Przetarg nieograniczony. Budowa I etapu – zabudowy szeregowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych

INFORMACJA DO OFERENTOW

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zgodnie z SIWP pkt 27.1 2) Spółka „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że unieważniła przetarg dot. zadania pn. ” Budowa I etapu – zabudowy szeregowej (5 segmentów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych, zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu nr 342/15, 342/14, 342/13, 342/12, 342/11, 342/10,342/9, 342/8, 342/7, 342/6, 342/5 obręb 11 Poniatów.” Powodem niedokonania wyboru oferty był fakt, że złożona jedna oferta w postępowaniu przetargowym przekroczyła budżet Zamawiającego przeznaczony na realizację ww. zadania.

 

Załącznik
1. Informacja do oferentów


 

INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74) 646 25 70, fax: (+ 48 74) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

 

Ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy  (ofertowanie – negocjacje) – postępowania dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa I etapu – zabudowy szeregowej (5 segmentów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych, zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu nr 342/15, 342/14, 342/13, 342/12, 342/11, 34210, 342/9, 342/8, 342/7, 342/6, 342/5 obręb Poniatów 11”.

 1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie (wybudowanie) obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z wymaganiami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami, a także wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunków postępowania przetargowego, w tym w szczególności w zakresie przygotowania i złożenia ofert, kryteriów oceny ofert, warunków wyboru wykonawcy, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl w zakładce „OGŁOSZENIA”.

 3. Ofertę należy złożyć w terminie do 7 lutego 2018 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 lutego 2018 r. o godzinie 10.30 w siedzibie ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (58-306), na I piętrze.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia Przetargu bez wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny, a w szczególności gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu Przetargu  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej.

 

Załączniki:
1. Ogłoszenie
2. SIWP
3. Umowa o roboty budowlane
4. Umowa – Wzór karty gwarancyjnej
5. Załącznik nr 1 SIWP – Formularz ofert
6. Załącznik nr 2 SIWP – Oświadczenie
7. Załącznik nr 3 SIWP – Doświadczenie
8. Załącznik nr 4 SIWP – Kadra
9. Załącznik nr 5 SIWP – Informacje o przedsiębiorstwie

 
 

Projekt – budynek nr 1
Projekt – budynek nr 2
Projekt – budynek nr 3
Projekt – budynek nr 4
Projekt – budynek nr 5

Projekt zagospodarowania terenu
Przedmiary robót
Sieci i przyłącza
Zjazd

 

Najczęściej zadawane pytania:

 1. W projekcie jest uwzględniona instalacja cyrkulacji c.w.u. i kocioł dwufunkcyjny. Niestety ale to nie jest wykonalne. Można wykonać kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem i cyrkulacją c.w.u. lub kocioł dwufunkcyjny bez cyrkulacji c.w.u.


  Odp. Proszę uwzględnić w ofercie wykonanie gazowego kotła kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania Termet EcoCondens Silver 25. Nie przewidujemy wykonania zasobnika c.w.u. Nie przewidujemy wykonania cyrkulacji c.w.u.


 2. Instalacja ogrzewania podłogowego zgodnie z projektem ma być wykonana wg technologii DOMOVAL z rur owalnych. Niestety w Polsce jest to rura trudnodostępna. W związku z tym czy projektant przewiduje wykonanie instalacji ogrzewania płaszczyznowego wykonanego z rury firmy Wavin PERT/EVOH/PERT. Jest to nowa pięciowarstwowa rura przeznaczona do ogrzewania podłogowego.


  Odp. Podane w projekcie wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego wg. technologii DOMOVAL jest przykładowym rozwiązaniem. Istnieje możliwość wykonania instalacji z innych rur np. firmy Wavin PERT/EVOH/PERT.


 3. Czy w budynku nr 1 i nr 5 na piętrze, pomieszczenie 1/3 na pewno ma mieć tylko jedną pętlę ogrzewania podłogowego?


  Odp. W pomieszczeniu 1/3 przewidziano zastosowanie jednej pętli ogrzewania podłogowego.


 4. W opisie budynku jest napisane żeby wykonać instalację z rury gazowej stalowej spawanej a na projekcie jest rura Cu 22×1,0 miedziana. Stalowa czarna jest tylko do budynku. Mamy się opierać bardziej na projekcie czy opisie?


  Odp. Rurę stalową należy stosować na zewnątrz do budynku oraz w miejscu przejścia przez ścianę, natomiast dla instalacji wewnętrznej w pomieszczeniach zastosować rurę miedzianą.


 5. W projekcie nie ma uwzględnionej czerpni powietrza do kominka w salonie. Dzisiaj to już raczej norma że wkłady kominkowe mają zamkniętą komorę spalania i czerpią powietrze z zewnątrz. Czy będzie taka czerpnia przewidziana?


  Odp. Tak proszę przewidzieć w ofercie wykonanie czerpni powietrza dla kominka.