19, 21 w Świdnicy.

Zakres prac:

 1. prace remontowo-budowlane polegające na skuwaniu złuszczonych tynków cementowo – wapiennych na ścianach wewnętrznych klatek schodowych oraz w pomieszczeniach gospodarczych na poziomie garażu podziemnego budynku. Kolejność poszczególnych prac zostanie ustalona z Zamawiającym, ze względu na użytkowanie klatek schodowych i garażu;
 2. prace związane z usunięciem, wywózką i utylizacja gruzu;
 3. prace budowlane polegające na doprowadzeniu remontowanych ścian wewnętrznych do stanu pierwotnego tj. odtworzenie tynków i powłok malarskich;
 4. czynności porządkowe na terenie gdzie odbywały się prace.

Wymagana wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu się tel. 74 646 25 77

Uprzejmie proszę o podanie w ofercie cen jednostkowych za w/w prace oraz określenie terminu wykonania zamówienia. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie obmiaru wykonanych prac. Preferowany termin wykonania do 15.09.2015 r.

Swoją ofertę należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres email: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl w terminie do 10.08.2015 r. do godziny 14.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16.

 

 

Zapytanie ofertowe i negocjacje – budowa ściany wydzielającej część hali w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A

Data rozpoczęcia: 2015-07-27 Data zakończenia:2015-08-06

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do składania wstępnych ofert oraz do negocjacji, na wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu ściany (na pełną wysokość) wydzielającej część hali położonej w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A  za pomocą płyt warstwowych o grubości 100mm, wypełnienie – styropian. Przewidywana dł. ściany to około 68m, wysokość hali około 6,5 m. W załączeniu zamieszczamy zdjęcia wnętrza hali. Wycenie podlega wykonanie ściany wraz z dostarczeniem materiału (ewentualnie z montażem podkonstrukcji), ponadto z wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich, uszczelnień (połączenie dachu, posadzki), itp.

Istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu się tel. 74 646 25 77.

Uprzejmie proszę o podanie w ofercie ceny za w/w prace oraz określenie terminu wykonania zamówienia. Ze względu na zobowiązania wobec przyszłego najemcy preferowany jest termin wykonania do 15.09.2015 r.

Swoją ofertę należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres email: robert.strzelecki@ipdevelopment.pl w terminie do 06.08.2015 r. do godziny 14.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16.

 

Przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy z licytacją dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej – działki gruntu nr : 676/20 oraz udziału w działce 676/15, położonych w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57

Data rozpoczęcia: 2015-06-22
Data zakończenia:2015-07-07

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ,

58-306 Wałbrzych ,ul. Uczniowska 16 ,

Tel. ( +48) 74 664-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w przetargu pisemnym nieograniczonym dwustopniowym z licytacją dotyczącym sprzedaży nieruchomości zabudowanej – działki gruntu nr : 676/20 oraz udziału w działce 676/15, położonych w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57

I. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne , prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167,poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

II. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi Nieruchomość położona w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57 , składająca się z :

1. Działki gruntu nr 676/20 o powierzchni 0,1476 ha, zabudowanej budynkiem przemysłowym, o powierzchni użytkowej 585,8 m2, położonej w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57,dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/ 00024111/1,

2. Udziału wynoszącego 3277/100000 we współwłasności nieruchomości, obejmującej

Działkę drogową nr 676/15 o powierzchni 0,2706 ha w której „INVEST-PARK

DEVELOPMENT” Sp. z o.o. posiada udział wynoszący 6700/100000, obręb

Ciernie- 4, położoną w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57, dla której Sąd

Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr

SW1S/00068247/3,

wraz z przynależnymi udziałami w sieci wodociągowej, sieci energetycznej , sieci kanalizacyjnej, ogrodzeniu terenu , moście żelbetonowym, drogach transportu wewnętrznego oraz placach utwardzonych i chodnikach w udziale wynoszącym 3,28 %, zwanej dalej „Nieruchomością”.

III. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 309.000 netto ( słownie : trzysta dziewięć tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT.

IV. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej, tj. 15.450,00 zł. ( słownie : piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) .Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 06 lipca 2015 r. na rachunek bankowy „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

V. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu , zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu, dotycząca sprzedaży nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57- działki gruntu nr : 676/20 oraz udziału w działce 676/15 („ Specyfikacja”).

VI. Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Przetargi.

VII. Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro)w terminie do dnia 06 lipca 2015 r. do godz.15:00. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.

VIII. Przetarg dotyczący Nieruchomości odbędzie się w siedzibie „INVEST- PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w dniu 07 lipca 2015 r. o godz. 12:00.

IX. „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odstąpić od przetargu, w tym od licytacji, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. , czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

Na podstawie pkt V ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. odwołuje przetarg pisemny, nieograniczony, dwustopniowy z licytacją dotyczący wyłonienia nabywcy nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57, składającej się z:

1. Działki gruntu nr 676/20 o powierzchni 0,1476 ha, zabudowanej budynkiem przemysłowym ,o powierzchni użytkowej 585,8 m2, położonej w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57,dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/ 00024111/1,

2. Udziału wynoszącego 3277/100000 we współwłasności nieruchomości, obejmującej Działkę drogową nr 676/15 o powierzchni 0,2706 ha w której „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. posiada udział wynoszący 6700/100000, obręb Ciernie- 4, położoną w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00068247/3,

wraz z przynależnymi udziałami w sieci wodociągowej, sieci energetycznej , sieci kanalizacyjnej, ogrodzeniu terenu , moście żelbetonowym, drogach transportu wewnętrznego oraz placach utwardzonych i chodnikach w udziale wynoszącym 3,28 %,

W związku z odwołaniem przedmiotowego przetargu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., poza zwrotem wpłaconego wadium.

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu – plik .pdf

Zapytanie ofertowe – rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach.

Data rozpoczęcia: 2015-07-02
Data zakończenia:2015-07-21

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania rozbudowy wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38.

Zakres prac obejmuje:

 • Wykonanie odpowiedniej liczby wpięć w istniejącą instalację zimnej wody ppoż. znajdującej się wewnątrz hali,
 • Montaż hydrantów wewnętrznych HW-52 z wężem płasko składanym oraz niezbędnej armatury (zawory hydrantowe itp.),
 • Doposażenie części istniejących hydrantów w dodatkowe węże,
 • Oznakowanie hydrantów zgodnie z PN-N-01256/01 oraz PN-N-01256/04,
 • Wykonanie niezbędnych testów i prób instalacji potwierdzonych protokołami,
 • Użyte do wykonania instalacji materiały oraz sposób prowadzenia robót muszą odpowiadać warunkom technicznym i przepisom BHP

Rozmieszczenie hydrantów oraz zakres opracowania przedstawiamy w koncepcji i opisie technicznym.

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwota ryczałtowa. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy wpływające na zaproponowaną przez Wykonawcę cenę. W szczególności należy uwzględnić wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów, wykonaniem obejść istniejących instalacji w przypadku wystąpienia kolizji, wykonaniem odpowiednich uszczelnień, wykonaniem obróbek, uzupełnień w obudowie hali itp.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości przy sporządzaniu oferty bądź też konieczności uzyskania dodatkowych informacji, uprzejmie proszę o kontakt z:

Istnieje również możliwość umówienia się na spotkanie, celem dokonania wizji przedmiotowej hali objętej zleceniem.

Oferty prosimy składać do 21.07.2015 r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu – sekretariat lub w formie skanu prosimy przesłać na podane wyżej adresy e-mailowe pracowników Spółki.

Załączniki

Hala G Świebodzice – rzut hali (plik .pdf)

Hala G Świebodzice – rzut przyziemia (plik .pdf)

Opis techniczny do instalacji ppoż hala budynek G Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (plik .pdf)